شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101339590


شماره ثبت:
89584
تعداد بازدید:
28
تأسیس:
1371/1/25
آدرس:
تهران- خيابان وليعصر- بالاتر ازميدان ونك - خيابان شهيد خدامي - بعداز كردستان پلاك 89 1994844202

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید مجتبی فهیم هاشمی 1233958
آقای فرشاد حیدری 1233958
حسین پاپی 1233958
آقای عبدالناصر همتی 1316074
آقای فرهاد حنیفی 1316074
علی شیخی 1316074
آقای محمدحسین ایرانمنش 10796953
آقای علیرضا فولاد آملی 10796953
هوشنگ خستوئی 11121171
حسین فرزان اصل 13793285
آقای سعدالله عیسی زاده 13793285
آقای منصورنعمتی 13793285
, ابوالفضل نام آور 13793285
خداد داد غریب پورجهان آباد 13793285

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1216945
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.. پ۱۷۲۲۹۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233958
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشاد حیدری ک. م ۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی آقای علی شیخی ک. م ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا و آقای سیدمجتبی فهیم هاشمی ک. م ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ به نمایندگی از بانک ملی ایران و آقای ابوالفضل نام آور ک. م ۰۰۴۳۶۴۰۲۰۶ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار و آقای حسین پاپی ک. م ۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، آقای فرشاد حیدری ک. م ۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی شیخی ک. م ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمجتبی فهیم هاشمی ک. م ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل نام آور ۰۰۴۳۶۴۰۲۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین پاپی ک. م ۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶ به سمت مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا کسانی که از طرف ایشان به آنان تفویض اختیار میشود معتبر است. حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۳۱۶۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233981
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲/۹/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۳۱۶۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316074
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالناصر همتی شماره ملی ۴۰۳۰۰۷۱۱۰۴ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ رئیس هیئت مدیره و علی شیخی شماره ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ عضو هیئت مدیره و حسین فرزان اصل شماره ملی ۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶ به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل نام آور شماره ملی ۰۰۴۳۶۴۰۲۰۶ به نمایندگی بانک ملی ایران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ عضو هیئت مدیره و فرهاد حنیفی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. پ۱۷۶۷۰۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530461
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ واجازه صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۷۱۶۹۰ , ۱۲۱ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده از طریق سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ … … … ….. تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۴۲۴۷۵۸۸۲۸۹۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606298
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۸۰۳۸ , ۱۲۱ مورخ ۶/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰. پ۹۳۰۶۱۵۵۷۸۵۲۸۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10218930
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۸۹۵۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۸۹ سید جواد میرزاده طباطبایی به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد مسعود سمیعی نژاد به نمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی داداش به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین پاپی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و ابوالفضل نام آور به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا کسانی که از طرف ایشان به آنان تفویض اختیار می‌شود ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه در ۱۳ بند به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10796953
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدحسین ایرانمنش به کدملی ۲۹۹۱۴۰۹۱۰۱ بجای محمدمسعود سمیعی نژاد بنمایندگی از شزرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا فولادآملی به کدملی ۲۱۴۱۸۳۵۹۸۴ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11121171
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به کد ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911912
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۰۲۶/۲۳۲۶۵۹/۹۵۹مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۱۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق آورده نقدی واز طریق مطالبات حال شده به مبلغ (۹۳۱۸۷۵۷۸۳۳۴۱۰ریال) افزایش یافته و مبلغ ۴۳۱۲۴۲۱۶۶۵۹۰ ریال بموجب گواهی شماره ۳۰۸ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ بانک ملی شعبه توسعه ملی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۴۲۶۵۶۰۹۸۵۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ومجوز شماره ۱۰۶۰۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۵/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ پ۹۵۰۶۰۷۲۴۰۱۵۷۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496257
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۲۴۳۸ مورخه ۲/۶/۱۳۹۵ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت و مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۴۱۳۶۰۹۷۲۸۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566486
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۵۲۹ , ۱۲۲ مورخه ۱/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ۹۶۰۵۲۸۲۱۱۹۱۲۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569610
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۵۲۸ , ۱۲۲ مورخه ۱/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۶ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۲۹۸۰۲۱۱۰۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717584
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۳۱۷۱مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ عبارت ترازنامه وصورت حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت صحیح میباشد پ۹۶۰۸۲۷۷۳۳۷۴۳۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793285
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۸۸۸۴/۱۲۲مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای منصورنعمتی به شماره ملی ۲۷۵۰۴۹۲۴۸۳ به نمایندگی ازطرف بانک ملی ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲بعنوان رئیس هیات مدیره جناب آقای حسین فرزان اصل به شماره ملی ۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶به نمایندگی ازطرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مداربه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰بعنوان نایب رئیس هیات مدیره جناب آقای ابوالفضل نام آوربه شماره ملی۰۰۴۳۶۴۰۲۰۶به نمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵بعنوان عضو هیات مدیره جناب آقای سعداله عیسی زاده به شماره ملی ۰۰۵۹۳۲۴۲۷۹به نمایندگی ازطرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویابه شماره شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴بعنوان عضوهیات مدیره جناب آقای خدادادغریب پور جهان آبادبه شماره ملی۴۲۳۰۰۲۵۶۱۰به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵بعنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت وهمچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته هاوسایراوراق تجاری با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل موضوع ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل از طرف هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پیشنهاد آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی، اداری واجرائی شرکت. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت تعییین شغل وحقوق ودستمزدوپاداش وترفیع وتنبیه تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها از خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها پیش بینی بودجه‌ی سالیانه شرکت افتتاح هرنوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها وسایر موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت اقامه‌ی هر گونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها دادسرا‌ها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات موردنیاز دردادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضوردرجلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظرفرجام واخواهی واعاده دادرسی مصالحه وسازش استرداداسناد یا دادخواست یادعواادعای جعل یا انکاروتردیدنسبت به سند طرف واسترداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادها ی حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی وقطعی داور درخواست صدوربرگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به ووجوه ایداعی وتعقیب آنها تعیین مصدق وکارشناس انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرراقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل ودفاع در مقابل آن‌ها ورود شخص ثالث ودفاع از دعوی ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه وشش ماهه وگزارش فعالیت ووضع عمومی شرکت وارائه آن به بازرس وسایرمراجع مربوطه وتنظیم صورتها ی مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه ونه ماهه وارائه آن به مراجع مربوط همکاری با سازمان بورس وبازرس برای احرای وظایف خود. اختیار برگزاری کلیه امور مجامع عادی وفوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ویاکسانی که از طرف ایشان به آنان تفیض اختیارمی شود معتبراست پ۹۶۱۰۱۱۸۶۷۲۷۳۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه