شرکت گروه مپنا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101431259


شماره ثبت:
99134
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1372/5/25
آدرس:
تهران بلوار ميرداماد بين خيابان نفت و اتوبان مدرس نبش كوچه كجور پلاك 231 1918953651

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علیرضا خجسته وهاب زاده 1224074
آقای عبدالمجید رجبی 1224074
عباس علی آبادی 1224074
آقای مسعود گشته 1224074
آقای محمد بهزاد 10407022
آقای حمید زرگرپور 10407022
عباس هشی 11152361
رضا بختیاری کشکجانی 13216860
آقای محمد عبداللهی 13216860
آقای محمد علی وحدتی 13980284
آقای جعفر جولا 13980284

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1189228
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایرام مپنا با مسئولیت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به ''گروه مپنا'' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۱۱۱۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224074
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس علی آبادی به شماره ملی۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. و آقای حمید زرگرپور به شماره ملی۱۲۸۶۴۹۳۹۷۸ به نمایندگی از شرکت نیرو ترانس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. و آقای علیرضا خجسته وهاب زاده به شماره ملی۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ به عنوان عضو هیات مدیره. و آقای مسعود گشته به شماره ملی۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری طلوع فجر طوس به شناسه ملی۱۰۳۸۰۴۶۴۴۵۴ به عنوان عضو هیات مدیره. و آقای عبدالمجید رجبی به شماره ملی۲۲۹۵۱۲۱۷۲۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره. ۲ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته سپردن تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و خواست اوراق تجارتی و نظایر آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و پرداخت طی چک با برگ تاییدیه پرداخت با مبالغ بیش از دویست میلیون ریال انجام پذیرد. پ۱۷۲۴۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224090
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰ شرکت نیرو ترانس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵ شرکت سرمایه گذاری طلوع فجر طوس به شناسه ملی۱۰۳۸۰۴۶۴۴۵۴ پ۱۷۲۴۳۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471521
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی عام شماره ثبت ۹۹۱۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۶۷۱۲/۱۲۱ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۷۶۳/۱۰۳/۹۷۵/۹ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام عادی از محل آورده نقدی طی گواهی بانک تجارت شعبه اکو کد ۳۰۶۰ به شماره ۳۵/۴۳۳۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۳ تأمین گردیده و تماما پرداخت شده می‌باشد افزایش یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ … … … ….. تکمیل امضا گردیده است. پ۱۸۳۲۶۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561714
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس ش م ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین ش م ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۱۸۱۷۹۵۴۶۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561944
آگهی تاسیس شعبه شرکت گروه مپنا سهامی عام شماره ثبت ۹۹۱۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۳، شعبه ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی: بلوار اندیشه، خیابان کمیل، نبش مقداد، ساختمان دوریس، طبقه همکف، واحد یک، کدپستی ۷۹۴۱۷۵۳۱۷۴ تاسیس گردید. ش۸۶۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۹۶۰۲۴۹۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10360178
آگهی تصمیمات در شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام بشماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۸۸ کلیه قراردادها اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته سپردن تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و نظایر آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10407022
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۰/۵/۹۰ عباس علی آبادی به کدملی۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و حمید زرگر پور به کدملی۱۲۸۶۴۹۳۹۷۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد بهزاد به کدملی۱۸۶۰۹۳۸۴۱۸ به نمایندگی شرکت مدیریت تولید برق بعثت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۲۶۷۱۵ و مسعود گشته به کدملی۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به نمایندگی شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ و عبدالمجید رجبی به کدملی۲۲۹۵۱۲۱۷۲۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰ بسمت اعضای هیات مدیره انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته سپردن تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و نظایر آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و پرداخت طی چک با برگ تائیدیه پرداخت با مبالغ بیش از۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال انجام می‌پذیرد. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10498509
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10602856
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران سهامی عام به شماره ثبت۹۹۱۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۸ موسی رفان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود جنتیان به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت تولید برق بعثت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود گشته به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری سهام عدالت به سمت عضو هیئت مدیره و عباس علی آباد به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر به سمت عضو هیئت مدیره و حمید زرگرپور بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11152361
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183954
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13216860
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس علی آبادی به کد ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد عبداللهی به کد ملی ۴۴۸۹۶۶۶۹۱۸ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای محمد علی وحدتی به کد ملی ۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای جعفر جولا به کد ملی ۱۳۷۹۳۹۱۹۸۹ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای رضا بختیاری کشکجانی به کد ملی ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ به عنوان عضو هیأت مدیر انتخاب گردیدند امضاهای مجاز، کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهد آور از جمله: چک، سفته، سپردن تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و نظایر آن، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و پرداخت طی چک با برگ تأییدیه پرداخت با مبالغ بیش از دویست میلیون ریال انجام می‌پذیرد. پ۹۵۱۰۰۶۹۲۲۸۶۶۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290410
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵و باستناد مجوز به شماره ۲۴۴۴۱/۴۱ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. • امضاء کلیه مکاتبات اداری در جهت تأمین اهداف شرکت. • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. • تصویب روش‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های داخلی شرکت. (باستثناء آیین نامه‌های معاملات، مالی). • اعطاء یا قبول نمایندگی و حسب مورد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر منطقه از ایران. • نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت (به استثنای اعضای هیئت مدیره)، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنها. • افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر و مسدود کردن آن در صورت لزوم. • دریافت مطالبات، پرداخت دیون شرکت. • انجام هر گونه معامله با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره و جدول تفویض اختیارات و ضوابط و مقررات داخلی شرکت. • اتخاذ تصمیم (تصویب مبلغ) در مورد معاملات شرکت اعم از خرید، فروش و یا اجاره، تا سقف یکصد میلیارد ریال یا معادل ارزی آن و پیشنهاد بالاتر از آن جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره شرکت. • نمایندگی سهام شرکت در کلیه شرکتها و مؤسساتی که شرکت در آنها سرمایه گذاری می‌نماید و تعیین نمایندگان شرکت، جهت حضور در مجامع عمومی و همچنین عضویت در هیئت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر. • دریافت، تقلیل و آزاد سازی ضمانتنامه‌های دیگران نزد شرکت و ضبط آن به نفع شرکت در صورت لزوم. • واگذاری تسهیلات به شرکتهای گروه مپنا، تا سقف پنجاه میلیارد ریال و پیشنهاد بالاتر از آن جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره شرکت. • اقدام به سپرده گذاری وجوه مازاد شرکت نزد بانکها یا خرید اوراق مشارکت و نظایر آن به نام شرکت به منظور تحصیل درآمد متعلقه با رعایت صرفه و صلاح شرکت. • تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکت‌ها و مؤسسه‌های رسمی و درخواست اخذ هر نوع استقراض تا سقف پانصد میلیارد ریال، با رعایت مقررات ماده (۳) اساسنامه حاضر. (استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت، منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.) • اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی، اعم از بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور و همچنین دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی و اداری مانند هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و کمیسیونهای شهرداری و مراجع حل اختلافات مالیاتی و شوراهای حل اختلاف عمومی و اختصاصی و امثال آن در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی نامبرده، اعم از بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، ضابطین دادگستری، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام و واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تغییر آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و اخذ محکوم به و بطور کلی کلیه اختیاراتی که لازمه شرکت در دادرسی است. • دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه. • اجرای مصوبات هیئت مدیره. • تهیه خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیئت مدیره. • تهیه ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. ضمنا هیئت مدیره مصوبه تفویض اختیارات مالی هیئت مدیره به مدیرعامل و سایر مدیران شرکت به شماره ۲۵۱/۱۵۵۸ ۸۶/۱۳ مورخ ۸۶/۰۸/۱۹ و مصوبات مربوط به اصلاحیه این مصوبه را همچنان نافذ اعلام نمود. پ۹۵۱۱۱۳۶۹۴۴۳۶۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567203
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۱۱۳۶۵/۴۱ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنانه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۲۸۵۲۰۶۲۰۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13681512
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۹۰۴ شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰ شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۰۷۲۶۶۳۲۳۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980284
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس علی آبادی به شماره کدملی۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰ و آقای علیرضا خجسته وهاب زاده به شماره کدملی ۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ وآقای جعفر جولا به شماره کدملی ۱۳۷۹۳۹۱۹۸۹نماینده شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۹۰۴ وآقای محمد علی وحدتی به شماره کدملی ۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱نماینده سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند آقای عباس علی آبادی ش. م ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وآقای محمد علی وحدتی ش. م ۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱ نماینده سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور از جمله: چک، سفته، سپردن تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و نظایر آن، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و پرداخت وجه چک با مبالغ بیش از دویست میلیون ریال با برگ تأییدیه پرداخت انجام پذیرد. ضمنا امضای کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۷۷۹۱۳۷۳۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097911
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۷۳۴۷ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز‌های شماره ۰۰۳ ۴۲۳۳۳۳ / ۹۷۹ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ و شماره ۳۴۱۳۱ / ۱۲۲ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول اردیبهشت ماه هر سال آغاز و در پایان فروردین ماه سال بعد خاتمه می‌یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰ میلیارد سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۷۰۴۰۹۸۱۹۲۲۵۶۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291526
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز ۱۷۴۶۳ مورخه ۷/۷/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر (به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱) ا به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۸۰۷۴۲۲۶۷۲۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349099
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۲۳۲۶۷ مورخ ۶/۹/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۱/۱۳۹۷ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه