شرکت بیمه معلم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101541927


شماره ثبت:
110465
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1373/10/20
آدرس:
خيابان حقاني بعد از خيابان گاندي پلاك 56 1517973511

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدعلی سرلک 717152
آقای محمدحسین داج مر 717152
محمدابراهیم تحسیری 1156753
مجید بنویدی 1156753
محمدرضا نادریان 1305664
آقای محمدرضا نوتاش 1305665
غلامرضا حیدری کردزنگنه 1305665
حمیدرضا صفی خانی 9559337
محمدرضا عباسی 9559337
آقای سیدعمادالدین قاضوی 9559337
عباس هشی 9704526
آقای محمود تدین 10218006
آقای محمد رضا سمیعی 13564500

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 609996
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلمسهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ ۳ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۸ و ۲۶ و ۲۷ به شرح مندرج در صورتجلسه از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۶۸۶۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717152
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلمسهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ محمدحسین داجهر به ک م ۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی معلم به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود تدین به ک م ۰۰۴۵۰۶۷۰۸۲ به جای محمدرضا عباسی و به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا صفی خانی به ک م ۴۰۷۲۲۱۶۰۶۲ به نمایندگی از سرمایه گذاری کشتیرانی ج. ا. ا و محمدعلی سرلک به ک م ۴۱۷۰۷۱۸۸۱۱ به نمایندگی از بانک سرمایه و سید عمادالدین قاضوی به ک م ۰۳۹۷۹۱۷۵۸۱۲ به نمایندگی از شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را مطابق بندهای ۱ و ۳ الی ۱۶ و ۱۸ و ۲۶ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق تعهدآور اعم از چک و سفته و دستور حواله بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب احدی از آنان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۳۶۲۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859608
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرس هوشیار بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به ک م ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۷۲۸۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156753
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدابراهیم تحسیری به ک م ۱۲۸۱۶۶۸۰۶۰ به جای محمود تدین بعنوان نماینده شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در هیئت مدیره معرفی و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید بنویدی به ک م ۰۴۹۲۴۳۷۹۷۱ به جای محمدعلی سرلک بعنوان نماینده بانک سرمایه در هیئت مدیره معرفی و به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج و صورتجلسه به ایشان تفویض گردید: هیئت مدیره اختیارات خود را مطابق بندهای ۳و۵و۸و۹و۱۰و۳ در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره شرکت و بندهای ۱و۶ و۷ و ۱۱و ۱۲ و۱۴ و۱۵ و۱۶ و۱۸و۱۹و۲۰ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. پ۱۶۹۵۲۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305664
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴، به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴، به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند: ۱ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۳۹۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و ۲ شرکت ساختمانی معلم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۱۲۰ و ۳ شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰ و ۴ شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ و ۵ گروه راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳ و اعضای علی البدل هیئت مدیره عبارتند از: ۱ شرکت سرمایه گذاری راستین نوین کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۲۶۴۲ و ۲ بانک تجارت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ پ۱۷۶۴۴۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305665
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین داجمر با کدملی ۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ به نمایندگی شرکت ساختمانی معلم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۱۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا حیدری کردزنگنه با کدملی ۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱ بعنوان نماینده شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم تحسیری با کدملی ۱۲۸۱۶۶۸۰۶۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدعمادالدین قاضوی با کدملی ۳۹۷۹۱۷۵۸۱۲ به عنوان نماینده شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا نوتاش با کدملی ۲۰۰۱۹۸۰۸۴۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را مطابق بندهای ۳، ۵، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۳ ماده ۵۱ اساسنامه بندهای ۱، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. کلیه چکها و سفته و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود و مکاتبات اداری و امضا قراردادها با امضا مدیرعامل صورت خواهد گرفت. آقای مجید بنویدی با کدملی ۰۴۹۲۴۳۷۹۷۱ در غیاب مدیرعامل حق امضاء از سوی ایشان را خواهند داشت. پ۱۷۶۴۴۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402188
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی عام شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فو ق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۷۱۶۹۸۳۷۰۷۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۲۲۹۴۱۳۳۶۶۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۸۸۱ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۱/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۰۴۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677903
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی وآقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۸۰۴۸۰۰۵۶۰۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9559337
آگهی تصمیمات شرکت بیه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/۹۰ محمدرضا عباسی به ش ملی ۵۸۵۹۹۶۸۳۳۷ به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۷۸۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین داجمر به ش ملی ۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۱۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا صفی خانی به ش ملی ۴۰۷۲۲۱۶۰۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ و محمدعلی سرلک به ش ملی ۴۱۷۰۷۱۸۸۱۱ به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ و سید عمادالدین قاضوی به ش ملی ۳۹۷۹۱۷۵۸۱۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685084
آگهی تصمیمات در شرکت بیمه معلم سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۰ شرکت به نشانی تهران خ حقانی بعد از خ گاندی پ ۵۶ کدپستی ۱۵۱۷۹۷۳۵۱۱ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9704526
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت۱۱۰۴۶۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرس هوشیار بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به ک م ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9993449
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۷۸۰ و شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۱۲۰ و شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ و بانک سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ و شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت کاونده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۸۷۹ و بانک صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10123063
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10218006
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ محمدحسین داجهر به ک م ۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی معلم به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود تدین به ک م ۰۰۴۵۰۶۷۰۸۲ به جای محمدرضا عباسی و به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا صفی خانی به ک م ۴۰۷۲۲۱۶۰۶۲ به نمایندگی از سرمایه گذاری کشتیرانی ج. ا. ا و محمدعلی سرلک به ک م ۴۱۷۰۷۱۸۸۱۱ به نمایندگی از بانک سرمایه و سید عمادالدین قاضوی به ک م ۰۳۹۷۹۱۷۵۸۱۲ به نمایندگی از شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را مطابق بندهای ۱ و ۳ الی ۱۶ و ۱۸ و ۲۶ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق تعهدآور اعم از چک و سفته و دستور حواله بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب احدی از آنان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10434896
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۵/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10674236
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۸۸ شعبه شرکت در جزیره کیش روبروی بازار پانیذ ویلاهای مروارید بلوک۶ واحد۷۲۹ کدپستی ۷۶۴۱۸۷۷۱۵۸ تاسیس گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10788166
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ ۳ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۸ و ۲۶ و ۲۷ به شرح مندرج در صورتجلسه از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119009
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۳۶۳۱۲/۶۰۲/۹۵ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۱۸۲۹۳۹۰۸۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541121
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۰۴/۱۳۹۴ و بموجب مجوز شماره ۲۳۵۰۲/۶۰۲/۹۶ مورخه ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ بیمه مرکزی سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۴۰۳۰۱۲۵۴۸۲۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۸/۹۶/۱۰۴۵ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ بانک سرمایه شعبه گاندی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۵۱۰۸۴۳۱۵۴۴۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564500
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۳۳۵۱/۶۰۲/۹۶ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سمیعی با کدملی ۰۰۶۶۸۰۴۵۳۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ش. م ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و جایگزین نماینده قبلی گردید پ۹۶۰۵۲۵۴۶۱۲۱۵۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829304
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ ومجوزهای ۳۰۲۳۰ , ۱۲۲ مورخه ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار و۸۵۸۸۹/۶۰۲/۹۶ مورخه ۵/۹/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۸ ماده و۲۹ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۶۱۱۰۱۲۶۶۳۰۰۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986918
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ و تنفس‌های مربوطه و مجوز شماره ۱۱۷۸۹۰/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه وانیانیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۱۲۹۱۵۷۷۷۶۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986936
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۱۷۸۹۰/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی ج. ا. ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ و شرکت بازرسی مهندسی وصنعتی ایران ثبت شده شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰ و شرکت ساختمانی معلم شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۱۲۰ و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و شرکت سرمایه گذاری راستین نوین کیش شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۲۶۴۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ و شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۴۳۸۰ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۱۲۹۳۲۸۶۵۲۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210414
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۴۱۸/۶۰۲/۹۷ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه وانیانیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. پ۹۷۰۶۱۹۵۰۵۹۹۰۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه