شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101638604


شماره ثبت:
120320
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1374/12/22
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ونك-ميدان شيخ بهائي-خيابان ونك-پلاك 154-طبقه پنجم- 1991816888

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مهدی دهقان 920192
امراله ابراهیمی کهریزسنگی 920192
منصورشمس احمدی 1187676
آقای ناصر مالکی 1314708
آقای محمدحسین قائمی 1314708
غلامرضا سلامی 9711528
زهرا سعادتی 9711528
سعید جمشیدی فرد 9711528
آقای احمد عبائی کوپائی 9711528
آقای فریبرز زراعت طلب 10773460
حمید کاشانی 10773460
اکرم یارمحمدی 10916991
آقای محمد حسین قائمی 12732350
اصغر عارفی 12732350
آقای امیرحمزه مالمیر 13881027
آقای مصطفی امیدقائمی 13881027
وحید باقری خیرآبادی 13881027
کریم بروفرد 13881027

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 920192
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ به نمایندگی اکرم یارمحمدی به کدملی۱۲۸۲۷۱۷۴۷۲ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی ناصر مالکی به کدملی۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به نمایندگی مصطفی امید قائمی به کدملی۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ به نمایندگی امراله ابراهیمی به کدملی۱۰۹۱۷۲۸۵۶۹ شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ بنمایندگی مهدی دهقان به کدملی۰۰۵۴۷۹۴۴۳۹ محل شرکت به تهران خ ونک روبروی پارک آفتاب پ۱۷۲ کدپستی۱۹۹۱۸۱۶۳۷۳ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۷/۹۱ ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت مدیره و اکرم یارمحمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۴۷۳۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976136
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر سهامی عام به شماره ثبت۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاهدان به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به ش ملی۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ماده۶۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۶۴۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032036
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ نام شرکت به گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۶۳۵۱۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056016
آگهی تصمیمات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی شاهدان شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۵۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187676
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاهدان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۰۹۴۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200503
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۸ ریال بموجب گواهی شماره ۱۲۴۷۱۹۴ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۱۷۴۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271690
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان شیخ بهائی خیابان ونک غربی نبش کوچه خواجوی کرمانی پلاک ۱۵۴ کدپستی ۱۹۹۱۹۵۴۴۸۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۴۸۰۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314708
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین قائمی بجای آقای مهدی دهقان نیستانکی به نمایندگی شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ برای باقیمانده دوره تصدی عضویت هیئت مدیره منصوب گردید. در نتیجه آقای ناصر مالکی به کدملی ۰۳۵۰۱۱۷۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین قائمی به کدملی ۱۸۱۵۴۱۲۸۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به کدملی ۱۲۸۲۷۱۷۴۷۲ و آقای امراله ابراهیمی کهریزسنگی به کدملی ۱۰۹۱۷۲۸۵۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. همچنین کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۷۷۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636737
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر ایندگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۵ میلیارد سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۳۰۷۰۷۳۸۶۳۷۴۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696698
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان ش م ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هشیار بهمند ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۸۲۴۷۰۳۴۶۱۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696701
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل تعیین شدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ شرکت هواییمایی نفت ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ شکت نفت سپاهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ شرکت پالایش نفت جی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ پ۹۳۰۸۲۴۴۱۹۸۸۷۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711528
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۰ واصل گردید: سعید جمشیدی فرد به کدملی ۰۵۶۹۳۷۱۵۷۰ بجای حمید کاشانی بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. در نتیجه اعضای هیات مدیره قبلی به شرح ذیل در همان سمت قبلی خود ابقاء گردیدند. غلامرضا سلامی به کدملی ۰۰۴۱۴۸۵۹۶۳ سعید جمشیدی فرد به کدملی ۰۵۶۹۳۷۱۵۷۰ فریبرز زراعت طلب به کدملی ۰۰۵۴۸۸۵۵۳۲ احمد عبائی کوپایی به کدملی ۱۲۸۵۳۶۴۶۸۶ زهرا سعادتی به کدملی ۰۰۸۰۰۶۸۰۷۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۰ غلامرضا سلامی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و احمد عبائی کوپائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9947637
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10773460
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۰۳۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا سلامی به ش ملی۰۰۴۱۴۸۵۹۶۳ و حمید کاشانی به ش ملی۰۰۵۳۰۱۴۵۰۲ و فریبرز زراعت طلب به ش ملی۰۰۵۴۸۸۵۵۲۳ و احمد عبایی کوپایی به ش ملی۱۲۸۵۳۶۴۶۸۶ و زهرا سعادتی به ش ملی۰۰۸۰۰۶۸۰۷۳. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۸/۸۹ غلامرضا سلامی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فریبرز زراعت طلب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916991
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ به نمایندگی اکرم یارمحمدی به کدملی۱۲۸۲۷۱۷۴۷۲ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی ناصر مالکی به کدملی۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به نمایندگی مصطفی امید قائمی به کدملی۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ به نمایندگی امراله ابراهیمی به کدملی۱۰۹۱۷۲۸۵۶۹ شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ بنمایندگی مهدی دهقان به کدملی۰۰۵۴۷۹۴۴۳۹ محل شرکت به تهران خ ونک روبروی پارک آفتاب پ۱۷۲ کدپستی۱۹۹۱۸۱۶۳۷۳ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۷/۹۱ ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت مدیره و اکرم یارمحمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732350
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم بروفرد به کدملی ۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲ بنمایندگی از شرکت نفت سپاهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹جایگزین آقای اصغر عارفی با کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸به عنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردید. و آقای وحید باقری خیر آبادی به کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد حسین قائمی به کدملی ۱۸۱۵۳۴۱۲۸۹به سمت نائب رییس هیأت مدیره وآقای مصطفی امید قائمی به کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل در سمتهای خود ابقا گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قرار دادها و چک و سفته با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا باامضا متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه مهر شرکت ویا با امضا رئیس هیأت مدیره همراه مهر شرکت معتبراست. پ۹۵۰۱۱۸۴۰۰۶۵۱۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990011
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ تصویب شد. موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی شرکت وموسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. پ۹۵۰۶۰۷۱۹۰۷۸۳۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090077
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۴۷۹۵۱ - شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ - شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ - شرکت هواپیمائی نفت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ - شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۸۰۳۲۶۵۵۸۱۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633993
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۱۰۱۱۳۷۱۲۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633997
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۳۷۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبل گردید. پ۹۶۰۷۱۰۶۶۰۸۵۸۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876517
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۷۴۰/۱۲۲مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - ونک - میدان شیخ بهائی - خیابان ونک - پلاک ۱۵۴ - طبقه پنجم - کدپستی۱۹۹۱۸۱۶۸۸۸ تغییر یافت. پ۹۶۱۱۲۸۵۸۰۲۵۳۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881027
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۲۸۵/۱۲۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید باقری خیرآبادی به کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین قائمی به کدملی ۱۸۱۵۳۴۱۲۸۹ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرحمزه مالمیر به کدملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی کارون به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و کریم بروفرد به کدملی ۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲ به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مصطفی امید قائمی به کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۶ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۱۲۹۹۲۱۴۷۷۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996262
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۳۴۹۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ پ۹۷۰۲۰۴۲۵۱۹۵۶۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه