شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101634157


شماره ثبت:
119869
تعداد بازدید:
21
تأسیس:
1374/12/5
آدرس:
تهران بزرگراه آفريقا بلوار اسفنديار پ3 1967917171

اشخاص

عنوان طبق آگهی
وجیه اله جعفری 1456512
سید عباس حسینی 1456512
آقای بهرام سبحانی 1492313
اسرافیل احمدیه 10059888
آقای ایرج پورحسین اکبریه 10059888
آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی 10059888
حسن پلارک 10984359
محمدمسعود سمیعی نژاد 10984359
محمدرضا شهیدی تبار 10984359
عباس کفاش طهرانی 13131125
آقای عزیزا … عصاری 13131125
عباس باباگل زاده کشتلی 13131125
نیکنام هوشیار 13457253
آقای غلامرضا شریفی 13719663
آقای علی رستمی 13719663
محمد فاطمیان 13719663

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1178919
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۶۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456512
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معاون و فلزات سهامی عام شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/۹۲ و مجوز شماره ۲۶۵۱۲۲ مورخ ۷/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عباس حسینی بشماره ملی ۰۰۵۳۱۳۷۱۰۸ بنمایندگی از موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ بجای آقای ایرج اکبریه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای وجیه اله جعفری بشماره ملی ۲۵۳۹۲۰۱۱۲۱ بنمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۸۴۸۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۸۲۵۹۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492301
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره۱۲۱/۲۶۵۱۲۲ مورخ ۷/۲/۱۳۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اسلامی بیدکلی بشماره ملی ۰۵۶۱۲۶۳۶۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش بشناسه ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ جایگزین آقای اسرافیل احمدیه برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۰۲۶۸۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492313
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۲۱/۲۶۴۹۶۱ مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام سبحانی بشماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴جایگزین آقای مسعود سمیعی نژاد برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ۲۸/۴/۹۳ انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۰۲۱۹۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530649
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۳ با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره۲۷۴۶۳۵/۱۲۱ مورخ ۱۴/۰۴/۹۳سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبلغ ۶۵۰۸۶۱۴۱۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۲۰/۲۵۲۸/۷۲ مورخ ۱۱/۰۴/۹۳ بانک صادرات ایران شعبه بلوار ناهید پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۴۲۵۸۹۳۸۵۸۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10059888
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش م ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد به ش م ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به نمایندگی ایرج پورحسین اکبریه به ک م ۰۰۴۲۰۰۹۷۹۰ شرکت فولاد مبارکه به ش م ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به نمایندگی مسعود سمیعی نژاد به ک م ۴۰۷۲۱۸۶۶۵۱ شرکت توسعه مرات کیش به ش م ۱۰۸۶۱۵۲۳۱۴۰ به نمایندگی اسرافیل احمدیه خانه سر به ک م ۰۰۴۷۱۴۸۷۶۴ و شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به ش م ۱۰۱۰۱۲۶۸۴۸۴ به نمایندگی وجیه اله جعفری به ک م ۲۵۳۹۲۰۱۱۲۱ و شرکت فن آوران صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به ش م ۱۰۱۰۳۸۱۲۲۴۲ به نمایندگی سیدعبدالحمید ثمره هاشمی شجره به ک م ۲۹۹۲۰۲۸۹۹۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ وجیه اله جعفری به سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج پورحسین اکبریه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدعبدالحمید ثمره هاشمی شجره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری صرفا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10497935
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۹۸۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شرکت فولاد مبارکه شرکت فن آوران صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد شرکت خدمات عمومی فولاد ایران شرکت توسعه مرآت کیش. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10984359
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام به شماره ثبت۱۱۹۸۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۸۹ حسن پلارک به کد ملی۳۰۵۱۹۱۰۱۶۳ به نمایندگی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۸۴۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج پورحسین اکبریه به کد ملی ۰۰۴۲۰۰۹۷۹۰ به نمایندگی شرکت صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن شیخ نیاجلیانی به کد ملی ۲۵۷۲۳۹۵۴۸ به نمایندگی شرکت فن آوریان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به کد ملی ۱۰۱۰۳۸۱۲۲۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا شهیدی تبار به کد ملی۳۲۵۵۷۵۰۸۰۶ به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۳۱۴۰ و محمدمسعود سمیعی نژاد به کدملی۴۰۷۲۱۸۶۶۵۱ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید و حصر و از جمله چکها و سفته‌ها و قراردادها و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار به امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل معتبر خواهد بود کلیه اختیارات هیئت مدیره به غیر از موارد مطروحه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963875
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۰۸۵ , ۱۲۲ مورخه ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ سازمان بورس مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهراد مشار بشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای ۲ سال انتخاب شدند: موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ شرکت فولاد مبارکه بشناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت خدمات عمومی فولاد ایران بشناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۸۴۸۴ شرکت توسعه مرآت کیش بشناسه ملی۱۰۸۶۱۵۲۳۱۴۰ پ۹۵۰۵۲۳۶۵۱۵۷۶۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086315
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره۱۰۸۵۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۵۰۸۰۱۹۳۷۷۶۵۳۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131125
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۹۵۲/۱۲۲مورخه ۲۲/۸/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نیکنام هوشیار به شماره ملی ۲۹۰۹۴۲۱۳۸۴ به نمایندگی ازشرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۳۱۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. بهرام سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. عزیزاله عصاری به شماره ملی ۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹ به نمایندگی از مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره. عباس کفاش تهرانی به شماره ملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۸۴۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره. عباس بابا گل زاده کشتلی به شماره ملی ۲۰۶۰۹۱۸۷۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسنادتجاری و اوراق بهادارشرکت بدون قید حصر از جمله چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها و بروات و سایر اسنادتجاری و اوراق بهادار باامضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل، با امضاء دونفر از اعضاء هیأت مدیره بامهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهدبود. کلیه اختیارات هیات مدیره طبق ماده۴۱ اساسنامه شرکت به غیر از موارد ذیل که ضروریست پس از تصویب هیئت مدیره اقدام شود به مدیرعامل تفویض، با رعایت قوانین و مقررات و آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره و نیز صرفه و صلاح شرکت اقدام گردد: تصویب بودجه سالانه شرکت که بایستی با پیشنهاد مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره برسد. تصمیم گیری نسبت به برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت و شرکت‌های سرمایه پذیر که درصد سهام شرکت سر مایه گذاری توسعه معادن و فلزات درآنها بیشتر از ۵۰٪ می‌باشد. مقرر شد درخصوص معرفی و تغییرات اعضاء هیئت مدیره ۷ شرکت شامل: کارخانجات تولیدی شهید قندی، معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد خراسان، سنگ آهن گهرزمین، توسعه معدنی وصنعتی صبانور و کک طبس به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انجام گیرد و معرفی وتغییرات اعضاء هیئت مدیره سایر شرکتها بانظر مدیرعامل انجام ودراولین جلسه هیئت مدیره گزارش تغییرات صورت گرفته به هیئت مدیره منعکس گردد. پ۹۵۰۸۲۵۳۷۳۳۶۸۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252679
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۵ و مجوز شماره ۰۹۹ ۲۶۹۸۲۰ , ۹۵۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۷۹۴۴۷۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۷۹۴۴۷۷۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ واریزی به موجب گواهی بانکی شماره‌های ۲۶۰/۲۵۲۸ مورخ ۱۳/۱۰/۹۵ و ۲۴۱/۲۵۲۸/۷۲ مورخ ۲۰/۸/۹۵ بانک صادرات ایران شعبه ممتاز بلوار ناهید واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۱۰۲۲۳۷۱۵۶۸۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13457253
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد فاطمیان ک. م ۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱ به جای آقای بهرام سبحانی به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای نیک نام هوشیار ک. م ۲۹۰۹۴۲۱۳۸۴ را به عنوان رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید پ۹۶۰۳۱۳۶۱۲۹۳۶۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608011
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فولاد مبارکه اصفهان باشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان باشناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۶۴۶۲۴ شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان باشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵ موسسه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایرباشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ به عنوان اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۶۲۲۶۵۹۲۸۳۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631268
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۰۵۱۳۴۷۷۹۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13719663
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۶۵۰ , ۱۲۲ مورخه ۱۴/۸/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس کفاش تهرانی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ به نمایندگی از موسسه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای عزیزاله عصاری به نمایندگی از سرمایه گذاری صدرتامین ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای غلامرضا شریفی ۰۰۴۷۹۰۷۴۰۱ به نمایندگی شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد فاطمیان ۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علی رستمی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای عزیزاله عصاری ۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹ را به عنوان مدیرعامل و آقای علی رستمی به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای فاطمیان به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی را به عنوان عضو موظف هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اختیارات هیات مدیره در اساسنامه شرکت به استثناء تصویب بودجه سالانه و دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و پیشنهاد تقسیم سود و اصلاح اساسنامه و تصویب صورتهای مالی و چارت سازمانی و گزارش فعالیت هیات مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید وهمچنین سرمایه گذاری‌های بلند مدت عمده و با اهمیت بیش از ۲۰میلیارد تومان و تعیین اعضاء هیات مدیره در شرکتهای صبانور، شهید قندی، گل گهر، چادرملو، فولاد خراسان، گهر زمین و کک طبس به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادارشرکت بدون قید حصر از جمله چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها و بروات و سایر اسنادتجاری و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیات مدیره، درغیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره بامهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهدبود. پ۹۶۰۸۲۹۳۹۶۳۳۳۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13719667
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۸/۱۲/۹۵ و مجوز شماره ۰۶۳/۳۲۷۹۴۴ , ۹۶۹ مورخه ۲۹/۷/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۷۹۴۴۷۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ریالی که مبلغ ۱۷۵ , ۰۹۳ , ۲۴۲ , ۲۶۱ ریال از محل پرداخت نقدی طی گواهی شماره ۴۸/۲۵۲۸/۷۲ مورخه ۲۳/۷/۹۶ بانک صادرات شعبه بلوار ناهید و مبلغ ۲۷۲/۹۸۲/۱۵۵/۷۹۷/۲ ریال از محل مطالبات حال شده تامین گردیده است افزایش یافت و ذیل ثبت در تاریخ فئق الذکر تکمیل امضا شد پ۹۶۰۸۲۹۴۲۱۴۲۱۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209967
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ و اجاز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۱۰۹۶۶/۹۷۹ ۰۴۴ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۴۱۱۸۳۸۹۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۴۱۱۸۳۸۹۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل سود انباشته (مبلغ ۱۷۲۱۱۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال) و مطالبات حال شده (مبلغ ۱۲۳۹۲۸۵۴۳۱۳۹۳ ریال) و آورده نقدی (مبلغ ۱۵۷۹۵۲۵۶۸۶۰۷ ریال) افزایش یافت. مبلغ ۱۳۷۳۳۵۷۵۳۷۷۸ ریال بموجب گواهی شماره ۳۳/۲۵۲۸/۷۲ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ بانک صادرات شعبه بلوار ناهید و مبلغ ۲۰۸۳۶۷۳۹۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۶۹/۲۵۲۸/۷۲ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ بانک صادرات شعبه بلوار ناهید پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۶۱۹۲۸۵۲۶۷۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه