شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101337205


شماره ثبت:
89342
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1370/12/28
آدرس:
تهران-دريا-خيابان شهيد برادران كريمي رامشه-بلوار دريا-پلاك 32-طبقه همكف 1466998581

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای جمشید محمدی 687369
مهدی شریفی نیک نفس 9417898
آقای مرتضی رحیمیان سرای 9417898
آقای محمدرضا محمودی 9762974
آقای مجید صفاتی 10442234
آقای محمد علی طباطبائی ملاذی 10622856
آقای کمال الدین گلچین 10622856
رضا حمزه لو 10622856
آقای سید محمود کمالی 10622856
داریوش روندی 10622856
مرتضی حیدری 13256248
خانم مریم مشایخی 13256248
آقای محمد امین کاشفی 13256248
آقای حسین ناصری 13968126
آقای اسحق طاهریان 13968126

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 687369
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پتروشیمیسهامی خاص بشماره ثبت۸۹۳۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۹/۹۰ جمشید محمدی به ک م۲۶۵۹۷۸۲۱۲۱ به جای رضا حمزه لو به عنوان نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به ش م۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به شرکت رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۱۱۵۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923001
آگهی تغییرات در شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ کلیه چکها سفته‌ها بروات و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۱۶۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030948
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران خیابان سعادت آباد بلوار دریا پلاک ۳۲ کدپستی ۱۴۶۶۹۹۸۵۸۱ انتقال یافت. پ۱۶۳۲۸۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148009
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت۸۹۳۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۱ و تنفس ۱۲/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به مهندسی حمل و نقل پتروشیمی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۶۹۰۴۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242095
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۶۴۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرس و خدمات داریاروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۸۱۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635404
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۴۹۷۸ مورخه ۳۰/۴/۹۳اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ . اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردید. شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و موادشیمیایی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹ شرکت آپادانا پتروبازرگان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۳۱۶۳ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سمنان به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۱۲۰۵۲ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصادجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی داریاروش به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۷۰۶۴۸۴۵۶۵۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417898
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۳ و باستناد مجوز به شماره ۳۷۸۳۸/۱۱ مورخ ۲۴/۹/۹۳ اداره کل حمل ونقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شریفی نیک نفس به کد ملی ۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای مرتضی رحیمیان سرای به کد ملی ۰۳۲۱۲۸۸۳۷۸به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سمنان به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۱۲۰۵۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای مرتضی حیدری به کد ملی ۴۸۳۹۳۷۴۲۴۴به نمایندگی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و موادشیمیایی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای اسحق طاهریان به کد ملی ۶۱۸۹۵۷۱۴۲۵به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره وآقای هادی مقصودی فر به کد ملی ۰۰۶۰۳۱۲۰۳۰۳به نمایندگی شرکت آپادانا پتروبازرگان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۳۱۶۳ بسمت عضوهیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور، چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری و قراردادهای شرکت تواما با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۱۱۱۲۷۴۱۴۹۰۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9533118
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9762974
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل پترو شیمی سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ با نمایندگی محمدرضا محمودی به کدملی ۰۰۴۱۷۰۶۳۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9808812
آگهی تغییرات در شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ کلیه چکها سفته‌ها بروات و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9929217
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام ثبت شده به شماره۸۹۳۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پتروشیمی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی شرکت فراساحل ایران شرکت کارگزاری سهام عدالت شرکت سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی کارکنان بانکها. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10442234
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۳۴۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10622856
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۹ رضا حمزه لو به کد ملی ۰۰۴۸۶۸۳۱۲۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و کریم طاهری به کد ملی۱۴۵۷۹۲۴۶۶۸۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۶۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی طباطبایی ملاذی به کدملی ۱۳۷۵۵۹۲۷۴۲ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی از تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمود کمالی به کدملی ۴۷۲۳۵۵۵۹۴۳ به نمایندگی شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و کمال الدین گلچین به کدملی ۱۵۰۲۱۱۴۰۴۶ به نمایندگی شرکت کارگزاری سهام عدالت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره و داریوش روندی به کدملی ۳۷۶۱۸۹۶۸۷۵ بسمت مدیرعامل و سیدمحمود کمالی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10704743
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام ثبت شده به شماره۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۹ کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضاء مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10745754
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۸۹ محمدعلی طباطبایی ملاذی کدملی ۱۳۷۵۵۹۲۷۴۱ به جای داریوش روندی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659776
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۵۸۸۷/ ۱۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۲ کدپستی ۶۳۵۷۱۷۳۶۹۱ تاسیس گردید. پ۹۴۱۱۲۶۴۵۱۷۴۹۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167815
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۱۳۳/۱۱مورخ ۱/۴/۹۵ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران و نیز مجوز شماره ۱۶۳۳۹/۴۱مورخ ۴/۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با تاسیس شعبه در استان کرمانشاه به مدیریت آقای مجید اسماعیلی به آدرس کیلومتر ۸ جاده کرمانشاه - تهران پایانه‌های اعلام بار با کد پستی ۶۷۴۴۱۳۹۵۱۵ موافقت گردید پ۹۵۰۹۱۴۳۴۵۸۷۷۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229541
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۲۳۱/۱۱مورخ ۱۸/۵/۹۵ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران و مجوز شماره ۱۶۳۳۹/۴۱مورخ ۴/۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پتروشیمی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹ شرکت آپادانا پتروبازرگان به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۳۱۶۳ شرکت سرمایه گذاری استان همدان به شماره شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷ شرکت سرمایه گذاری استان سمنان به شماره شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۱۲۰۵۲ ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ برای یکسال مالی تعیین گردیدند. پ۹۵۱۰۱۱۷۶۲۸۵۷۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256248
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز‌های شماره ۲۷۰۲۸/۱۱ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران و ۱۷۴۹۰/۴۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شریفی نیک نفس کدملی ۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی ش. م ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ بسمت رئیس هیأت مدیره و خانم مریم مشایخی کدملی ۰۰۵۵۲۸۱۰۴۴ به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت سمنان ش. م ۱۰۴۸۰۱۱۲۰۵۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مرتضی حیدری کدملی ۴۸۳۹۳۷۴۲۴۴ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای اسحق طاهریان کدملی ۶۱۸۹۵۷۱۴۲۵ به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت همدان ش. م ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد امین کاشفی کدملی ۲۴۱۱۳۵۵۷۲۶ به نمایندگی از شرکت آپادانا پترو بازرگان ش. م ۱۰۳۲۰۳۱۳۱۶۳ به سمت عضو هئیت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور، چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری و قراردادهای شرکت تواما با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۰۲۵۵۹۸۶۴۴۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626005
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ ومجوزهای ۱۱۳۳۳/۴۱ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی و۲۶۴۰۵/۱۱ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۶ اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال ۱۳۹۶ به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۰۲۶۱۴۲۱۸۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968126
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۴۱۷ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ناصری ش م ۱۲۱۸۷۳۰۹۴۳ به نمایندکی از شرکت کارگزاری سهام عدالت استان همدان ش م۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷ به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای اسحق طاهریان ش م ۶۱۸۹۵۷۱۴۲۵ برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره گردید. پ۹۷۰۱۱۹۴۸۴۵۸۸۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318145
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره ۱۳۶۰۱مورخ۲۸/۵/۹۷ و سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره۳۸۰۵۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۵/۹۷و اداره کل راهداری و حمل و نقل استان تهران به شماره۲۸۴۹۱/۱۱ مورخ۲۱/۵/۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه شرکت مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۰۸۲۷۵۹۰۱۶۷۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه