شرکت سرمایه گذاری نیرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101659507


شماره ثبت:
122447
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1375/3/31
آدرس:
تهران- خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي كوچه هفتادم- پلاك 6 1436973485

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای فرهاد امیر حسینی 688621
محمد بیگدلی 688621
سید رضا نصر 1282759
آقای عباس مظاهری 1282759
آقای سید حسین امینی 1282759
آقای مجید خاموردی 1282759
فؤاد فتح الهی 1563364
آقای فرهاد فرهمند 10066240
ابوالفضل ملک محمدی 10066240
سعی خرقانی 10066240
آقای محمدعلی احمدزاد اصل 10393372
آقای مصطفی معصوم تبریزی 10393372
آقای سعید مقدم فر 10723795
مسعود صالح آبادی 10723795
جواد عین آبادی 13148061
ابوالفضل اسماعیل زاده 13148061
آقای فریدون رهنمای رودپشتی 13148061
آقای رضا آقا محمدیان 13148061
سید فخر الدین حیدری منش 13148061
علی ملکی 13346543
آقای هدایت دهقان منشادی 13346543
جواد عبادی 13346543
مجید کاظمی 13346543
آقای مجتبی صمیمی 13424830
آقای محمودرضا خواجه نصیری 13603168
سید مجید صانعی موسوی 13603168
آقای علیرضا معبودی 13880272
آقای رضا زنگنه 13880272
آقای عیسی حسین پناه 13880272

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 688621
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروسهامی عام بشماره ثبت۱۲۲۴۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۳/۹۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از ۲ نفر فوق الذکر و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و جاری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. فرهاد فرهمند به کدملی۲۹۹۲۳۹۴۲۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت تکاب زاینده رود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۹۳۷۲۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به جای شرکت لازک خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۷۹۵۲ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. فرهاد امیرحسینی به کدملی ۳۸۵۹۰۲۵۱۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. سعید خرقانی به کدملی۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل ملک محمدی به کدملی۰۳۸۵۸۷۲۱۵۱ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و محمد بیگدلی به کدملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ به سمت دبیر هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. فرهاد امیرحسینی به کدملی۳۸۵۹۰۲۵۱۲۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۶۸۴۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282758
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین شرح انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بسمت عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ بسمت عضو اصلی شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ بسمت عضو اصلی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ بسمت عضو اصلی شرکت پارس تابلو (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸ بسمت عضو اصلی آقای سعید خرقانی کدملی ۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷ بسمت عضو اصلی شرکت مهندس مشاور مهاب قدس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱ بسمت عضو اصلی شرکت تکاب زاینده رود شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۳۷۲۱ بسمت عضو علی البدل روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۶۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282759
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد بیگدلی با کدملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ بنمایندگی شرکت توسعه نگاه پویا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ بسمت عضو هیات مدیره، سید حسین امینی با کدملی ۴۶۲۱۲۸۳۱۹۷ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸ بسمت عضو هیات مدیره و ابوالفضل ملک محمدی با کدملی ۰۳۸۵۸۷۲۱۵۱ به نمایندگی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱ بسمت عضو هیات مدیره و سیدرضا نصر با کدملی ۱۲۶۲۱۷۹۸۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ بسمت عضو هیات مدیره و مجید خاموری با کدملی ۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱ بنمایندگی از شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و عباس مظاهری با کدملی ۴۶۰۹۶۹۹۶۰۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و سعید خرقانی با کدملی ۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. و اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی از دو سمت مذکور و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۵۶۳۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405971
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۰۴۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563364
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۱۱۲۰ , ۱۲۱ مورخ ۲۰/۳/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فواد فتح الهی به شماره ملی ۴۶۰۹۸۱۰۴۰۹ بجای آقای سید رضا نصر بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد عین آبادی به شماره ملی ۱۰۶۱۵۱۲۳۰۴ بجای آقای عباس مظاهری بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای رضا آقا محمدیان به شماره ملی ۴۸۹۹۷۲۱۴۵۵ بجای آقای محمد بیگدلی بنمایندگی از شرکت توسعه نگاه پویابشماره ثبت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ بسمت عضو موظف هیئت مدیره آقای سید حسین امینی به شماره ملی ۴۶۲۱۲۸۳۱۹۷ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل ملک محمدی به شماره ملی ۰۳۸۵۸۷۲۱۵۱ بنمایندگی از شرکت مهندسی مهاب قدسبه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مجید خاموردی به شماره ملی ۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱ بنمایندگی از شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سعید خرقانی به شماره ملی ۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قرارداد‌ها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و همچنین امضا مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۱۹۸۴۴۶۷۲۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9833088
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۶/۸۹ واصل گردید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10066240
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام بشماره ثبت۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۳/۹۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از ۲ نفر فوق الذکر و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و جاری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. فرهاد فرهمند به کدملی۲۹۹۲۳۹۴۲۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت تکاب زاینده رود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۹۳۷۲۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به جای شرکت لازک خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۷۹۵۲ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. فرهاد امیرحسینی به کدملی ۳۸۵۹۰۲۵۱۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. سعید خرقانی به کدملی۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل ملک محمدی به کدملی۰۳۸۵۸۷۲۱۵۱ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و محمد بیگدلی به کدملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ به سمت دبیر هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. فرهاد امیرحسینی به کدملی۳۸۵۹۰۲۵۱۲۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10080937
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10393372
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۰ محمدعلی احمدزاد اصل به ش ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل ملک محمدی به ش ملی ۰۳۸۵۸۷۲۱۵۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مصطفی معصوم تبریزی به ش ملی ۰۰۴۳۵۵۷۵۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت مدیرعامل و محمد بیگدلی به ش ملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ به نمایندگی از شرکت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ و سعید مقدم فر به ش ملی ۰۰۴۸۴۳۹۸۹۴ به نمایندکی از شرکت لازک خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۷۰۹۵۲ و سید حسین امینی به ش ملی ۶۴۲۱۲۸۳۱۹۷ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸ همگی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از دو سمت مذکور و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل در شرکت ایشان می‌تواند مکاتبات اداری را به یکی از مدیران تفویض نماید. ماده ۴۲ اساسنامه و اجرای بندهای ماده ۳۷ به مدیرعامل تفویض گردید. محل شرکت به میدان ونک بلوار شهید حقانی خ دیدار جنوبی کوچه سپر پ ۱۴ کدپستی ۱۵۱۸۶۴۴۱۳۱ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10723795
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۲۴۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به ش ملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید خرقانی به ش ملی۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷ و شرکت مهاب قدس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱ و سعید مقدم فر به ش ملی۰۰۴۸۴۳۹۸۹۴ و شرکت پارس تابلو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۱۱۴۰۸ و شرکت لازک خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۷۹۵۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ به سمت اعضای اصلی و شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ و شرکت تکاب زاینده رود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۹۳۷۲۱ به سمت اعضاء علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668697
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۲۶۰/ ۱۲۲ مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازسال مالی منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین ش م ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۹۴۱۲۰۱۳۰۴۸۷۷۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148061
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۴۷۸ , ۱۲۲ مورخ ۹/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بیگدلی به شماره ملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت رئیس هیأت مدیره جایگزین آقای فواد فتح الهی بشماره ملی ۴۶۰۹۸۱۰۴۰۹ آقای جواد عین آبادی به شماره ملی ۱۰۶۱۵۱۲۳۰۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل. آقای رضا آقا محمدیان بشماره ملی ۴۸۹۹۷۲۱۴۵۵ بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای هدایت دهقان منشادی بشماره ملی ۴۴۶۹۸۶۶۹۰۳ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هلال احمرایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۴۸۹۵ به سمت عضو هیأت مدیره وجایگزین آقای سیدحسن امینی بشماره ملی ۴۶۲۱۲۸۳۱۹۷ آقای ابوالفضل اسماعیل زاده بشماره ملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ بنمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایهء مدار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره جایگزین آقای ابوالفضل ملک محمدی بشماره ملی ۳۸۵۸۷۲۱۵۱ آقای سیدفخر الدین حیدری منش بشماره ملی ۰۹۴۰۸۲۴۷۹۵ بنمایندگی از طرف شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای فریدون رهنمای رودپشتی بشماره ملی ۲۷۳۹۶۹۲۱۵۳ بنمایندگی از طرف شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۶۹۹۴ به سمت عضو هیأت مدیره جایگزین آقای سعید خرقانی بشماره ملی ۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید. اجرای مصوبات هیئت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تدوین و پیشنهاد سازمان، آئین نامه‌ها و تهیه نمودار سازمانی و رویه‌های لازم برای شرکت. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن به هیئت مدیره. اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. استخدام پرسنل جدید به پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیئت مدیره و حقوق و مزایای آنان در چارچوب آیین نامه‌های مصوب شرکت خواهد بود. تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی بر اساس قیمت‌های معاملاتی بازار در هر مورد تا سقف پنج درصد سرمایه شرکت و مازاد بر آن در هر مورد با هماهنگی هیئت مدیره و طبق بخشنامه گروه توسعه ملی انجام خواهد شد. پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت و عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر اساس آیین نامه معاملات شرکت. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی موجه و نهایتا ارائه این گونه طرحها به هیئت مدیره برای تصویب. پیشنهاد تشکیل صندوقهای مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج بعمل آمده به هیئت مدیره. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آن حسب نیاز و ضرورت. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری برای شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیرمنقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کرارا. تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای شرکت و صورتهای مالی مورد نیاز در مواعد مقرر قانونی و ارائه آن هر شش ماه یکبار به بازرس قانونی و بورس. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره بمنظور تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل به توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پ۹۵۰۹۰۳۳۱۶۹۱۰۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346528
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس بشماره ۱۷۱۱۱ , ۱۲۲ مورخ ۵/۱۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۶۹۹۴ شرکت خدمات مدیریت سرمایهء مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ اعضای علی البدل: شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱ شرکت سرمایه گذاری هلال احمر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۴۸۹۵ پ۹۵۱۲۱۸۹۸۳۳۲۶۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346543
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس بشماره ۱۷۹۴۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد عبادی به شماره ملی ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰ به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای علی ملکی به شماره ملی ۰۰۵۷۱۲۶۰۵۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای مجید کاظمی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۶۶۷۰۷ به نمایندگی شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای هدایت دهقان منشادی به شماره ملی ۴۴۶۹۸۶۶۹۰۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۴۸۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی از دو سمت مذکور و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید اجرای مصوبات هیئت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تدوین و پیشنهاد سازمان، آئین نامه‌ها و تهیه نمودار سازمانی و رویه‌های لازم برای شرکت. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن به هیئت مدیره. اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. پیشنهاد تشکیل صندوقهای مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج بعمل آمده به هیئت مدیره. تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی بر اساس قیمت‌های معاملاتی بازار در هر مورد تا سقف پنج درصد سرمایه شرکت و مازاد بر آن در هر مورد با هماهنگی هیئت مدیره و طبق بخشنامه گروه توسعه ملی انجام خواهد شد. پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت و عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیر منقول بر اساس آیین نامه معاملات شرکت. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی موجه و نهایتا ارائه این گونه طرحها به هیئت مدیره برای تصویب. استخدام پرسنل جدید و تعیین حقوق و مزایا، عزل و نصب و پاداش پرسنل. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آن حسب نیاز و ضرورت. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری برای شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کرارا. تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای شرکت و صورتهای مالی مورد نیاز در مواعد مقرر قانونی و ارائه آن هر شش ماه یکبار به بازرس قانونی و بورس. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره بمنظور تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل به توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پ۹۵۱۲۱۸۵۴۵۲۲۴۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13394588
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۴۱۴ , ۱۲۲ مورخه ۱۶/۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصلاح ماده ۳۰ اساسنامه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: شرکت به وسیله‌ی هیئت مدیره‌ای مرکب از پنج عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله‌ی مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه‌ی آن‌ها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. تبصره: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیئت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آن‌ها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید. پ۹۶۰۱۳۰۱۷۳۷۶۷۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13394596
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۴۱۳ , ۱۲۲ مورخه ۱۶/۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ شرکت کالا بازار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶ شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲ شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ شرکت تجارت پایا طاها به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۵۱۷ پ۹۶۰۱۳۰۴۶۴۸۴۲۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424830
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۱۷۵ , ۱۲۲ مورخه ۰۶/۰۲/۹۶ سازمان بورس مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به سمت رئیس هیأت مدیره. محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به نمایندگی از طرف شرکت کالا بازار ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. عیسی حسین پناه به شماره ملی ۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت داتام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. سعید خرقانی به شماره ملی ۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷ به نمایندگی از طرف شرکت فراساحل ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ به سمت عضو هیأت مدیره. رضا زنگنه به شماره ملی ۳۸۷۱۲۳۴۰۲۸ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت پایا طاها با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۵۱۷به سمت عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیأت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره اختیارات خود رابشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: اجرای مصوبات هیأت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تدوین و پیشنهاد سازمان، آئین نامه‌ها و تهیه نمودار سازمانی و رویه‌های لازم برای شرکت. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن به هیأت مدیره. اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. پیشنهاد تشکیل صندوقهای مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج بعمل آمده به هیأت مدیره. تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی بر اساس قیمت‌های معاملاتی بازار طبق آیین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره شرکت. پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت و عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیر منقول بر اساس آیین نامه معاملات شرکت. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی موجه و نهایتا ارائه این گونه طرحها به هیأت مدیره برای تصویب. استخدام پرسنل جدید و تعیین حقوق و مزایا، عزل و نصب و پاداش پرسنل با رعایت آیین نامه‌ها و بودجه مصوب هیأت مدیره شرکت. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آن حسب نیاز و ضرورت. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیأت مدیره. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری برای شرکت پس از تصویب هیأت مدیره. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و پیشنهاد درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کرارا. تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای شرکت و صورتهای مالی مورد نیاز در مواعد مقرر قانونی و ارائه آن به بازرس قانونی و بورس و دیگر مراجع قانونی. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره بمنظور تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل به توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد پ۹۶۰۲۲۰۶۷۴۵۲۱۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603168
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۴۸۷/ ۱۲۲ مورخ ۹/۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید قربانی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶ به نمایندگی از طرف شرکت کالا بازار ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶ بجای آقای محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره منصوب گردید. آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید قربانی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای عیسی حسین پناه شماره ملی ۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۶۲۰۹۵۷۶۱۷۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705646
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز ۲۵۸۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع فعالیت: الف) موضوع فعالیت‌های اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشراکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی باهدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: ۱ ۱ ایجاد، راه اندازی و خرید نیروگاه‌های تولید برق و تهیه و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و تأمین و عرضه آب اعم از خانگی، کشاورزی و صنعتی، بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‌های تأمین و عرضه آب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی معتبر داخلی و خارجی، پذیره نویسی و عرضه سهام و انتشار اوراق مشارکت. ۱ ۲ مطالعه، امکان سنجی، سرمایه گذاری و مشارکت در ایجاد، راه اندازی و توسعه صنایع مرتبط با آب، برق و نفت و گاز و توسعه و بهره برداری و نگهداری از منابع و تأسیسات آب و سازه‌های آبی و برقی و انواع طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، صادرات و واردات، خدماتی، مهندسی و ساختمانی در صنایع آب، برق و نفت و گاز و سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به روش انواع قراردادهای: احداث، بهره برداری و انتقال (BOT)، احداث، بهره برداری، تملیک و انتقال (BOOT)، احداث، بهره برداری، تملیک (BOO)، احداث، انتقال و بهره برداری (BTO)، احداث، اجاره به شرط تملیک و انتقال (BLT) و سایر قراردادهای ممکن. ۱ ۳ سرمایه گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم در هرگونه فعالیتی که مرتبط با موضوع شرکت باشد. ۱ ۴ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و صدور خدمات مهندسی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۱ ۵ تشکیل و تأسیس انواع شرکت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، مهندسی و ساختمانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و مبادرت به هرگونه مشارکت با شرکت‌های مذکور. ۱ ۶ ارائه خدمات مشاوره درزمینه سرمایه گذاری‌ها و اداره امور شرکت‌های فعال مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر مذکور. ۱ ۷ مباشرت یا مبادرت به فعالیت‌های ذیل در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت: ۱ ۷ ۱. طراحی و مهندسی ۱ ۷ ۲. خدمات بازرگانی و تأمین تجهیزات ۱ ۷ ۳. عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی ۱ ۷ ۴. نظارت به کمیت و کیفیت در دوره ساخت، نصب و راه اندازی و بهره برداری ۱ ۷ ۵. هماهنگی بین مشاوران، سازندگان و اجراکنندگان طرح ۱ ۷ ۶. آموزش ۱ ۷ ۷. طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی ۱ ۷ ۸. خدمات پس از فروش، شامل بهره برداری، تأمین قطعات یدکی، تعمیرات موردی و سرویس‌های ادواری، ارتقاء و نوسازی مجتمع‌های صنعتی مرتبط ۱ ۷ ۹. خرید یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت ۱ ۷ ۱۰. مشارکت با تأمین کنندگان و سازندگان تجهیزات نیروگاهی داخل و خارج ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۲ ۱ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۳ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۴ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۲ ۵ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۶ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۷ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ سرمایه گذاری باهدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشراکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ ۳ ۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق. ۳ ۲ حمل ونقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشراکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری باهدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور دربندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طورمعمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها ازجمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی باهدف کسب انتفاع؛ ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۵ ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۵ ۲ تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار؛ ۵ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۵ ۴ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. سال مالی شرکت از روز یکم فروردین ماه هرسال آغاز می‌شود و در روز آخر ماه اسفند به پایان می‌رسد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۶۰۸۲۰۶۹۳۶۰۲۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13880272
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۶ومجوز شماره ۳۱۱۵۱/۱۲۲مورخ۱۰/۱۱/۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا معبودی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶ جایگزین آقای سعید خرقانی به شماره ملی ۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷، به نمایندگی از طرف شرکت فراساحل ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. آقای علیرضا معبودی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.. آقای عیسی حسین پناه به شماره ملی ۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای سعید قربانی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا زنگنه به شماره ملی ۳۸۷۱۲۳۴۰۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۱۲۸۷۳۴۹۶۳۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13984669
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۱۷۹۱/۱۲۲مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۱۲۸۵۰۱۷۳۵۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14113280
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۸۱۰۳۲۰۰۲۷ , ۹۷۹ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق نقدی ومطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۹۳۳۹۷۸۵۲۰۵۳ ریال بموجب گواهی شماره ۸۸۳۸۵/۹۷مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ بانک ایران زمین شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۴۱۹۶۹۱۴۹۳۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185029
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۷۹۴۰ , ۱۲۲ مورخ۱۶/۵/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به تهران خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی کوچه هفتادم پلاک ۶ کدپستی ۱۴۳۶۹۷۳۴۸۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۷۰۶۰۳۵۱۶۲۱۴۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199355
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۷۶۹۲ / ۱۲۲ مورخ ۰۹ / ۰۵ / ۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه‌ی کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۲۶۸۰۷۲۴۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه