بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101477062
تهران خيابان استاد مطهري خيابان كوه نور ساختمان شماره 11 1587684935
23
افراد
18
آگهی‌ها
103796
شماره ثبت
1372/12/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 643314
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی سهامی عام به شماره ثبت۱۰۳۷۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ غلامرضا اکبرمنادی به کدملی ۴۲۱۸۳۷۶۹۳۱ به جای محمدحسین رمضانی فوکلائی به نمایندگی از شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۶۲۹۳ برای باقی مدت تصدی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. در خصوص حساب جاری شماره ۸۶۷۲۳۱۲۴ جام بانک ملت شعبه فجر کلیه چکهای صادره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و چکهای صادره از این حساب تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال نیز با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره و رضا فاصل مدیرمالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است و اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۲۷۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036259
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی سهامی عام به شماره ثبت۱۰۳۷۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ محمود شیرزاددولت آبادی به ک م ۰۳۲۲۵۶۱۷۲۸ بجای امید عامری بعنوان نماینده شرکت گسترش تجارت هامون سهامی خاص به ش م ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و رامین پورعبدالهیان طهرانی به ک م ۰۰۵۶۳۸۱۷۲۷ بجای غلامرضا اکبرمنادی بعنوان نماینده شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به ش م ۱۰۱۰۱۵۲۶۲۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است در خصوص حساب جاری شماره ۸۶۷۲۳۱۲۴ جام بانک ملت شعبه فجر کلیه چکهای صادره با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است چکهای صادره از این حساب تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال نیز به امضا یک نفر از اعضای هیئت مدیره و رضا فاضل (مدیرمالی شرکت) به ش م ۰۰۴۰۱۵۶۹۴۱ به همراه مهر شرکت معتبر است حدود اختیارات مدیرعامل در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۳۶۹۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205638
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی سهامی عام به شماره ثبت۱۰۳۷۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۹۱ تصویب شد. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی انتخاب شد. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ (سهامی عام) شرکت دوده صنعتی پاری ش م ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵ (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری هامون کیش ش م ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ (سهامی خاص) شرکت گسترش تجارت هامون کیش ش م ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ (سهامی خاص) شرکت صنایع کیمیای غرب گستر ش م ۱۰۱۰۱۵۲۶۲۹۳ (سهامی خاص) پ۱۷۱۸۸۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228374
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی ثقفی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۱۹۲۷۱ به نمایندگی از شرکت دوده صنعتی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد علیشاهی به شماره ملی ۲۲۹۹۸۰۵۴۲۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا کامیایی مسک به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۳۸۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان رامین پورعبدالهیان تهرانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۸۱۷۲۷ به نمایندگی از شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۶۲۹۳ و محمود شیرزاددولت آبادی به شماره ملی ۰۳۲۲۵۶۱۷۲۸ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در خصوص حساب جاری شماره ۸۶۷۲۳۱۲۴ جام بانک ملت شعبه فجر و حساب جاری شماره ۱ ۵۷۰۰۰۰۵۷ ۴ ۳۹۶ بانک سینا شعبه شهید بهشتی کلیه چکهای صادره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است چکهای صادره از این حسابها تا مبلغ دویست میلیون ریال نیز با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره و آقای رضا فاضل (مدیر مالی شرکت) به همراه مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۲۹۸۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477390
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۷۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ بنمایندگی آقای ابراهیم ضیایی به کد ملی ۲۰۶۲۸۹۹۸۶۶ بجای آقای رضا کامیابی مسک به ک م ۰۹۴۱۷۶۳۸۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و در خصوص حساب جاری شماره ۸۶۷۲۶۱۲۴ جام بانک ملت شعبه فجر و حساب جاری شماره ۳۹۶۴۵۷۰۰۰۰۵۷۱ بانک سینا شعبه شهید بهشتی کلیه چک‌های صادره با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است چکهای صادره از این حسابها تا مبلغ دویست میلیون ریال نیز با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و آقای حسین شهیدیان به ک م ۴۱۳۰۸۵۴۸۶۰ به همراه مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۳۶۹۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527389
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۷۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۵۰۰۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716704
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبات شرکت به شرح ذیل تاسیس گردید بیرجند بلوار معلم خیابان فردوسی ساختمان ونوس شماره ۳۴ طبقه ۳کدپستی: ۹۷۱۷۴۳۸۷۶۱ مدیر شعبه محمد علی خلیلی ک م ۰۶۵۱۸۷۴۹۸۱ مشهد بلوار سجاد نرسیده به چهارراه خیام بین شهید دستغیب ۲۶ و ۲۸ ساختمان کامپیوتر آرت واحد کدپستی: ۹۱۸۵۷۹۹۳۵۸ مدیر شعبه کاویانی ک م ۱۰۶۲۵۸۹۰۸۴ کرج چهارراه طالقانی به سمت میدان سپاه بعد از شهر کتاب جنب پوشاک سیب برج نارین طبقه ۲ واحد کدپستی: ۳۱۴۴۷۱۶۹۱۹ مدیر شعبه رفیع زاده ک م ۰۰۷۵۶۲۷۰۰۰ اهواز خیابان ۲۴ متری (آزادگان) نبش خیابان شهید شریف زاده ساختمان شمخانی طبقه ۲ واحد ۴کدپستی: ۶۱۸۸۵۳۵۳۹۸ مدیر شعبه امید شفیعی ک م ۱۷۵۴۳۰۳۸۳۸ بندرعباس شهر نمایش روبروی پمپ بنزین آزادگان بلوار معلم جنب بیمه آتیه سازان ساختمان ضیایی طبقه ۵ واحد ۱۱کدپستی: ۷۹۶۷۸۶۸۶۱ مدیر شعبه هدی منصوری ک م ۳۳۹۲۰۵۳۸۰۵ رشت خیابان گلسار خیابان ۹۳ شماره ۲۵ واحد ۲کدپستی: ۴۱۶۵۶۱۳۹۵۵ مدیر شعبه بهزاد نصیری ک م۲۵۹۳۴۱۹۸۶۵ پ۹۳۰۹۱۰۵۷۸۸۲۱۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9666176
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی سهامی عام به شماره ثبت۱۰۳۷۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ غلامرضا اکبرمنادی به کدملی ۴۲۱۸۳۷۶۹۳۱ به جای محمدحسین رمضانی فوکلائی به نمایندگی از شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۶۲۹۳ برای باقی مدت تصدی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. در خصوص حساب جاری شماره ۸۶۷۲۳۱۲۴ جام بانک ملت شعبه فجر کلیه چکهای صادره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و چکهای صادره از این حساب تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال نیز با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره و رضا فاصل مدیرمالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است و اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10063339
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۳۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به ش م ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به ش م ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10978199
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۳۷۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر نجفی مهری به ش ملی۳۲۵۵۶۷۰۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ و شرکت دوده صنعتی پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵ و شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ و شرکت گسترش تجارت هامون به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ و شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۲۶۲۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743664
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۵/۱۳۹۴و مجوز شماره ۰۸۰/۱۹۷۴۹۵/۹۴۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۹۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبالغ واریزی بموجب گواهی شماره ۶۰۴/۲۱۴/۳۶مورخ ۲۰/۱۲/۹۴بانک تجارت شعبه پتروشیمی و بموجب گواهی شماره ۵۴۱/۲۱۴/۳۶مورخ ۶/۱۱/۹۴ بانک تجارت شعبه پتروشیمی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۱۲۴۳۴۳۴۶۴۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12903603
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۷۹۷۵/۱۲۲مورخ ۱۸/۳/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۴۲۱۴۷۸۸۰۸۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907600
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۷۹۷۵/۱۲۲ مورخ ۱۸/۳/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع‌های «بازرسی تجهیزات شهر بازی، آبی و بادی بازرسی تجهیزات پزشکی بازرسی جرثقیل‌های سقفی، موبایل و لیفتراک ایمنی، بهداشت و محیط زیست بازرسی تجهیزات بالابر کشتی سکوهای دریایی و خطوط لوله و اسکله‌های بارگیری بازرسی اسکله‌های پهلوگیری کشتی بازرسی کمی و کیفی و نمونه برداری فرآورده و محصولات نفتی، پتروشیمیائی و مواد اولیه و کالاهای غیرنفتی صادراتی و وارداتی و عملیات اندازه گیری مخازن ساحلی، انواع شناورها و انواع ظروف حمل و ذخیره و صدور گواهینامه بازرسی انجام بازرسی فنی از تانکرهای اتمسفریک و تحت فشار و مخازن ذخیره مواد نفتی، گاز و پتروشیمی انجام بازرسی فنی و نظارت در کلیه مراحل اجرای پروژه‌های صنعتی و صدورگواهینامه‌های بازرسی مربوطه از مرحله خرید ماشین آلات تا مراحل تکمیلی و نصب، بهره برداری و تعمیرات اساسی نظارت بر نصب و عملیات کالیبراسیون سیستمهای اندازه گیری و کالیبراسیون مخازن ذخیره. بازرسی انرژی» در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " اصلاح شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۴۲۲۲۲۹۴۷۵۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132841
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه تعیین گردید آقای خسرو امیر ارجمند به شماره ملی ۱۴۶۵۰۶۲۳۳۵به نمایندگی شرکت گسترش تجارت هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ به سمت رییس هیات مدیره و آقای ابراهیم ضیائی به شماره ملی ۲۰۶۲۸۹۹۸۶۶به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید حامد محتشمی پوربه شماره ملی ۰۰۷۲۸۰۹۳۸۸ به نمایندگی شرکت کربن ایران به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید حبیبی به شماره ملی ۰۰۵۹۱۴۱۷۴۳ به نمایندگی از شرکت دوده صنعتی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وجیه اله ساعدی به شماره ملی ۶۲۷۹۲۹۹۹۵۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹به سمت عضوهیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و جایگزین نمایندگان قبلی گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهرشرکت و یا امضاء دو نفر از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمی شود. درخصوص حسابهای جاری شرکت در کلیه بانکها، چکهای صادره با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است چکهای صادره از این حسابها تا مبلغ سیصد میلیون ریال نیز با امضاء یک نفر از اعضاء هیات مدیره و آقای حسین شهیدیان (مدیرمالی شرکت) به همراه مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۸۲۶۱۶۰۵۱۶۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498037
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. شرکت گسترش تجارت هامون ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ شرکت کربن ایران ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ شرکت صنایع لاستیکی سهند ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۴۱۳۱۹۳۹۰۴۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572815
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی جبرئیلی کدملی ۱۳۷۱۷۲۵۰۷۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ آقای عبدالرضا قنبری کدملی ۲۱۴۱۹۵۹۶۸۳ به عنوان نماینده شرکت صنایع لاستیکی سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹آقای مهدی فیض مندیان با کدملی ۰۰۶۱۹۳۲۲۹۹ به عنوان نماینده شرکت گسترش تجارت هامون به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ جناب آقای وجیه اله ساعدی با کدملی ۶۲۷۹۲۹۹۹۵۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹آقای سیدحامد محتشمی پور با کدملی ۰۰۷۲۸۰۹۳۸۸ به عنوان نماینده شرکت کربن ایران به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ به سمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای وجیه اله ساعدی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی جبرئیلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای عبدالرضا قنبری به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدحامد محتشمی پوربه سمت عضو هیئت مدیره وآقای مهدی فیض مندیان به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء دو نفر از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمی باشد. درخصوص حسابهای جاری شرکت در کلیه بانکها، چکهای صادره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است چکهای صادره از این حسابها تا مبلغ سیصد میلیون ریال نیز با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و آقای هادی حسن پور با کدملی ۲۷۰۸۵۶۳۲۹۷ (مدیرمالی شرکت) به همراه مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها تدوین و پیشنهاد بودجه سالیانه و ارائه آن به هئیت مدیره به منظور تصویب پیگیری دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد ظهرنویسی، قبوض، پرداخت واخواست اوراق تجارتی عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت درصندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراض به هرمبلغ و به هرمدت و به هرمیزان و سود کارمزد. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی. تدوین و تنظیم و ارائه خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در داخل و خارج کشور. پ۹۶۰۵۳۱۵۳۴۸۱۰۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781439
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناهید تقی پور به شماره ملی ۰۸۳۰۰۲۰۵۰۰ جایگزین وجیه اله ساعدی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ جهت عضویت در هیئت مدیره انتخاب گردید. عبدالرضا قنبری به شماره ملی ۲۱۴۱۹۵۹۶۸۳ به نمایندگی شرکت صنایع لاستیکی سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدعلی جبرئیلی به شماره ملی ۱۳۷۱۷۲۵۰۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مهدی فیضمندیان به شماره ملی ۰۰۶۱۹۳۲۲۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره سیدحامد محتشمی پور به شماره ملی ۰۰۷۲۸۰۹۳۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره ناهید تقی پور به شماره ملی ۰۸۳۰۰۲۰۵۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۰۴۱۶۴۴۱۷۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089202
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۴۰۳۷۵۱۴۶۱۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک