شرکت سرمایه گذاری ملت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101357447


شماره ثبت:
91409
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1371/4/21
آدرس:
تهران خ وليعصر روبروي پارك ملت خ سايه پ 84 1967713914

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سعید امامی 649299
علی اصغرزاده صادق 649299
محمدرضا محمودی ملکی 649299
سهراب رسته 1259683
محسن اردستانی فراهانی 1705839
محمدرضا وفائی 1705839
سیدمحمدرضا حاجی سیدابوترابی 1705839
آقای پیام شاه علی 9648301
آقای حسن عطری 12893165

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 586304
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملتسهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۲۸۶۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642136
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری ملتسهامی خاص بشماره ثبت ۹۱۴۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۹۰ تعداد اعضای هیات مدیره به۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۴۲۳۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649299
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام بشماره ثبت ۹۱۴۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۱ سهراب رسته به کدملی ۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و پیام شاه علی به کدملی ۰۰۵۸۳۷۶۲۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید امامی به کدملی ۰۰۴۹۳۹۸۷۷۶ به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۳۱۳ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا محمودی ملکی به کدملی ۰۰۵۳۵۱۸۶۵۹ به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ بسمت عضو هیات مدیره و علی اصغر زاده صادق به کدملی ۱۴۶۵۳۱۶۱۵۹ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت عدم دسترسی به مدیرعامل رئیس هیات مدیره با امضای متفق دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۸۴۶۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649344
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام بشماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تندر ماشین زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۳۱۳ شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ شرکت سلامت جویان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۷ شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۸۴۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742015
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) بشماره ثبت۹۱۴۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۵/۹۱ حسن عطری به کدملی۱۳۷۹۶۸۴۹۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا جواشی به شناسه ملی۳۷۳۱۸۹۳۶۹۱ به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به جای افراد قبلی تعیین شدند. سعید امامی به کدملی۰۰۴۹۳۹۸۷۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سهراب رسته به کدملی۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. سهراب رسته به سمت مدیرعامل تعیین گردید. حدود اختیارات مدیرعامل کمافی السابق میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۱۸۶۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034924
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به ک. م ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به ک. م ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۱ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. پ۱۶۳۳۳۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259683
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا وفایی به شماره ملی ۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰ به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۳۱۳ به جای آقای سعید امامی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن دارستانی فراهانی به شماره ملی ۰۵۳۲۸۴۶۶۹۹ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ به جای آقای غلامرضا جواشی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سهراب رسته به کد ملی ۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن عطری به کد ملی ۱۳۷۹۶۸۴۹۸۶ و علی اصغرزاده صادق به کد ملی ۱۴۶۵۳۱۶۱۵۹ بسمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۴۴۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468479
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام شماره ثبت ۹۱۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۲۶۷۳۵۰/۱۲۱ مورخ ۲۱/۰۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۷ شرکت تندر ماشین زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۳۱۳ شرکت دارو تجارت سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ شرکت سلامت جویان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ پ۱۸۳۱۴۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705839
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۲۸۹۶۳۵/۱۲۱مورخ۱۱/۰۸/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا وفائی به کدملی۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰ به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۵۳۱۳به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سهراب رسته به کدملی۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۷به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست شماره یک صورتجلسه میباشد. آقای محسن دارستانی فراهانی به کدملی۰۵۳۲۸۴۶۶۹۹به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسن عطری به کدملی۱۳۷۹۶۸۴۹۸۶به نمایندگی از شرکت دارو تجارت سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سیدمحمدرضاحاجی سید ابوترابی به کدملی۴۳۲۲۵۸۴۹۱۸بنمایندگی شرکت سلامت جویان تهران بشناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷بسمت عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات و سفته‌ها با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب یک نفر از دو عضو فوق الذکر با امضاء عضو دیگر و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۹۰۱۲۳۸۵۴۰۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9628845
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملت هامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9648301
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام بشماره ثبت ۹۱۴۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۱ سهراب رسته به کدملی ۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و پیام شاه علی به کدملی ۰۰۵۸۳۷۶۲۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید امامی به کدملی ۰۰۴۹۳۹۸۷۷۶ به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۳۱۳ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا محمودی ملکی به کدملی ۰۰۵۳۵۱۸۶۵۹ به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ بسمت عضو هیات مدیره و علی اصغر زاده صادق به کدملی ۱۴۶۵۳۱۶۱۵۹ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت عدم دسترسی به مدیرعامل رئیس هیات مدیره با امضای متفق دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10020616
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی خاص بشماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۹۰ تعداد اعضای هیات مدیره به۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10431486
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) بشماره ثبت۹۱۴۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۵/۹۱ حسن عطری به کدملی۱۳۷۹۶۸۴۹۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا جواشی به شناسه ملی۳۷۳۱۸۹۳۶۹۱ به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به جای افراد قبلی تعیین شدند. سعید امامی به کدملی۰۰۴۹۳۹۸۷۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سهراب رسته به کدملی۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. سهراب رسته به سمت مدیرعامل تعیین گردید. حدود اختیارات مدیرعامل کمافی السابق میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10474062
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) بشماره ثبت۹۱۴۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۲/۸۸ و احکام صادره علیرضا افتخارعمرانی به جای سعید اوحدی به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین و فاطمه سلجوقی بجای احمد ناظمی به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران و محمدرضا محمودی ملکی بجای منوچهر شیبانی اصل به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10684398
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام بشماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تندر ماشین زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۳۱۳ شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ شرکت سلامت جویان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۷ شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10694776
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام به شماره ثبت۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به کد ملی ۳۸۷۳۱۸۴۴۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۷ و شرکت تندر ماشین زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۳۱۳ و شرکت سلامت حویان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ و شرکت دنیای سبز پرتو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۵۰۳ و شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ و شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ و شرکت بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10992926
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ به موجب احکام صادره سهراب رسته به جای محمود باقری مزیدآبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای آزادپویا به عنوان عضو هیئت مدیره و پیام شاه علی به جای محمدحسین قائدی به نمایندگی از شرکت دنیای سبز پرتو به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784132
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۶۵۵۴ , ۱۲۲ مورخه ۶/۲/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند. شرکت تندر ماشین زرین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۳۳۷۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۵۳۱۳ شرکت دارو تجارت سامان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ شرکت سلامت جویان تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۵۷۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۵۷۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۷ شرکت دنیای فن آوران پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۳۴۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید پ۹۵۰۲۱۹۲۵۰۲۱۲۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893165
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۴۷۳/۱۲۲مورخ ۱/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا وفائی به شماره ملی ۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰ به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۳۱۳ و به موجب معرفی نامه شماره ۱۲۱۸/ ۹۵ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سهراب رسته به شماره ملی ۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۷ و به موجب معرفی نامه شماره ۷۱۱/۹۵ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای محسن دارستانی فراهانی به شماره ملی۰۵۳۲۸۴۶۶۹۹ به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ و به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۹۰/۹۵ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن عطری به شماره ملی۱۳۷۹۶۸۴۹۸۶ به نمایندگی از شرکت دارو تجارت سامان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ و به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۵۳/۹۵ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا حاجی سیدابوترابی به شماره ملی۴۳۲۲۵۸۴۹۱۸ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ و به موجب معرفی نامه شماره ۱۶۱۰/۹۵ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدندو کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، اعم از چکها، بروات و سفته‌ها با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب یک نفر از دو عضو فوق الذکر با امضاء عضو دیگر و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۴۱۴۵۵۰۲۹۵۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439886
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز به شماره ۲۰۳۶۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۰۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۳۰۱۹۷۹۹۵۲۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه