شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101662558


شماره ثبت:
122764
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1375/4/16
آدرس:
خيابان قائم مقام فراهاني خيابان 24 كوچه شهرام پلاك 8 طبقه 2 1586973611

اشخاص

عنوان طبق آگهی
اسفندیار برومند 691220
پیوس ژوزف 691220
آقای محمدرضا منتظری 923938
آقای محمدتقی کاظمی آشتیانی 1255329
هومن اخلاق 1255329
شرکت سرآمد صنایع بهشهر 1255329
آقای محمدقاسم محمدیان 10600128
آقای محمدرضا سیفی 10600128
حافظ ذبیح الهی متی کلائی 12860443
حسن سمائی 13400657
صابر ستایشی 13763343
مجید شهریاری 13763343
محمد بهرامی جو 13763343

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 691219
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانگروه صنایع بهشهر تهرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۳۱۰۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691220
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانگروه صنایع بهشهر تهرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ اسفندیار برومند به ک م ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به جای محمدقاسم محمدیان به عنوان عضو هیئت مدیره و پیوس ژوزف به ک م ۳۷۳۰۱۳۴۰۷۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۳۰۹۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914125
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۱ ماده ۴۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه تغییر یافت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۹۳۶۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923938
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ محمدرضا منتظری با کدملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اسفندیار برومند با کدملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶ بنمایندگی از طرف شرکت بهپاک با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره شرکت تعیین گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۴۰۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047166
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۶۴۰۵۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064477
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۲ محمدتقی کاظمی آشتیانی به کدملی ۰۵۱۹۷۶۰۸۱۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۱۶۵۰۰۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140450
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ سهم۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ امضاء افزایش سرمایه در تاریخ …. تکمیل امضاء گردیده است.. پ۱۶۸۷۳۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155635
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی بهپاک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ و شرکت سرآمد صنایع بهشهر شناسه ملی ۰۰۵۹۹۴۳۵۳۱ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ و شرکت به پخش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ و شرکت توسعه صنایع بهشهر ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ پ۱۶۹۵۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255329
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهرتهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار برومند دارای کدملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ آقای محمدرضا منتظری دارای کدملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ آقای محمدتقی کاظمی آشتیانی دارای کدملی ۰۵۱۹۷۶۰۸۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرآمد صنایع بهشهر ۰۰۵۹۹۴۳۵۳۱ آقای سید حسن حسینی دارای کدملی ۰۰۴۴۴۱۳۳۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت به پخش ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ هومن اخلاق دارای کدملی ۰۰۶۸۶۸۹۶۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و با حق توکیل به غیر با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱ و ۴ و ۷و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۴۲۰۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407386
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۰۵۷۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468409
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شعبه شرکت در حوزه واحد ثبتی جزیره کیش به نشانی جزیره کیش بلوار امیرکبیر برج صدف طبقه ششم واحد ۶۰۲ به کدپستی ۷۹۴۱۷ - ۴۵۴۳۱ تعیین گردید. پ۱۸۳۰۳۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625819
آگهی تاسیس شعبه شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/۹۲ شعبه ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی: برج صدف، طبقه ششم، واحد ۶۰۲، کدپستی ۴۵۴۳۱۷۹۴۱۷ تاسیس گردید. ش۱۸۶۸۶۱۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9758518
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ اسفندیار برومند به ک م ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به جای محمدقاسم محمدیان به عنوان عضو هیئت مدیره و پیوس ژوزف به ک م ۳۷۳۰۱۳۴۰۷۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9977084
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۸۹ واصل گردید: یک بند بشرح مندرج در صورتجلسه به ماده ۵۱ اساسنامه الحاق گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10158423
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۱ ماده ۴۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10600128
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۰ شرکت به‎پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ بنمایندگی محمدرضا سیفی به کدملی ۱۰۶۳۳۴۵۶۷۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدقاسم محمدیان به کدملی ۰۰۴۳۱۱۳۶۵۶ بسمت رئیس هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10619642
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایا رایان به سمت بازرس اصلی و علی امانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664653
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حافظ ذبیح الهی به کد ملی ۲۰۶۲۷۵۹۵۱۷ به نمایندگی ازشرکت بهپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و با حق توکیل به غیر، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۴۱۱۲۸۸۶۹۵۵۶۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753574
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتحساب سود وزیان منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۱۳۰۴۲۹۳۲۲۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860443
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حافظ ذبیح الهی متی کلایی کدملی ۲۰۶۲۷۵۹۵۱۷ به سمت مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید پ۹۵۰۳۲۹۹۱۳۳۵۹۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895864
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد بهرامی جوبه ۰۰۵۲۶۵۲۲۹۷ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و با حق توکیل به غیر، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۴۱۵۵۳۵۶۴۸۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400657
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن سمائی ۰۶۰۲۲۹۲۷۸۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و با حق توکیل به غیر، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد۰ پ۹۶۰۲۰۴۴۳۷۳۸۸۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13419852
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بهرامی به کدملی ۰۰۵۲۶۵۲۲۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید پ۹۶۰۲۱۸۵۴۲۸۸۰۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443957
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتحساب سود وزیان وگردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۰۳۷۸۱۷۶۰۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607161
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ شرکت به پخش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ شرکت بهپاک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ پ۹۶۰۶۲۲۷۸۵۴۴۵۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763343
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسفندیار برومند کد ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره حسن سمائی کد ملی ۰۶۰۲۲۹۲۷۸۶ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره مجید شهریاری کد ملی ۰۳۲۲۰۴۴۴۱۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره صابر ستایشی کد ملی ۰۰۸۱۷۸۴۰۵۸ به نمایندگی شرکت به پخش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره محمد بهرامی کد ملی ۰۰۵۲۶۵۲۲۹۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و با حق توکیل به غیر، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود، نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران، پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد جهت تصویب هیئت مدیره. پیش بینی و تهیه بودجه سالانه شرکت، جهت ارائه و تصویب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن و وثیقه گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا اقامه هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزارش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس، پس از تصویب هیئت مدیره دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره. پ۹۶۰۹۲۶۸۹۰۷۸۴۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14365115
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به مورخ۳۰/۰۹/۱۳۹۶، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - سازمان حسابرسی با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بازرس قانونی برای مدت یک سال (سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷) انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه