شرکت نفیس نخ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101546615


شماره ثبت:
110936
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1373/11/12
آدرس:
خيابان وليعصر بالاتر از ميرداماد خيابان فروزان غربي بلوك 47 طبقه 6 واحد4 1968716353

اشخاص

عنوان طبق آگهی
منصورشمس احمدی 1681525
آقای سیدمهدی اسمعیلی عراقی 1681525
محمد امین نوید 1681525
آقای عبدالمجید نوید 1681525
محسن اهنگریان 1681525
آقای مهدی ابوالقاسم طهرانی 12978163
هادی غنچه 13161039
آقای حمید نوید 13161039
تقی کشاورز کلهری 14186460
آقای مرتضی ولوجردی 14186460

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 854861
آگهی تصمیمات شرکت نفیس نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به ش م ۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و منصور شمساحمدی به ک م ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۸۵۲۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681522
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۳ و مجوز شماره ۲۸۱۴۱۸/۱۲۱ مورخ ۴/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادارسرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۶٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۸۰۷۶۱۵۵۳۵۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681525
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کد ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند حمید نوید به کد ملی ۰۴۵۰۰۴۹۷۴۱ و عبدالمجید نوید به کد ملی ۰۰۳۰۷۷۹۹۶۰ و سید مهدی اسمعیلی عراقی به کد ملی ۰۳۸۵۸۴۸۹۵۱ و محسن آهنگریان به کد ملی ۰۰۴۶۸۷۵۰۴۲و هادی غنچه به کد ملی ۴۳۲۲۰۲۶۶۳۴ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و محمد امین نوید به کد ملی ۰۴۵۰۱۹۵۷۸۳ عضو علی البدل هیأت مدیره و امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و چکهای شرکت و اسناد که بابت جابجایی وجه بین حسابهای بانکی شرکت صادر میگردد با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت میباشد پ۹۳۰۸۰۷۴۲۱۲۶۹۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10930015
آگهی تصمیمات شرکت نفیس نخ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و منصورشمس احمدی به ش ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682711
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل سود انباشته افزایش و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد:. سرمایه شرکت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام تماما پرداخت شده است. پ۹۴۱۲۰۹۸۶۲۵۰۷۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978163
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی ابوالقاسم طهرانی با ک. م ۰۰۷۳۰۴۵۹۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۳۱۱۶۳۸۲۱۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066564
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال به قرار زیر انتخاب شدند: آقای هادی غنچه ۴۳۲۲۰۱۶۶۳۴ آقای عبدالمجید نوید ۰۰۳۰۷۷۹۹۶۰ آقای حمید نوید ۰۴۵۰۰۴۹۷۴۴ آقای سیدمهدی اسمعیلی عراقی ۰۳۸۵۸۴۸۹۵۱ آقای محسن آهنگریان ۰۰۴۶۸۷۵۰۴۲ کلیه اوراق بهادارو اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و چکهایی که بابت جابه جایی وجه بین حسابهای بانکی شرکت صادر می‌شود با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۸۲۰۵۹۳۰۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161039
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی غنچه ۴۳۲۲۰۱۶۶۳۴بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمجید نوید۰۰۳۰۷۷۹۹۶۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید نوید ۰۴۵۰۰۴۹۷۴۴بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمهدی اسمعیلی عراقی ۰۳۸۵۸۴۸۹۵۱بسمت عضو هیئت مدیره آقای محسن آهنگریان ۰۰۴۶۸۷۵۰۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. پ۹۵۰۹۰۷۴۳۳۸۱۵۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493718
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: حمید نوید ۰۴۵۰۰۴۹۷۴۴، عبدالمجید نوید ک. م ۰۰۳۰۷۷۹۹۶۰، سید مهدی اسمعیلی عراقی ۰۳۸۵۸۴۸۹۵۱، محسن آهنگریان ک. م۰۰۴۶۸۷۵۰۴۲ و تقی کشاورز کلهری ک. م ۵۸۸۹۹۲۳۰۲۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره تعیین شدند. امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و چکهایی که بابت جابه جایی وجه بین حسابهای بانکی شرکت صادر می‌شود با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۱۲۰۷۷۱۱۱۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496457
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید نوید ۰۴۵۰۰۴۹۷۴۴رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمجید نوید۰۰۳۰۷۷۹۹۶۰نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی اسمعیلی عراقی ۰۳۸۵۸۴۸۹۵۱ عضو هیئت مدیره آقای تقی کشاورزکلهری ۵۸۸۹۹۲۳۰۲۱ عضو هیئت مدیره آقای محسن آهنگریان۰۰۴۶۸۷۵۰۴۲عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعین شدند. پ۹۶۰۴۱۳۹۶۶۴۹۳۵۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573280
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهدی ابوالقاسم طهرانی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۳۱۹۲۳۳۳۰۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186460
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان ش. م ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی ابوالقاسم طهرانی ک. م ۰۰۷۳۰۴۵۹۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و چکهایی که بابت جابه جایی وجه بین حسابهای بانکی شرکت صادر می‌شود با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای حمید نوید ۰۴۵۰۰۴۹۷۴۴، آقای عبدالمجید نوید ۰۰۳۰۷۷۹۹۶۰، آقای محسن آهنگران ۰۰۴۶۸۷۵۰۴۲، آقای تقی کشاورز کلهری ۵۸۸۹۹۲۳۰۲۱ آقای مرتضی ولوجردی ۴۳۲۲۹۰۷۵۴۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۷۰۶۰۴۱۰۳۴۱۱۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186464
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید نوید ۰۴۵۰۰۴۹۷۴۴بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالمجیدنوید ۰۰۳۰۷۷۹۹۶۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای تقی کشاورز کلهری ۵۸۸۹۹۲۳۰۲۱ بسمت عضوهیئت مدیره، آقای مرتضی ولوجردی ۴۳۲۲۹۰۷۵۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محسن آهنگریان ۰۰۴۶۸۷۵۰۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل تعیین شدند. پ۹۷۰۶۰۴۹۴۳۹۹۶۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14408604
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: استان قزوین، شهرستان البرز، بخش مرکزی، دهستان پیر یوسفیان، روستا شهرک صنعتی لیا، خیابان تکنولوژی، خیابان فن آوری شرقی، پلاک ۷۳، طبقه همکف کدپستی ۳۴۴۹۱۳۳۷۳۵ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۷۱۰۱۲۷۱۲۳۴۳۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه