سرمایه گذاری ساختمان ایران

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101660410
تهران سعادت آباد ميدان كاج خيابان سرو غربي ساختمان طلائي پلاك 23 طبقه هشتم 1998714461
18
افراد
27
آگهی‌ها
122539
شماره ثبت
1375/4/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 666121
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهندسی توسعه شهری فراز سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴ شرکت رهروان دوراندیش سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴ شرکت پیمان سازان تجارت اطلس سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۲۰۶۹۷۶۶۷ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۹۲۸۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667072
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۳۰/۹/۹۰ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: موضوع اصلی ۱ سرمایهگذاری در سهام سهمالشرکه واحدهای سرمایهگذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایهپذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت موسسه یا صندوق سرمایهپذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینههای زیر فعالیت نماید: تولید توسعه تجارت و بازرگانی پیمانکاری مدیریت پیمان مشاوره نظارت نگهداری تجهیز سرمایه حقالعمکاری و بازرسی در بخش ساختمان مجتمعهای مسکونی اداری تجاری پارکینگ عمران شهری بافت فرسوده راهسازی سد برق سایر تاسیسات زیربنایی مصالح وسایل و ادوات و ابزارهای مورد نیاز مواد غذایی و سایرا موال منقول این بخشها ۲ انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایهپذیر موضوع بند ۱ فوق. ۱۲ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشینآلات برای اشخاص حقوقی سرمایهپذیر. ۲۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژهها برای اشخاص حقوقی سرمایهپذیر. ۳۲ انجام مطالعات تحقیقات و بررسیهای تکنولوژیکی فنی علمی بازرگانی اقتصادی برای بهرهبرداری توسط اشخاص حقوقی سرمایهپذیر. ۴۲ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایهپذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایهپذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت. ۵۲ تدوین سیاستهای کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایهپذیر. ۶۲ شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایهپذیر. ۷۲ ارائه سایر خدمات فنی مدیریتی اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایهپذیر ۳ سرمایهگذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهمالشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند ۲ فوق را منحصرا به اشخاص سرمایهپذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایهپذیر به دیگران ارائه مینمایند. ب موضوع فعالیتهای فرعی ۱ سرمایهگذاری در مسکوکات فلزات گرانبها گواهی سپرده بانکی و سپردههای سرمایهگذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز ۲ سرمایهگذاری در سهام سهمالشرکه واحدهای سرمایهگذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوقهای سرمایهگذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایهگذاری سرمایهپذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۳ سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد. ۴ سرمایهگذاری در سایر داراییها از جمله داراییهای فیزیکی پروژههای تولیدی و پروژههای ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله ۱۵ پذیرش سمت در صندوقهای سرمایهگذاری ۲۵ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۳۵ مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار ۴۵ تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار، تبصره ۱ ترکیب داراییهای شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین میشود ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارائیهای خود را (که از نصف داراییهای شرکت کمتر نخواهد بود). با رعایت حداقلهای مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایهها و داراییهای موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر شرکت موقتا میتواند بخشی از این داراییها را به صورت داراییها و سرمایهگذاریهای موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید. تبصره ۲ شرکت میتواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی با تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوط را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. اساسنامهای شامل ۶۵ ماده و ۲۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۵۰۴۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668580
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۲۵۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۰/۹۰ رضا کامرانی جویمند به کدملی۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش و علی ممیزان به کدملی۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به سمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی به کدملی۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به کدملی۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد ضیایی به کدملی۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۵۰۳۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668688
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۲۵۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۳/۹۱ و احکام صادره شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴ و سید حسین سیدشفیعی به کدملی۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ و علی ممیزان به کدملی۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ و احمد ضیائی به کدملی۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴ و اسفندیار برومند به کدملی۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملی۱۰۱۲۰۶۹۷۶۶۷ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. که سیاوش زراعتی سندیانی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسفندیار برومند به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و نظایرآن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و درغیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۵۰۱۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703515
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۱ اختیارات مدیرعامل بشرح ۱۲ بند توسط هیات مدیره تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۵۱۳۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049303
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابسری اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیاوش زراعتی سندیانی به ش ملی ۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین شفیعی به ش ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی ممیزان به ش ملی ۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ و یوسف صفارشاهرودی به ش ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴ و اسفندیار برومند به ش ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۲۰۶۹۷۶۶۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۴۲۸۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476155
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۷۳۰۵/۱۲۱ مورخ ۲۱/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی ۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای جمشید تقی زاده کدملی ۱۳۸۰۷۴۶۱۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای غلامرضا جابری انصاری به کدملی ۱۲۴۹۳۰۷۳۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای یوسف صفار شاهرودی به کدملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای اسفندیار برومند به کدملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان، با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۳۵۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630064
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۸۳۶۳۷ مورخ ۲۲/۰۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران سعادت آباد میدان کاج خیابان سرو غربی ساختمان طلائی پلاک ۲۳ طبقه هشتم کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۶۱ منتقل گردید. پ۹۳۰۷۰۱۸۳۸۸۵۵۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677896
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۸۶۸۱۵ , ۱۲۱ مورخ ۱۶/۰۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای سیاوش زراعتی سندیانی به شماره ملی ۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴ به عنوان رییس هیأت مدیره و آقای حمیدرضا قدری به شماره ملی ۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای اسفندیار برومند به شماره ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رییس هیأت مدیره و یایک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۸۰۴۸۰۵۳۴۹۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677897
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۸۶۸۱۵ , ۱۲۱ مورخ ۱۶/۰۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای سیاوش زراعتی سندیانی به شماره ملی ۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴ به عنوان رییس هیأت مدیره و آقای حمیدرضا قدری به شماره ملی ۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای غلامعباس درفشی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۴۸۸۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای اسفندیار برومند به شماره ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رییس هیأت مدیره و یایک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۸۰۴۵۲۵۹۴۴۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9687623
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی:۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ سید سعید احمدی ابهری به کد ملی ۰۰۴۳۲۷۳۴۵۹ به جای عباس طاهری قراگوزلو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری رهروان دور اندیش به شناسه ملی ۳۸۷۴۵۶۵۷۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756576
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۰ و احکام صادره اصغر عارفی به کد ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ممیزان به کد ملی ۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدسعید احمدی ابهری به کد ملی ۰۰۴۳۲۷۳۴۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری رهروان دور اندیش به و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد ضیایی به کد ملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9849798
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10142586
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۰ اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسین سیدشفیعی به کدملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا کامرانی جویمند به کدملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و علی ممیزان به کدملی ۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی ۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد ضیائی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10282700
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۷/۸۹ واصل گردید: سیاوش زراعتی سندیانی به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس بجای احمد آقا ترک نژاد به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. سایر اعضاء در سمت‌های قبلی خود ابقاء گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ویا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516812
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۰/۹۰ رضا کامرانی جویمند به کدملی۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش و علی ممیزان به کدملی۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به سمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی به کدملی۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به کدملی۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد ضیایی به کدملی۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020124
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۰ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: موضوع اصلی ۱ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت نماید: تولید توسعه تجارت و بازرگانی پیمانکاری مدیریت پیمان مشاوره نظارت نگهداری تجهیز سرمایه حق العمکاری و بازرسی در بخش ساختمان مجتمع‌های مسکونی اداری تجاری پارکینگ عمران شهری بافت فرسوده راهسازی سد برق سایر تاسیسات زیربنایی مصالح وسایل و ادوات و ابزارهای مورد نیاز مواد غذایی و سایرا موال منقول این بخش‌ها ۲ انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق. ۱۲ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۲۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳۲ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی فنی علمی بازرگانی اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۴۲ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت. ۵۲ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۶۲ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۷۲ ارائه سایر خدمات فنی مدیریتی اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند ۲ فوق را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند. ب موضوع فعالیت‌های فرعی ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات فلزات گرانبها گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز ۲ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله ۱۵ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۲۵ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۳۵ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴۵ تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار، تبصره ۱ ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارائی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود). با رعایت حداقل‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر شرکت موقتا می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به صورت دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید. تبصره ۲ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی با تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوط را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. اساسنامه‌ای شامل ۶۵ ماده و ۲۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11071996
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۱ اختیارات مدیرعامل بشرح ۱۲ بند توسط هیات مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684902
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره۳۲۱۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت پیمان سازان تجارت اطلس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ به سمت عضو اصلی شرکت اینده سازان دنیای تجارت با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۱۰۴ به سمت عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به سمت عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به سمت عضو اصلی شرکت دانای تجارت نوین امروز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۷۱۵۶ به سمت عضو اصلی شرکت آرمان سازان توسعه اندیش با شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱ به سمت عضو علی البدل پ۹۴۱۲۱۱۲۲۰۲۶۵۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771082
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۶۰۱۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیاوش زراعتی سندیانی به شماره ملی ۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵ به نمایندگی از شرکت اینده سازان دنیای تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۱۰۴ به عنوان رییس هیئت مدیره. آقای حمیدرضا قدری به شماره ملی ۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره. آقای یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از شرکت دانای تجارت نوین امروز به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۷۱۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای غلامعباس درفشی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۴۸۸۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای اسفندیار برومند به شماره ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل از موضوع ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد تصویب ایین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره، پیگیری اجرای مصوبات مجامع عمومی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و نصب و عزل کارکنان، پیشنهاد پیش بینی بودجه سالانه شرکت برای تصویب هیئت مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برای اجرای امور شرکت، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر با مجوز هیئت مدیره، تمدید تسهیلات قبلی به هر نحو شامل اصل، بهره و جرائم تاخیر در تادیه متعلقه که امکان تسویه نقدی آن در زمان سر رسیدمیسر نباشد به هیئت مدیره گزارش خواهد شد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا مرتبط با امور مصوب هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با تصویب هیئت مدیره مجاز خواهد بود. تنظیم و ارسال اطلاعات مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مقرارت مربوط، نمایندگی شرکت به عنوان مجمع در خصوص کلیه شرکتهای تابعه و وابسته (سرمایه پذیر) و اختیار تعیین نماینده جهت حضور در کلیه مجامع و هیئت مدیره شرکتهای یاد شده و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیئت مدیره. پ۹۵۰۲۱۱۸۶۱۸۷۱۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093645
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۶۹۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا قدری به شماره ملی ۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از شرکت دانای تجارت نوین امروز به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۷۱۵۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. غلامعباس درفشی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۴۸۸۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. حسین ابوطالبی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳ به نمایندگی از شرکت آینده سازان دنیای تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۱۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره. اسفندیار برومند به شماره ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. با عنایت به مفاد ماده ۱۲۵ و ۱۲۸ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل از موضوع ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره، پیگیری اجرای مصوبات مجامع عمومی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و نصب و عزل کارکنان، پیشنهاد پیش بینی بودجه سالانه شرکت برای تصویب هیئت مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برای اجرای امور شرکت، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر با مجوز هیئت مدیره، تمدید تسهیلات قبلی به هر نحو شامل اصل، بهره و جرائم تاخیر در تادیه متعلقه که امکان تسویه نقدی آن در زمان سر رسیدمیسر نباشد به هیئت مدیره گزارش خواهد شد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا مرتبط با امور مصوب هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با تصویب هیئت مدیره مجاز خواهد بود، تنظیم و ارسال اطلاعات مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مقرارت مربوط. نمایندگی شرکت به عنوان مجمع در خصوص کلیه شرکتهای تابعه و وابسته (سرمایه پذیر) و اختیار تعیین نماینده جهت حضور در کلیه مجامع و هیئت مدیره شرکتهای یاد شده و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیئت مدیره. پ۹۵۰۸۰۴۲۰۴۸۰۶۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263777
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵و مجوز به شماره ۱۶۵۴۰/۱۲۲ مورخ ۲۰/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱به نمایندگی از شرکت دانای تجارت نوین امروز به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۷۱۵۶ به عنوان رییس هیات مدیره و رضا توکلی بنیزی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۲۳۲۰۸ به جای حمیر رضا قدری به شماره ملی ۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به عنوان نایب رییس هیات مدیره وآقای حسین ابوطالبی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳ به نمایندگی از شرکت آینده سازان دنیای تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۱۰۴به عنوان عضو هیات مدیره وآقای غلامعباس درفشی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۴۸۸۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به عنوان عضو هیات مدیره وآقای اسفندیار برومند به شماره ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیر عامل و رییس هیات مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بخشی از اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل از موضوع ماده ۴۱ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - پیشنهاد تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره - پیگیری اجرای مصوبات مجامع عمومی - تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و نصب و عزل کارکنان - پیشنهاد پیش بینی بودجه سالانه شرکت برای تصویب هیات مدیره، - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برای اجرای امور شرکت - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر با مجوز هیات مدیره، تمدید تسهیلات قبلی به هر نحو شامل اصل، بهره و جرائم تاخیر در تادیه متعلقه که امکان تسویه نقدی آن در زمان سر رسید میسر نباشد به هیات مدیره گزارش خواهد شد - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا مرتبط با امور مصوب هیات مدیره - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با تصویب هیات مدیره مجاز خواهد بود - تنظیم و ارسال اطلاعات مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مقرارت مربوط - نمایندگی شرکت به عنوان مجمع در خصوص کلیه شرکتهای تابعه و وابسته (سرمایه پذیر) و اختیار تعیین نماینده جهت حضور در کلیه مجامع و هیات مدیره شرکتهای یاد شده و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیات مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293536
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ۹۵۱۱۱۷۱۶۲۶۸۱۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13873365
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۶۹۳ , ۱۲۲ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها ی شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی بهراد مشار ش. م ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام ش. م۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. اشخاص ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت پیمان سازان تجارت اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آرمان سازان توسعه اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت دانای تجارت نوین امروز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۷۱۵۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت توسعه کارآفرینان نیک اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۹۷۸۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره پ۹۶۱۱۲۵۱۵۲۶۹۴۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13915194
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۳۲۲۸۱/۱۲۲مورخ۵/۱۲/۹۶سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از شرکت دانای تجارت نوین امروز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۷۱۵۶ به عنوان رییس هیئت مدیره.. آقای رضا توکلی بنیزی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۲۳۲۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره.. آقای سعید باقری به شماره ملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ به نمایندگی از شرکت آرمان سازان توسعه اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱ به عنوان عضو هیئت مدیره.. آقای اسفندیار برومند به شماره ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل از موضوع ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره، پیگیری اجرای مصوبات مجامع عمومی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و نصب و عزل کارکنان، پیشنهاد پیش بینی بودجه سالانه شرکت برای تصویب هیئت مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برای اجرای امور شرکت، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر با مجوز هیئت مدیره، تمدید تسهیلات قبلی به هر نحو شامل اصل، بهره و جرائم تاخیر در تادیه متعلقه که امکان تسویه نقدی آن در زمان سر رسید میسر نباشد به هیئت مدیره گزارش خواهد شد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا مرتبط با امور مصوب هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با تصویب هیئت مدیره مجاز خواهد بود، تنظیم و ارسال اطلاعات مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مقرارت مربوط. نمایندگی شرکت به عنوان مجمع در خصوص کلیه شرکتهای تابعه و وابسته (سرمایه پذیر) و اختیار تعیین نماینده جهت حضور در کلیه مجامع و هیئت مدیره شرکتهای یاد شده و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیئت مدیره.. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۲۱۴۵۶۳۱۴۱۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321587
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۹۵۳۱ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از شرکت دانای تجارت نوین امروز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۷۱۵۶ به عنوان رئیس هیات مدیره.. آقای رضا توکلی بنیزی به شماره ملی۰۰۶۵۴۲۳۲۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای سعید باقری به شماره ملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ به نمایندگی از شرکت آرمان سازان توسعه اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱ به عنوان عضو هیات مدیره آقای حمید دیانت پی به شماره ملی ۰۰۷۶۵۴۷۲۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای اسفندیار برومند به شماره ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.. حدود اختیارات مدیرعامل تفویض شده در جلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ مورد تائید قرار گرفت. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۲۹۹۳۵۸۰۶۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333534
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷و نامه شماره ۴۰۷۰۶ , ۱۲۲ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از شرکت دانای تجارت نوین امروز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۷۱۵۶ به عنوان رییس هیئت مدیره.. آقای محمدعلی ترحمی امیری به شماره ملی۲۰۶۳۵۰۰۱۶۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره.. آقای سعید باقری به شماره ملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ به نمایندگی از شرکت آرمان سازان توسعه اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱ به عنوان عضو هیئت مدیره.. آقای حمید دیانت پی به شماره ملی ۰۰۷۶۵۴۷۲۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. ۵. آقای اسفندیار برومند به شماره ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل تفویض شده در جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶مورد تائید قرار گرفت.. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۰۷۱۱۰۱۲۷۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک