شرکت نیرو سرمایه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101488239


شماره ثبت:
104931
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1373/2/26
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله عباس آباد-انديشه-خيابان ني ريزي-كوچه شهيد مهدي جنتي(سيزدهم)-پلاك 26-طبقه همكف- 1587744514

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید عبدالکریم رئیس کرمی 1265333
محمود معین فر 1265346
آقای مصطفی آذرنوش 1393957
مجتبی احمدی 9530886
علیرضا حدادی 12688674
آقای قدرت اله شهبازی 14177938
داریوش احمدی 14177942
محمدعلی پارسائی 14177942
احمد شادرام 14177955
احمدعلی بیگ 14177955

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 702365
آگهی تصمیمات شرکت نیرو سرمایه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۴۹۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۷۰۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265333
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. شرکت بهمن تابان بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹، شرکت توسعه و تعمیرات شبکه‌های برق نیرو توسعه بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۲۲۶۴، شرکت توسعه برق شمال افشان گستر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۱۷۴۰، آقای سید مجتبی احمدی بشماره ملی ۴۱۷۱۹۹۱۷۱۴ و آقای سید عبدالکریم رئیس کرمی به شماره ملی ۰۳۸۴۹۲۷۳۰۰ به سمت اعضای اصلی برای مدت دو سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۵۴۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265346
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان علیرضا حدادی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۵۰۱۸۸ بنمایندگی از شرکت بهمن تابان بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مجتبی احمدی به شماره ملی ۴۱۷۱۹۹۱۷۱۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، مصطفی آذرنوش به شماره ملی ۰۰۳۹۰۹۶۳۵۱ بنمایندگی شرکت توسعه و تعمیرات شبکه‌های برق نیرو توسعه بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۲۲۶۴ بسمت عضو اصلی، سید عبدالکریم رئیس کرمی به شماره ملی ۰۳۸۴۹۲۷۳۰۰ بسمت عضو اصلی و محمود معین فر به شماره ملی ۰۰۴۲۰۸۴۹۲۱ بنمایندگی شرکت توسعه برق شمال افشان گستر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۱۷۴۰ به سمت عضو اصلی. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه چکهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیریت مالی و پشتیبانی به همراه مهر شرکت نافذ می‌باشد و در غیاب مدیرعامل امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۵۴۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389450
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی جهش نیرو گستر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۲۳۷۴ بعنوان عضو جدید هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. سایر اعضاء هیئت مدیره شامل آقایان سیدمجتبی احمدی، علیرضا حدادی به نمایندگی از شرکت بهمن تابان بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹ مصطفی آذرنوش به نمایندگی از شرکت توسعه و تعمیرات شبکه‌های برق نیرو توسعه بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۲۲۶۴ محمود معین فر به نمایندگی از شرکت توسعه برق شمال افشان گستر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۱۷۴۰ در سمت خود برای مدت دو سال ابقاء گردیدند. پ۱۷۹۵۴۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393957
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حدادی بشماره ملی ۰۰۴۶۱۵۰۱۸۸ به نمایندگی از طرف شرکت بهمن تابان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹ عنوان رئیس هیئت‎مدیره. آقای سیدمجتبی احمدی به شماره ملی ۴۱۷۱۹۹۱۷۱۴ به عنوان نایب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل. آقای مصطفی آذرنوش به شماره ملی ۰۰۳۹۰۹۶۳۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه و تعمیرات شبکه‎های برق‎ نیرو توسعه (سهامی خاص)، به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۲۲۶۴ بعنوان عضو اصلی هیئت‎مدیره. آقای محمود معین‎فر به شماره ملی ۰۰۴۲۰۸۴۹۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه برق شمال‎ افشان گستر (سهامی خاص) ۱۰۱۰۱۷۱۱۷۴۰ به شناسه ملی به عنوان عضو اصلی هیئت‎مدیره. آقای احمدعلی بیگ به شماره ملی ۰۰۴۶۱۴۹۰۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی جهش نیرو گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۲۳۷۴ به عنوان عضو اصلی هیئت‎مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا، مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه چکهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره یا مدیریت مالی و پشتیبانی به همراه مهر شرکت نافذ میباشد. در غیاب مدیرعامل، امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۹۵۴۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626890
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورتحساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه «فراگیر» به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۳۰۹۳۸۹۸۶۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530886
آگهی تصمیمات شرکت نیرو سرمایه سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۰ علیرضا حدادی به کدملی ۰۰۴۶۱۵۰۱۸۸ به نمایندگی از طرف شرکت بهمن تابان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مجتبی احمدی به کدملی ۴۱۷۱۹۹۱۷۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مصطفی آذرنوش به کدملی ۰۰۳۹۰۹۶۳۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه و تعمیرات شبکه‌های برق نیرو توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۲۲۶۴ و سید عبدالکریم رئیس کرمی به کدملی ۰۳۸۴۹۲۷۳۰۰ و محمود معین فر به کدملی ۰۰۴۲۰۸۴۹۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه برق شمال افشان گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۱۷۴۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت کلیه چکهای شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرمالی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9860582
آگهی تصمیمات شرکت نیرو سرمایه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688674
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حدادی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۵۰۱۸۸ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه برق شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۱۷۴۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجتبی احمدی به شماره ملی ۴۱۷۱۹۹۱۷۱۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای مصطفی آذرنوش به شماره ملی ۰۰۳۹۰۹۶۳۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه و تعمیرات شبکه‌های برق - نیرو توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۲۲۶۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمود معین فر به شماره ملی ۰۰۴۲۰۸۴۹۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت بهمن تابان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد علی بیگ به شماره ملی ۰۰۴۶۱۴۹۰۰۷به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی جهش نیرو گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۲۳۷۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا، مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه چکهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیریت مالی و پشتیبانی به همراه مهر شرکت نافذ می‌باشد. در غیاب مدیر عامل، امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۱۲۱۵۹۳۸۶۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688683
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه وتعمیرات شبکه‌های برق نیروتوسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۲۲۶۴ شرکت بهمن تابان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹ شرکت توسعه برق شمال افشان گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۱۷۴۰ شرکت مهندسی جهش نیروگستربه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۲۳۷۴ آقای سید مجتبی احمدی به کد ملی ۴۱۷۱۹۹۱۷۱۴ پ۹۴۱۲۱۲۷۷۳۳۵۴۱۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991975
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و سود انباشته و گردش وجوه نقد عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ماه را مورد تصویب قرار داد. مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۰۷۴۷۷۹۹۸۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561407
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اصول پایه «فراگیر» به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۲۴۵۸۶۷۹۵۵۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985619
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه فن آوران داده پرداز زرفام به شماره ثبت۱۵۲۰۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۴۰۶۰ و شرکت بهمن تابان شماره ثبت ۱۴۳۲۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹ و شرکت توسعه برق شمال افشان گستر شماره ثبت ۱۲۷۷۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۱۷۴۰ و شرکت مهندسی جهش نیرو گستر شماره ثبت ۱۳۱۹۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۲۳۷۴ و شرکت بازرگانی نیروسرمایه شماره ثبت ۴۸۳۵۳۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۵۳۷۱۷ پ۹۷۰۱۲۹۸۵۶۳۳۱۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177938
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قدرت اله شهبازی به کدملی ۳۹۶۱۷۰۲۹۲۶ به نمایندگی شرکت بازرگانی نیرو سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۵۳۷۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۷۰۵۲۸۴۷۵۵۸۵۵۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177942
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داریوش احمدی به کدملی ۴۶۶۹۲۲۹۳۴۶ به جای محمدعلی پارسائی به کدملی ۰۰۷۴۹۲۴۵۹۱ به نمایندگی شرکت توسعه فن آوران داده پرداز زرفام به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۴۰۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۷۰۵۲۸۴۴۶۳۰۸۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177949
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۵۲۸۲۱۴۹۰۹۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177955
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد شادرام به کدملی ۰۴۹۱۰۱۱۳۸۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه برق شمال افشان گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۱۷۴۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و احمد علی بیگ به کدملی ۰۰۴۶۱۴۹۰۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت جهش نیرو گستر به شناسه ملی۱۰۱۰۷۵۳۳۷۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و محمود معین فر به کدملی ۰۰۴۲۰۸۴۹۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت بهمن تابان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی پارسائی به کدملی ۰۰۷۴۹۲۴۵۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه فن آوران داده پرداز زرفام به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۴۰۶۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا، مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود وکلیه چکهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیریت مالی و پشتیبانی به همراه مهر شرکت نافذ می‌باشد. پ۹۷۰۵۲۸۱۵۱۲۲۸۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14219240
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله عباس آباد - اندیشه - خیابان نی ریزی - کوچه شهید مهدی جنتی (سیزدهم) - پلاک ۲۶ - طبقه همکف - کدپستی ۱۵۸۷۷۴۴۵۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۷۰۶۲۵۷۲۵۵۰۰۶۸۰ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه