خدمات انفورماتیک

شرکت خدمات انفورماتیک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101455520
تهران، بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان شاه نظري، خيابان مددكاران، شماره 6 ساختمان مرجان 1545654311
17
افراد
22
آگهی‌ها
101605
شماره ثبت
1372/9/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 663629
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴ با نمایندگی نصراله مقدم چرکری به کدملی ۰۰۴۱۷۲۲۸۰۹ و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ با نمایندگی رسول سعدی به کدملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ و شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ با نمایندگی سید عبداله میرطاهری به کدملی ۰۴۵۱۸۶۸۵۰۱ و شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸ به نمایندگی مرضیه پنبه ئیان به کدملی ۳۸۷۳۸۵۱۶۰۱ و شرکت توسعه ریز کامپیوتر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۴۷۱ با نمایندگی بیژن وثوقی وحدت به کدملی ۰۰۴۰۰۸۲۸۰۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ نصراله مقدم چرکری به سمت رئیس هیئت مدیره، سید عبداله میرطاهری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید ابوطالب نجفی به کدملی ۲۰۶۳۱۶۷۷۸۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضا یکنفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. برخی از اختیارات هیئت مدیره از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۰۰۵۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925546
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ ناصر رضائی به کدملی ۰۵۸۹۶۱۸۱۷۲ جهت بقیه مدت تصدی به جای مرضیه پنبه ئیان به کدملی ۳۸۷۳۸۵۱۶۰۱ به عنوان نماینده شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸ در هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۳۶۵۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078790
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش. م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش. م ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۷۹۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509766
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴ با نمایندگی آقای نصر اله مقدم چر کری به شماره ملی ۰۰۴۱۷۲۲۸۰۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک فرا دیس گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ با نمایندگی آقای سید عبد اله میر طاهری به شماره ملی ۰۴۵۱۸۶۸۵۰۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۷۶۶۸ با نمایندگی آقای بیژن وثوقی وحدت به شماره ملی ۰۰۴۰۰۸۲۸۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ با نمایندگی آقای رسول سعدی به شماره ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت داده ورزی فرا دیس البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸ با نمایندگی آقای ناصر رضایی به شماره ملی ۰۵۸۹۶۱۸۱۷۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید ابو طالب نجفی به شماره ملی ۲۰۶۳۱۶۷۷۸۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک، با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۴۵۵۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509787
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۱۲۰۰/۱۲۱ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲ سهم با نام ۰۰۰/۱ ریالی، از محل سود انباشته تأمین گردیده، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تکمیل امضاء گردید. پ۱۸۴۵۵۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510600
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فر یوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴ شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ شرکت خدمات انفورماتیک فرا دیس گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ شرکت داده ورزی فرا دیس البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸ شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۷۶۶۸ پ۱۸۴۵۵۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9695918
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۰ مهرداد گیومنش به کدملی ۰۰۴۷۴۵۲۶۸۴ به نمایندگی شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید فرشید یعسوبی به کدملی ۰۰۵۴۵۵۷۰۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۶۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بیژن وثوقی وحدت به کدملی ۰۰۴۰۰۸۲۸۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۶۴۲۱ به سمت عضو هیات مدیره و رسول سعدی به کدملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ به سمت عضو هیات مدیره و مرضیه پنبه ئیان به کدملی ۳۸۷۳۸۵۱۶۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۴ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. سید ابوطالب نجفی به کدملی ۲۰۶۳۱۶۷۷۸۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. و برخی از اختیارات هیات مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10215649
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۱۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10355501
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10629314
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۷/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۶۸۹ و شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۴ و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10693736
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ ناصر رضائی به کدملی ۰۵۸۹۶۱۸۱۷۲ جهت بقیه مدت تصدی به جای مرضیه پنبه ئیان به کدملی ۳۸۷۳۸۵۱۶۰۱ به عنوان نماینده شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸ در هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10806579
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/۸۹ مهرداد گیومنش به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک سید فرشید یعسوبی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان بیژن وثوقی وحدت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان رسول سعدی به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش مرضیه پنبه ئیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان برای بقیه مدت تصدی به عنون اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. مهرداد گیومنش بسمت رئیس هیئت مدیره و سید فرشید یعسوبی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد پویانفر بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آن‌ها با امضای یک نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره برخی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10964838
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴ با نمایندگی نصراله مقدم چرکری به کدملی ۰۰۴۱۷۲۲۸۰۹ و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ با نمایندگی رسول سعدی به کدملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ و شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ با نمایندگی سید عبداله میرطاهری به کدملی ۰۴۵۱۸۶۸۵۰۱ و شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸ به نمایندگی مرضیه پنبه ئیان به کدملی ۳۸۷۳۸۵۱۶۰۱ و شرکت توسعه ریز کامپیوتر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۴۷۱ با نمایندگی بیژن وثوقی وحدت به کدملی ۰۰۴۰۰۸۲۸۰۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ نصراله مقدم چرکری به سمت رئیس هیئت مدیره، سید عبداله میرطاهری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید ابوطالب نجفی به کدملی ۲۰۶۳۱۶۷۷۸۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضا یکنفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. برخی از اختیارات هیئت مدیره از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798640
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، خیابان مددکاران، شماره ۶ ساختمان مرجان، کدپستی ۱۵۴۵۶۵۴۳۱۱ تغییر یافت و ماده ۴ در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۲۲۷۴۷۸۵۱۱۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839611
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴، به تصویب رسید..، موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامة کثیرالانتشار اطلاعات و و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی۱۳۹۵ انتخاب گردید.. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: - شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴ - شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ - شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ - شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸ - شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۷۶۶۸ پ۹۵۰۳۱۹۹۴۳۲۴۰۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12882850
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مسعود داوری نژاد به عنوان نماینده شرکت ملی انفورماتیک بشماره ملی۰۰۵۰۱۵۷۲۵۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای سید عبدالله میرطاهری به عنوان نماینده شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش بشماره ملی۰۴۵۱۸۶۸۵۰۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای بیژن وثوقی وحدت به عنوان نماینده شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف بشماره ملی۰۰۴۰۰۸۲۸۰۶به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای رسول سعدی به عنوان نماینده شرکت خدمات انفورماتیک کیش بشماره ملی۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای سعید جلیلی به عنوان نماینده شرکت داده ورزی فرادیس البرز بشماره ملی۰۴۵۱۸۶۸۵۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای سید ابوطالب نجفی بشماره ملی ۲۰۶۳۱۶۷۷۸۸ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک، با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. برخی از اختیارات هیئت مدیره، ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید.. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.. به امانت گذاران هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس.. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس.. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی و بازخرید آنها. نصب و عزل کلیه مأموران، مشاورین و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی با رعایت آئین نامه مصوب هیات مدیره. اقدام به افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مجاز دیگر و مسدود نمودن حساب‌های بدون استفاده پ۹۵۰۴۰۹۸۹۴۶۶۵۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263509
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود داوری نژاد به شماره ملی ۰۰۵۰۱۵۷۲۵۶ به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و سیدعبدالله میرطاهری به شماره ملی ۰۴۵۱۸۶۸۵۰۱ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سعید جلیلی به شماره ملی ۰۰۳۹۹۶۷۳۳۶ به نمایندگی از شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و بیژن وثوقی وحدت به شماره ملی ۰۰۴۰۰۸۲۸۰۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۷۶۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و حمید خالقی مقدم به شماره ملی ۰۸۵۹۲۱۷۶۴۷ به جای آقای رسول سعدی به شماره ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و سیدابوطالب نجفی به شماره ملی ۲۰۶۳۱۶۷۷۸۸ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک، با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۰۲۹۲۱۵۲۰۸۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465132
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب شدند روزنامة کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۳۲۰۳۰۳۱۸۷۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073754
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن انتظاری با کدملی ۰۰۳۹۸۳۷۳۸۶ به نمایندگی شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴، به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدعبداله میرطاهری با کدملی ۰۴۵۱۸۶۸۵۰۱ به نمایندگی شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمید خالقی مقدم با کدملی ۰۸۵۹۲۱۷۶۴۷ به نمایندگی شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای وحید صدوقی با کدملی ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱ به نمایند گی شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای بیژن وثوقی وحدت با کدملی ۰۰۴۰۰۸۲۸۰۶ به نمایندگی شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۷۶۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید ابوطالب نجفی با کدملی ۲۰۶۳۱۶۷۷۸۸ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک، با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. برخی از اختیارات هیئت مدیره، ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۳. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۴. به امانت گذاران هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۵. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۶. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ۷. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. ۸. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی و بازخرید آنها ۹. نصب و عزل کلیه مأموران، مشاورین و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی با رعایت آئین نامه مصوب هیات مدیره ۱۰. اقدام به افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مجاز دیگر و مسدود نمودن حساب‌های بدون استفاده پ۹۷۰۳۲۲۹۶۹۸۰۸۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073763
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴ شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸ شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۷۶۶۸ پ۹۷۰۳۲۲۴۹۹۸۷۸۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187888
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۱ ۴۴۰۷۷۳ , ۹۷۹ مورخ ۱۸/۵/۹۷ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۷۰۶۰۵۵۲۸۴۵۷۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205486
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری از هر نوع آن با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء چک‌های شرکت تا سقف چهار میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضای معاون اقتصادی و توسعه سرمایه انسانی آقای عبدالرضا شاکری با شماره ملی ۴۵۷۹۳۰۳۹۹۷ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین امضای چک‌های شرکت تا سقف یک میلیارد و دویست میلیون ریال با امضای عبدالرضا شاکری و مدیر مالی شرکت آقای حمیدرضا چگینی شماره ملی ۶۱۷۹۰۵۶۸۴۶ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۷۰۶۱۷۱۱۷۲۱۷۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک