شرکت مواد ویژه لیا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101601243


شماره ثبت:
116518
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1374/7/11
آدرس:
تهران شهر تهران-شهيد مطهري-كوچه ارغوان دوم-خيابان نوزدهم-پلاك 10-طبقه اول-- 1586674311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محسن مستشاری 980038
آقای رامین ربیعی 1443906
بابک پیروز 1443906
آقای سیدمجید رضوی 1443906
حمد افسری 10191888
آقای علی ا کبر ساداتی 10220611
آقای ژوبین علاقبند 12676218
آقای سید حسام الدین عبادی 12676218
آقای سید فاضل جلالی 12676218
آقای یداله خسروزاده قمی 13131252
محمد میرزائی قمی 13131252
آقای محسن صالحی 13131252
آقای مسعود صالحی شهربابکی 13408985
آقای میرابراهیم باقرالموسوی 13408985
خانم ملیکا میرزایی قمی 14170446
آقای آرش فرهادی 14170446
آقای حمید براتی مقدم 14170446

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 910076
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بابک پیروز به کدملی ۰۰۵۰۷۵۳۴۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ علی اکبر ساداتی به کدملی۲۱۴۲۹۱۲۳۹۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ سیدفاضل جلالی به کدملی ۰۵۷۹۳۷۱۶۰۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قدیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۰۳۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ بابک پیروز به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر ساداتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدفاضل جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۷۷۵۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980038
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید: ارزش هر سهم از مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ سهم با نام به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که تماما پرداخت شده میباشد اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به نمایندگی بابک پیروز به کدملی ۰۰۵۰۷۵۳۴۴۴ و شرکت داده پردازی خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ به نمایندگی علی اکبر ساداتی به کدملی ۲۱۴۲۹۱۲۳۹۷ و شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۳۸ به نمایندگی سید فاضل جلالی به کدملی ۰۵۷۹۳۷۱۶۰۳ و شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به نمایندگی سید مجید رضوی به کدملی ۴۱۳۲۴۰۷۷۹۹ و شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳ به نمایندگی محسن مستشاری به کدملی ۰۰۴۰۷۰۳۹۹۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۹۱ بابک پیروز بسمت رئیس هیئت مدیره، علی اکبر ساداتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید فاضل جلالی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب وی هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱۷۸۹۱۰۱۱۱۲۲۲۲۳۲۵ از ماده ۱۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۱۸۸۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179107
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۲ و هیئت مدیره۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۲۰/۸۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۸۲۰/۸۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مازاد تجدید ارزیابی داراییهای شرکت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۶/۷/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۰۵۳۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443359
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بابک پیروز به کد ملی ۰۰۵۰۷۵۳۴۴۴ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر ساداتی به کد ملی ۲۱۴۲۹۱۲۳۹۷ بنمایندگی از طرف شرکت داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رامین ربیعی به کد ملی ۰۰۶۴۴۱۳۲۹۸۱ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید فاضل جلالی به کد ملی ۰۵۷۹۳۷۱۶۰۳ بنمایندگی از طرف شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید مجید رضوی به کد ملی ۴۱۳۲۴۰۷۷۹۹ بنمایندگی از طرف شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا و در غیاب وی هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در ماده ۱۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۱۶۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443526
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نواندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۱۶۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443527
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ شرکت داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳ پ۱۸۲۱۶۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443906
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید. آقای بابک پیروز به کد ملی ۰۰۵۰۷۵۳۴۴۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر ساداتی به کد ملی ۲۱۴۲۹۱۲۳۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رامین ربیعی به کد ملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه فرآورنمک (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید فاضل جلالی به کد ملی ۰۵۷۹۳۷۱۶۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای سید مجید رضوی به کد ملی ۴۱۳۲۴۰۷۷۹۹ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا و در غیاب وی هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در ماده ۱۴ اساسنامه به شرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۱۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570776
آگهی تغییرات شرکت موادویژه لیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول شهریور ماه هرسال شروع و در آخر مرداد سال بعد پایان خواهد یافت. و بند الف ماده ۱۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. پ۹۳۰۵۲۲۳۱۳۸۷۴۷۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862358
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۵/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران بنمایندگی محسن صیقلی شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قدیم به نمایندگی سید فاضل جلالی شرکت خمیر مایه خوزستان بنمایندگی علی اکبر ساداتی علی اکبر ساداتی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن صیقلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید فاضل جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10191888
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۱۶۵۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۱۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمد افسری به کدملی۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220611
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بابک پیروز به کدملی ۰۰۵۰۷۵۳۴۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ علی اکبر ساداتی به کدملی۲۱۴۲۹۱۲۳۹۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ سیدفاضل جلالی به کدملی ۰۵۷۹۳۷۱۶۰۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قدیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۰۳۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ بابک پیروز به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر ساداتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدفاضل جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10243706
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۰/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه به نمایندگی محمدحسین طالقانی و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به نمایندگی کیاه مرزقورچیان و شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه به نمایندگی علی اکبر ساداتی و شرکت خمیرمایه خوزستان به نمایندگی ناصر اقبالی و شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم به نمایندگی سید فاضل جلالی. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای۱و۷و۸و۹و۱۰و۱۱و۱۲و۲۲و۲۳ و۲۵ از ماده۱۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمودند. محمدحسین طالقانی به سمت رئیس هیئت مدیره، کیاه مرز قورچیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید فاضل جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی و درغیاب مدیرعامل با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10285571
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۱۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به کدملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10644784
آگهی تصمیمات شرکت ابزار سرا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۰۵۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید خلیلی عراقی شاهین خلیلی عراقی محمدتقی سمنانی بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و پیمان خلیلی عراقی منصوره خلیلی عراقی بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ سعید خلیلی عراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و شاهین خلیلی عراقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا رمزگویان بسمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10752829
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بابک پیروز به کدملی ۰۰۵۰۷۵۳۴۴۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ علی اکبر ساداتی به کدملی ۲۱۴۲۹۱۲۳۹۷ به نمایندگی شرکت خمیر مایه خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۸۵۳ سیدفاضل جلالی به کدملی ۰۵۷۹۳۷۱۶۰۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۳۸ بابک پیروز به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر ساداتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدفاضل جلالی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب وی هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10878164
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نواندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12676209
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت ((انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی، بعنوان ارائه دهنده خدمات آزمون، کالیبراسیون، درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)) الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۴۱۲۰۵۶۸۲۲۸۶۵۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12676218
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره بقرارذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای ژوبین علاقبند با کدملی ۰۰۵۵۱۸۶۵۶۴ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰ به موجب حکم شماره ۲۶۹۰/ ف ن به تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ به سمت عضو و رئیس هیات مدیره آقای بابک پیروز با کدملی۰۰۵۰۷۵۳۴۴۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به موجب حکم شماره ۹۰۱/۲۷۶۰ به تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره آقای علی اکبر ساداتی با کدملی ۲۱۴۲۹۱۲۳۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید فاضل جلالی با کدملی ۰۵۷۹۳۷۱۶۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل آقای سید حسام الدین عبادی با کدملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به سمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل منفردا و در غیاب وی هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۵۵۲۳۴۵۴۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090240
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء حقوقی هیات مدیره به مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۶۳۱۹ شرکت توان گستران عایق شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۱۵۸ شرکت آرمان آفرینان سیمیا شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۳۸۰ شرکت تعاونی کیمیاگر سدید پارسی شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۹۱ شرکت آژند دژ پارینا شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۴۷۰۵ پ۹۵۰۸۰۳۳۱۱۳۰۲۵۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131252
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه سبز گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۶۳۱۹ به نمایندگی آقای محمد میرزائی قمی به شماره ملی ۲۰۹۲۲۷۳۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت کیمیاگر سدید پارسی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۹۱به نمایندگی آقای حمید براتی مقدم به شماره ملی ۰۰۷۹۵۶۹۵۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آژند دژ پارینا به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۳۴۷۰۵ به نمایندگی آقای یداله خسروزاده قمی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۰۲۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت توان گستران عایق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۱۵۸ به نمایندگی آقای محسن صالحی به شماره ملی۰۳۲۲۰۶۷۱۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت آرمان آفرینان سیمیا به شناسه ملی۱۴۰۰۴۴۰۲۳۸۰ به نمایندگی آقای سیدمجید رضوی به شماره ملی۴۱۳۲۴۰۷۷۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیار هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث شامل کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و سود و متفرعات. پیش بینی بودجه سالانه شرکت. تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، و امور مشابه دیگر. کلیۀ اسناد و اوراق بهادارتعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۲۶۶۸۱۸۳۲۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201931
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۵به تصویب رسید موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الاانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۰۱۶۱۷۹۲۰۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408985
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان به شماره ثبت ۲۲۶۴۶۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۶۳۱۹ به نمایندگی آقای محمد میرزایی قمی به شماره ملی ۲۰۹۲۲۷۳۴۹۳ به سمت رییس هیات مدیره. شرکت کیمیا سدید پارسی به شماره ثبت ۴۷۰۲۴۴ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۹۱ به نمایندگی آقای حمید براتی مقدم به شماره ملی ۰۰۷۹۵۶۹۵۷۹ به سمت نایب رییس هیات مدیره. شرکت آژند دژ پارینا به شماره ثبت ۴۵۱۱۱۶ وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۴۷۰۵ به نمایندگی آقای میرابراهیم باقرالموسوی به شماره ملی ۴۹۲۹۳۹۰۰۶۰ به سمت عضو هیات مدیره. شرکت توان گستران عایق به شماره ثبت ۵۸۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۱۵۸ به نمایندگی آقای مسعود صالحی شهربابکی به شماره ملی ۰۳۲۲۲۰۱۴۶۲ به سمت عضو هیات مدیره. شرکت آرمان آفرینان سیمیا به شماره ثبت ۴۶۰۵۱۱ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۳۸۰ به نمایندگی آقای محسن صالحی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۷۱۱۱ به سمت عضو هیات مدیره. محسن صالحی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۷۱۱۱ به سمت مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء متفق رییس هیات مدیره یا نایب رییس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هیات مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۲۱۱۸۴۱۳۳۷۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572715
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - شهید مطهری - کوچه ارغوان دوم - خیابان نوزدهم - پلاک ۱۰ - طبقه اول - - به کدپستی ۱۵۸۶۶۷۴۳۱۱ تغییر یافت پ۹۶۰۵۳۱۲۳۴۷۸۱۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572742
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۳۱۸۵۳۹۷۳۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897163
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل تراز نامه، صورت سود وزیان برای سال مالی منتهی به۳۱ مرداد ۱۳۹۶مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر ش م ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الاانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۰۶۲۳۷۳۵۰۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170446
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ملیکا میرزایی قمی با کدملی۲۰۶۳۱۲۹۴۸۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی کیمیاگر سدید پارسی برای باقیمانده دوره تصدی جانشین اقای حمید براتی مقدم با کدملی۰۰۷۹۵۶۹۵۷۹ گردید. آقای آرش فرهادی با کدملی ۲۲۹۲۸۸۴۴۷۱ به نمایندگی از توسعه سبز گلستان برای باقیمانده دوره تصدی جانشین آقای محمد میرزایی قمی با کدملی ۲۰۹۲۲۷۳۴۹۳ شد. آقای آرش فرهادی با کدملی ۲۲۹۲۸۸۴۴۷۱ به عنوان رییس هیئت مدیره و خانم ملیکا میرزایی قمی با کد ملی ۲۰۶۳۱۲۹۴۸۷ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب کردند. آقای محمد میرزایی قمی با کدملی ۲۰۹۲۲۷۳۴۹۳ به عنوان نماینده هیئت مدیره جهت تصدی امور اجرایی شرکت تعیین و کلیه اختیارات و مسئولیت‌های مدیرعامل شرکت به ایشان اعطا گردید. هم چنین هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به ایشان تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و سود و متفرعات پیش بینی بودجه سالانه شرکت و تنظیم صورت‌های مالی و ارائه به حسابرس و بازرس انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اخذ کارت بازرگانی و توکن و سایر مجوزهای لازم برای فعالیت شرکت از مراجع ذیصلاح اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها، دادسراها و مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری در هر مرحله اعم از بدوی، تجدیدنظر، فرجام، واخواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و از طرف شرکت با حق انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل و کلیه اختیارات لازم امضای کلیه اسناد تعهداور، قراردادها و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات با دو امضا شامل امضای ثابت آقای محمد میرزایی قمی و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای ثابت نایب رییس هیئت مدیره و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای نماینده هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۵۲۳۸۵۰۵۰۸۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه