شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101662543


شماره ثبت:
122763
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1375/4/14
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ونك-خيابان شيخ بهائي-خيابان شهيد خليل شهانقي-پلاك 35-طبقه همكف-- 1993686351

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حمید مقیم زاده 1229887
غلامرضا زال‎پور 1229887
محمود ایزدپرست کردمحله 1229887
آقای محمدعلی احمدزاد اصل 1229887
علی بیگدلی 1229887
کریم قادری زاده 10930130
سجاد سیاح 12679810
رسول سعدی 13448563
محسن بازارنوی 13631226
محمد صدرایی 13973131
آقای احسان وحیدی فرد 13973131
احمد پویان فر 13973131

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 622854
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۷۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۲/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۴ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۱۲۵۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 625486
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۲۷۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۱۲۷۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700932
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

محمود ایزدپرست کردمحله به کد ملی ۰۰۳۰۷۰۰۳۹۶ به جای کریم قادری زاده به کد ملی ۱۱۴۰۱۲۶۷۹۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۳۸۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702450
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۷۶۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۴/۹۱ بشرح ذیل اتخاذ گردید. علی بیگدلی با کدملی ۴۸۹۷۸۸۵۹۶۷ بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۳۸۶۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 913308
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۷/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سال مالی شرکت از روزاول دی ماه هر سال آغاز می‌شود و روز آخر آذرماه سال بعد به پایان می‌رسد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۳۶۹۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210066
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۱ تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش. م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ صندوق بازنشستگی کشور به ش. م ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش. م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ شرکت به پخش به ش. م ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه به ش. م بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به ش. م ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره. پ۱۷۲۱۸۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229887
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید مقیم زاده به شماره ملی۰۰۳۹۹۰۷۶۶۱ به نمایندگی از شرکت به پخش به ش. م۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای محمدعلی احمدزاد اصل به شماره ملی۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش. م۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقایان غلامرضا زال پور به شماره ملی۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش. م۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی بیگدلی به شماره ملی۴۸۹۷۸۱۵۹۶۷ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و محمود ایزدپرست کردمحله به شماره ملی۰۰۳۰۷۰۰۳۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به ش م۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به عنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته , بروات , قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره , و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را مندرج در بندهای ۱ ۴ ۵ ۷ ۸ ۹ ۱۰ (با رعایت آیین نامه معاملات شرکت) ۱۱ ۱۲ ۱۵ ۱۷ ۲۲ (با رعایت آیین نامه معاملات سهام) ۲ ۲۳ ۲۴ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۲۸۲۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443579
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۱۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700170
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی احمد زاد اصل با کدملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۶۵۶۶۹۲۷۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10221962
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10406433
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۲/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۴ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10930130
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

محمود ایزدپرست کردمحله به کد ملی ۰۰۳۰۷۰۰۳۹۶ به جای کریم قادری زاده به کد ملی ۱۱۴۰۱۲۶۷۹۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11100264
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۷/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سال مالی شرکت از روزاول دی ماه هر سال آغاز می‌شود و روز آخر آذرماه سال بعد به پایان می‌رسد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679810
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ و مجوزشماره ۳۹۹۰ / ۱۲۲ مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سجاد سیاح به شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ به جای آقای محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردید. پ۹۴۱۲۰۸۳۷۱۱۹۸۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751486
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ ومجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۴ وتاییدیه شماره ۲۲۴۷۷۱۰۰۸۹ , ۹۵۹ مورخ ۲۱/۱/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۱۵۹۳۵۹۰۲۹۰۰ریال بموجب گواهی شماره ۷/۴۵۳۰/۱/۷۲۱مورخ۱۸/۱/۹۵ بانک صادرات شعبه شیخ بهایی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۱۲۹۸۵۷۸۹۴۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780727
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۶۶۱۷ , ۱۲۲ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۵۰۲۱۵۶۷۶۹۲۰۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933214
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ومجوز شماره ۳۹۹۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود را مندرج در بندهای ۱ - ۴ - ۵ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۵ - ۱۷ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل آقای سجاد سیاح تفویض نمود. پ۹۵۰۵۰۵۶۲۱۳۶۹۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341357
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۴ و مجوز شماره۱۱۳ - ۲۷۲۸۰۴ , ۹۵۹ مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره ۲۰۰/۴۵۳۰/۱/۷۲ مورخ ۸/۸/۹۵ و گواهی شماره ۲۸۰/۴۵۳۰/۱/۷۲ مورخ ۱۱/۱۱/۹۵ بانک صادرات شعبه شیخ بهایی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۲۱۷۶۹۶۹۳۵۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448563
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۲۰۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱۲/۹۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد پویان فر با کدملی۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش. م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بجای آقای رسول سعدی با کدملی۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۶۰۳۰۷۵۲۴۲۲۷۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453784
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۰۷۴۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۲/۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به ترتیب ذیل تعیین گردید: الف شرکت به پخش به ش. م ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ ب شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش. م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ ج شرکت صندوق بازنشستگی کشوری به ش. م ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ د شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش. م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به ش. م ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ پ۹۶۰۳۰۹۹۲۶۱۴۹۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631226
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۳۶۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۵/۹۶ سازمان بوس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان وحیدی فرد با کد ملی ۰۰۷۱۵۴۶۹۷۹ به عنوان نماینده شرکت به پخش (۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴) به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب نمود. (بجای آقای محسن بازارنوی ۰۹۳۱۴۵۳۷۸۱) در هیئت مدیره شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۰۵۱۲۷۲۹۸۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732780
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شیخ بهائی خیابان شهید خلیل شهانقی پلاک ۳۵ طبقه همکف کد پستی به شماره ۱۹۹۳۶۸۶۳۵۱ می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۵۶۴۹۹۵۲۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973131
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶و مجوز سازمان بورس بشماره ۳۰۲۵۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۱۰/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صدرائی با کدملی ۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴ به جای آقای سجاد سیاح به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای احمد پویان فر به شماره ملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان وحیدی فرد به شماره ملی ۰۰۷۱۵۴۶۹۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند پ۹۷۰۱۲۱۵۸۱۸۲۸۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029709
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیات مدیره مندرج در بند‌های ۱ - ۴ - ۵ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۵ - ۱۷ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید پ۹۷۰۲۲۵۴۷۳۸۱۹۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037296
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز سازمان بورس بشماره ۳۴۳۰۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ شرکت صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ شرکت به پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ پ۹۷۰۲۳۰۶۹۸۹۶۹۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه