شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101324421


شماره ثبت:
88034
تعداد بازدید:
37
تأسیس:
1370/10/28
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله يوسف آباد-كوچه پله سوم-خيابان وليعصر-پلاك 2224-برج سرو ساعي-طبقه 14-واحد 1406 1433894681

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای رضا آتش 984917
حسن رسولیان 1600011
فیروزوحید مازندرانی 10841462
آقای یهودا اوهب سیون 10841462
آقای سید علیرضا حسینی 10841462
اسفندیار استکی الیوند 13460235
حسن صباغیان بیدگلی 13460235
فرزان علی نژاد 13460235
سید حسین سلیمی 13460235
اصلی رضا سلطانزاده 13460235
پرهام سیدین 13857266

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 984917
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و رضا آتش به کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۰۰۹۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600011
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۶۵۱۵۳ , ۱۲۱ مورخ۷/۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ را به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود.. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضا هیات مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: حسن رسولیان ش م ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶و سید علیرضا حسینی ش م ۰۰۴۹۳۶۰۹۸۱و شرکت فرزان تجارت پارمیس ش م ۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱و شرکت قند مرودشت ش م ۰۱۰۱۰۰۴۹۵۶۰۲ و شرکت نیک تجارت قاره ش م ۱۰۳۲۰۷۶۲۴۳۹ به عنوان اعضاء اصلی و شرکت شیمی صنعت فرزان ش م۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱ به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۱۰۹۹۷۳۲۱۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621308
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۶۵۱۶۰ , ۱۲۱ مورخ ۷/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حسین سلیمی ش م۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ به نمایندگی از شرکت فرزان تجارت پارمیس ش م ۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای اسفندیار استکی الیوند ش م ۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴ به نمایندگی از شرکت قند مرودشت ش م ۰۱۰۱۰۰۴۹۵۶۰۲به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای رضا سلطان زاده ش م ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳به نمایندگی از شرکت نیک تجارت قاره ش م۱۰۳۲۰۷۶۲۴۳۹ بسمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت نبودن مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و همچنین اوراق و مکاتبات عادی با امضاء انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت نبودن مدیرعامل با امضاء انفرادی یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ می‌باشد. اختیارات مدیرعامل طبق بند یک ماده ۴۴ اساسنامه می‌باشد. پ۹۳۰۶۲۵۱۱۳۵۸۱۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658681
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۶۵۱۵۷ , ۱۲۱ مورخ ۷/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت را از مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال به ۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۴۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردیدذیل دفاتر ثبت جهت افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ماده و۲۴ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۳۰۷۱۹۴۴۸۷۸۲۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771104
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۰۲۰۴۴۹۳۲۲۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9623122
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و رضا آتش به ش م ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10841462
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۸۰۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسن رسولیان به کد ملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ و یهودا اوهب سیون به کد ملی ۰۰۴۰۴۶۰۱۷۷ و فیروز وحیدمازندرانی به کد ملی ۴۷۲۳۶۶۹۱۶۷ و سید علیرضا حسینی به کد ملی ۰۰۴۹۳۶۰۹۸۱ و رضا سلطان زاده به کد ملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ بسمت اعضای اصلی و شرکت فرزان تجارت پارمیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱ و شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰ بسمت اعضای علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۰ حسن رسولیان بسمت رئیس هیئت مدیره و فیروز وحیدمازندرانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا سلطان زاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726787
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ نوبت دوم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۱۱۵۵۱۸۳۳۶۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13377519
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۷۰۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسن رسولیان به شماره ملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶، شرکت فرزان تجارت پارمیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱، شرکت قند مرودشت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲، شرکت نیک تجارت قاره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۴۳۹ و شرکت شیمی صنعت فرزان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۱۱۹۶۴۰۱۱۴۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460235
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۱۸۴/ ۱۲۲ مورخ ۳/ ۳/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان اسفندیار استکی الیوند به کدملی ۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴ به نمایندگی از شرکت قند مرودشت ش م ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲حسن رسولیان به کدملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶سید حسین سلیمی به کدملی ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ به نمایندگی از شرکت فرزان تجارت پارمیس ش م ۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱حسن صباغیان بیدگلی کد ملی ۶۱۹۹۴۷۸۸۱۹ به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان ش م ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲ ورضا سلطانزاده به کدملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ به نمایندگی از شرکت نیک تجارت قاره ش م ۱۰۳۲۰۷۶۲۴۳۹ به سمت اعضا هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای سید حسین سلیمی به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای اسفندیار استکی الیوند به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وآقای فرزان علی نژاد به شماره ملی ۶۳۰۹۸۵۷۹۷۵ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. ماده ۴۱ بند ۱، بند ۱۵ بدون اختیارات صلح و سازش، بند ۱۶ و بند ۲۲ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و همچنین اوراق و مکاتبات عادی با امضاء انفرادی مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در صورت نبودن مدیر عامل با امضاء انفرادی یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ می‌باشد. پ۹۶۰۳۱۶۶۷۵۵۷۴۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13719202
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۸۲۷۶۹۴۱۷۵۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13857266
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۸۰۲/ ۱۲۲ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرهام سیدین کدملی ۰۰۶۸۸۷۶۷۶۹ بجای رضا سلطان زاده بنمایندگی از شرکت نیک تجارت قاره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۴۳۹ برای مابقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۱۱۱۵۴۵۲۶۰۳۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911467
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۲۱۲۸۸۸۴۹۴۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257421
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۳۹۶۴۲/۱۲۲مورخ ۰۷۰۷/۱۳۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله یوسف آباد کوچه پله سوم خیابان ولیعصر پلاک ۲۲۲۴ برج سرو ساعی طبقه ۱۴واحد ۱۴۰۶به کدپستی۱۴۳۳۸۹۴۶۸۱تغییر یافت. پ۹۷۰۷۲۱۶۶۱۲۵۵۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه