شرکت سخت آژند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101620879


شماره ثبت:
118507
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1374/10/3
آدرس:
تهران، بلوار آفريقا، بالاتر از خيابان ظفر، كوچه نور، پلاك 6 ، ساختمان دليران پارس 1917733311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید ضیاء ونکی 608728
آقای اسفندیار منصور 608728
محمد قائد 645564
آقای شاپور حقیقت خوانساری 645564
آقای حسن رضادلیری 705189
آقای علیرضا خائف 986225
آقای جهانگیر نخعی 986225
آقای غلامعلی خورسندی لالوی 1067150
آقای محمدمهدی فداکار داورانی 1405675
محمدرضا مزجی 1405675
آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی 1405675
هاشم داداش پور 1405675
نعمت اله غلامی 9933197
آقای محمد پرهام 9933197
رحیم صبوری علمداری 9933197
آقای سیداحمد حسینی تکلردی 10056984
حسین تقدسی 10384944
آقای صابر دهقانی 12655226
آقای مهدی معروفی 12655226
آقای عباسعلی اشرف 12655226
آقای یاسین رامین 12848722
آقای مجتبی اسلامی زاده 13080694
آقای حسن فدائی 13321518
آقای محمدجواد جوادی ندا 13661836
آقای حامد نورانی 13661836
غلامرضا شیخ 13986001
آقای طهماسب مظاهری خورزنی 13986001
آقای عزیز قشقایی 14187372

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 608728
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۱۰/۹۰ و ۸/۱۱/۹۰ حسین تقدسی به کدملی۰۰۵۹۵۴۰۴۹۴ به نمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷ به جای مجید بنویدی و سید ضیاونکی به کدملی۰۰۴۰۳۴۷۶۴۸ به نمایندگی از شرکت توسعه آلتون به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۳۲۱۵۷ به جای سعید هورآذر و اسفندیار منصور به کدملی۰۴۵۰۹۴۱۱۲۴ به نمایندگی از شرکت توسعه و سرمایه گذاری اسپیر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۶۶۷۵ به جای سید حسین سلیمی در هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۹۱۴۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645564
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان به ش م ۱۰۳۲۰۶۵۰۷۲۳ به نمایندگی محمد پرهام به ک م ۵۰۳۹۸۴۰۷۰۵ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی به ش م ۲۴۵۱۹۴۳۰۸۰۴ به نمایندگی محمد قائد به ک م ۲۴۵۱۹۴۳۰۸۴ شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰ به نمایندگی نعمت اله غلامی به ک م ۰۵۵۸۹۲۰۱۷۹ شرکت آژند توسعه شهرستانک به ش م ۱۰۱۰۳۳۴۷۴۸۱ به نمایندگی شاپور حقیقت خوانساری به ک م ۰۰۴۱۵۱۳۶۱۴ مهدی معروفی به ک م ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ به عنوان اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم به ش م ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵ به نمایندگی سید احمد حسینی به ک م ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ شرکت سرمایه گذاری حقیقت به ش م ۱۰۱۰۲۶۸۰۱۸۵ به نمایندگی رحیم صبوری علمداری به ک م ۵۰۵۹۵۸۴۶۹۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ محمد پرهام بسمت رئیس هیئت مدیره و شاپور حقیقت خوانساری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی معروفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و یا احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۱ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۷۶۷۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705189
آگهی تغییرات شرکت سخت آژندسهامی عام به شماره ثبت۱۱۸۵۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۵/۹۱ حسن رضا دلیری به کدملی۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ به نمایندگی شرکت آژند توسعه شهرستانک به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۷۴۸۱ به جای شاپور حقیقت خوانساری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند امضا اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۹۴۰۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931208
آگهی تصمیمات شرکت آژند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه و اقتصاد هزاره سوم به ش م ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵ به نمایندگی سید احمد حسینی تلکردی به ک م ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به جای شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰ برای باقی مدت تصدی عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۰۴۰۳۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986225
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ک م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به ش م ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ و شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان به ش م ۱۰۳۲۰۶۵۰۷۲۲ و شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان خراسان رضوی به ش م ۱۰۳۲۰۶۴۵۹۴۷ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به ش م ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ و شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس به ش م ۱۰۳۲۰۶۹۰۴۹۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت آژند توسعه شهرستانک به ش م ۱۰۱۰۳۳۴۷۴۸۱ و شرکت توسعه کارآفرینی دلیران پارس ۱۰۳۲۰۴۶۵۳۳۵ بسمت اعضاء علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ محمد پرهام به ک م ۵۰۳۹۸۴۰۷۰۵ به نمایندگی از شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن رضادلیری به ک م ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جهانگیر نخعی به ک م ۶۰۶۹۴۹۰۸۸۶ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان هزاره سوم و محمد قائد به ک م ۲۴۵۱۹۴۳۰۸۴ به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه شهری استان خراسان رضوی و غلامعلی خورسندی لالوی به ک م ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و علیرضا خائف به ک م ۰۰۴۷۷۲۱۵۶۱ به نمایندگی از شرکت آژند توسعه شهرستانک و حامد نورانی به ک م۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به نمایندگی شرکت توسعه کارآفرینی دلیران پارس بسمت اعضاء علی البدل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۹۳۴۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067150
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: غلامعلی خورسندی لالوی به ک. م ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ بسمت مدیرعامل جایگزین حسن رضا دلیری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید و حدود اختیارات مدیرعامل با شرح صورتجلسه تعیین گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق عادی و غیرتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۱۴۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405675
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سخت آژند سهامی عام شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل است: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت شماره ثبت ۴۱۵۸۹۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی کد ملی ۲۹۹۱۴۳۹۸۱۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ با نمایندگی آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی کد ملی ۱۲۹۱۳۵۹۵۴۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شماره ثبت ۱۰۷۸۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ با نمایندگی آقای حسن فدایی کد ملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱ ۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه استان هرمزگان شماره ثبت ۴۳۴۱۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری کد ملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان شماره ثبت ۴۳۹۶۵۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۰۱۷ با نمایندگی آقای محمدرضا مزجی کد ملی ۴۸۷۹۵۹۳۸۰۱ بعنوان عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و همچنین: شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان شماره ثبت ۴۱۳۳۹۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۷۷ با نمایندگی آقای هاشم داداش پور کد ملی ۲۹۰۹۳۶۵۵۵۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شماره ثبت ۳۲۳۱۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی آقای صابر دهقانی کد ملی ۰۰۵۷۷۶۷۷۴۲ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیده و قبول سمت نمودند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و … با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۰۵۰۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614799
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سخت آژند سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم داداش پور به کدملی۲۹۰۹۳۶۵۵۵۷ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۳۱۴۶۳۳۲۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9571521
آگهی تغییرات شرکت سخت آژندسهامی عام به شماره ثبت۱۱۸۵۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۵/۹۱ حسن رضا دلیری به کدملی۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ به نمایندگی شرکت آژند توسعه شهرستانک به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۷۴۸۱ به جای شاپور حقیقت خوانساری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند امضا اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9933197
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان به ش م ۱۰۳۲۰۶۵۰۷۲۳ به نمایندگی محمد پرهام به ک م ۵۰۳۹۸۴۰۷۰۵ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی به ش م ۲۴۵۱۹۴۳۰۸۰۴ به نمایندگی محمد قائد به ک م ۲۴۵۱۹۴۳۰۸۴ شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰ به نمایندگی نعمت اله غلامی به ک م ۰۵۵۸۹۲۰۱۷۹ شرکت آژند توسعه شهرستانک به ش م ۱۰۱۰۳۳۴۷۴۸۱ به نمایندگی شاپور حقیقت خوانساری به ک م ۰۰۴۱۵۱۳۶۱۴ مهدی معروفی به ک م ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ به عنوان اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم به ش م ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵ به نمایندگی سید احمد حسینی به ک م ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ شرکت سرمایه گذاری حقیقت به ش م ۱۰۱۰۲۶۸۰۱۸۵ به نمایندگی رحیم صبوری علمداری به ک م ۵۰۵۹۵۸۴۶۹۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ محمد پرهام بسمت رئیس هیئت مدیره و شاپور حقیقت خوانساری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی معروفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و یا احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۱ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10056984
آگهی تصمیمات شرکت آژند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه و اقتصاد هزاره سوم به ش م ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵ به نمایندگی سید احمد حسینی تلکردی به ک م ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به جای شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰ برای باقی مدت تصدی عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10384944
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۱۰/۹۰ و ۸/۱۱/۹۰ حسین تقدسی به کدملی۰۰۵۹۵۴۰۴۹۴ به نمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷ به جای مجید بنویدی و سید ضیاونکی به کدملی۰۰۴۰۳۴۷۶۴۸ به نمایندگی از شرکت توسعه آلتون به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۳۲۱۵۷ به جای سعید هورآذر و اسفندیار منصور به کدملی۰۴۵۰۹۴۱۱۲۴ به نمایندگی از شرکت توسعه و سرمایه گذاری اسپیر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۶۶۷۵ به جای سید حسین سلیمی در هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655226
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدمهدی فداکار داورانی با کدملی ۲۹۹۱۴۳۹۸۱۵ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ - آقای حسن رضا دلیری با کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ - آقای هاشم داداش پور باکدملی ۲۹۰۹۳۶۵۵۵۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره؛ - آقای مهدی معروفی با کدملی ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره؛ - آقای حسن فدائی کدملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شماره ثبت ۱۰۷۸۴ وشناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره؛ - آقای صابر دهقانی با کدملی ۰۰۵۷۷۶۷۷۴۲ به نمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۰۱۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره؛ - آقای عباسعلی اشرف با کدملی ۴۵۶۸۸۱۱۹۸۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره؛ - آقای مجتبی اسلامی زاده با کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)؛ که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۴۱۱۲۴۸۸۰۸۹۷۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655250
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ تصویب شد. - مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین شد. - شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ - شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ - شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ - شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ - شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شماره شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان به شماره ثبت ۴۳۹۶۵۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۰۱۷ - شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شماره ثبت ۳۲۳۱۳۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۴۱۱۲۴۵۹۶۹۳۶۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848722
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای طهماسب مظاهری خورزنی کدملی ۰۰۵۰۱۷۰۱۸۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای حسن رضا دلیری کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای یاسین رامین کدملی ۴۷۲۳۰۱۳۷۳۳ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - آقای مهدی معروفی کدملی ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - آقای حسن فدائی کدملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - آقای یاسین رامین کدملی ۴۷۲۳۰۱۳۷۳۳ به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. - حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۳۲۳۴۲۹۳۹۹۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13039990
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای طهماسب مظاهری کدملی ۰۰۵۰۱۷۰۱۸۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن رضا دلیری کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مهدی معروفی کدملی ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حسن فدائی کدملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت مدیرعامل که برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیرهتعیین سمت گردیدند حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۰۵۶۹۰۶۴۴۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080694
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۲۷۵۸۷۵۰۶۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321508
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۲۰۳۲۴۵۸۱۵۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321518
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: آقای طهماسب مظاهری خورزنی به کدملی۰۰۵۰۱۷۰۱۸۱به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن رضا دلیری به کدملی۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی اسلامی زاده به کدملی۰۵۳۲۱۴۳۲۳۳۱به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن فدائی به کدملی۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد نورانی به کدملی۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۲۰۳۵۹۲۵۸۶۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661836
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی اسلامی زاده به کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن فدائی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی اشرف به کدملی ۴۵۶۸۸۱۱۹۸۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمدجواد جوادی ندا به کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حامد نورانی به کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۲۴۵۹۲۴۲۸۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985995
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۱۳۹۶مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۴۴۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ پ۹۷۰۱۲۹۱۷۱۴۸۷۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986001
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا دلیری به کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای طهماسب مظاهری خورزنی به کدملی ۰۰۵۰۱۷۰۱۸۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حامد نورانی به کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن فدائی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱ به نمایندگی شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۴۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا شیخ به کدملی ۲۲۶۹۰۲۵۷۲۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۹۳۱۹۸۱۰۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101984
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به ش. م ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ بنمایندگی آقای عباسعلی اشرف با کدملی ۴۵۶۸۸۱۱۹۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و … با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۱۱۸۶۳۳۸۶۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187372
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز قشقایی با کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به ش. م ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۰۴۹۶۰۴۸۲۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه