شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101475187


شماره ثبت:
103607
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1372/12/17
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران- بلوار ايران خودرو- بلوار گلستانك-خيابان زامياد-پلاك 4 طبقه همكف - __ 1386183451

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید حسین عرب زاده 729341
سید محمدحسین وزیری بزرگ 1270233
خانم فاطمه نظری 10778230
آقای سید امیرعباس وزیری بزرگ 10778230
خانم سارا نظری 10778230
علی نظری 12679113
آقای مهدی سیاهپوش 12679113
خانم سولماز فرحبخش 13662932
آقای مرادعلی سیاهپوش 13662932
سحر فرح بخش 13662932
آقای سید آرمان وزیری بزرگ 14364267

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 729341
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتیسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۲۳۲۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270233
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مخازن و مبدلهای حرارتی دفافین سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب شد. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سید حسین عرب زاده با کدملی۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال تعیین گردیدند: آقای سید محمدحسین وزیری بزرگ با کدملی۳۶۲۰۸۹۲۲۵۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره , خانم سارا نظری با کدملی۰۴۵۳۷۴۱۸۹۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره , آقای سید امیرعباس وزیری بزرگ با کدملی۰۰۷۹۸۲۶۳۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره , خانم فاطمه نظری با کدملی۰۰۷۹۷۰۹۵۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مرادعلی سیاهپوش با کدملی۴۱۸۹۴۴۱۹۷۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر اسناد تعهدآور شرکت از قبیل قراردادها با امضاء مدیرعامل و هریک از اعضاء دیگر هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و هریک از اعضاء دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۴۹۸۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366427
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷

پیرو آگهی تغییرات مورخ ۵/۸/۹۲ به شماره مکانیزه ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۲۴۲۷۰ نام شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین (سهامی عام) صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح میگردد. پ۱۷۸۵۶۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10740622
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10760769
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10778230
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین سهامی عام به شماره ثبت۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کدملی۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید امیرعباس وزیری بزرگ به کدملی۰۰۷۹۸۲۶۳۰۱ و فاطمه نظری به کدملی۰۰۷۹۷۰۹۵۸۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره و سید محمدحسین وزیری بزرگ به کدملی۳۶۲۰۸۹۲۵۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و سارا نظری به کدملی۰۴۵۳۷۴۱۸۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرادعلی سیاه پوش به کدملی۴۱۸۹۴۴۱۹۷۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر اسناد تعهدآور از قبیل قراردادها با امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضاء دیگر هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679113
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی نظری به شماره ملی ۳۰۵۰۰۶۹۸۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره خانم سولماز فرحبخش به شماره ملی ۰۰۶۸۵۵۸۴۸۱ به عنوان عضوهیئت مدیره آقای مهدی سیاهپوش به شماره ملی ۰۰۶۹۹۰۶۶۵۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مرادعلی سیاهپوش به شماره ملی ۴۱۸۹۴۴۱۹۷۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیدامیر عباس وزیری بزرگ به شماره ملی ۰۰۷۹۸۲۶۳۰۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اسناد تعهدآور شرکت از قبیل قراردادها با امضای مدیرعامل و هریک از اعضاء دیگر هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و هریک از اعضای دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۴۱۲۰۸۴۶۰۷۳۳۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662932
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی نظری با کدملی ۳۰۵۰۰۶۹۸۰۵ و خانم سولماز فرحبخش با کدملی ۰۰۶۸۵۵۸۴۸۱ و آقای سید آرمان وزیری بزرگ با کدملی ۰۰۲۱۶۲۱۰۷۱ و خانم سحر فرحبخش با کدملی ۰۰۱۴۸۷۲۴۹۸ و آقای مراد علی سیاهپوش با کدملی ۴۱۸۹۴۴۱۹۷۱ پ۹۶۰۷۲۵۷۱۹۴۴۷۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713575
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی نظری با کدملی ۳۰۵۰۰۶۹۸۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سولماز فرحبخش با کدملی۰۰۶۸۵۵۸۴۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرادعلی سیاهپوش با کدملی ۴۱۸۹۴۴۱۹۷۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل متفقا به همراه امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۸۲۴۱۳۹۲۴۹۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816421
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران بلوار ایران خودرو بلوار گلستانک خیابان زامیاد پلاک ۴ طبقه همکف کدپستی ۱۳۸۶۱۸۳۴۵۱ تغییر یافت. کلیه اختیارات هیئت مدیره در بند ۱۸ ماده ۵۲ اساسنامه از جمله اختیار طرح دعاوی و دفاع از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۱۰۲۴۷۳۳۸۱۸۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319354
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد حسین وزیری بزرگ با کد ملی ۳۶۲۰۸۹۲۲۵۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا پایان مدت زمان مأموریت هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل متفقا به همراه امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۸۲۷۷۷۱۶۰۲۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364252
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید آرمان وزیری بزرگ با کدملی ۰۰۲۱۶۲۱۰۷۱سید محمدحسین وزیری بزرگ با کدملی ۳۶۲۰۸۹۲۲۵۳، مرادعلی سیاهپوش با کدملی ۴۱۸۹۴۴۱۹۷۱، خانم‌ها سولماز فرحبخش با کدملی ۰۰۶۸۵۵۸۴۸۱ و سحر فرحبخش با کدملی ۰۰۱۴۸۷۲۴۹۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند سید محمدحسین وزیری بزرگ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سحر فرحبخش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گریدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364267
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب شد. موسسه حسابرسی دش و همکاران ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی ومؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان ش م ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید آرمان وزیری بزرگ به شماره ملی ۰۰۲۱۶۲۱۰۷۱ خانم سولماز فرحبخش به شماره ملی ۰۰۶۸۵۵۸۴۸۱ آقای سید محمدحسین وزیری بزرگ به شماره ملی ۳۶۲۰۸۹۲۲۵۳ خانم سحر فرحبخش به شماره ملی ۰۰۱۴۸۷۲۴۹۸ و آقای مرادعلی سیاه پوش به شماره ملی ۴۱۸۹۴۴۱۹۷۱
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه