شرکت بانک توسعه صادرات ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101313616


شماره ثبت:
86936
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1370/9/3
آدرس:
تهران-آرژانتين-خيابان نوزدهم-خيابان شهيد خالد اسلامبولي-پلاك 135-طبقه همكف- 1513913315

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای بهمن وکیلی سهرفروزانی 10797783
ناصر سیف الهی 10797783
محمد جعفر مزده 13446143
آقای مرتضی اکبری 13446143
ابوذر سروش 13657491
خانم تانیا یغمایی 13666532
سید مرتضی ذکاوت 13714901

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1368518
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶


لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492280
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۵۸۷۱۵ مورخ ۳/۹/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال تعیین شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۴۰۲۹۹۹۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10797783
آگهی تصمیمات شرکت بانک توسعه صادرات ایران ثبت شده به شماره ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۱۱/۸۹ بهمن وکیلی سهرفروزانی به ش ملی۱۸۱۷۴۰۷۵۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ناصر سیف الهی به ش ملی۱۴۶۱۶۹۰۶۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10861738
آگهی تصمیمات شرکت بانک توسعه صادرات ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۶۹۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008132
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ و نامه شماره ۱۸۴۶۲/۹۵مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۱۶۶۸۲۳۹۴۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428501
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ تصویب نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت ۵۳۴۸۸ ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۵هیات محترم وزیران و نام شماره ۲۷۵۶۸/۶۲ مورخ۲۰/۲/۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ریال۲۵۱۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به مبلغ ۳۵۱۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید. پ۹۶۰۲۲۴۹۴۰۸۸۱۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446143
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ و نامه شماره ۵۱۶۹۶/۹۶مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی اکبری ک. م ۱۱۱۱۱۳۶۱۱۴و محمد جعفر مزده ک. م ۱۲۳۹۷۹۳۶۸۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۰۶۴۵۴۵۴۱۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13481258
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۴ و نامه شماره ۴۵۸۶۱/۹۶ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۳۱۵۴۱۱۲۵۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570500
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ و تاییدیه بانک مرکزی به شماره ۱۳۲۹۵۲/۹۶ مورخ ۲/۵/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۳۰۱۴۰۵۷۲۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657491
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز ۱۷۷۰۹۵ / ۹۶ مورخ ۷/۶/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوذر سروش کدملی ۳۱۴۹۶۰۱۵۵۱ به عنوان عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران تعیین گردید. پ۹۶۰۷۲۳۶۳۲۷۳۷۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666532
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۲۱۱۳۸۶ /۹۶ مورخ ۶/۷/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم تانیا یغمایی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۶۶۷۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۲۶۳۴۰۶۲۸۳۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714901
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۲۱۱۳۸۴/۹۶ مورخه ۶/۷/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مرتضی ذکاوت به شماره ملی ۱۵۳۲۵۸۱۴۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۲۴۳۷۹۹۶۹۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198624
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۷۲۷۶۶/۹۷ مورخه ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسیدسازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶تعیین شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۶۱۲۲۱۰۵۴۱۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه