شرکت راه آهن حمل و نقل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101402621


شماره ثبت:
96201
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1371/12/25
آدرس:
تهران خ كارگر شمالي خ نصرت پ124 1419845134

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سلطان حمید صدیق پور بخشایش 992255
حسین عاشوری 1362826
آقای عباس حاج فتحعلی‌ها 1362826
آقای بهمن دامنی 1362827
حسین شیخ سفلی 1527666
محمد صالح 1723145
ابوالقاسم سعیدی 9924029
عباس حاجتی 9924029
حسینعلی کریمی فیروزجائی 9924029
آقای محسن گل زاده 9936254
مرتضی رجبی 9936254
عبداله باقری عزیزآباد 9936254
احمد استادحسین 11103845
آقای پرویز عالیوند 11103845
آقای محمدرضا محمدی ارسی 12727158
آقای محمدرضا کامیاب 12727158
عباس پور بصیر 12727158
آقای محمد جواد انتظاری 12739808
آقای سبحان نظری 12739808
آقای عبادالله فروزش 13359201
جواد طاهر افشاربه 14306958
مجتبی شیواپور 14306958
آقای مجید رستمی 14306958

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 856837
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۱واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ به سمت بازرس اصلی و بهمن دامنی به کدملی ۲۷۳۸۳۸۲۵۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۳۵۲۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989215
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج ا ایران به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱ ۲ شرکت خط و ابنیه فلق به ش ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۸۲۲ ۳ شرکت رفاه پرداز (درحال تصفیه) به ش ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۶۴۶ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۰۵۹۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992255
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ حسین عاشوری به ک م ۲۷۳۹۰۶۰۷۵۰ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ا به ش م ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و احمد استادحسین به ک م ۰۰۴۵۶۱۷۰۰۷ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق به ش م ۱۰۱۰۱۴۱۴۸۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سلطان حمید صدیق پوربخشایش به ک م ۰۰۴۴۸۲۶۸۰۱ به نمایندگی از شرکت رفاه پرداز به ش م ۱۰۱۰۴۰۸۶۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و چک و سفته و اوراق تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و علی الخصوص امضاء اظهارنامه‌ها و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به استثنای بندهای ۶ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ و همچنین موضوع بند ۱۱ ماده ۱۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۰۵۷۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088975
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ حسین عاشوری به ش. م ۲۷۳۹۰۶۰۷۵۰ به نمایندگی از موسسه پس انداز کارکنان راه آهن بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و احمد استادحسین به ش. م ۰۰۴۵۶۱۷۰۰۷ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سلطان حمید صدیق پوربخشایش به ش. م ۰۰۴۴۸۲۶۸۰۱ بنمایندگی از شرکت راه آهن راهبان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و قراردادها و اوراق تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و علی الخصوص امضاء اظهارنامه‌ها و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۶۳۴۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088999
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ایران به ش. م ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱ و شرکت راه آهن راهبان به ش. م ۱۰۱۰۱۴۹۷۵۱۵ و شرکت خط و ابنیه فلق به ش. م ۱۰۱۰۱۴۱۴۸۲۲. پ۱۶۶۳۴۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133602
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اسناد اوراق بهادار قراردادها چک سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت سایر اسناد و مکاتبات به ویژه اظهارنامه‌ها کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضای مدیرعامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۶۸۱۶۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362826
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا کامیاب به کد ملی ۳۲۵۵۶۵۱۵۱۴ به نمایندگی از موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱ بجای آقای حسین عاشوری به ک. م ۲۷۳۹۰۶۰۷۵۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای پرویز عالیوند به کد ملی ۱۷۵۳۹۰۵۴۱۹ به نمایندگی از شرکت راه آهن راهبان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۵۱۵ بجای آقای سلطان حمید صدیق پوربخشایش به ک. م ۰۰۴۴۸۲۶۸۰۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس حاج فتحعلی‌ها به کد ملی ۰۰۴۲۷۸۹۲۲۲ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۸۲۲ بجای آقای احمد استادحسین به ک. م ۰۰۴۵۶۱۷۰۰۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. حق امضاء کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. سایر اسناد و مکاتبات به ویژه اظهارنامه‌ها، کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۸۳۴۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362827
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهمن دامنی کد ملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی تعیین گردید. پ۱۷۸۳۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527666
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل نقل سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۲۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱/۹۲۴۴۰۱ ص مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ راه آهن جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ر هبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۹۹۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723145
آگهی تغییرات شرکت راه اهن حمل نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۳۱۶۱۳/۱۱ مورخ ۱۱/۸/۹۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. پ۹۳۰۹۱۶۶۷۳۷۴۱۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9894731
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به سمت بازرس اصلی و مهران پوریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پرویز عالیوند به نمایندگی از موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ا و احمد استادحسین به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق و حجت رودگری به نمایندگی از شرکت رفاه پرداز. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۸۹ پرویز عالیوند به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد استادحسین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات علی الخصوص و امضاء اظهارنامه‌ها و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و امضاء چکهای مربوط به حساب‌های بانکی شعبات و نمایندگی‌های شرکت در داخل و خارج کشور با امضاء مدیرعامل و مدیر یا مسئول شعبه و مهر شعبه یا نمایندگی مربوطه معتبر اشت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9924029
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن راهبان سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۵۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱ به نمایندگی عباس حاجتی به ش ملی ۴۵۶۹۶۱۵۷۵۹ و شرکت راه آهن حمل و نقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱ به نمایندگی ابوالقاسم سعیدی به ش ملی ۴۵۷۹۴۴۰۷۱۴ و شرکت رفاه پرداز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۶۴۶ به نمایندگی حسینعلی کریمی به ش ملی ۲۰۶۲۲۹۱۳۷۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ عباس حاجتی به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم سعیدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9936254
آگهی تصمیمات شرکت رفاه پرداز سهامی خاص بشماره ثبت۹۶۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۰/۸۹ موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱ به نمایندگی محسن گلزاده به کد ملی۳۸۷۳۸۵۸۵۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۸۲۲ به نمایندگی عبداله باقری عزیزآباد به کد ملی ۰۴۹۰۱۳۸۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت راه آهن حمل و نقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱ بنمایندگی مرتضی رجبی به کد ملی ۰۰۷۴۰۷۵۴۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۴ بند بشرح صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10148894
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۱واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ به سمت بازرس اصلی و بهمن دامنی به کدملی ۲۷۳۸۳۸۲۵۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697135
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص ثبت شده بشماره۹۶۲۰۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به سمت بازرس اصلی و مهران پوریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11103845
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص بشماره ثبت۹۶۲۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سلطان حمید صدیق پوربخشایش به کدملی۰۰۴۴۶۲۶۸۰۱ به جای حجت رودگری به نمایندگی از شرکت رفاه پرداز به شناسه ملی۱۰۱۱۴۰۸۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و پرویز عالیوند به کدملی۱۷۵۳۹۰۵۴۱۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و احمد استادحسین به کدملی۰۰۴۵۶۱۷۰۰۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات علی الخصوص امضا اظهارنامه و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و امضا چک‌های مربوط به حساب‌های بانکی شعبات و نمایندگی‌های شرکت در داخل کشور با امضا مدیرعامل و مدیر مسئول شعبه یا نمایندگی مربوط معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727158
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۴ و باستناد مجوز شماره ۴۹۶۴۴/۱۱ مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا کامیاب به کدملی ۳۲۵۵۶۵۱۵۱۴ به نمایندگی از موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمدرضا محمدی ارسی به کدملی ۰۰۴۷۲۰۷۷۷۹ به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۲۸۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس پوربصیر به کدملی ۰۰۳۶۴۸۳۴۱۹ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۸۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای سبحان نظری به کدملی ۲۳۹۰۰۸۰۶۰۱ به نمایندگی از شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۵۱۵به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی به کدملی ۳۲۵۵۶۹۰۵۵۲ به نمایندگی از شرکت ترکیب حمل و نقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۶۵۶ به عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. سایر اسناد و مکاتبات بویژه اظهارنامه‌ها، کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیر عامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به استثناء بندهای ۶، ۱۴، ۱۶، ۲۱، ۲۲ (در خصوص تعیین حقوق و حق الزحمه مازاد بر مقررات و دستورالعمل‌های جاری و پاداش کارکنان)، ۲۳، ۲۴ و۲۶ به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. پ۹۵۰۱۱۶۹۹۴۶۳۱۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12739808
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۰۸۳۹/۱۱ مورخ ۱/۱۲/۹۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس پوربصیر به کدملی ۰۰۳۶۴۸۳۴۱۹ به نمایندگی از طرف شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۸۲۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمدجواد انتظاری به کدملی ۰۰۵۲۲۱۵۹۲۱ به نمایندگی از طرف موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای جواد طاهر افشار به کدملی ۰۰۳۶۲۹۷۳۸۰ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۲۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای سبحان نظری به کدملی ۲۳۹۰۰۸۰۶۰۱ به نمایندگی از طرف شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۵۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی به کدملی ۳۲۵۵۶۹۰۵۵۲ به نمایندگی از شرکت ترکیب حمل و نقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۶۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهد آور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. سایر اسناد و مکاتبات بویژه اظهارنامه‌ها، کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیر عامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به استثناء بندهای ۶ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. پ۹۵۰۱۲۳۲۹۵۳۹۳۲۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076276
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۲۵۱/۱۱ مورخ ۲۶/۵/۹۵ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آریا بهروش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه‌ی کثیرالانتشار اطلاعات برای انتشار آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۲۶۹۴۷۴۸۱۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262928
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۰۶۳۳/۱۱ مورخ ۳/۹/۹۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13359201
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۴۱۶۹۹/۱۱ مورخ ۵/۱۱/۹۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱ با نمایندگی آقای مجتبی شیواپور با کدملی ۰۰۴۱۷۰۶۸۲۱ شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۸۲۲ با نمایندگی آقای سبحان نظری با کدملی ۲۳۹۰۰۸۰۶۰۱ شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۵۱۵ با نمایندگی آقای عباداله فروزش با کدملی ۳۳۵۸۹۲۹۵۷۴ شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۲۸۳ با نمایندگی آقای جواد طاهر افشار با کدملی ۰۰۳۶۲۹۷۳۸۰ شرکت ترکیب حمل و نقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۶۵۶ با نمایندگی آقای مجید رستمی با کدملی ۳۲۵۵۶۹۰۵۵۲ پ۹۵۱۲۲۵۴۶۴۲۲۳۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369125
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۴۶۶۴۵/۱۱ مورخ ۱/۱۲/۹۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی شیواپور کد ملی ۰۰۴۱۷۰۶۸۲۱ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عباداله فروزش کد ملی ۳۳۵۸۹۲۹۵۷۴ به نمایندگی از شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۵۱۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سبحان نظری کد ملی ۲۳۹۰۰۸۰۶۰۱ به نمایندگی از شرکت خط و ابینه فلق به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۸۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای جواد طاهر افشارکد ملی ۰۰۳۶۲۹۷۳۸۰ به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۲۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی کد ملی ۳۲۵۵۶۹۰۵۵۲ به نمایندگی شرکت ترکیب حمل ونقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۶۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. سایر اسناد و مکاتبات به ویژه اظهارنامه‌ها و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به استثناء بندهای ۶ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۳ و۲۴ و ۲۶ به مدیرعامل تفویض نمود. هیئت مدیره معاملات موضوع بند ۱۱ از ماده ۱۴ اساسنامه را درچارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت به مدیرعامل تفویض اختیار کرد. پ۹۶۰۱۱۵۵۵۷۱۳۸۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556081
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۰۲۰۹ مورخ ۱۹/۴/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران و مجوز شماره ۲۳۱۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۴/۹۶ اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید شامل ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مشتمل بر نکات زیر می‌باشد: الف نام و شماره ثبت شرکت: شرکت راه آهن حمل و نقل به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱ ب موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: فعالیت اصلی: ۱ انجام کلیه فعالیتهای حمل و نقل اعم از جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و خدمات وابسته ۲ ایجاد فعالیتهای خدماتی، عمرانی، فنی، مهندسی و بازرگانی در چارچوب قوانین کشور فعالیت فرعی: ۱ تاسیس شرکتها و موسسات فرعی ۲ خریداری و تملیک قسمتی و یا تمام سهام شرکتها و موسسات دولتی و غیر دولتی ۳ تاسیس موسسات با دیگر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی با حق فروش و انتقال آنها برای پیشرفت و گسترش فعالیتهای موضوع شرکت ۴ مشارکت و سرمایه گذاری در سایر طرحهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و بازرگانی ۵ پژوهش و تحقیق در جهت توسعه و گسترش صنعت حمل و نقل ج مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان کارگر شمالی خیابان نصرت غربی پلاک ۱۲۴ کدپستی ۱۴۱۹۸۴۵۱۳۴ ه مدت شرکت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود خ سرمایه شرکت و و مبلغ پرداخت شده سرمایه شرکت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال چ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. و هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای مجتبی شیواپور به شماره شناسنامه ۱۲۴۱ و کد ملی ۰۰۴۱۷۰۶۸۲۱ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای عباداله فروزش به شماره شناسنامه ۹۶۹و کد ملی ۳۳۵۸۹۲۹۵۷۴ به نمایندگی از شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۵۱۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای سبحان نظری به شماره شناسنامه ۱۰۸۱۸ و کد ملی ۲۳۹۰۰۸۰۶۰۱ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۸۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای جواد طاهر افشار به شماره شناسنامه ۶۱۹۰ و کد ملی ۰۰۳۶۲۹۷۳۸۰ به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۲۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن علی حسینی به شماره شناسنامه ۷۸۰۵ و کد ملی ۰۰۷۲۸۶۵۹۲۱ به نمایندگی شرکت ترکیب حمل ونقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۶۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ز شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام که صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت در کلیه جلسات مجامع عمومی اصالتا و یا وکالتا حاضر شوند. ط مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه تصویب پرداخت سود سهام و اتخاذ تصمیم در مورد تامین اندوخته هایی علاوه بر اندوخته قانونی بر عهده مجمع عمومی عادی میباشد. انحلال و تصفیه شرکت طبق مقررات قوانین جاریه صورت خواهد گرفت. ی مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی‌های شرکت طبق صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ حسابرسی شده به شرح ذیل میباشد: بدهی‌های جاری به مبلغ ۷۹۰۵۴۱ میلیون ریال، بدهی‌های بلند مدت به مبلغ ۳۷۱۰۶ میلیون ریال میباشد. شرکت فاقد تعهدات سرمایه‌ای در تاریخ ترازنامه میباشد. بدهی‌های احتمالی به مبلغ ۲۴۲۶۰۱ میلیون ریال شامل مبلغ ۱۹۷۷۵۸ میلیون ریال بابت ضمانت حسن انجام کار (به شرح مبلغ ۱۶۱۷۰۴ میلیون ریال در وجه شرکت راه اهن ج. ا. ا، مبلغ ۱۹۱۹۱۴ میلیون ریال در وجه شرکت سنگ اهن مرکزی، مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال در وجه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ۱۰۰۰۰ میلیون ریال در وجه شرکت سهامی بیمه دی، مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال در وجه شرکت فولاد میبد) و مبلغ ۴۰۹۰۰ میلیون ریال بابت وثایق حسن انجام تعهدات (که شامل مبلغ ۱۴۰۰۰ میلیون ریال در وجه شرکت حمل و نقل ریلی رجاء، مبلغ ۲۶۹۰۰ میلیون ریال در وجه شرکت سهامی بیمه ایران (رهپویش) و مبلغ ۳۹۴۴ میلیون ریال بابت ظهرنویسی شرکت راه اهن کشش میباشد. ک روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه اطلاعات می‌باشد پ۹۶۰۵۲۳۲۷۰۷۵۹۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556098
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۲۰۳۴/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی شیواپور به شماره شناسنامه ۱۲۴۱ و کد ملی ۰۰۴۱۷۰۶۸۲۱ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای عباداله فروزش به شماره شناسنامه ۹۶۹و کد ملی ۳۳۵۸۹۲۹۵۷۴ به نمایندگی از شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۵۱۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای سبحان نظری به شماره شناسنامه ۱۰۸۱۸ و کد ملی ۲۳۹۰۰۸۰۶۰۱ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۸۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای جواد طاهر افشار به شماره شناسنامه ۶۱۹۰ و کد ملی ۰۰۳۶۲۹۷۳۸۰ به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۲۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن علی حسینی به شماره شناسنامه ۷۸۰۵ و کد ملی ۰۰۷۲۸۶۵۹۲۱ به نمایندگی شرکت ترکیب حمل ونقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۶۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. سایراسناد و مکاتبات به ویژه اظهارنامه‌ها و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به استثناء بندهای ۶ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ به مدیرعامل تفویض نمود. هیئت مدیره معاملات موضوع بند ۱۱ از ماده ۱۴ اساسنامه را درچارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت به مدیرعامل تفویض اختیار کرد. پ۹۶۰۵۲۳۸۸۵۳۶۰۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13690997
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۵۵۷۴ مورخ ۲۵/۶/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای انتشار آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۸۱۳۵۲۱۴۳۲۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206608
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۱۳۴۳/۱۱ مورخ ۴/۶/۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی داریا روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آریا بهروش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌ی کثیرالانتشار اطلاعات برای انتشار آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۱۸۴۰۴۸۵۳۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306958
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۲۹۳/۱۱ مورخ ۷/۷/۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی شیواپور کدملی ۰۰۴۱۷۰۶۸۲۱ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای عباداله فروزش کدملی ۳۳۵۸۹۲۹۵۷۴ به نمایندگی از شرکت راه آهن کشش شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۵۱۵ به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سبحان نظری کدملی ۲۳۹۰۰۸۰۶۰۱ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۸۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای جواد طاهر افشار کدملی ۰۰۳۶۲۹۷۳۸۰ به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۲۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی کدملی ۳۲۵۵۶۹۰۵۵۲ به نمایندگی شرکت ترکیب حمل ونقل شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۶۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. سایر اسناد و مکاتبات به ویژه اظهارنامه‌ها و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا افاله آن در مورد اموال منقول وغیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه با مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور درجلسات، اعتراض به رأی، دادخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن. پیش بینی بودجه سالانه شرکت. تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره، حسابرس و بازرس. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. رهن گزاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. پیشنهاد هرنوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. وارد کردن هرنوع کالای وارداتی و صدور هرنوع کالای صادراتی. شور و مذاکره و سازش و حل وفصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت. امضای چک‌ها و دریافت وجوه. به امانت گذاشتن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت، اوراق بهادار و استرداد آنها. پیشنهاد ساختار سازمانی شرکت به هیئت مدیره. تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و پاداش، عزل و نصب عاملین، وکلا، نمایندگان و کارکنان شرکت. پ۹۷۰۸۲۰۹۸۷۵۸۲۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381588
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۵۱۶۳۴/۱۱ مورخ ۱۲/۹/۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آریا بهروش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب گردیدند. پ۹۷۱۰۰۵۹۶۹۲۰۰۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه