شرکت پلی نار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101357870


شماره ثبت:
91452
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1371/4/23
آدرس:
بزرگراه آيت اله صدر قيطريه بلوار اندرزگو كوچه دانيالي پلاك 10 1935934111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محسن صفاجو 693782
رسول علیزاده حیدری 1047168
حسین نصیرزاده امیرآباد 1047168
آقای محمد فلاح 1047168
فریدون علیزاده حیدری 1047168
حسین علیزاده حیدری 1167691
علیرضا حقدوست طالمی نژاد 10233903
علیرضا قیداری 10233903
آقای علی رضایی 12945445

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 693782
آگهی تصمیمات شرکت پلی نارسهامی عام به شماره ثبت۹۱۴۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۵۸۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047168
آگهی تصمیمات شرکت پلی نار سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ واصل گردید: علیرضا حقدوست طالمی نژاد به ک. م ۰۰۴۳۹۴۵۷۸۳ به جای محمد فلاح به ش ملی ۲۰۶۴۶۰۶۱۴۹ به نمایندگی از شرکت پارس پلیمر رام به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. در نتیجه: رسول علیزاده حیدری به ک. م ۱۲۳۹۸۴۷۲۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریدون علیزاده حیدری به ک. م ۱۲۳۹۳۵۹۳۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین علیزاده حیدری به ش ملی ۱۲۳۹۳۵۹۶۸۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا حقدوست طالمی نژاد و حسین نصیرزاده امیرآباد به ک. م ۰۰۴۲۳۴۹۷۸۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته، ضمانت نامه‌ها و عقود و قراردادها به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۰۱۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167691
آگهی تغییرات شرکت پلی نار سهامی عام به شماره ثبت۹۱۴۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول علیزاده حیدری به شماره ملی ۱۲۳۹۸۴۷۲۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره فریدون علیزاده حیدری به شماره ملی ۱۲۳۹۳۵۹۳۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین علیزاده حیدری به شماره ملی ۱۲۳۹۳۵۹۶۸۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۸۶۳۱ به نمایندگی علیرضا حقدوست طالمی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۳۹۴۵۷۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت نساجی تکتاب ظریف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۱۴۴ به نمایندگی حسین نصیرزاده امیرآباد به شماره ملی ۰۰۴۲۳۴۹۷۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و معاملات و ضمانت نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اوراق و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۹۸۹۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167696
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به شماره ثبت۹۱۴۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا قیداری به کدملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۸۶۳۱۲ شرکت نساجی تکتاب ظریف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۱۴۴ رسول علیزاده حیدری به شماره ملی ۱۲۳۹۸۴۷۲۵۴ فریدون علیزاده حیدری به شماره ملی ۱۲۳۹۳۵۹۳۳۰ حسین علیزاده حیدری به شماره ملی ۱۲۳۹۳۵۹۶۸۳ پ۱۶۹۸۹۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236602
آگهی تغییرات شرکت پلی نار سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس بزرگراه آیت ا … صدر , قیطریه , بلوار اندرزگو , کوچه دانیالی پلاک۱۰ کدپستی۱۹۳۵۹۳۴۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۳۳۳۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563115
آگهی تغییرات شرکت پلی نار سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا قیداری با کدملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی، انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۱۹۵۲۷۷۹۱۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563116
آگهی تغییرات شرکت پلی نار سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. ۱ مسئولیت اداره کلیه امور اجرایی، حفظ و تامین حقوق و منافع شرکت ۲ نمایندگی در برابر و نزد اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی ۳ استخدام نیروی انسانی دعوت به همکاری از متخصصان مورد نیاز شرکت یا تعیین شرایط مربوطه، نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حدود مسئولیت و اختیارات هر یک در چارچوب سازمان و تشکیلات مصوب شرکت و قوانین و مقررات موضوعه. ۴ تعیین حقوق و دستمزد و سایر مزایای کارکنان با توجه به ضوابط استخدامی شرکت. ۵ ترفیع، تشویق و تنبیه، قبول استعفا و درخواست بازنشستگی و بازنشسته نمودن کارکنان، تسویه حساب و تعیین تکلیف وضعیت شغلی آنان با توجه به مقررات مربوطه ۶ تهیه، تنظیم و پیشنهاد برنامه سالیانه بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت برای طرح در هیئت مدیره. ۷ امضای کلیه مکاتبات غیر تعهدآور شرکت اعم از داخلی و خارجی ۸ داشتن امضای مجاز و تعهدآور شرکت به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره به انتخاب و معرفی هیئت مدیره. ۹ افتتاح حساب (اعم از ارزی و ریالی در داخل یا خارج از کشور) به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری با معرفی امضاهای مجاز پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۰ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصلی و متفرعات. ۱۱ تعهد، قبولی پرداخت واخواست و ظهرنویسی اوراق مالی و تجاری به همراه یکی از امضاهای مجاز دیگر در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و یا مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه‌های مصوب مورد عمل ۱۲ تهیه، تنظیم و پیشنهاد سازمان و تشکیلات، آئین نامه‌ها، دستورالعمل و رویه‌های لازم برای اداره امور شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ۱۳ پیشنهاد تحصیل هر نوع تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی (منجمله بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری) به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه جهت اتخاذ تصمیم هیئت مدیره و همچنین پیگیری وصول تسهیلات اعتبار مذکور پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۴ بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در مورد تجدید یا توسعه فعالیت‌های شرکت یا سرمایه گذاری‌ها و مشارکت‌ها به هیئت مدیره. ۱۵ ارائه صورت‌های مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تایید هیئت مدیره. ۱۶ ارائه گزارش‌های سه ماه از وضع شرکت ۱۷ ارجاع کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داور یا داوران و اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل به این منظور و حضور در کلیه مراجع قضایی و اداری و شرکت‌ها و نهادها و صلح و سازش در دعاوی با تصویب هیئت مدیره. ۱۸ سقف مالی معاملاتی که مدیرعامل راسا در هر مورد تصمیم گیری می‌نماید طبق آیین نامه معاملات شرکت انجام خواهد پذیرفت. ۱۹ مدیرعامل در اجرای مسئولیت‌های اجرایی فوق می‌تواند بخشی از اختیارات خود را در صورت لزوم به مدیران شرکت تفویض نماید. ۲۰ مدیرعامل اختیار دارد که اقلام شامل: مواد اولیه و قطعات یدکی و غیره در ارتباط با راه اندازی و بهره برداری را به صورت امانی در اختیار شرکت‌ها قرار دهد و یا از آنها دریافت نماید و در اولین جلسات بعدی هیئت مدیره موضوع به اطلاع اعضاء هیئت مدیره برساند. پ۹۳۰۵۱۹۶۹۴۴۴۲۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10233903
آگهی تصمیمات شرکت پلی نار سهامی عام ثبت شده به شماره۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۸۸۵۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا قیداری به کد ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی پینک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۲۹۸۹ به نمایندگی محمد فلاح به کد ملی ۲۰۶۴۶۰۶۱۴۹ و شرکت پارس پلیمر رام به شناسه ۱۰۱۰۳۰۱۸۶۳۱ به نمایندگی علیرضا حقدوست طالمی نژاد به کد ملی۰۰۴۳۹۴۵۷۸۳ و رسول علیزاده حیدری به کد ملی ۱۲۳۹۸۴۷۲۵۴ و فریدون علیزاده حیدری به کد ملی ۱۲۳۹۳۵۹۳۳۰ و حسین علیزاده حیدری به کد ملی۱۲۳۹۳۵۹۶۸۳. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۸۹ رسول علیزاده حیدری به سمت رئیس هیئت مدیره، فریدون علیزاده حیدری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد فلاح به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10278495
آگهی تصمیمات شرکت پلی نار سهامی عام به شماره ثبت۹۱۴۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۸۸۵۱ بسمت بازرس اصلی و علیرضا قیداری به کد ملی۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945445
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد و عملکرد سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی رضایی با کدملی ۰۴۵۲۷۰۴۵۹۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۵۱۲۴۴۸۱۹۹۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945457
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود و قراردادها و معاملات و ضمانت نامه‌ها امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره، و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری و اوراق و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره، و یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۵۱۲۸۴۵۷۶۰۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395787
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: " انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیق و توسعه و همچنین. پ۹۶۰۲۰۲۷۰۹۱۴۵۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548282
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره مشتمل بر: شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام به شماره ثبت۲۷۷۰۵۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۸۶۳۱، شرکت نساجی تکتاب ظریف به شماره ثبت۱۸۱۴۱۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۶۱۴۴ و آقای رسول علیزاده حیدری با کدملی ۱۲۳۹۸۴۷۲۵۴ و آقای فریدون علیزاده حیدری با کدملی ۱۲۳۹۳۵۹۳۳۰ و آقای حسین علیزاده حیدری با کدملی ۱۲۳۹۳۵۹۶۸۳ به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی رضائی با کدملی ۰۴۵۲۷۰۴۵۹۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی، انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۱۶۱۸۴۷۶۳۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548311
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول علیزاده حیدری دارای کدملی ۱۲۳۹۸۴۷۲۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فریدون علیزاده حیدری دارای کدملی ۱۲۳۹۳۵۹۳۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین علیزاده حیدری دارای کدملی ۱۲۳۹۳۵۹۶۸۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علیرضا حقدوست طالمی نژاد دارای کدملی ۰۰۴۳۹۴۵۷۸۳ (به نمایندگی شرکت بازرگانی پارس پلیمررام دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۸۶۳۱) به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای حسین نصیرزاده امیرآباد دارای کدملی ۰۰۴۲۳۴۹۷۸۸ (به نمایندگی شرکت نساجی تکتاب ظریف دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۱۴۴) به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. مسئولیت اداره کلیه امور اجرایی، حفظ و تامین حقوق و منافع شرکت. نمایندگی در برابر و نزد اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی. استخدام نیروی انسانی، دعوت به همکاری از متخصصان مورد نیاز شرکت با تعیین شرایط مربوطه، نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حدود مسئولیت و اختیارات هر یک در چارچوب سازمان و تشکیلات مصوب شرکت و قوانین و مقررات موضوعه. تعیین حقوق و دستمزد و سایر مزایای کارکنان با توجه به ضوابط استخدامی شرکت. ترفیع، تشویق و تنبیه، قبول استعفا و درخواست بازنشستگی و بازنشسته نمودن کارکنان، تسویه حساب و تعیین تکلیف وضعیت شغلی آنان با توجه به مقررات مربوطه تهیه، تنظیم و پیشنهاد برنامه سالیانه بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت برای طرح در هیئت مدیره. امضای کلیه مکاتبات غیر تعهد آور شرکت اعم از داخلی و خارجی داشتن امضای مجاز و تعهد آور شرکت به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره به انتخاب و معرفی هیئت مدیره. افتتاح حساب (اعم از ارزی و ریالی در داخل یا خارج از کشور) به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری با معرفی امضاهای مجاز پس از تصویب هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصلی و متفرعات. تعهد، قبولی پرداخت، واخواست و ظهرنویسی اوراق مالی و تجاری به همراه یکی از امضاهای مجاز دیگر در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و یا مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه‌های مصوب. تهیه، تنظیم و پیشنهاد سازمان و تشکیلات، آئین نامه‌ها، دستورالعمل و رویه‌های لازم برای اداره امور شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد تحصیل هر نوع تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی (منجمله بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری) به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه جهت اتخاذ تصمیم هیئت مدیره و همچنین پیگیری وصول تسهیلات اعتبار مذکور پس از تصویب هیئت مدیره. بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در مورد تجدید یا توسعه فعالیت‌های شرکت یا سرمایه گذاری‌ها و مشارکت‌ها به هیئت مدیره. ارائه صورت‌های مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تایید هیئت مدیره. ارائه گزارش‌های سه ماه از وضع شرکت ارجاع کلیه اختلافات شرکت به مراجع قضایی و عند اللزوم داوری و تعیین داور یا داوران و اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل به این منظور و حضور در کلیه مراجع قضایی و اداری و شرکت‌ها و نهادها و صلح و سازش در دعاوی با تصویب هیئت مدیره. سقف مالی معاملاتی که مدیرعامل راسا در هر مورد تصمیم گیری می‌نماید طبق آیین نامه معاملات شرکت انجام خواهد پذیرفت. مدیرعامل در اجرای مسئولیت‌های اجرایی فوق می‌تواند بخشی از اختیارات خود را در صورت لزوم به مدیران شرکت تفویض نماید. مدیرعامل اختیار دارد که اقلام شامل: مواد اولیه و قطعات یدکی و غیره در ارتباط با راه اندازی و بهره برداری را به صورت امانی در اختیار شرکت‌ها قرار دهد و یا از آنها دریافت نماید و در اولین جلسات بعدی هیئت مدیره موضوع به اطلاع اعضاء هیئت مدیره برساند. - مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و براوت و عقود و قراردادها و معاملات و ضمانت نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اوراق و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۵۱۶۳۴۲۸۰۸۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه