شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101336301


شماره ثبت:
89243
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1370/12/27
آدرس:
تهران ميدان هفت تير خيابان كريم خان زند پلاك 38 1584893313

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مصطفی امیدقائمی 1523464
آقای منصور معظمی 1599685
آقای فریدون ثقفیان 1599685
آقای عبدالحمید امامی 1764758
عادل نژادسلیم 1764758
آقای ذبیح اله نعیمی 9857323
آقای عباس شعری مقدم 12805547
آقای نصرت رحیمی 12805547
آقای مهدی میرمعزی 13164199
آقای حسین علیمراد 13164199

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 608724
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارسسهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۰۵۳۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026776
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۵۴۳۸ اداره ثبت شرکتهاو موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382936
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی با ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای یک سال مالی به عنوان بازرس قانونی تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۰۸۶ شرکت سرمایه گذاری استان تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان رضوی شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۳۷۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412458
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۸۹۲۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عباس شعری مقدم را به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی عزیزی را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عادل نژاد سلیم به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و منصور معظمی و عبدالحمید امامی به سمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و جهت حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرمالی شرکت (در هر حال امضاء ثابت مدیرعامل خواهد بود) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در متن صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۰۷۹۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523464
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۸۸۰۹/۲۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی امید قائمی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره بجای مرتضی عزیزی انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۳۷۷۱۴۱۲۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599685
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون ثقفیان به شماره ملی ۱۲۸۰۸۱۹۴۸۰ به عنوان نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ برای مدت باقیمانده بجای آقای منصور معظمی به شماره ملی ۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ به عنوان عضو هیئت مدیره ونایب رییس هیات مدیره انتخاب گردیدند پ۹۳۰۶۱۰۱۱۵۷۲۱۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764757
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۳۱۰۱۴۴۸۳۴۸۴۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764758
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای بقیه مدت انتخاب گردیدند: آقای عادل نژاد سلیم به شماره ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف) و آقای عبدالحمید امامی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۳۴۱۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره (موظف) انتخاب گردیدند پ۹۳۱۰۱۴۵۱۰۷۵۳۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9665886
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خلیج فارس سهامی خاص بشماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۸۹ نام شرکت به صنایع پتروشیمی خلیج فارس تغییر یافت نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۶ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می‌باشد: نام شرکت و شماره ثبت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بشماره ثبت ۸۹۲۴۳ ب موضوع شرکت و نوع فعالیت آن ۱ موضوعات اصلی سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر، به طوری که شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: ۱ تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی آنها که از فرآوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن‌ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می‌آیند. ۲ خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتهای سرمایه پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه، تولید و بازرگانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند از داخل یا خارج کشور ۳ طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژه‌های در دست اجرا و آتی سایرشرکتهای سرمایه پذیر ۴ خرید، تهیه و تولید کلیه ماشین آلات مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتهای سرمایه پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه، تولید و بازرگانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند، از داخل یا خارج کشور ۵ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات و خدمات سایر شرکتهای سرمایه پذیر و اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه تهیه، تولید و بازرگانی محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند. ۶ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری در سایر شرکتهای سرمایه پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه تهیه، تولید و بازرگانی مواد و محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند. ۷ ارائه خدمات فنی، مدیریتی و اجرایی و مالی به سایر شرکتهای سرمایه پذیر ب موضوع فعالیتهای فرعی ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبهاء، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله ۵۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۵۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۵۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۵۴ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار تبصره: ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت حداقل‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارائی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتا می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به صورت دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگه داری نماید. مرکز اصلی شرکت استان تهران شهر تهران بلوار کریمخان نرسیده به م هفت تیر ساختمان ۴۶ ط ۴ کدپستی ۹۳۱۴۹ ۱۵۸۴۸ می‌باشد. مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می‌باشد. میزان سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ سهم یک هزار ریالی بانام می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل ۱ علی فضلیانی فرزند محمدرضا ش ش ۲۱۳۵۷ شهرستان نیشابور کدملی ۱۰۶۰۲۱۰۷۸۹ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فجر بسمت رئیس هیئت مدیره ۲ جمشید سبزکار فرزند عیدو ش ش ۵۰۱ شهرستان قاین کدملی ۳۶۲۰۹۱۷۹۹۱ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۳ سید اسماعیل موسوی فرزند سید حسین ش ش ۴۷۱ شهرستان کاشمر کدملی ۰۹۰۱۰۶۹۱۴۰ به نمایندگی از بازرگانی پتروشیمی بسمت عضو هیئت مدیره ۴ فرزاد اصلاحی فرزند امراله ش ش ۳۸۰۸ شهرستان شیراز کدملی ۲۲۹۱۱۴۹۶۳۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بسمت عضو هیئت مدیره ۵ مجید محمودیان فرزند عباس ش ش ۷۲۶ شهرستان تهران کد ملی ۰۰۴۸۶۲۵۴۲۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین بسمت عضو هیئت مدیره شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. مگر در انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره۱: حضور اعضاء هیئت و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۲ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته تقسیم سود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی می‌باشد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. شرکت هیچگونه دیونی ندارد نام روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت در ترازنامه حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال مالی قبلی از اتخاذ تصمیم ثبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت داریی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9857323
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۸۹ و ۲۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ذبیح اله نعیمی به کدملی ۰۶۲۲۱۸۶۴۷۷ به جای علی محمد بساق زاده بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10135196
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خلیج فارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۸۸ علی فضلیانی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فجر به سمت رئیس هیئت مدیره و جمشید سبزکار به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پترشیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیداسماعیل موسوی به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی به سمت عضو هیات مدیره و فرزاد اصلاحی به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی بسمت عضو هیات مدیره و فرزاد اصلاحی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به سمت عضو هیات مدیره و مجید محمودیان به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدآور و قراردادهائیکه به تصویب هیات مدیره رسیده به مدیرعامل تفویض گردید و امضای اسناد مالی و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی بعنوان نماینده هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس شرکت به بلوار کریم خان نرسیده به م هفت تیر ساختمان ۴۶ ط۴ کدپستی ۹۳۱۴۹۱۵۸۴۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10346662
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خلیج فارس سهامی خاص بشماره ثبت۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۲/۸۹ ارزش اسمی سهام شرکت از مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال به ۰۰۰/۱ ریال و تعداد سهام از ۰۰۰/۰۰۰/۶ به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ سهم تغییر یافت و لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11063446
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۲۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالحسین بیات و علی محمد بساق زاده و حسینعلی زحمتکش و جمشید سبزکار و مرتضی رحیمیان سرای. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۸۹ عبدالحسین بیات به سمت رئیس هیئت مدیره و جمشید سبزکار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فرامرز فروزنده (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت دبیر تعیین گردیدند. صاحبان امضاء مجاز مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به عنوان گروه اول و مدیر و رئیس امور مالی یا معاون امور مالی به عنوان گروه دوم. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق هر دو گروه از هر گروه یک امضاء به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805547
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۷۰۵۵/۱۲۲مورخ ۲۱/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۶۱۵/۴۱مورخ ۱۷/۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس نصرت رحیمی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۰۴۱۸۹ به نمایندگی از گروه پتروشیمی تابان فرداد (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴) طی نامه شماره ۴۴۸/۹۴ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهندس عباس شعری مقدم به شماره ملی ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲) طی نامه شماره ۶۲۲۸۰/۱ ۱ص پ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهندس عبدالحمید امامی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۳۴۱۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵) طی نامه شماره ۶۲۱۱۵/۱ ۱ ص پ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهندس مصطفی امید قائمی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴) طی نامه شماره ۷۵۹ ۹۴ مورخ ۳/۱۱/۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهندس عادل نژاد سلیم به شماره ملی ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵) طی نامه شماره ۶۲۱۱۴/۱ ۱ص پ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و جهت حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر مالی شرکت (در هرحال امضاء ثابت مدیرعامل خواهد بود) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۲۲۹۷۵۴۹۹۱۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847455
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ و مجوزهای شماره ۷۷۳۳ , ۱۲۲ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ و ۳۵۴۲/۴۱ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی میرمعزی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ بنمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ جایگزین آقای عباس شعری مقدم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۲۳۹۰۱۹۰۳۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164199
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۱۶۸۶۲/۴۱ مورخ ۱۰/۸/۹۵ و مجوز سازمان بورس بشماره ۱۴۰۷۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۸/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین علیمراد به شماره ملی ۰۰۵۱۰۹۲۶۹۷ به نمایندگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ برای بجای آقای سیدمهدی میرمعزی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. آقای عادل نژاد سلیم ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۰۹۴۰۵۵۵۵۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199987
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس بشماره ۱۴۱۹۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۸/۹۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۱۶۸۶۶/۴۱ مورخ ۱۰/۸/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و عندالزوم دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۳۰۴۳۷۱۴۵۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741073
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۵۳۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۷۴۴۱/۴۱مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اشخاص حقوقی ذیل بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: • شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ • شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ • شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ • شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ • شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ پ۹۶۰۹۱۲۳۱۰۴۴۷۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14241392
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ و بموجب مجوز شماره ۳۹۲۸۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و بموجب مجوز شماره ۱۵۱۹۴ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور شرکت تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و بالاتر از مبلغ مذکور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ ضمنا در نحوه امضاهای مجاز بانکی تغییری حاصل نگردد. پ۹۷۰۷۱۰۵۳۱۳۸۲۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402793
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ و نامه شماره ۴۲۱۷۹/۱۲۲ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۷۴۴۱/۴۱ مورخ ۲/۸/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مادۀ ۵۸ به شرح: اندوختة سرمایه‌ای: خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود به اساسنامه شرکت اضافه گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402799
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱

آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۷ و نامه شماره ۴۱۶۴۸/۱۲۲ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۲۲۳۷۵ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ انتخاب گردید. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و ایران بصورت توأم بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه