شرکت بازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101662110


شماره ثبت:
122720
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1375/4/13
آدرس:
تهران بزرگراه مدرس نرسيده به ميدان هفت تير مقابل خيابان زهره پلاك 30 طبقه همكف 1588756813

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدحسن علائی طالقانی 12748777
آقای محمدعلی علائی طالقانی 12748777
آقای حمید ملایری مهدی آباد 12748782
عاطفه علائی طالقانی 13966793
آقای حامد شادکام 13966793
شرکت تولید ایستگاهی نیرو ویژه 13966793
خانم فرانک زرفشان 13966793
سیدعبدالرحیم رستمکلائی 13966793
آقای سیدمحمدرضا علائی طالقانی 13966800

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 11160824
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۲۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۱۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بسمت بازرس اصلی و احمد ظفرپرنده بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748777
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۱۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا علائی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۷۰۴۴۶۴ آقای سید محمدعلی علائی طالقانی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۹۶۱۶۳ خانم فرانک زرفشان به شماره ملی ۰۰۴۱۱۷۷۸۸۶ شرکت تولیدایستگاهی نیرو واحد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۹۲۴۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۴۳۹ شرکت تولیدایستگاهی نیرو ویژه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۲۳۱۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۴۰۶۲ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس شرکت و آقای محمد حسن علائی طالقانی به شماره ملی ۰۰۴۰۹۴۰۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۱۲۸۳۸۳۱۶۶۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748782
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۱۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا علائی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۷۰۴۴۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدعلی علائی طالقانی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۹۶۱۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرانک زرفشان به شماره ملی ۰۰۴۱۱۷۷۸۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید ملایری مهدی آباد به نمایندگی از شرکت تولیدایستگاهی نیرو واحد به شماره ملی ۳۰۵۱۲۹۲۰۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم بهاره قره حسن لو به نمایندگی از شرکت تولید ایستگاهی نیرو ویژه به شماره ملی ۰۰۱۲۷۹۲۱۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید ملایری مهدی آباد به شماره ملی ۳۰۵۱۲۹۲۰۶۰ بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و در حدود اختیاراتی که از سوی هیئت مدیره به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و عملی ات اجرایی شرکت را به مرحله انجام می‌رساند. با در نظر گرفتن مفاد ماده ۴۲ اساسنامه‌ی شرکت در زمینه واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل، اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید، در زمینه موارد مطروحه در بند‌های ۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و۱۱ ماده‌ی ۳۹ اساسنامه شرکت می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مانند: چک، سفته، برات، عقود و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا مستلزم واگذاری حق از سوی شرکت باشد، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، متفقا، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل، همراه با مهر شرکت انجام می‌شود. محل قانونی شرکت به: تهران بزرگراه مدرس نرسیده به میدان هفت تیر مقابل خیابان زهره پلاک ۳۰ طبقه همکف کدپستی ۱۵۸۸۷۵۶۸۱۳ انتقال یافت پ۹۵۰۱۲۸۹۷۱۸۱۶۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802735
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۱۱۰

پیرو آگهی مکانیزه به شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۶۵۹۸ مورخ ۲۴/۱/۹۵ و به استناد درخواست هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۵ «کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مانند چک، سفته، برات، عقود و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نمایدیا مستلزم واگذاری حق از سوی شرکت باشد، با امضای رییس هیئت مدیره و نایب رییس هیئت مدیره، متفقا، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، مکاتبات و نامه‌های عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل، همراه با مهر شرکت انجام می‌باشد،» که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۲۲۸۸۰۷۳۴۳۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966793
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۱۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدرضا علائی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۷۰۴۴۶۴ عاطفه علائی طالقانی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۹۷۸۰۰ فرانک رزفشان به شماره ملی ۰۰۴۱۱۷۷۸۸۶ حامد شادکام به شماره ملی ۰۰۶۱۴۲۲۹۸۳ سیدعبدالرحیم رستمکلائی به شماره ملی ۲۰۹۱۸۱۱۴۴۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و بهاره قره حسنلو به شماره ملی ۰۰۱۲۷۹۲۱۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۱۱۸۸۴۰۳۱۰۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966800
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۱۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدرضا علائی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۷۰۴۴۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره فرانک رزفشان به شماره ملی ۰۰۴۱۱۷۷۸۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره عاطفه علائی طالقانی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۹۷۸۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره حامد شادکام به شماره ملی ۰۰۶۱۴۲۲۹۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره سیدعبدالرحیم رستمکلائی به شماره ملی ۲۰۹۱۸۱۱۴۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مانند چک، سفته، برات، عقود و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا مستلزم واگذاری حق از سوی شرکت باشد، با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره، متفقا، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل، همراه با مهر شرکت انجام می‌شود. هیئت مدیره اختیارات خود در بند‌های ۱ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و۱۱ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۱۱۸۹۶۷۱۶۱۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه