شرکت سیمان کارون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101360099


شماره ثبت:
91681
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1371/5/5
آدرس:
تهران-ميرداماد-خيابان شمس تبريزي شمالي-خيابان نيكنام-پلاك 8-طبقه همكف 1919914171

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمود ذوالفقاری 608675
آقای علیرضا علاقبندیان 1768072
آقای مجید شاهسواری 1768072
محمد رضا برخوردار کاشانی 1768072
سیدمحمدرضا حجازی راد 1768072
حمیدرضا علاقبندیان 12960027
آقای حسن رستمی 13894023
آقای حسین عبدی 13894023
آقای اکبر عبدی 13894023

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 608675
آگهی تصمیمات شرکت سیمان کارونسهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود ذوالفقاری به کدملی۴۰۵۰۱۳۱۹۶۱ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و غیره با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت مدیره اختیارات خود مربوط به ماده۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۲۸۹۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768072
آگهی تغییرات شرکت سیمان کارون سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا علاقبندیان بشماره ملی ۳۸۷۵۴۳۰۲۸۱ بعنوان نماینده شرکت بتون شن بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا علاقبندیان بشماره ملی ۳۸۷۱۶۰۶۲۵۱ بعنوان نماینده شرکت کشت و صنعت اکباتان بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰بسمت عضو هیئت مدیره و محمد رضا برخوردار کاشانی بشماره ملی ۰۰۴۳۶۴۴۵۰۳بعنوان نماینده شرکت چینی و سرامیک اکباتان بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۴۲۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مجید شاهسواری بشماره ملی ۰۰۵۴۶۷۷۶۸۸ بعنوان نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰بسمت عضو هیئت مدیره و حمید رضا علاقبندیان به شماره ملی۳۸۷۱۶۰۶۲۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سید محمد رضا حجازی راد بشماره ملی ۲۱۶۱۳۹۴۷۶۲ بسمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل (چک، سفته، بروات و..) با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و در غیاب مدیرعامل با امضارئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی شرکت به امضا مدیر عامل شرکت و در غیاب مدیر عامل به امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت مدیره مستندا به ماده ۳۷ اساسنامه اختیارات مربوطه را که جز لاینفک صورتجلسه حاضر است به مدیر عامل تنفیذ نمود. ۱ پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از ان به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر به هیئت مدیره. ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۳ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث قبول یا رد سو گند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر طبق مصوبات هیئت مدیره. ۴ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۵ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۶ تنظیم و پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به هیئت مدیره. ۷ تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. ۸ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۹ تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره. پ۹۳۱۰۱۷۶۳۹۱۵۶۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10103150
آگهی تصمیمات شرکت سیمان کارون سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود ذوالفقاری به کدملی۴۰۵۰۱۳۱۹۶۱ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و غیره با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت مدیره اختیارات خود مربوط به ماده۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065895
آگهی تصمیمات شرکت سیمان کارون (سهامی عام) بشماره ثبت۹۱۶۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960027
آگهی تغییرات شرکت سیمان کارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۵۷۰/۱۲۲مورخ۲۷/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی هشیار بهمند بشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت، برای مدت یکسال انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت بتن شن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱ شرکت چینی و سرامیک اکباتان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲ شرکت کشت و صنعت اکباتان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰ آقای حمید رضاعلاقبندیان به شماره ملی ۳۸۷۱۶۰۶۲۵۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ پ۹۵۰۵۲۰۲۷۳۷۹۸۶۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894023
آگهی تغییرات شرکت سیمان کارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۷۶۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ حسن رستمی با کدملی ۴۴۰۰۰۱۷۲۴۹ اکبر عبدی با کدملی ۳۸۷۱۲۱۸۸۸۱ حسین عبدی با کدملی ۳۸۷۴۴۵۰۵۲۱ شاهرخ زنگنه با کدملی ۳۲۵۵۸۲۴۳۹۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۰۶۸۰۳۳۶۱۹۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342511
آگهی تغییرات شرکت سیمان کارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب گردید موسسه حسابرسی هشیار بهمند ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۹۱۳۵۶۵۴۱۱۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه