شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101654220


شماره ثبت:
121918
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1375/3/9
آدرس:
تهران ميرداماد خيابان نفت شمالي خ 2 شماره 6 1918973451

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد هاشم ? پور 570673
محمود امراللهی 570673
آقای علی جباری مرکید 570673
آقای سید رسول تاجدار 570673
آقای علی رستمی 663596
علی ? اصغر کبیری 10247959
آقای محمدرضا رستمی 12838498
سیدمرتضی حسنی عقدا 12838498
آقای حسینعلی زادمهر 12838498
محمدمهدی محمودی 12838498
همایون شیخ الاسلامی 12838498
حسن خوشپور 12838498
منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی 13239916
حسین لطفی 13239931
سیدمحمدباقر غروی نخجوانی 13554402
آقای حسین نراقی 13554402
آقای امیر صبوری 13677333
محمدعلی ایزدی 14178358
آقای علی لطفی 14178358
آقای امیرحسین فارسی 14178358
پویان دارابی 14342916
آقای عبداله عالیشوندی 14342916

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570673
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۱۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: علیاصغر کبیری به کدملی ۲۲۱۹۳۱۷۴۱۲ بنمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی بسمت رئیس هیئتمدیره و حسن خوشپور به کدملی ۰۰۴۵۵۹۵۵۷۷ بنمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷۵ بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و علی جباری به کدملی ۱۵۸۰۸۵۶۳۲۲ بنمایندگی از شرکت بیمه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲ بسمت عضو هیئتمدیره و محمد هاشمپور به کدملی ۲۰۶۳۶۵۴۸۰۸ بنمایندگی از صندوق تامین خسارتهای بدنی بسمت عضو هیئتمدیره و سید رسول تاجدار به کدملی ۲۰۳۱۴۸۵۰۴۰ بنمایندگی شرکت بیمه البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶ بسمت عضو هیئتمدیره و محمود امرالهی به کدملی ۰۰۴۵۹۳۲۵۷۳ (خارج از اعضاء) هیئتمدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با رعایت مصوبات و مقررات مربوطه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۹۷۳۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570713
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۱۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و شرکت سهامی بیمه آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷ و شرکت سهامی بیمه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲ و صندوق تامین خسارتهای بدنی و شرکت سهامی بیمه البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶ پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۹۷۲۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663596
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۲/۱۲/۹۰ علی رستمی به کدملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به جای حسن خوشبور به نمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷۵ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیاتمدیره انتخاب و اختیارات هیاتمدیره مندرج در بندهای ۱۴۸۱۵ (مصالحه و سازش تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و ارائه گزارش مربوط به هر مرحله به هیاتمدیره) ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه با توجه به ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۱۴۷۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667047
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۱/۳/۹۱ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۶۲۱۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716861
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمهسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ محمد هاشم پور به کد ملی ۲۰۶۳۶۵۴۸۰۸ به نمایندگی از صندوق تامین خسارتهای بدنی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۸ ۲۰ و ۲۱ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۴۹۲۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051588
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام بشماره ثبت۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۴۳۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۲/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود امراللهی ۰۰۴۵۹۳۲۵۷۳ نماینده بیه مرکزی جمهوری اسلامی ایران , به عنوان رئیس هیات مدیره غیرموظف آقای محمدمهدی محمودی نماینده صندوق تامین خسارتهای بدنی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره غیرموظف آقای علی رستمی نماینده بیمه آسیا ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره آقای علی جباری مرکید۱۵۸۰۸۵۶۳۲۲ نماینده بیمه ایران۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره آقای علی اصغر یوسف نژاد بیمه البرز ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره و آقای حسن خوشپور۰۰۴۵۵۹۵۵۷۷ (خارج از هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با رعایت مصوبات و مقررات مربوطه , با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۶۲۴۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563694
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز بیمه مرکزی به شماره ۲۲۷۸۴/۶۰۲/۹۳ مورخ ۳۰/۴/۹۳ و مجوز سازمان بوس و اوراق بهادار به شماره ۲۷۴۹۷۱ , ۲۱۲ مورخ ۱۶/۴/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸ و صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۰۶۴۲ و صندوق تامین خسارتهای بدنی و شرکت توسعه عمران بیمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۳۴۳ و شرکت سهامی بیمه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۱۹۳۲۲۴۶۶۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10219375
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۰ علی رستمی به کدملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به جای حسن خوشبور به نمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب و اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱۴۸۱۵ (مصالحه و سازش تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و ارائه گزارش مربوط به هر مرحله به هیات مدیره) ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه با توجه به ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10247959
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

باستناد صورتجلسه هیئت?مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: علی?اصغر کبیری به کدملی ۲۲۱۹۳۱۷۴۱۲ بنمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی بسمت رئیس هیئت?مدیره و حسن خوشپور به کدملی ۰۰۴۵۵۹۵۵۷۷ بنمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷۵ بسمت نایب رئیس هیئت?مدیره و علی جباری به کدملی ۱۵۸۰۸۵۶۳۲۲ بنمایندگی از شرکت بیمه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲ بسمت عضو هیئت?مدیره و محمد هاشم?پور به کدملی ۲۰۶۳۶۵۴۸۰۸ بنمایندگی از صندوق تامین خسارتهای بدنی بسمت عضو هیئت?مدیره و سید رسول تاجدار به کدملی ۲۰۳۱۴۸۵۰۴۰ بنمایندگی شرکت بیمه البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶ بسمت عضو هیئت?مدیره و محمود امرالهی به کدملی ۰۰۴۵۹۳۲۵۷۳ (خارج از اعضاء) هیئت?مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با رعایت مصوبات و مقررات مربوطه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت?مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت?مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10750528
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ محمد هاشم پور به کد ملی ۲۰۶۳۶۵۴۸۰۸ به نمایندگی از صندوق تامین خسارتهای بدنی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۸ ۲۰ و ۲۱ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10923242
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابسری سپاهان تراز (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و مهران پوریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه آسیا و شرکت بیمه ایران و صندوق تامین خسارت‌های بدنی و شرکت بیمه البرز. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ میرعلی یاری به نمایندگی بیمه مرکزی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و قاسم رئیس دانا به نمایندگی بیمه آسیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی اخلاقی فیض آبادی به نمایندگی صندوق تامین خسارت‌های بدنی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدرسول تاجدار به نمایندگی شرکت بیمه البرز و علی جباری به نمایندگی شرکت بیمه ایران به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل یا محمدسعید پویا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ ماده ۴۴ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725578
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۶۰۳۱۳/۶۰۲/۹۴ مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ بیمه مرکزی و مجوز شماره ۴۲۲۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: شرکت آتی پژوهان سرمایه با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۸۷۹ شرکت نماسان کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۶۵۲۶ صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۰۶۴۲ شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند با شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۱۱۵۳۱۰۴۹۹۳۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838498
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۷۰۳۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۰۳۱۵/۶۰۲/۹۵ مورخ ۲۸/۲/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا رستمی با کدملی ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ به عنوان رئیس هیات مدیره و محمدمهدی محمودی با کدملی ۰۵۳۳۳۵۸۹۴۹ نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۰۶۴۲ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و سیدمرتضی حسنی عقدا با کدملی ۰۴۵۲۲۶۵۰۰۲ نماینده بیمه مرکزی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸ و همایون شیخ الاسلامی با کدملی ۳۹۳۲۵۸۰۹۱۵ نماینده شرکت آتی پژوهان سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۸۷۹ و حسینعلی زادمهر با کدملی ۰۸۷۱۷۹۶۴۶۵ نماینده شرکت نماسان کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۶۵۲۶ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. حسن خوشپور با کدملی ۰۰۴۵۵۹۵۵۷۷ برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیات مدیره یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء مشترک دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. - اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت با عنایت به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و یا فسخ آنها و همچنین هرگونه صلح و سازش برابر مفاد بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه توسط مدیرعامل تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال دارای اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم می‌بایستی با اخذ مجوز از هیات مدیره شرکت صورت پذیرد. پ۹۵۰۳۱۷۸۵۲۶۹۵۲۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239916
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۲۰۳۸/۶۰۲/۹۵مورخ ۲۹/۶/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۱۵۷۷۰/۱۲۲مورخ ۶/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی به شماره ملی ۱۱۱۱۶۸۵۵۲۵ به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین نراقی به شماره ملی ۲۰۹۲۲۷۵۸۷۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۱۴۹۲۸۴۱۸۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239923
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۷۶۹/۱۲۲مورخ ۶/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شمااره ۳۲۰۳۸/۶۰۲/۹۵مورخ ۲۹/۶/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین نراقی به شماره ملی ۲۰۹۲۲۷۵۸۷۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمحمدباقر غروی نخجوانی به شماره ملی ۰۰۶۶۴۴۲۷۳۷ به نمایندگی از شرکت آتی پژوهان سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۸۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مهدی محمودی به شماره ملی ۰۵۳۳۳۵۸۹۴۹ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۰۶۴۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی لطفی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۹۶۷۷۴ به نمایندگی از شرکت نماسان کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۶۵۲۶ به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمنا اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت با عنایت به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه به مدیر عامل تفویض شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۱۰۱۴۴۹۳۵۱۱۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239931
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۵۰۵۶/۶۰۲/۹۵مورخ ۱۷/۷/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۱۵۷۶۷/۱۲۲مورخ ۶/۱۰/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین لطفی به شماره ملی ۰۰۴۸۵۴۶۹۲۵ به نمایندگی از شرکت نماسان کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۶۵۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۱۴۵۰۶۳۹۰۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393432
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۶۶۶۴۵/۶۰۲/۹۵ مورخه ۲۶/۱۱/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ بتصویب رسید. پ۹۶۰۱۳۰۸۹۴۵۰۸۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554402
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۸۹۳/۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۸/۲/۹۶ بیمه مرکزی و مجوز شماره ۲۲۴۷۰/۱۲۲مورخ ۱۰/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی ایزدی به شماره ملی ۱۰۹۰۹۰۸۷۹۲ به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸ به جای آقای منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین فارسی به شماره ملی ۱۲۶۱۷۷۵۰۲۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۰۶۴۲ به جای آقای محمدمهدی محمودی به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین نراقی به شماره ملی ۲۰۹۲۲۷۵۸۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمدباقر غروی نخجوانی به شماره ملی ۰۰۶۶۴۴۲۷۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی لطفی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۹۶۷۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند ضمنا اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت با عنایت به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و یا فسخ آنها و همچنین هرگونه صلح و سازش برابر مفاد ماده ۴۱ اساسنامه توسط مدیرعامل تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال دارای اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم می‌بایستی با اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت صورت پذیرد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۵۲۱۲۳۵۴۳۴۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13677333
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۸۹۴ , ۱۲۲ مورخ ۱/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۴۴۴۶۵/۶۰۲/۹۶ مورخ ۴/۵/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی ایزدی به شماره ملی ۱۰۹۰۹۰۸۷۹۲ به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر صبوری به شماره ملی ۴۳۷۰۵۷۱۴۸۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین فارسی به شماره ملی ۱۲۶۱۷۷۵۰۲۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۰۶۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمدباقر غروی نخجوانی به شماره ملی ۰۰۶۶۴۴۲۷۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی لطفی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۹۶۷۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر است. بندهای ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و یا فسخ آنها و همچنین هرگونه صلح و سازش برابر مفاد بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه توسط مدیرعامل تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال دارای اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم می‌بایستی با اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت صورت پذیرد. پ۹۶۰۸۰۳۷۸۴۳۰۳۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904056
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره۳۱۰۳۴ , ۱۲۲ مورخ۰۹/۹۶۱۱ سازمان بورس و مجوز شماره ۹۵۵۱۹/۶۰۲/۹۶مورخه۰۳/۱۰/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ به تصویب رسید. پ۹۶۱۲۰۹۵۳۸۹۰۷۷۷۸ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988797
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۵۷۲/۱۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۲۴۸۳۹/۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۹/۱۲/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: شرکت سهند پلاست راسا شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۳۸۰۱ آقای پویان دارابی دارای کدملی ۰۴۵۱۳۸۰۷۰۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸ شرکت توسعه عمران بیمه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۳۴۳ صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ج. ا. ا شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۰۶۴۲ پ۹۷۰۲۰۱۴۱۶۷۹۶۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178358
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۷۹۴۲ , ۱۲۲ مورخه ۱۶/۵/۹۷ سازمان بورس و شماره ۳۶۸۴۵/۶۰۲/۹۷ مورخه ۶/۵/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی ایزدی با کدملی ۱۰۹۰۹۰۸۷۹۲ نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین فارسی با کدملی ۱۲۶۱۷۷۵۰۲۳ نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۰۶۴۲ بسمت عضو آقای سیدمحمدباقر غروی نخجوانی با کدملی ۰۰۶۶۴۴۲۷۳۷ نماینده شرکت توسعه عمران بیمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۳۴۳ بسمت عضو آقای پویان دارابی با کدملی ۰۴۵۱۳۸۰۷۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی لطفی با کدملی ۰۰۷۳۴۹۶۷۷۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، با امضاء مشترک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت با عنایت به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و یا فسخ آنها و همچنین هرگونه صلح و سازش برابر مفاد بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه توسط مدیرعامل تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال دارای اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم می‌بایستی با اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت صورت پذیرد. پ۹۷۰۵۲۹۴۸۶۳۹۴۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252841
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز سازمان بورس بشماره ۳۸۳۵۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۵/۹۷ومجوز بیمه مرکزی بشماره ۳۲۸۷۲/۶۰۲/۹۷ مورخ ۲۶/۴/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: شرکت سهند پلاست راسا شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۳۸۰۱ - شرکت میهن صنعت کارا شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۷۷۰۴ ۳ - ۱ - شرکت رامش نیکان سپاهان شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۳۴۵۳ - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸ - صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ج. ا. ا شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۰۶۴۲ پ۹۷۰۷۱۸۳۶۷۷۰۴۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342916
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۲۷۱ , ۱۲۲ مورخه ۲۵/۷/۹۷ سازمان بورس و شماره ۶۲۵۷۳/۶۰۲/۹۷ مورخه ۲۳/۷/۹۷ و ۶۷۳۸۲/۳۰۰/۹۷ مورخه ۱۴/۸/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی ایزدی با کدملی ۱۰۹۰۹۰۸۷۹۲ نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین فارسی با کدملی ۱۲۶۱۷۷۵۰۲۳ نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۰۶۴۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبداله عالیشوندی با کدملی ۲۴۵۱۸۹۱۸۵۸ نماینده شرکت میهن صنعت کارا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۷۷۰۴ بسمت عضو آقای پویان دارابی با کدملی ۰۴۵۱۳۸۰۷۰۳ نماینده شرکت سهند پلاست راسا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۳۸۰۱ به سمت مدیر عامل شرکت تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، با امضاء مشترک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت با عنایت به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و یا فسخ آنها و همچنین هرگونه صلح و سازش برابر مفاد بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه توسط مدیرعامل تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال دارای اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم می‌بایستی با اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت صورت پذیرد. پ۹۷۰۹۱۳۵۳۴۶۰۶۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه