شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101336320


شماره ثبت:
89245
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1370/12/27
آدرس:
تهران – خيابان يوسف آباد – كوچه سوم – پلاك 14 1433613463

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مسعود آل اسحاق 1292523
آقای حسن وفائی 1292523
علی کریمی فیروزجانی 1292523
آقای عباس عباسی ابیانه 1292523
علیرضا شهبازی 10297526
علی مستاجران 10297526
محسن حبیب 10297526
آقای حشمت ا … قنبری همدانی 10297526
آقای حسن عموزاده 13966592
حمیدرضا حقیقت پژوه کارگر 13966592
ولی رعیت 13966592
آقای سید مصطفی فیض اردکانی 13966592
عباس حق نظر 14012001

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712751
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۲۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به ش م ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به ش م ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۳۲۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196333
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/۹۲ تصویب شد. پ۱۷۱۳۸۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292523
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن حبیب بشماره ملی ۳۸۰۰۰۵۹۳۳۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره علی کریمی فیروزجانی بشماره ملی ۲۰۶۲۲۷۵۴۴۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره مسعود آل اسحاق بشماره ملی ۰۳۸۲۰۴۴۳۴۷ نماینده شرکت احداث و خودکفایی صنایع شاخص بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۱۱۰ بسمت عضو اصلی عباس عباسی ابیانه بشماره ملی ۱۲۳۹۷۲۲۴۷۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بشناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت عضو اصلی حسن وفایی بشماره ملی ۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳ نماینده سازمان (صندوق) تامین اجتماعی بشناسه ملی ۴۱۱۱۱۵۷۵۶۳۵ بسمت عضو اصلی و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور از چکها و بروات و سفته‌ها اعم از ریالی و ارزی با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۵۵۷۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661885
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۸۴۶۲۱ , ۱۲۱ مورخ ۲۶/۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۱۳۹۳مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. سازمان (صندوق) تأمین اجتماعی ش م ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ش م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی ش م ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ پ۹۳۰۷۲۲۵۹۳۸۸۸۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10120777
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295241
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به ش م ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به ش م ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297526
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۹۲۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: نمایندگان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل: محسن حبیب به ش ملی ۳۸۰۰۰۵۹۳۳۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۲۸۶۹ و علیرضا شهبازی به ش ملی ۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و حشمت اله قنبری همدانی به ش ملی ۳۳۵۹۱۹۱۹۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و عباس عباسی ابیانه به ش ملی ۱۲۳۹۷۲۲۴۷۸ به نمایندگی از سازمان (صندوق) تامین اجتماعی و علی مستاجران به ش ملی ۱۲۸۹۹۷۵۴۶۹ به نمایندگی از شرکت احداث و خودکفائی صنایع شاخص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۰۱۱۰ انتخاب گردیدند که علیرضا شهبازی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن حبیب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته‌ها اعم از ریالی و ارزی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. وظایف و اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042343
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۵۶۱ , ۱۲۲ مورخه ۱۷/۰۶/۹۵ سازمان بورس و ارواق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص) ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت کاغذ سازی کاوه (سهامی عام) ۱۰۱۰۱۱۳۲۷۲۸ شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱ پ۹۵۰۷۰۶۶۲۴۶۲۴۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620433
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۶۲۹۷۹۸۴۲۴۸۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966592
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۵۳۷/۱۲۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ولی رعیت با کد ملی ۲۱۶۰۰۵۳۰۸۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای حسن عموزاده با کد ملی ۴۵۶۹۴۰۸۷۷۱ به نمایندگی از طرف گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره آقای سید مصطفی فیض اردکانی با کد ملی ۰۳۲۱۶۸۹۴۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیات مدیره آقای حمیدرضا حقیقت پژوه کارگر با کد ملی ۰۰۵۴۸۲۷۸۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۲۷۲۸ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور منجمله کلیه چکها و بروات و سفته (اعم از ریالی و ارزی) با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ۲ مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند: ۳۱ انتصاب معاونین و اعضای هیات مدیره (موظف و غیرموظف) و مدیرعامل در شرکتهای تابعه به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره. ۳۲ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۳۳ استخدام، دعوت به همکاری کارکنان سایر شرکتها و مؤسسات با تعیین شغل، حقوق، دستمزد و حدود مسئولیت و اختیارات مربوطه آنها. ۳۴ ترفیع، تشویق، تنبیه، انفصال، بازنشستگی، قبول استعفاء و سایر امور مربوط به وضعیت شغلی کارکنان با توجه به مقررات مربوط. ۳ ۵ تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت برای طرح در هیات مدیره. ۳۶ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر با امضاهای مجاز. ۳۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۳ ۸ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز. ۳ ۹ تنظیم و پیشنهاد ساختار سازمانی، آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های لازم برای اداره شرکت جهت تصویب هیات مدیره. ۳۱۰ پیشنهاد تحصیل هرنوع وام یا اعتبار از بانکها و سایر موسسات (به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط) جهت اتخاذ تصمیم هیات مدیره. ۳۱۱ تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهم در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر. ۳۱۲ پیشنهاد پاداش عملکرد هیات مدیره شرکتهای تابعه با توجه به نتایج عملکرد ایشان در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکتهای مزبور، جهت تصویب در هیات مدیره. ۳۱۳ بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تهدید یا توسعه عملیات شرکت یا سرمایه گذاریها و مشارکتهای جدید، خرید و فروش سهام شرکتها. ۳۱۴ ارائه صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تأیید هیات مدیره. ۳ ۱۵ ارائه گزارش‌های مالی سه ماهه از وضع شرکت. ۳۱۶ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست دتجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۷۳ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. پ۹۷۰۱۱۸۲۰۱۶۸۳۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012001
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۳۸۲۰ , ۱۲۲ مورخه ۲۸/۱/۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس حق نظر با کدملی ۰۰۳۰۱۴۴۴۰۱ به نمایندگی از طرف «شرکت پتروشیمی فارابی» (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند پ۹۷۰۲۱۵۲۳۱۶۲۶۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227738
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ ومجوز۳۸۴۰۳ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه منتهی به سال مالی ۳۱/۲/۱۳۹۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین با شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت کاغذ سازی کاوه با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۲۷۲۸ شرکت پتروشیمی فارابی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱ پ۹۷۰۷۰۲۶۰۰۵۷۶۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه