شرکت فولاد زاگرس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101612156


شماره ثبت:
117631
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1374/8/23
آدرس:
تهران خ سهروردي پ813 1555813115

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید مرتضی فاطمی‎اردستانی 706328
آقای هومن نوری 706329
آقای مهدی رشیدزاده 745144
علی حاجی باقری 745144
آقای دکتر سیروس برنابلداجی 1441834
آقای غلامحسین حبیبی 1441834
رضا امینی 1441834
ابراهیم مولا بیگی 1441834
سید باقر مرتضوی راوری 10178187
عباس هشی 10313544
آقای سیف اله امیری 10468703
غلامرضا عالمی 10468703
محمدعلی حق شناس 10560257

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706328
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۷۶۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و سید مرتضی فاطمی اردستانی به کدملی۰۰۴۷۰۸۳۲۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۹۲۵۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706329
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۷۶۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: جهانگیر وکیلی به کدملی۱۲۸۳۱۹۳۸۴۵ بجای احمدرضا دانشمند به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و هومن نوری به کدملی۳۲۵۷۰۴۳۰۷۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سید باقر مرتضوی راوری به کدملی۳۲۱۹۷۷۲۰۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به کدملی۰۰۵۰۰۲۸۰۵۱۵ و محمدعلی حق شناس به کدملی۱۲۸۷۸۴۹۴۱۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۹۲۴۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745144
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۷۶۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ به نمایندگی ابراهیم علی مولابیگی به کد ملی ۳۹۹۲۱۶۵۳۰۲ شرکت کارگزاری سی ولکس کالا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲ به نمایندگی سیف اله امیری به کد ملی ۴۱۸۸۹۲۰۶۲۹ موسسه صندوق بازنشستگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به نمایندگی مهدی رشیدزاده به کد ملی ۱۳۷۲۸۲۸۷۵۳ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ به نمایندگی غلامرضا عالمی به کد ملی ۲۱۸۰۰۵۴۳۰۰ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به نمایندگی علی حاجی باقری به کد ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ ابراهیم علی مولابیگی بسمت رئیس هیئت مدیره و سیف اله امیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا عالمی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۰۳۶۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745145
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۷۶۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ به نمایندگی ابراهیم علی مولابیگی به کد ملی ۳۹۹۲۱۶۵۳۰۲ شرکت کارگزاری سی ولکس کالا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲ به نمایندگی سیف اله امیری به کد ملی ۴۱۸۸۹۲۰۶۲۹ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به نمایندگی مهدی رشیدزاده به کد ملی ۱۳۷۲۸۲۸۷۵۳ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ به نمایندگی غلامرضا عالمی به کد ملی ۲۱۸۰۰۵۴۳۰۰ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به نمایندگی علی حاجی باقری به کد ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۰۳۵۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441834
آگهی تغییرات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای تصدی دوره باقیمانده انتخاب گردیدند: آقای دکتر سیروس برنابلداجی به کدملی ۴۶۴۰۰۸۱۵۰۲ به نمایندگی سازمان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ و ثبت ۶۲۲۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای دکتر مهدی رشیدزاده به کدملی ۱۳۷۲۸۲۸۷۵۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ و ثبت ۱۱۸۶۶۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر رضا امینی به کدملی ۱۰۹۱۹۶۹۴۰۱ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ و ثبت ۹۴۳۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مهندس غلام حسین حبیبی به کدملی ۳۳۰۹۵۰۶۸۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری سی ولکس کالا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲ و ثبت ۱۲۹۷۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ابراهیمعلی مولابیگی به کدملی ۳۹۹۲۱۶۵۳۰۲ به نمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ و ثبت ۹۵۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم علی مولابیگی به کدملی ۳۹۹۲۱۶۵۳۰۲ به عنوان مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و … به امضا مدیرعامل و در صورت عدم حضور ایشان به امضاء آقای دکتر سیروس برنابلداجی (رئیس هیئت مدیره) به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۲۰۵۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441922
آگهی تغییرات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای تصدی دوره باقیمانده تا تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند: سازمان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲ شرکت کارگزاری س ی ولکس کالا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲ شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ پ۱۸۲۰۵۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10036549
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۷۶۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر بسمت بازرس اصلی و حسین طالبی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی فولاد ایران، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، موسسه بنیاد تعاون سپاه، شرکت سی ولکس کالا. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10178187
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: جهانگیر وکیلی به کدملی۱۲۸۳۱۹۳۸۴۵ بجای احمدرضا دانشمند به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و هومن نوری به کدملی۳۲۵۷۰۴۳۰۷۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سید باقر مرتضوی راوری به کدملی۳۲۱۹۷۷۲۰۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به کدملی۰۰۵۰۰۲۸۰۵۱۵ و محمدعلی حق شناس به کدملی۱۲۸۷۸۴۹۴۱۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10313544
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10468703
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ به نمایندگی ابراهیم علی مولابیگی به کد ملی ۳۹۹۲۱۶۵۳۰۲ شرکت کارگزاری سی ولکس کالا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲ به نمایندگی سیف اله امیری به کد ملی ۴۱۸۸۹۲۰۶۲۹ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به نمایندگی مهدی رشیدزاده به کد ملی ۱۳۷۲۸۲۸۷۵۳ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ به نمایندگی غلامرضا عالمی به کد ملی ۲۱۸۰۰۵۴۳۰۰ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به نمایندگی علی حاجی باقری به کد ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10560257
آگهی تغییرات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام به شماره ثبت۱۱۷۶۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۰ محمدعلی حق شناس به کدملی ۱۲۸۷۸۴۹۴۱۵ به جای جلال احمدپور به کدملی ۱۸۱۸۸۹۹۷۰ بعنوان نماینده شرکت سی ولکس کالا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۱۷۲ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088579
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و سید مرتضی فاطمی اردستانی به شناسه ملی ۰۰۴۷۰۸۳۲۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه