شرکت مجتمع صنایع و خدمات برق و مخابرات برنامه نگار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101653140


شماره ثبت:
16463
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1375/3/2
آدرس:
كرج - كيلومتر 20 جاده مخصوص كرج بعد از سه راه كاروانسرا سنگي نبش كوچه عادلي پلاك 130 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید محمد روضاتی 1537160
خانم فاطمه روضاتی 1537160
آقای کیهان آزاد هیر 1537160
آقای سید احمد روضاتی 1537160
خانم صدیقه سعادت صانعی 1537160
حمیدرضا گیتی فروز 1537160
آقای سیداحمد روضاتی 13551319
آقای کیاوش حلمی ویشکا سوقه 13551319
آقای محمد حلمی ویشکا سوقه 13551319
خانم فهیمه روهنده 13551319
خانم سمیرا خدائی قزلجه 13551319

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1157346
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع رایانه و خدمات برق و مخابرات برنامه نگار (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۶۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۱۴۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۵/۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای علی رضا فاضلی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۱۶۹۵۱۴۷ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523146
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع رایانه و خدمات مخابرات برنامه نگار سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید احمد روضاتی به سمت مدیرعامل با کد ملی ۱۲۸۴۴۷۰۵۲۰ خانم صدیقه سعادت صانعی به سمت نایب رئیس با کد ملی ۲۵۹۱۰۶۵۸۱۰ آقای سید محمد روضاتی به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی ۰۰۵۹۲۱۹۹۷۱ خانم فاطمه روضاتی به سمت عضو هیئت مدیره با کد ملی ۰۰۷۱۶۳۲۴۶۸ آقای حمیدرضا گیتی فروز به سمت عضو هیئت مدیره با کد ملی ۲۲۹۶۸۱۹۶۸۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۴۲۳۱۸۸۸۱۹۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537160
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع رایانه و خدمات مخابرات برنامه نگار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید احمد روضاتی با کد ملی ۱۲۸۴۴۷۰۵۲۰ و آقای سید محمد روضاتی با کد ملی ۰۰۵۹۲۱۹۹۷۱ و خانم صدیقه سعادت صانعی با کد ملی ۲۵۹۱۰۶۵۸۱۰ و خانم فاطمه روضاتی با کد ملی ۰۰۷۱۶۳۲۴۶۸ و آقای حمیدرضا گیتی فروز با کد ملی ۲۲۹۶۸۱۹۶۸۰ برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) به سمت حسابرس و بازرس اصلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ و آقای کیهان آزادی هیر به شماره ملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و ضمن تأیید این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند. روزنامه ابرار و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۴۳۱۵۵۷۷۲۸۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668604
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع رایانه و خدمات مخابرات برنامه نگار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲/۱۲/۲۹مورد تصویب قرار گرفت. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) به سمت حسابرس و بازرس اصلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ و آقای کیهان آزادی هیر به شماره شناسنامه ۶ و شماره ملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۷۲۸۲۰۹۵۹۲۱۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551319
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و خدمات برق و مخابرات برنامه نگار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای سیداحمد روضاتی به کدملی۱۲۸۴۴۷۰۵۲ و خانم فهیمه روهنده به کدملی ۲۵۹۵۸۱۰۵۹۶ و آقای کیاوش حلمی ویشکا سوقه به کدملی ۲۵۹۲۳۱۰۵۶۸ خانم سمیرا خدائی قزلجه به کدملی ۲۵۸۱۱۵۷۰۵۴ و آقای محمد حلمی ویشکا سوقه به کدملی ۲۵۸۱۱۰۷۲۳۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۱۷۴۱۳۵۰۷۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه