سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101328119
تهران خيابان اسد آبادي خيابان 15 پلاك 63 طبقه اول و دوم 1433684311
15
افراد
15
آگهی‌ها
88404
شماره ثبت
1370/11/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 679209
آگهی تصمیمات در شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳ و ۲۴/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ابراهیم علی عسگری کد ملی ۱۸۱۷۸۶۸۹۴۲ و کدپستی ۸۱۹۶۸۶۶۸۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محسن افتحاری کد ملی ۱۲۸۴۴۸۴۴۶۹۶ و کدپستی ۸۱۷۴۸۱۴۳۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مسعود اکبری به نمایندگی شرکت پرشیان فولاد کد ملی ۴۶۸۹۳۷۷۷۵۸ و کدپستی ۸۳۱۹۶۱۵۷۵۵ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۲۸۱۴۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749072
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) بشماره ثبت۸۸۴۰۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۷۲۱ و مهندسی مشاور مهاب قدس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱ و پارس سوئیچ به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۰۱۱۷ و نیرو ترانس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵ و مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا به شناسه ملی۱۰۵۳۰۳۳۵۰۸۵. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۸۳۶۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888937
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: محمدعلی وحدتی با ک م ۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱ بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به ش م ۱۰۱۰۰۴۸۴۷۲۱ مسعود گشته با ک م ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ بنمایندگی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس با ش م ۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱ علیرضا خجسته وهاب زاده با ک م ۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵ بنمایندگی از شرکت نیرو ترانسص به ش م ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵ محمدرضا نوری با ک م ۰۰۵۴۶۳۵۰۵۵ بنمایندگی از شرکت پارس سوئیچ به ش م ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ هوشنگ عمرانی کلوچه با ک م ۴۸۳۹۵۷۸۰۴۴ بنمایندگی شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا به ش م ۱۰۵۳۰۳۳۵۰۸۵ انتخاب گردیدند. که مسعود گشته بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خجسته وهاب زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ضمیمه صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۳۳۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220405
آگهی تصمیمات در شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳ و ۲۹/۷/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ابراهیم علی عسگری کد ملی ۱۸۱۷۸۶۸۹۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محسن افتخاری کد ملی ۱۲۸۴۴۸۴۶۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مسعود اکبری به نمایندگی شرکت پرشیان فولاد کد ملی ۴۶۸۹۳۷۷۷۵۸ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و غلامرضا اثنی عشران کد ملی ۱۲۸۵۴۱۹۷۱۵ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت‌های انتخاب گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۰۸/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۲۹۲۳۴۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284082
آگهی تغییرات شرکت صنایع برق و آب صبا سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به۳۱/۳/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۱۷۵۵۲۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630304
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۲۸۴۲۵۸ , ۱۳۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و تاییدیه شماره ۱۴۷۲۹/۲۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۷۲۱ به نمایندگی داود منظور به شماره ملی ۰۰۴۸۹۸۱۷۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۳۵۰۸۵ به نمایندگی سید محمد ناصر محمودی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۳۰۸۸۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱ به نمایندگی سید حسین موسوی آرا به شماره ملی ۱۶۹۸۶۲۴۹۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۰۱۱۷ به نمایندگی سید مجتبی احمدی به شماره ملی ۴۱۷۱۹۹۱۷۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت نیرو ترانس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵ به نمایندگی میر داود حسینی میلانی به شماره ملی ۱۳۸۰۶۰۷۹۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل منفردا خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع ازشرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استراداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه ونه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. دعوت به مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. پ۹۳۰۷۰۱۷۱۳۲۳۷۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9979081
آگهی تغییرات در شرکت مدیریت تولید برق شهید محمدمنتظری سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۹۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳ و ۲۶/۷ و ۲۸/۹/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به نمایندگی آقای مسعود اکبری ناغانی به کدملی ۴۶۸۹۳۷۷۷۵۸ و کدپستی ۸۳۱۹۶۱۵۷۵۵ و ابراهیم علی عسکری به کدملی ۱۸۱۷۸۶۸۹۴۲ و کدپستی ۸۱۹۶۸۶۶۸۴۱ و غلامحسین رادان به کدملی ۵۶۵۸۸۶۶۷۲۳ و کدپستی ۸۱۹۹۶۳۴۵۶۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و سید محسن افتخاری به کدملی ۱۲۸۴۴۸۴۶۹۶ و کدپستی ۸۱۷۴۸۱۴۳۱۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهرنگ روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۵۲۶ و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود ابراهیم علی عسکری را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامحسین رادان را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ ترازمالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013797
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا سهامی عام ثبت شده به شماره۸۸۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹ مسعود گشته به ش ملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود جنتیان به ش ملی ۱۲۸۵۳۷۳۵۶۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی وحدتی به ش ملی ۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱ به نمایندگی از شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۰۱۱۷ و هوشنگ عمرانی کلوچه به ش ملی ۴۸۳۹۵۷۸۰۴۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۳۵۰۸۵ بسمت اعضای هیئت مدیره و علیرضا خجسته وهاب زاده به ش ملی ۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵ به نمایندگی از شرکت نیروترانس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در ماده ۵۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10056801
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) بشماره ثبت۸۸۴۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۷۲۱ و مهندسی مشاور مهاب قدس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱ و پارس سوئیچ به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۰۱۱۷ و نیرو ترانس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵ و مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا به شناسه ملی۱۰۵۳۰۳۳۵۰۸۵. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10183206
آگهی تصمیمات در شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵ و ۶/۷/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: بموجب نامه شماره ۶۳۵۷/۹/۹۰ مورخ ۳۰/۷/۹۰ سازمان خصوصی سازی، آقایان مسعود اکبری به کد ملی ۴۶۸۹۳۷۷۷۵۸ و کدپستی ۸۳۱۹۶۱۵۷۵۵ بنمایندگی شرکت پرشین فولاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و غلامحسین رادان به کد ملی ۵۶۵۸۸۶۶۷۲۳ و کدپستی ۸۱۹۹۶۳۴۵۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم علی عسکری به کد ملی ۱۸۱۷۸۶۸۹۴۲ و کدپستی ۸۱۹۶۸۶۶۸۴۱ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و غلامرضا اثنی عشران به کد ملی ۱۲۸۵۴۹۹۷۱۵ و کدپستی ۸۳۳۵۱۴۴۱۱۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی بهرنگ روش بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۵۲۶ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۷۸۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10268379
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۸۴۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به ش ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به ش ملی۱۲۶۱۴۵۰۶۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به ش ملی۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱ و شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب وبرق (ساتکاب) به ش ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۷۲۱ و شرکت نیرو ترانس به ش ملی۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵ و شرکت پارس سوئیچ به ش ملی۱۰۱۰۰۷۱۰۱۱۷ و شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا به ش ملی۱۰۵۳۰۳۳۵۰۸۵. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10367384
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: محمدعلی وحدتی با ک م ۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱ بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به ش م ۱۰۱۰۰۴۸۴۷۲۱ مسعود گشته با ک م ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ بنمایندگی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس با ش م ۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱ علیرضا خجسته وهاب زاده با ک م ۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵ بنمایندگی از شرکت نیرو ترانسص به ش م ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵ محمدرضا نوری با ک م ۰۰۵۴۶۳۵۰۵۵ بنمایندگی از شرکت پارس سوئیچ به ش م ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ هوشنگ عمرانی کلوچه با ک م ۴۸۳۹۵۷۸۰۴۴ بنمایندگی شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا به ش م ۱۰۵۳۰۳۳۵۰۸۵ انتخاب گردیدند. که مسعود گشته بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خجسته وهاب زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ضمیمه صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10605437
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا سهامی عام بشماره ثبت ۸۸۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11115453
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۸۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144763
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
به استناد نامه شماره ۹۵۱۰۱۱۰۲۲۸۱۰۰۳۷ مورخه ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ و دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۸۱۰۰۰۹۹ مورخه ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران و دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۳ مورخه ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران، و نامه شماره ۹۵۱۰۱۱۰۲۲۸۱۰۰۴۹۰ مورخه ۱۴/۷/۹۵ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی، صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۹۳ و آگهی مربوطه ابطال گردید. پ۹۵۰۹۰۲۷۳۵۱۹۳۶۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک