طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین

شرکت طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101336846
كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج بلوار چيتگر جنوبي ش 35 1386114551
16
افراد
22
آگهی‌ها
89297
شماره ثبت
1370/12/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 655992
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین سهامی عام به شماره ثبت۸۹۲۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۰۲۸۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681191
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به موجب صور تجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ مصطفی وحید زاده به کدملی۰۰۴۹۷۲۵۳۹۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه ابتکار به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و قاسم کمال زاده به کدملی۰۳۲۱۴۴۲۹۳۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمود هاشمی به کدملی۰۰۳۲۹۸۵۶۷۳ به نمایندگی شرکت تحقیقات نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی چراغی به کدملی۲۷۵۴۵۹۹۰۳۷ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و جواد خزایی کوهپر به کدملی۲۲۰۰۰۶۷۷۵۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک به کد شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء قراردادها چک و سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات خود را به بندهای ۱۴ ۱۱ ۱۰ ۸ ۷ ۶ ۴ ۳ ۱ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۸۳۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078624
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۲/۹۲ مصطفی وحیدزاده به ش ملی ۰۰۴۹۹۴۸۷۹۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و قاسم کمال زاده به ش ملی ۰۳۲۱۴۴۲۹۳۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمود هاشمی به ش ملی ۰۰۳۲۹۸۵۶۷۳ به نمایندگی شرکت تحقیقات نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود تبریزی به ش ملی ۰۰۴۵۰۶۸۸۱۱ به نمایندگی ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و جواد خزایی کوهپر به ش ملی ۲۲۰۰۰۶۷۷۵۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء قراردادها چک، سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۵۶۷۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138827
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت قطعات داخل خودرو سایپا آذین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ شرکت سرمایه گذاری سایپا سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و شرکت بازرگانی سایپا یدک سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۵۹۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171127
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت قطعات داخل خودرو سایپا آذین سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی وحیدزاده به کدملی ۰۰۴۹۹۴۸۷۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و قاسم کمال زاده به کدملی ۰۳۲۱۴۴۲۹۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمود هاشمی به کدملی ۰۰۳۲۹۸۵۶۷۳ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود تبریزی به کدملی ۰۰۴۵۰۶۸۸۱۱ بنمایندگی از شرکت سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و سید جواد نعمتی نژاد به کدملی ۱۷۵۶۲۳۷۴۴۱ بنمایندگی از شرکت سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره امضا قراردادها چک سفته و هر گونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۳۷ اساسنامه در بندهای ۱۴ ۱۱ ۱۰ ۸ ۷ ۶ ۴ ۳ ۱ به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۷۰۱۷۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476273
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین سهامی عام شماره ثبت ۸۹۲۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر رضا نخعی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۷۵۴۳۲ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به ش. م ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بجای آقای مسعود تبریزی و قاسم کمال زاده به شماره ملی ۰۳۲۱۴۴۲۹۳۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا ش. م ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، سید محمود هاشمی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۸۵۶۷۳ به نمایندگی شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا ش. م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره، مصطفی وحید زاده به شماره ملی ۰۰۴۹۹۴۸۷۹۲ به عنوان نمایندگی شرکت نیوان ابتکار ش. م ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ را به سمت عضو هیأت مدیره و جواد نعمتی نژاد به شماره ملی ۱۷۵۶۲۳۷۴۴۱ به عنوان نماینده شرکت سایپا یدک ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ را به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء قراردادها، چک، سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۳۷ اساسنامه در بندهای ۱ ۳ ۴ ۶ ۷ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۴ به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۸۳۵۹۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672582
آگهی تغییرات شرکت طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان امیر رضا نخعی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۷۵۴۳۲به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و قاسم کمال زاده به شماره ملی ۰۳۲۱۴۴۲۹۳۸ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به سمت رییس هیئت مدیره و سید محمود هاشمی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۸۵۶۷۳ به نمایندگی شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپابه عنوان نائب رییس هیئت مدیره وسعید محمد علی زاده به شماره ملی ۲۸۰۰۴۲۲۲۷۰ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی سایپا یدک به جای جواد نعمتی نژا دبه سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب نمود. امضاءقراردادها، چک، سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاءدو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاءمدیرعامل همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۳۷ اساسنامه در بندهای ۱۴ ۱۱۱۰ ۸ ۷ ۶ ۴ ۳ ۱ به مدیرعامل تفویض شد. پ۹۳۰۷۳۰۵۵۵۴۵۸۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723408
آگهی تغییرات شرکت طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲ /۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۱۶۶۱۸۱۵۵۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9918789
آگهی تصمیمات طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین سهامی عام ثبت شده به شماره۸۹۲۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به نمایندگی جواد خزائی کوهپر به ش ملی۲۲۰۰۰۶۷۷۵۵ و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به نمایندگی سید محمود هاشمی به ش ملی۰۰۳۲۹۸۵۶۷۳ و شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به نمایندگی احمد رجبی به ش ملی۰۰۵۱۱۸۷۱۶۷ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به نمایندگی مصطفی وحیدزاده به ش ملی۰۰۴۹۹۴۸۷۹۲ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به نمایندگی سعید خرمی نژاد به ش ملی۴۹۷۲۵۳۹۴. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9963478
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۲۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۱۱/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: احمد رجبی به کدملی۰۰۵۱۱۸۷۱۶۷ به جای امید تشت زر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید خرمی نژاد به کدملی۰۰۴۹۷۲۵۳۹۴ بجای محمدحسین ترابی به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ بسمت عضو هیات مدیره و مصطفی وحیدزاده به کدملی۰۰۴۹۹۴۸۷۹۲ بجای کاظم چهر ه گشا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سید محمود هاشمی به کدملی۰۰۳۲۹۸۵۶۷۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10136256
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو ساپیا آذین سهامی عام بشماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۸۹ محمدحسین ترابی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی سایپا یدک سهامی خاص بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10164160
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و ساخت قطعات داخل خودرو سایپا آذین سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۸۹ واصل گردید: جواد خزائی کوهپر به نمایندگی شرکت ایرانی و تولیدی سایپا بجای سید محسن شمس به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کاظم چهره گشا به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمود هاشمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امید تشت زر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10770072
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین سهامی عام به شماره ثبت۸۹۲۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718199
آگهی تغییرات شرکت طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ و تاییدیه شماره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۲۲۸۴۶۴۲۳۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۲۲۸۴۶۴۲۳ سهم ۱۰۰۰ بانام که تماما از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ۹۴۱۲۲۶۵۶۲۳۷۸۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984112
آگهی تغییرات شرکت طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید - سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد - - شرکت زامیاد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴ و شماره ثبت ۸۶۸۲ - مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (شرکت سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و شماره ثبت ۱۰۰۳۳۱ بسمت اعضا هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند پ۹۵۰۶۰۳۷۷۸۸۰۰۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187316
آگهی تغییرات شرکت طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
آگهی تغییرات شرکت طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیررضا نخعی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۷۵۴۳۲به نمایندگی شرکت سایپادیزل (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل، آقای قاسم کمال زاده به شماره ملی ۰۳۲۱۴۴۲۹۳۸به نمایندگی گروه سرمایه گذاری سایپا به سمت رئیس هیات مدیره، آقای اسدااله عزیزآبادی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۸۱۵۹۱به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپایدک به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقایان هومان مهم کار خیراندیش و مسعود پروین با شماره ملی بترتیب۰۰۴۷۸۰۷۶۸۷ و۰۰۴۶۵۴۶۴۷۲ را بعنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب نمودند. - امضاء قراردادها، چک، سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت توسط مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. - مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۳۷ اساسنامه در بندهای ۱۴ - ۱۱ - ۱۰ - ۸ - ۷ - ۶ - ۴ - ۳ - ۱ به مدیرعامل تفویض شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538142
آگهی تغییرات شرکت طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: - شرکت زامیاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴ - مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ - شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ - شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ پ۹۶۰۵۰۹۸۶۶۳۳۳۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560513
آگهی تغییرات شرکت طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر رضا نخعی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۷۵۴۳۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای قاسم کمال زاده به شماره ملی ۰۳۲۱۴۴۲۹۳۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای هومان مهم کار خیر اندیش به شماره ملی ۰۰۴۷۸۰۷۶۸۷ به نمایندگی از شرکت زامیاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای اسداله عزیزآبادی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۸۱۵۹۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود پروین به شماره ملی ۰۰۴۶۵۴۶۴۷۲ به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء قراردادها، چک، سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای علی اصغر محمدی موحد به شماره ملی ۰۰۵۵۶۶۵۳۴۹ برای مدت یک سال به عنوان دبیر جلسات هیئت مدیره انتخاب شد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در در بندهای ۱۴ ۱۱ ۱۰ ۸ ۷ ۶ ۴ ۳ ۱ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. پ۹۶۰۵۲۴۸۰۹۸۰۳۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839598
آگهی تغییرات شرکت طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن چرومی به شماره ملی ۱۷۵۶۰۷۵۸۰۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار ش. م ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای علی اصغر محمدی موحد ک. م ۰۰۵۵۶۶۵۳۴۹ بعنوان دبیر جلسات هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء قرارداد، چک، سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۳۷ اساسنامه در بندهای ۱۴ ۱۱ ۱۰ ۸ ۷ ۶ ۴ ۳ ۱ به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۱۱۰۷۲۲۸۸۲۸۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860676
آگهی تغییرات شرکت طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶واجازه مجمع عمومی فوق العاده ۲۲/۱۲/۹۴و۲۳/۱۲/۹۵ومجوز شماره ۰۸۵ ۳۱۱۱۸۳/۹۶۹مورخ ۲/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۲۲۸۴۶۴۲۳۰۰۰ریال به مبلغ ۱۳۲۲۸۴۶۴۲۳۰۰۰ ریال منقسم به ۱۳۲۲۸۴۶۴۲۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام افزایش یافت از محل مطالبات حال شده و نقدی افزایش یافت که به موجب گواهی بانکی شماره ۹۵ ۶۶۲۲ مورخ ۷/۶/۹۶ بانک ملت شعبه ممتاز زامیاد مبلغ ۱۹۹۷۲۲۵۲۹۸ ریال واریز گردیده و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۱۳۲۲۸۴۶۴۲۳۰۰۰ ریال منقسم به ۱۳۲۲۸۴۶۴۲۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام ریال می‌باشد. ذیل ثبت از لحاظ امضا در تاریخ فوق تکمیل گردید. پ۹۶۱۱۱۷۲۴۷۲۷۲۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168962
آگهی تغییرات شرکت طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.: ماده ۷ انتقال سهام نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار حذف نشده باشد، منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می‌باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی می‌شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. ماده ۳۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.: ماده ۳۸ پاداش اعضاء هیئت مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.: ماده ۵۴ مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می‌گیرد، می‌باشند. پ۹۷۰۵۲۳۵۹۶۵۰۲۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168974
آگهی تغییرات شرکت طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۵۲۳۸۸۰۲۶۴۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک