شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101411100


شماره ثبت:
97061
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1372/2/21
آدرس:
تهران-بزرگراه جلال آل احمد-روبروي خيابان شهرآرا-خيابان چهارم-بن بست غربي مهدي نژاد-پلاك5-طبقه 5 1446633651

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی حسین دادلوئی 1236503
غلامرضا خلیلی 1236503
آقای عبدالصمد فرنود 1236503
•آقای فرخ چنگیزی 1353870
محمدحسین بدخشانی 10048738
کد مدلی 10048738
حسین محمدمخملی 10048738
آقای بهرام آقاجان زاده 10048738
حسین نقی لو 10048738
محمد حسن محرمی 10048738
ابراهیم جلیلیان 13583458
آقای محمود صالحی 13583458
محمد لریان فرد 13583458
رسول پاینده 13583458
آقای محمدرضا تکلو 13583471
آقای مسعود آتشی 13583471
آقای رضا کامران 13682593

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 667256
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورزسهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۹۹۸۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236503
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ش ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و محمدحسین بدخشانی کد ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند. رضا کامران به شماره ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ ابراهیم جلیلیان ۳۷۳۱۷۹۸۹۸۰ بسمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا خلیلی ۱۲۱۹۲۴۳۰۰۰ بهرام آقاجان زاده ۱۶۵۰۱۱۶۳۲۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره فریدون یعقوب بیگی ۱۷۲۹۷۶۳۲۱۹ و علی حسین دادلویی کد ملی ۴۲۸۴۰۵۲۲۹۲ بسمت مدیرعامل انتخاب شد. اعضاء علی البدل فرخ چنگیزی ۱۹۳۰۵۶۲۲۹۲ عبدالصمد فرنود ۲۴۱۰۳۰۶۱۴۴ امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با ۵ امضا دو نفر از از اعضا هیئت مدیره مجتمعا و مهر شرکت و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۳۰۹۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353870
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فرخ چنگیزی به کدملی ۱۹۳۰۵۶۲۲۹۲ به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۷۸۲۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10026890
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورز سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۷۰۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10048738
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورز سهامی عام به شماره ثبت۹۷۰۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل: بهرام آقاجان زاده به کد ملی۱۶۵۰۱۱۶۳۲۲ و محمد نقی ذوقی به کد ملی۴۸۹۹۵۵۸۳۸۴ و حسیننقی لو به کد ملی۰۰۳۴۷۸۹۹۳۶ و علی حسین دادلویی به کد ملی۴۲۸۴۰۵۲۲۹۲ و عبدالصمد فرنود به کد ملی۲۴۱۰۳۰۶۱۴۴ بسمت اعضای اصلی و حسین محمد مخملی به کد ملی۲۰۰۱۹۰۹۲۷۶ و محمد حسن محرمی به کد ملی۴۲۸۴۵۵۷۸۵۸ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۴/۹۰ محمد نقی ذوقی بسمت رئیس هیئت مدیره و بهرام آقاجان زاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حسین دادلویی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و در غیاب ایشان با یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندها ۱ ۴ ۶ ۱۱ ۱۳ ۱۷ ۱۸ و ۱۹ از ماده۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983305
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۰۰به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۰۳۶۸۰۶۶۹۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187541
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - بزرگراه جلال آل احمد - روبروی خیابان شهرآرا - خیابان چهارم - بن بست غربی مهدی نژاد - پلاک۵ - طبقه ۵ کدپستی ۱۴۴۶۶۳۳۶۵۱ تغییر یافت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13426730
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰

با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۵ و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ و به استناد مجوز شماره ۲۰۰۲۲ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۵۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۵۶۴۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی بانام از طریق سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۶۰۲۲۳۱۰۶۴۱۰۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583458
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم جلیلیان به کد ملی به کد ملی ۳۷۳۱۷۹۸۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد لریان فرد ۰۹۳۸۴۰۲۲۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمود صالحی به کد ملی ۱۲۶۳۱۳۷۴۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای رضا کامران به کد ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول پاینده به کد ملی۰۰۳۶۳۳۳۴۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرخ چنگیزی به کد ملی ۱۹۳۰۵۶۲۲۹۲ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۴ ۶ ۱۱ ۱۳ ۱۷ ۱۸ و ۱۹ به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۶۰۷۹۵۱۴۹۴۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583471
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۳۰۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای ابراهیم جلیلیان به کد ملی ۳۷۳۱۷۹۸۹۸۰ وآقای محمد لریان فرد به کد ملی ۰۹۳۸۴۰۲۲۳۴ و آقای محمود صالحی به کد ملی ۱۲۶۳۱۳۷۴۷۴و آقای رضا کامران به کد ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶و آقای رسول پاینده به کد ملی ۰۰۳۶۳۳۳۴۹۲به سمت اعضای اصلی و آقای محمدرضا تکلو به کد ملی ۵۸۴۹۶۶۲۷۳۱ وآقای مسعود آتشی به کد ملی ۴۱۳۲۱۱۳۴۷۷ به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۶۰۷۱۱۳۶۱۳۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682593
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم جلیلیان به شماره ملی ۳۷۳۱۷۹۸۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد لریان فرد به شماره ملی ۰۹۳۸۴۰۲۲۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود صالحی به شماره ملی ۱۲۶۳۱۳۷۴۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای رضا کامران به شماره ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول پاینده به شماره ملی ۰۰۳۶۳۳۳۴۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرخ چنگیزی به شماره ملی ۱۹۳۰۵۶۲۲۹۲ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند حدود اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۴ ۶ ۱۱ ۱۳ ۱۷ ۱۸ و ۱۹ به مدیرعامل تفویض گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دونفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا و متفقا همراه با مهر برجسته شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل همراه مهر شرکت ودر غیاب ایشان یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۶۰۸۰۷۱۱۰۲۱۶۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321789
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۸۲۹۴۴۴۳۲۹۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه