صنایع سیمان دشتستان

شرکت صنایع سیمان دشتستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101336603
تهران-محله آرژانتين-ساعي-خيابان الوند-خيابان سي و يكم-پلاك 9-طبقه دوم- 1516669114
9
افراد
18
آگهی‌ها
89273
شماره ثبت
1370/12/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 730618
آگهی تغییرات در شرکت صنایع سیمان دشتستانسهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: علی رئیسی به کد ملی ۳۳۹۰۵۲۵۴ به جای مسعود گل رخان خالدی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۹۰۴۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 881022
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۹۲۷۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریاروش با ش. م۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با ش. م۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۸۱۷۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086690
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید: محل شرکت به نشانی: تهران میدان آرژانتین خ الوند کوچه ۳۱ پ ۹ ط ۱ و ۲ ک. پ ۱۵۱۶۶۶۹۱۱۴ انتقال یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. پ۱۶۵۹۸۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198144
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به شماره ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ و شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شماره ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ و کیومرث موسیوند کد ملی ۳۲۵۶۱۷۵۹۱۰ شرکت سیمان داراب شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۷۱۵۰۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233545
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد شهرکی کدملی ۰۹۴۲۳۵۰۸۳۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آذربایجان غربی شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رئیسی کدملی ۳۳۹۰۵۲۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خراسان شمالی شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس خلیلی کدملی ۳۹۳۲۵۰۲۰۶۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و کیومرث موسیوند کدملی ۳۳۵۶۱۷۹۱۰ به سمت عضو و مدیرعامل و اکبر مجیدپور کدملی ۱۲۸۵۵۲۲۶۷۲ به نمایندگی از شرکت سیمان داراب شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و امضای کلیه مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۳۰۲۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287381
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۱ صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۷۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۷۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافت که مبلغ ۱۵۰/۷۲۶/۳۰۶ ریال از محل نقدی به موجب گواهی بانک شماره ۲۰۰ مورخ ۱۲/۰۸/۹۲ بانک ملی ایران شعبه کارخانه سیمان دشتستان و از محل مطالبات حال شده سهامداران می‌باشد ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ذیل ثبت در تاریخ … … تکمیل امضا شد. پ۱۷۵۴۴۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474504
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام شماره ثبت ۸۹۲۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای همایون آزادی با کد ملی ۳۲۵۵۷۴۶۳۵۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی با شماره ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ جایگزین آقای فرهاد شهرکی با کد ملی ۰۹۴۲۳۵۰۸۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علی رئیسی با کد ملی ۳۳۹۰۵۲۵۴۷۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کیومرث موسیوند با کد ملی ۳۲۵۶۱۷۵۹۱۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات به امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و امضا کلیه مکاتبات و اوراق عادی ارسال مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۳۴۰۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9766162
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9787121
آگهی تغییرات در شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۶/۸۸ اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10717418
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ عباس خلیلی به ک م ۳۹۳۲۵۰۲۰۶۱ بجای محمدجواد صبوری و نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر و بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968757
آگهی تغییرات در شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: علی رئیسی به کد ملی ۳۳۹۰۵۲۵۴ به جای مسعود گل رخان خالدی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679386
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ ومجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۶/۹۴ومجوز بورس به شماره ۰۴۲ - ۲۱۰۲۱۲ , ۹۴۹ مورخ ۴/۱۱/۹۴سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۷۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی با نام تماما پرداخت شده که مبلغ ۱۳۴۴۵۹۱۰۵۸ ریال از محل نقدی به موجب گواهی شماره ۱۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۴ بانک ملی ایران شعبه کارخانه سیمان دشستستان و مبلغ ۲۰۰۶۵۵۴۰۸۹۴۲ریال از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید پ۹۴۱۲۰۸۱۶۴۶۱۸۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284823
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۱۱۲۲۹۹۱۷۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13314754
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین یزدی با کد ملی ۱۲۸۷۰۷۰۶۸۱ به نمایندگی از شرکت توسعه، سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۱۱۳۰۹۶۸۳۱۷۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443646
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۰۵/۲۵۰۹۰۹ , ۹۶۹ مورخ ۳/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی با نام که مبلغ ۱۷۸۳۶۸۳۴۷۰۱۹ ریال آن از محل مطالبات حال شده و مبلغ ۱۶۳۱۶۵۲۹۸۱ ریال از محل واریز نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره ۷۶ مورخ ۱۳/۶/۹۵ و شماره ۳ مورخ ۲۶/۱/۹۶ بانک ملی شعبه کارخانه سیمان دشتستان پرداخت گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ۹۶۰۳۰۳۷۳۹۵۴۹۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674533
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسینعلی چهره ساز طهرانی ش م ۴۸۷۹۵۹۴۳۶۹ به عنوان نماینده شرکت سیمان سپاهان ش م ۱۰۲۶۰۴۱۴۰۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۰۱۸۱۰۳۰۳۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788954
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی و ترازنامه منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی شناسه ملی۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ شرکت سیمان داراب شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ و شرکت سیمان سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰ پ۹۶۱۰۰۹۱۶۴۶۱۹۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328643
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا محفوظی به شماره ملی ۲۶۳۰۲۶۴۴۴۰ به شرکت سرمایه گذاری آذربایجان غربی به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای اکبر مجید پور به شماره ملی ۱۲۸۵۵۲۲۶۷۲ به عنوان نمایندگی شرکت سیمان داراب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای حسینعلی چهره ساز طهرانی به شماره ملی ۴۸۷۹۵۹۴۳۶۹ به عنوان نمایندگی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به سمت عضو موظف هیات مدیره و آقای کیومرث موسیوند به شماره ملی ۳۲۵۶۱۷۵۹۱۰ به عنوان نمایندگی شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۹۰۵۴۹۷۶۹۰۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک