شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101564023


شماره ثبت:
112731
تعداد بازدید:
27
تأسیس:
1374/2/4
آدرس:
تهران شهر تهران-دانشگاه تهران-خيابان بزرگمهر-خيابان شهيد عباس سرپرست-پلاك 19-طبقه همكف-واحد شمالي- 1416893783

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ساسان گلباز 1271215
فرشید شعبانی 1271215
آقای حجت اله تاج محمدی 1340923
آقای سیدمحمد کریمی 1418292
علی اخوان فرد 1418292
علی اکبر غیرتی آرانی 1471456
آقای رضا شیران خراسانی 1539529
آقای علیرضا بزرگوار 1539530
علی لیالی 1661974
آقای ایمان فرجام نیا 1703901
آقای فرهاد زرگری 1703901
آقای محمدرضا تقوی منش 1703901
محمدرضا رشیدی 9754321
آقای غلامرضا خلیل ارجمندی 9754321
منصور عالی پور 10731990
مجتبی فرمهینی فراهانی 13239479
رسول محمدی 13239479
آقای سید علی تقوی 13386858
آقای پرویز تجلی زاده خوب 13462376
فواد قادری 13462376
آقای امیرحسین ابوترابیان 13541149
آقای سعید ابوترابیان 13541149
آقای مجید نوریان علم 13541149
فرشید گل زاده کرمانی 14325671
آقای محمدعلی خراسانی فردوانی 14325671

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1033495
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۷/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ک م۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک تجارت به ش. م۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ و بانک ملی ایران به ش. م۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ بانک صادرات ایران به ش. م۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ شهرداری تهران به ش. م۱۴۰۰۳۱۸۷۲۶۰ بانک ملت به ش. م۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدرضا رشیدی به ک. م۰۰۳۷۱۸۵۰۲۰ و بیمه مرکزی ایران به ش. م۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره. پ۱۶۳۵۰۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271215
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعین گردیدند: ساسان گلباز به کدملی۰۰۳۶۸۲۱۲۰۹ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ و فرشید شعبانی به کدملی۲۲۱۸۰۵۱۴۷۸ به نمایندگی از طرف بانک صادرات ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ و علی لیالی به کدملی۴۹۹۹۷۶۴۸۷۳ به نمایندگی از طرف بانک ملت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ و حجت اله تاج محمدی به کدملی۰۹۰۱۶۸۷۹۴۴ به نمایندگی از طرف شهرداری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۷۲۶۰ و علی اخوان فرد به کدملی ۲۰۹۱۹۹۵۵۹۲ به نمایندگی از طرف بانک تجارت به کدملی۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ و ساسان گلباز به عنوان رئیس هیئت مدیره و فرشید شعبانی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حجت اله تاج محمدی به عنوان عضو و علی اخوان فرد به عنوان عضو و علی لیائی به عنوان عضو و مدیرعامل. قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و با هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۵۰۳۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340923
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر غیرتی آرانی کد ملی ۶۱۹۹۶۴۱۶۳۹ بجای آقای فرشید شعبانی بنمایندگی از بانک صادرات ایران به ش ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. درنتیجه آقایان ساسان گلباز کد ملی ۰۰۳۶۸۱۲۰۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و علی لیالی کد ملی ۴۹۹۹۷۶۴۸۷۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علی اخوان فرد کد ملی ۲۰۹۱۹۹۵۵۹۲ و حجت اله تاج محمدی کد ملی ۰۹۰۱۶۸۷۹۴۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۱۷۷۲۲۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362596
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۸۲۳۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418292
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد کریمی با کدملی ۴۵۹۱۶۶۱۶۵۲ بنمایندگی از بانک ملی ایران به ش ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ بجای آقای ساسان گلباز کدملی ۰۰۳۶۸۲۱۲۰۹ به عنوان عضو و رئیس هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‎مدیره انتخاب گردید در نتیجه آقایان: علی‎اکبر غیرتی‎آرانی کدملی ۶۱۹۹۶۴۱۶۳۹ به عنوان نایب رئیس هیات‎مدیره و علی لیالی کدملی ۴۹۹۹۷۶۴۸۷۳ بعنوان عضو اصلی هیات‎مدیره و مدیرعامل و علی اخوان‎فرد کدملی ۲۰۹۱۹۹۵۵۹۲ و حجت‎اله تاج‎محمدی کدملی ۰۹۰۱۶۸۷۹۴۴ به عنوان اعضای هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‎مدیره انتخاب شدند. پ۱۸۰۹۳۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470113
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ و مجوز ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ شماره ۲۶۱۲۱۶/۱۲۱ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب شد جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۳۰۸۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471448
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی دوره عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۲ تصویب گردید. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب شد. روزنامههای اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامههای کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردیدند. پ۱۸۳۲۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471456
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا شیران خراسانی با کدملی ۵۲۲۸۸۸۷۴۵۸ بعنوان عضو جدید هیئت مدیره از شهرداری تهران با شناسه ملی ۱۴۰۰۲۱۸۷۲۶۰ جایگزین آقای حجت ا.. تاج محمدی برای باقی مانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. و در نتیجه آقای فرشید گل زاده کرمانی با کدملی ۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵ به نمایندگی از بانک تجارت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۳۴۶۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای علی اکبر غیرتی آرانی با کدملی ۶۱۹۹۶۴۱۶۳۹ به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علی لیالی با کدملی ۴۹۹۹۷۶۴۸۷۳ به نمایندگی از بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای سید محمد کریمی با کدملی ۴۵۹۱۶۶۱۶۵۲ به نمایندگی از بانک ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. آقای رضا شیران خراسانی با کدملی ۵۲۲۸۸۸۷۴۵۸ به نمایندگی از شهرداری تهران با شناسه ملی ۱۴۰۰۲۱۸۷۲۶۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. پ۱۸۳۲۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512170
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشید گل زاده کرمانی با کد ملی ۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵ به نمایندگی از بانک تجارت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۳۴۶۰ جایگزین آقای علی اخوان فرد بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند و آقای فرشید گل زاده کرمانی با کد ملی ۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای علی اکبر غیرتی آرانی با کد ملی ۶۱۹۹۶۴۱۶۳۹ به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علی لیالی با کد ملی ۴۹۹۹۷۶۴۸۷۳ به نمایندگی از بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل. آقای سید محمد کریمی با کد ملی ۴۵۹۱۶۶۱۶۵۲ به نمایندگی از بانک ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره. آقای حجت اله تاج محمدی با کد ملی ۰۹۰۱۶۸۷۹۴۴ به نمایندگی از شهرداری تهران با شناسه ملی ۱۴۰۰۲۱۸۷۲۶۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. پ۱۸۴۶۲۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539529
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بزرگوار با کد ملی ۰۹۳۴۵۰۵۰۸۹ به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲به جای آقای علی اکبر غیرتی آرانی برای باقی مانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند وآقای فرشید گل زاده کرمانی به شماره ملی ۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵ به نماینگی از بانک تجارت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۳۴۶۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای سیدمحمد کریمی به شماره ملی ۴۵۹۱۶۶۱۶۵۲ به نمایندگی از بانک ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای علی لیالی به شماره ملی ۴۹۹۹۷۶۴۸۷۳ باه نمایندگی از بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا بزرگوار به شماره ملی ۰۹۳۴۵۰۵۰۸۹ به نماینگی از بانک صادرات با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای رضا شیران خراسانی با ک. م ۵۲۲۸۸۸۷۴۵۸به نماینگی از شهرداری تهران با شناسه ملی ۱۴۰۰۲۱۸۷۲۶۰ بعنوان به عضو اصلی هیات مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند پ۹۳۰۵۰۱۴۱۴۶۸۴۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539530
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بزرگوار با ک. م ۰۹۳۴۵۰۸۰۸۹ به نماینگی از بانک صادرات با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ بجای آقای علی لیالی بعنوان مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند آقای علیرضا بزرگوار با کد ملی ۰۹۳۴۵۰۵۰۸۹ به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای فرشید گل زاده کرمانی به شماره ملی ۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵ به نماینگی از بانک تجارت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۳۴۶۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای سیدمحمد کریمی به شماره ملی ۴۵۹۱۶۶۱۶۵۲ به نمایندگی از بانک ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای علی لیالی به شماره ملی ۴۹۹۹۷۶۴۸۷۳ باه نمایندگی از بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷بعنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای رضا شیران خراسانی با ک. م ۵۲۲۸۸۸۷۴۵۸به نماینگی از شهرداری تهران با شناسه ملی ۱۴۰۰۲۱۸۷۲۶۰ بعنوان به عضو اصلی هیات مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان فرشید گل زاده کرمانی یا سید محمد کریمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت می‌پذیرد. حدود اختیار مدیرعامل برابر شرح پیوست صورتجلسه مذکور تعیین گردید. پ۹۳۰۵۰۱۱۸۱۸۲۵۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661974
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی لیالی با ک. م ۴۹۹۹۷۶۴۸۷۳ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای سید محمد کریمی با ک. م ۴۵۹۱۶۶۱۶۵۲ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای فرشید گل زاده کرمانی با ک. م ۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل. آقای رضا شیران خراسانی با ک. م ۵۲۲۸۸۸۷۴۵۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره. آقای علیرضا بزرگوار با ک. م ۰۹۳۴۵۰۵۰۸۹ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره. براباقی مانده دوره تصدی تعیین گردیدند در ستاد مرکزی کلیه قراردها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان علی لیالی رئیس هیات مدیره یا سید محمد کریمی نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در هر استان با امضاء متفق مدیر یا سرپرست و رئیس اداری مالی استان همراه با مهر شرکت، تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط ایشان تعیین و تفویض می‌گردد، معتبر خواهد بود. ضمنا در غیاب دارندگان امضاهای مدیران استانی معنونه، امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد سایر مکاتبات اداری در ستاد مرکزی شرکت با امضاء مدیرعامل و ترجیحا مهر شرکت و در هر استان با امضاء مدیر یا سرپرست استان و ترجیحا مهر مدیریت استان صورت می‌پذیرد. پ۹۳۰۷۲۲۶۲۵۷۱۱۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703901
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد زرگری با کد ملی۱۶۳۹۰۶۲۴۳۲ بجای آقای سید محمد کریمی به نمایندگی از بانک ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲آقای ایمان فرجام نیا با کد ملی ۰۴۵۰۲۴۹۷۸۶ بجای آقای علی رضا بزرگوار به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ آقای محمدرضا تقوی منش با کد ملی ۰۰۴۵۳۹۱۷۷۷ بجای آقای علی لیالی به نمایندگی از بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷به عنوان اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند آقای فرهاد زرگری به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای محمدرضا تقوی منش به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای فرشید گل زاده کرمانی با ک. م ۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵ به عنوان مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان فرهاد زرگری رئیس هیأت مدیره یا محمد رضا تقوی منش نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۳۰۸۲۸۹۱۶۹۴۱۸۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9635521
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه سهامی عام به شماره ثبت۱۱۲۷۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار کیهان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9754321
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۸۹ علی اخوان فرد به کد ملی ۲۰۹۱۹۹۵۵۹۳ به نمایندگی از بانک سپه به جای سید نصرت اله طاهری بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. درنتیجه غلامرضا خلیل ارجمندی به کد ملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اخوان فرد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رشیدی به کد ملی ۰۰۳۷۱۸۵۰۲۰ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052085
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۰ حجت اله تاج محمدی به کدملی ۰۹۰۱۶۸۷۹۴۴ به جای سعید اقدامیان به نمایندگی از شهرداری تهران به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10731990
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۸۹ منصور عالی پور به ش ملی ۰۰۳۵۹۱۲۷۹۰ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تعیین گردیدند. امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل همراه با هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل برابر مصوبات هیئت مدیره است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647184
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را در ماده ۳۷ و۴۲ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی و یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و حق تجدید نظر و فرجام خواهی، مصالحه، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، تعیین وکیل، استرداد دعوی یا دادخواست، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین نماینده حقوقی و یا وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل و یا نماینده دیگری به جای او با حق انعقاد قرارداد حق الوکاله، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که قاطع دعوی باشد و دعوی خسارت، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آنها، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اموال و اشخاص از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی چه در دادگاه‌ها و چه در دوایر اجرای ثبت با اختیار تفویض تمام یا بخشی از اختیارات به معاونت مالی و اداری با حق توکیل به مدیر یا سرپرست حقوقی و املاک شرکت. در انصراف، مصالحه، سازش، تسلیم به دعوی و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت در دعاوی کیفری و حقوقی، میزان اختیار مالی مدیرعامل تاسقف پنج میلیارد ریال برای هر دعوی (بدون احتساب هزینه‌های دادرسی، حق الوکاله، خسارت دیرکرد و هرگونه هزینه) پ۹۴۱۱۱۸۶۵۷۲۵۳۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713674
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۴ تصویب گردید. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به سال۳۰/۷/۹۵ انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۲۲۵۷۴۶۶۱۱۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991342
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چکها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضای آقایان پرویز تجلی زاده خوب یا ایمان فرجام نیا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. همچنین درراستای اجرای راهبرد پرداخت متمرکز اسناد مالی در ستاد مرکزی شرکت، مقرر گردید پرداختهای محلی استانهای تهران و سمنان، با امضای متفق دو نفر از سه نفر، معاون مالی و اداری شرکت، مدیر مالی ستاد مرکزی و رئیس حسابداری عمومی و اداره پرداختهای متمرکز ستاد مرکزی همراه با مهر شرکت تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط ایشان تعیین و تفویض می‌گردد معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۶۰۷۷۸۶۱۳۷۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239479
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فواد قادری با کد ملی ۳۲۵۵۲۶۸۲۸۱ بجای محمد رضا تقوی به نمایندگی از بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ - مجتبی فرمهینی فراهانی با کد ملی ۵۴۴۹۸۱۰۱۴۸ بجای فرهاد زرگری به نمایندگی از بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ و رسول محمدی با کد ملی ۲۲۹۱۴۵۰۸۹۱ بجای ایمان فرجام نیا به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ در هیئت مدیره شرکت قرار گرفتند. سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل می‌باشد. پرویز تجلی زاده خوب به شماره ملی ۰۰۴۹۳۵۷۳۸۷ به عنوان رئیس هیأت مدیره - مجتبی فرمهینی فراهانی به شماره ملی ۵۴۴۹۸۱۰۱۴۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره - فرشید گل زاده کرمانی به شماره ملی ۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - فواد قادری با کد ملی ۳۲۵۵۲۶۸۲۸۱ به عنوان هیأت مدیره و رسول محمدی به شماره ملی ۲۲۹۱۴۵۰۸۹۱ به عنوان هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در هر استان با امضاء متفق دو نفر از سه نفر، مدیر یا سرپرست استان، رئیس اداری مالی استان و مدیر مالی ستاد مرکزی همراه با مهر شرکت، تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط ایشان تعیین و تفویض می‌گردد، معتبر خواهد بود. بدیهی است مدیر یا سرپرست استان و رئیس اداری مالی استان، مجتمعا پاسخگوی کلیه تعهدات و هزینه کردهای خود در قبال قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها تا پایان دوره مسئولیت می‌باشند. همچنین در راستای اجرای راهبرد پرداخت متمرکز اسناد مالی در ستاد مرکزی شرکت، مقرر گردید پرداخت‌های محلی استان‌های مشمول پرداخت‌های متمرکز با امضای متفق دو نفر از سه نفر، قائم مقام مدیرعامل، مدیر مالی ستاد مرکزی و رئیس حسابداری عمومی و اداره پرداخت‌های متمرکز ستاد مرکزی همراه با مهر شرکت تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط ایشان تعیین و تفویض می‌گردد معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات اداری در ستاد مرکزی شرکت با امضاء مدیر عامل و ترجیحا مهر شرکت و در هر استان با امضاء مدیر یا سرپرست استان و ترجیحا مهر استان صورت می‌پذیرد. پ۹۵۱۰۱۴۱۳۲۸۴۳۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386858
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سپهر نوید آفرین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۳۹۹۲ به عنوان عضو اصلی، بانک صادرات ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به عنوان عضو اصلی، بانک ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ به عنوان عضو اصلی، بانک تجارت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به عنوان عضو اصلی، شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سرمایه گذاران مهر اندیشان رفاه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۱۲۹۹ به عنوان عضو اصلی، شرکت مدیریت طرح و توسعه اینده پویا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ به عنوان عضو علی البدل و آقای سید علی تقوی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۶۶۸۶۲ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره. پ۹۶۰۱۲۶۱۷۷۹۱۱۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386862
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۱۲۶۱۴۷۵۲۴۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462376
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز تجلی زاده خوب با کدملی ۰۰۴۹۳۵۷۳۸۷ به نمایندگی از شرکت سپهر نوید آفرین ش م ۱۰۱۰۲۹۲۳۹۹۲ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای رسول محمدی با کدملی۲۲۹۱۴۵۰۸۹۱ به نمایندگی از بانک صادرات ایران ش م ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به عنوان نایب رییس هیات مدیره فرشید گل زاده کرمانی کدملی ۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵بنمایندگی از بانک تجارت ش م ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به عنوان عضوهیئت مدیره و مدیر عامل وآقای فواد قادری با کدملی ۳۲۵۵۲۶۸۲۸۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سرمایه گذاران مهر اندیشان رفاه ش م ۱۰۳۲۰۱۳۱۲۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در هر استان با امضای متفق دو نفر از سه نفر، مدیر یا سرپرست استان، رئیس اداری مالی استان و مدیر مالی ستاد مرکزی همراه با مهر شرکت تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط وی تعیین و تفویض می‌گردد معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره وفق مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: اداره و نظارت بر حسن جریان امور شرکت و اجرای کامل مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی، انجام و ارائه گزارش‌های لازم در جهت بهبود و اصلاح امور به هیئت مدیره خریدهای قطعی تا سقف ده میلیارد ریال و خریدهای امانی بر اساس روش‌های پیش بینی شده در آئین نامه معاملات توجیه بخش بازرگانی برای هر بار معامله. (منظور از هر بار معامله، هر بار سفارش کالا می‌باشد) خرید یا تعمیر اموال غیر منقول همچنین تعمیر تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات و استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس بررسی و گزارش توجیهی بخش مربوطه و با رعایت تشریفات آئین نامه معاملات خرید اموال منقول (اثاثیه و ملزومات اداری و …) بر اساس بررسی و گزارش توجیهی بخش مربوطه و با رعایت تشریفات آئین نامه معاملات انجام معاملاتی که سقف، مقدار و نوع آن تابع سیاست‌های قانونی است به هر میزان در صورتی که دارای نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف کننده باشد با رعایت نرخ مصوب و سیاست‌های بازرگانی و با صرفه و صلاح شرکت با توجه به تشریفات آئین نامه معاملات اعلام فروش فوق العاده به تعداد مورد نیاز در سال و اعمال تخفیف در هر مرحله از فروش فوق‎العاده، بر اساس گزارش توجیهی بخش بازرگانی شرکت و درصورت نیاز اخذ مجوز از مبادی ذیربط قانونی اعلام حراج کالا با توجه به سیاست‌های بازاریابی و فروش و امکان رقابت در بازار با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و بر اساس گزارش توجیهی بخش‌های بازرگانی و فروش. فروش نقدی «بن رفاه و رفاه کارت» به طور نامحدود (با اعمال تخفیف تا ۵٪ از رقم فروش) و در موارد خاص و با لحاظ منافع و صلاح شرکت با اعمال تخفیف شش درصد از رقم فروش به صورت محدود. فروش غیر نقدی شامل اعتباری و اقساطی حداکثر با اقساط یکساله و اخذ حداقل کارمزد یک درصد ماهانه و با اخذ تضامین مناسب در قبال انعقاد قرارداد لازم الاجرا. تخصیص حداکثر نیم درصد کارمزد بازاریابی (از مبلغ فروش بن رفاه یا رفاه کارت به سازمان‌ها، ادارات و ارگان‌های مورد وثوق) به بازاریاب یا عاملین کارگزاری یا حق العمل کاری با انعقاد قرارداد و به شرط وصول به موقع مطالبات تغییر قیمت کالاها (افزایش یا کاهش) به تناسب نوسانات نرخ روز بازار و بر اساس صرفه و صلاح شرکت و با رعایت ملاحظات قانونی اتخاذ تصمیم نسبت به اجاره و یا تمدید استجاره اموال غیر منقول با توجه به بررسی و توجیه کارشناسی بخش سرمایه گذاری با رعایت تشریفات آئین نامه معاملات. اتخاذ تصمیم نسبت به راه اندازی یا جابجایی فروشگاه‌ها، انعقاد یا تمدید قرارداد رهن و اجاره فروشگاه‌ها و همچنین تمدید قرارداد فروشگاه‌های مشارکتی با رعایت تشریفات آئین نامه مالی و معاملاتی با اختیار توکیل به مدیران و سرپرستان ستادی و استانی عقد هرگونه قرارداد با دولت، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی، بانک‌ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله قراردادها و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول مطابق حدود تعیین شده در بندهای مربوطه و وفق آئین نامه معاملات و مفاد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت. افتتاح و انسداد حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها با رعایت مفاد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت اخذ وام، اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها تا سقف مورد نیاز و با رعایت شاخص‌های بانک مرکزی تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن و واخواست اسناد تجاری تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تهیه صورت‌های مالی سالیانه شامل ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان و یادداشت‌های مربوطه و ارائه آن به هیئت مدیره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در بانک‌ها و صندوق‌های دولتی و استرداد آنها نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی بر اساس مصوبه هیئت مدیره، که قبلا آئین نامه آن ارائه و به تایید هیئت مدیره رسیده باشد تهیه و تنظیم آئین نامه‌های مالی و معاملاتی، استخدامی و مقررات اداری، تشکیلات و نمودار سازمانی شرکت و دستورالعمل‌های اجرایی برای تحقق اهداف شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری مرتبط با شرکت با تصویب هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوا و دفاع از هرگونه دعوا و یا تسلیم به دعوا و یا استرداد یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری در کلیه مراجع قضایی اعم از بدوی، تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی اعم از کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ و ۷۷ شهرداری و حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف و تشخیص اداره کار و امور اجتماعی، هیات‌های رسیدگی تامین اجتماعی و غیره … با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از دفاع ماهیتی، شکلی، تأمین دلیل، تأمین خواسته، دستور موقت و حق تجدیدنظر و فرجام خواهی، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین نماینده حقوقی و یا وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل و یا نماینده دیگری به جای او با حق انعقاد قرارداد حق الوکاله، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوا و خواه در امری که قاطع دعوی باشد و دعوای خسارت، اعتراض ثالث، جلب ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آنها، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اموال و اشخاص از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تشکیل پرونده اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی، سپردن تعهد اجرای آرای غیابی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی، اخذ محکوم به و وجوه ایداعی چه در دادگاه‌ها و چه در دوایر اجرای ثبت با اختیار تفویض تمام یا بخشی از اختیارات به مدیر یا سرپرست حقوقی و قراردادهای شرکت. تبصره: در تسلیم به دعوا و انصراف از دعوا و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت در دعاوی کیفری و حقوقی، صلح و سازش، میزان اختیار مالی مدیر عامل تا سقف پنج میلیارد ریال برای هر دعوا (بدون احتساب هزینه‌های دادرسی، حق الوکاله، خسارت دیرکرد و هرگونه هزینه) می‌باشد. جذب، استخدام، تغییر و تبدیل وضعیت خدمتی و نصب و عزل کارکنان اعم از قائم مقام، معاونین، مدیران و مشاوران شرکت و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انتقال کارکنان رسمی (دائم) به خارج از شرکت به عنوان مأمور، همچنین تعیین شغل، حقوق، دستمزد، افزایش حقوق و مزایا، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه و موافقت با مرخصی استعلاجی، استحقاقی و بدون حقوق، خاتمه خدمت، بازخرید خدمت و بازنشستگی آنها با رعایت ضوابط و مقررات جاری شرکت با پیشنهاد معاونین و مدیران با تصمیم مدیرعامل انجام می‌پذیرد تغییر رئیس اداری مالی استان با پیشنهاد مدیر استان و موافقت مدیرعامل تفویض اختیارات، کلا یا جزئا به مدیران یا سرپرستان استان‌ها و روسای مالی اداری استان‌ها با لحاظ گردش عملیات مالی «رفاه استان» تا سقف ریالی اختیارات تفویض شده از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل یا مفاد تعیینی در آیین نامه معاملات. پ۹۶۰۳۱۷۵۷۹۲۸۶۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532716
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیر به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. فرشید گل زاده کرمانی به شماره ملی ۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵ عضو اصلی شرکت بازتاب سهام توس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۵۲۹۰ عضو اصلی شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه به شناسه ملی۱۴۰۰۶۷۵۳۷۸۳ عضو اصلی شرکت سپهر نوید آفرین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۲۳۹۹۲ عضو اصلی شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سرمایه گذاران مهراندیشان رفاه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۱۲۹۹عضو اصلی شرکت آتیه فروز سبحان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۳۶۳۰ عضو علی البدل شرکت فدک یاس اسپادانا به شناسه ملی۱۴۰۰۶۷۵۳۷۸۳ عضو علی البدل پ۹۶۰۵۰۴۸۱۵۸۸۲۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541149
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناب آقای سعید ابوترابیان به شماره ملی۴۳۲۲۱۴۶۹۸۸ به نمایندگی از شرکت بازتاب سهام توسبه به عنوان رئیس هیئت مدیره جناب آقای امیرحسین ابوترابیان به شماره ملی۴۳۲۳۵۳۳۶۸۳ به نمایندگی از شرکت سپهر نوید آفرین به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره جناب آقای فرشید گل‎زاده کرمانی به شماره ملی۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جناب آقای رسول محمدی به شماره ملی۲۲۹۱۴۵۰۸۹۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه به عنوان عضو موظف هیئت مدیره جناب آقای مجید نوریان علم به شماره ملی۴۱۸۸۸۹۷۸۵۶ به نمایندگی از شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سرمایه گذاران مهراندیشان رفاه به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل، با امضای ثابت نائب رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در هر استان با امضای متفق دو نفر از سه نفر، مدیر یا سرپرست استان، رئیس اداری مالی استان و مدیر مالی ستاد مرکزی همراه با مهر شرکت، تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط ایشان تعیین و تفویض می‌گردد، معتبر خواهد بود. بدیهی است مدیر یا سرپرست استان و رئیس اداری مالی استان، مجتمعا پاسخگوی کلیه تعهدات و هزینه کردهای خود در قبال قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها تا پایان دوره مسئولیت می‌باشند. همچنین در راستای اجرای راهبرد پرداخت متمرکز اسناد مالی در ستاد مرکزی شرکت، مقرر گردید پرداخت به تأمین کنندگان استان‌های مشمول پرداخت متمرکز با امضای ثابت قائم مقام مدیرعامل به اضافه امضای مدیر مالی ستاد مرکزی و یا رئیس اداره پرداخت متمرکز همراه با مهر شرکت تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط ایشان تعیین و تفویض می‌گردد معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات اداری در ستاد مرکزی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در هر استان با امضای مدیر یا سرپرست استان و مهر استان معتبر خواهد بود. تفویض اختیار به مدیرعامل هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح بند د صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۵۱۰۶۵۶۲۶۱۶۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556228
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، قراردادها، عقود و سایر اسناد تعهداور با دو امضا شامل یک امضای ثابت مدیرعامل جناب آقای فرشید گل زاده کرمانی و در غیاب ایشان عضو هیئت مدیره جناب آقای رسول محمدی و امضای ثابت دیگر، رییس هیئت مدیره جناب آقای سعید ابوترابیان و در غیاب ایشان نایب رییس هیئت مدیره جناب آقای امیرحسین ابوترابیان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای آقایان فرشید گل زاده کرمانی یا رسول محمدی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل در حدود قوانین و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۳۹۱۹۷۰۸۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640795
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به تهران، شهر تهران، دانشگاه تهران، خیابان بزرگمهر، خیابان شهید عباس سرپرست، پلاک ۱۹ طبقه همکف واحدشمالی با کدپستی ۱۴۱۶۸۹۳۷۸۳ تغییر یافت. پ۹۶۰۷۱۲۸۲۹۶۸۲۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14015049
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی، ترازنامه شرکت، صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۷ انتخاب گردیدند روزنامه‌های اطلاعات و جهان اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۲۱۶۸۰۲۶۹۱۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325671
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

آقای رسول محمدی به شماره ملی ۲۲۹۱۴۵۰۸۹۱ (بجای آقای فرشید گل زاده کرمانی۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید: - همچنین شرکت آتیه فروز سبحان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۶۳۰ (با نمایندگی آقای محمدعلی خراسانی فردوانی دارنده کدملی ۱۲۹۱۰۰۹۲۳۱) از اعضای علی البدل هیئت مدیره به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره (بجای آقای فرشید گل زاده کرمانی۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵) برای ادامه بقیه مدت تصدی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین شد. کلیه قراردادها اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت مدیره کلیه اختیارات تفویضی به مدیرعامل سابق را به مدیرعامل جدید تفویض کرد. پ۹۷۰۸۳۰۲۶۸۸۲۹۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه