رازان مهر

شرکت رازان مهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101433586
تهران سعادت اباد خ سروغربي نبش بلوار شهرداري مجتمع اداري وتجاري سرو ط 6 1111111111
7
افراد
7
آگهی‌ها
99368
شماره ثبت
1372/6/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1083053
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری رازان مهر سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۹۲۶۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کد ملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۸۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268708
آگهی تغییرات شرکت رازان مهر سهامی عام به شماره ثبت۹۹۳۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۵/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردید. آقای علی اصغر پورمهابادیان به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضا فریور به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای علی محمدی تربتی به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای احسان پور مهابادیان به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای محمود صهائیان بوستانی به سمت عضو هیات مدیره مدیر عامل اوراق واسناد تعهدآور شرکت با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ومکاتبات واوراق واسناد عادی با امضای مدیر عامل معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۵۹۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9990366
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری رازان مهر سهامی عام به شماره ثبت۹۹۳۶۸به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۸۸ و هیات مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ و در اجرای ماده ۱۹۱ به بعد لایحه اصلاحی قسمتی از مواد قانون تجارت سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ سهم ۴ ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10125073
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری رازانمهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۹۳۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخانی به کدملی۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336144
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری رازان مهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۹۳۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ واصل گردید: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل: علیرضا فریور و علی محمدی تربتی و محمود صهائیان بوستانی و سید مرتضی اسلامی پویا و احسان پورمهابادیان به سمت اعضاء اصلی و علی اصغر پورمهابادیان به سمت عضو علی البدل انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۸۹ علیرضا فریور به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود صهائیان بوستانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمرتضی اسلامی پویا به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره (علیرضا فریور و محمود صهائیان بوستانی و علی محمدی تربتی و احسان پورمهابادیان) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478767
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاران رازان مهر سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین ارقام به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۹۲۶۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علیرضا فریور به کدملی ۱۲۶۱۵۴۲۸۸۶ و علی‎اصغر پورمهابادیان به کدملی ۰۰۴۳۵۷۰۷۸۱ و محمود صهائیان‎بوستانی به کدملی ۰۰۳۹۷۲۰۶۱۶ و علی محمدی‎تربتی به کدملی ۰۴۵۲۴۵۱۳۷۱ و احسان پورمهابادیان به کدملی ۰۴۵۱۳۷۴۸۶۱ بسمت اعضاء اصلی و کیومرث علی‎پور به کدملی ۳۳۷۹۷۸۴۷۵۳ بسمت عضو علی‎البدل هیئت‎مدیره‎ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۸/۹۰ محمود صهائیان‎بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا فریور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119485
آگهی تغییرات شرکت رازان مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۸۱۹۹۷۶۵۲۷۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک