شرکت لوله و تجهیزات سدید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101477350


شماره ثبت:
103825
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1372/12/26
آدرس:
تهران خيابان خالد اسلامبولي-كوچه نهم-پلاك28-طبقه چهارم شمالي 1513733419

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سیامک صمیمی دهکردی 883223
آقای حمیدرضا جانباز 883223
قنبر خادمی 883223
حمید ترنجیان 1677294
مرتضی خاتمی 1677294
آقای حسین خانعلی 1677294
آقای عبدالرسول ملک زاده 1677294
هادی ترشیزی 10074181
سید عبدالمجید عطائی کچوئی 10118062
علی اصغر مقصودی 10118062
عباس ساده حسین آبادقائینی 10118062
آقای محمدرضا علوب 10118062

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 673042
آگهی تصمیمات شرکت لوله و تجهیزات سدیدسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به ش م ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۱۷۰۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883223
آگهی تصمیمات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۷/۹۱ شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۶۲۶۶ به نمایندگی حمیدرضا جانباز به کدملی۰۶۵۱۷۳۲۲۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صبا نیرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴ بنمایندگی سیامک صمیمی دهکردی به کدملی۱۲۸۵۵۰۵۹۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۴۸۶ به نمایندگی قنبر خادمی به کدملی۱۹۵۰۴۵۷۷۴۵ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی سدید به ش م۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ بنمایندگی مرتضی خاتمی به ش م۶۶۴۹۴۵۱۴۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به نمایندگی‌های ترشیزی به کدملی۰۶۵۲۸۵۳۴۴۷ بسمت عضو هیات مدیره و علی اصغر مقصودی به کدملی۰۰۴۷۹۲۶۹۵۳ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۲۰۴۹۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677292
آگهی تغییرات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان ش. م ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۸۰۴۶۵۳۶۹۴۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677293
آگهی تغییرات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان ش. م ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد ش. م ۱۰۱۰۳۹۲۶۲۶۶و صبا نیرو ش. م ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴ و تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۷۴۸۶ و گروه صنعتی سدید ش. م ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ و سرمایه گذاری سدید تدبیر ش. م ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳. پ۹۳۰۸۰۴۸۷۳۱۱۵۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677294
آگهی تغییرات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید ترنجیان با کد ملی ۱۸۱۶۹۹۶۷۳۴ به نمایندگی از شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۶۲۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین خانعلی با کد ملی ۶۲۲۹۹۶۵۲۰۸ به نمایندگی از شرکت تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۴۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی خاتمی با کد ملی ۶۶۴۹۴۵۱۴۷۹ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی سدید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی ترشیزی با کد ملی ۰۶۵۲۸۵۳۴۴۷ به نمایندگی از شرکت صبا نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالرسول ملک زاده با کد ملی ۱۸۹۹۶۸۷۸۸۲ به نمایندگی از شرکت سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، قراردادها، و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت متفقا معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۰۴۱۹۴۵۶۷۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9968444
آگهی تصمیمات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074181
آگهی تصمیمات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۷/۹۱ شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۶۲۶۶ به نمایندگی حمیدرضا جانباز به کدملی۰۶۵۱۷۳۲۲۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صبا نیرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴ بنمایندگی سیامک صمیمی دهکردی به کدملی۱۲۸۵۵۰۵۹۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۴۸۶ به نمایندگی قنبر خادمی به کدملی۱۹۵۰۴۵۷۷۴۵ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی سدید به ش م۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ بنمایندگی مرتضی خاتمی به ش م۶۶۴۹۴۵۱۴۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به نمایندگی‌های ترشیزی به کدملی۰۶۵۲۸۵۳۴۴۷ بسمت عضو هیات مدیره و علی اصغر مقصودی به کدملی۰۰۴۷۹۲۶۹۵۳ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10118062
آگهی تصمیمات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۰ سید عبدالمجید عطائی کچوئی به کدملی ۱۱۷۱۱۶۴۰۶۸ بنمایندگی گروه صنعتی سدید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس ساده حسین آبادقائینی به کدملی ۰۹۴۰۵۰۳۵۴۹ بنمایندگی شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۶۲۶۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر مقصودی به کدملی ۰۰۴۷۹۲۶۹۵۳ بنمایندگی شرکت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۴۸۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا علوب به کدملی ۵۶۵۹۳۶۳۷۷۶ بنمایندگی شرکت صبا نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴ و هادی ترشیزی به کدملی ۰۶۵۲۸۵۳۴۴۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10245947
آگهی تصمیمات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام به شماره ثبت۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه صنعتی سدید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ و شرکت صبا نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴ و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ و توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۶۲۶۶ و تولید پمپ‌های بزرگ توربین آبی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۴۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871241
آگهی تصمیمات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به ش م ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965663
آگهی تغییرات شرکت لوله و تجهیزات سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۰۵۲۴۲۷۸۳۷۴۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815464
آگهی تغییرات شرکت لوله و تجهیزات سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه، صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۶ انتخاب نمودند. هیئت مدیره شرکت مرکب از اعضاء ذیل جهت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۴۸۶ شرکت توان باد (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۶۲۶۶ شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ شرکت سرمایه گذاری سدیدتدبیر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ شرکت صبانیرو (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۲۳۹۹۸۹۰۸۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه