شرکت لبنیات کالبر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101511748


شماره ثبت:
107313
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1373/6/14
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهيد مطهري-خيابان مير عماد-كوچه دوم-پلاك 26-طبقه دوم- 1587993314

اشخاص

عنوان طبق آگهی
هادی اسپندیاری محلاتی 615155
فضلعلی همدانی 725023
محمدهادی ایروانی 1194914
آقای لطف اله نایب زاده 1196460
آقای مجید دارابی پور شیراز 10065899
حمیدرضا بهزادی پور 10065899
آقای مهندس علی مالکی 10065899
آقای بهنام نایب زاده 10484995
حسن مرتضائی فرد 13564248
آقای محمد کاظم کتابدار 13699419
آقای تورج اسفندمند 13699419
آقای رضا علیم مروستی 13699419

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 615155
آگهی تغییرات در شرکت لبنیات کالبر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: هادی اسپندیاری محلاتی به کد ملی ۰۰۴۱۵۹۳۸۶۳ خارج از اعضا به جای مجید دارابی پورشیراز بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق بهادار چک سفته قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۲۸۳۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714215
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به ش م ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۲۰۷۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725023
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۷۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: فضلعلی همدانی به ک م ۱۴۶۵۵۷۵۴۵۶ به نمایندگی از شرکت نوید تجارت کوثر به جای مجید دارابی پورشیراز به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. در نتیجه رضا علیم مروستی به ک م ۰۰۳۹۷۵۴۴۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و لطف اله نایب زاده به ک م ۰۰۴۰۹۳۲۳۰۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فضلعلی همدانی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۹۲۷۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194914
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک به ش. م۱۰۱۰۲۲۱۷۴۳۳ , شرکت آرپی نصر خمین به ش. م۱۰۱۰۳۷۰۲۳۵۳ شرکت پخش سراسری کالای کالبر به ش. م۱۰۱۰۰۶۹۰۵۴ و آقای مهندس حسن مرتضائی فرد به ک. م۱۲۳۹۳۸۰۲۷۵ و محمدهادی ایروانی به ک. م۰۴۵۱۲۵۷۰۶۵ را بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان مهندس علی مالکی به ک. م۱۲۲۹۸۴۵۰۵۴ و شرکت سرمایه گذاری سپه به ش. م۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ را بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش. م۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به ک. م۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ را بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۱۳۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196460
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا علیم مروستی ک م۰۰۳۹۷۰۴۴۸۳ بنمایندگی از شرکت آرپی نصر خمین ش م۱۰۱۰۳۷۰۲۳۵۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و لطف اله نایب زاده ک م۰۰۴۰۹۳۲۳۰۳ بنمایندگی شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک ش م۱۰۱۰۲۲۱۷۴۳۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فضلعلی همدانی ک م۱۴۶۵۵۷۵۴۵۶ بنمایندگی از شرکت پخش سراسری کالای کالبر ش م۱۰۱۰۰۰۶۹۰۵۴ بعنوان منشی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اوراق بهادار , چک , سفته , قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۳۷۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581882
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه همشهری و اطلاعات بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۱۱۲۸۶۷۳۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9910453
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10065899
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام به شماره ثبت۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

طبق صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۸۸۵۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا علیم مروستی به ش ملی۰۰۳۹۷۰۴۴۸۳ و لطف اله نایب زاده به ش ملی۰۰۴۰۹۳۲۳۰۳ و محمد هادی ایروانی به ش ملی۰۴۵۱۲۵۷۰۶۵ و شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به نمایندگی حمیدرضا بهزادی پور به ش ملی۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ و شرکت نوین تجارت کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۶۹۱۰۴ به نمایندگی مجید دارابی پور شیراز به ش ملی۰۰۳۵۰۸۳۲۲۰ به سمت عضو اصلی و علی مالکی به ش ملی۱۲۲۹۸۴۵۰۵۴ و بهنام نایب زاده به ش ملی۰۰۶۸۸۷۵۸۹۴ به سمت اعضای علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۵/۹۰ لطف اله نایب زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا علیم مروستی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید دارابی پورشیراز به ش ملی۰۰۳۵۰۸۳۲۲۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10484995
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام به شماره ثبت۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/۹۰ و تنفسهای مربوطه و هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۰ شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ بنمایندگی حمیدرضا بهزادی پور به کدملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت آر پی نصر خمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۲۳۵۳ بنمایندگی محمدهادی ایروانی به کدملی ۰۴۵۱۲۵۷۰۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۴۲۲ بنمایندگی رضا علیم مروستی به کدملی ۰۰۳۹۷۰۴۴۸۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نوید تجارت کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۱۰۴ بنمایندگی مجید دارابی پورشیراز به کدملی ۰۰۳۵۰۸۳۲۲۰ بسمت عضو و منشی هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت پخش سراسری کالای کالبر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۶۹۰۵۴ بنمایندگی لطف اله نایب زاده به کدملی ۰۰۴۹۰۹۳۲۳۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهنام نایب زاده به کدملی ۰۰۶۸۸۷۵۸۹۴ بسمت عضو علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار چک سفته قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067166
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به ش م ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748798
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فضلعلی همدانی کدملی ۱۴۶۵۵۷۵۴۵۶ به سمت عضوهیئت مدیره بنمایندگی ازطرف شرکت پخش سراسری کالای کالبر بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۲۲۳۵ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق بهادار، چک، سفته، قراردادها تا سقف ۲۰ میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت ومازاد بر آن با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۸۸۹۸۸۹۹۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950411
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب واقع گردید. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی بعنوان ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۱۶۲۳۳۶۱۹۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564248
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب واقع گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت صنایع بسته بندی نصرگستر اراک با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۴۳۳ و شرکت آرپی نصر خمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۲۳۵۳و شرکت پخش سراسری کالای کالبر با شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۰۴۸۳۶و آقای رضا علیم مروستی به شماره ملی ۰۰۳۹۷۰۴۴۸۳ و آقای لطف اله نایب زاده به شماره ملی ۰۰۴۰۹۳۲۳۰۳به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای بهنام نایب زاده به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۵۸۹۴ وآقای حسن مرتضائی فرد به شماره ملی ۱۲۳۹۳۸۰۲۷۵ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره. پ۹۶۰۵۲۵۵۲۰۱۵۷۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699419
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فضلعلی همدانی به شماره ملی ۱۴۶۵۵۷۵۴۵۶ بعنوان نماینده شرکت پخش سراسری کالای کالبر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۴۸۳۶ به سمت منشی هیأت مدیره و آقای محمد هادی ایروانی به شماره ملی ۰۴۵۱۲۵۷۰۶۵ بعنوان نماینده شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۴۳۳ بسمت عضو هیات مدیره و آقای محمد کاظم کتابدار به شماره ملی ۰۰۴۳۹۲۱۲۱۳ بعنوان نماینده شرکت آرپی نصرخمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۲۳۵۳ بسمت عضو هیات مدیره و آقای رضا علیم مروستی به شماره ملی ۰۰۳۹۷۰۴۴۸۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و لطف اله نایب زاده به شماره ملی ۰۰۴۰۹۳۲۳۰۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای تورج اسفند مند کد ملی ۱۹۷۱۴۳۵۷۳۲ به سمت مدیرعامل خارج از هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار، چک، سفته، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۱۶۸۶۹۸۵۲۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854197
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید مطهری خیابان میر عماد کوچه دوم پلاک ۲۶ طبقه دوم کدپستی ۱۵۸۷۹۹۳۳۱۴ تغییر یافت. پ۹۶۱۱۱۴۲۰۴۹۵۴۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112060
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۹۶ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۵ ۳۷۱۸۲۵ / ۹۷۹ مورخ ۱۰/۰۴/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۳۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی بمبلغ ۷۲۷۸۸۱۴۹۶۳۷ ریال طی گواهی شماره ۶۱/۳۲۲۱/۲۱ مورخ ۳۱/۰۳/۹۷ و گواهی شماره ۳۷۴/۳۲۲۱ مورخ ۰۷/۱۲/۹۶ بانک صادرات شعبه میدان شهدا افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ۹۷۰۴۱۷۲۰۴۵۰۵۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205832
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۱۷۶۸۶۹۹۵۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه