شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101309051


شماره ثبت:
86465
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1370/8/8
آدرس:
تهران اتوبان ستاري شمالي، خيابان شهيد خليل آبادي، خيابان هجرت، شقايق 16، پلاك 30 1473743997

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای اسعد بهرامی بوکانی 1245422
علیمردان عظیمی فشی 1245422
آقای حسین کشاورزصادق 1245422
آقای احمد شهسواریان 1245422
آقای محمد امینی آلاشتی 1245422
آقای منصور هادی زاده 13638613
آقای حسین شیخی 13638613
آقای عبدالله پاسبانی 13638613
عبدالکریم پورکیان احمدآبادی 14167452

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1245422
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۲ واصل گردیده: ۱ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) و شرکت مهندسین مشاور وسائط نقلیه (خودرو) ایران (سهامی خاص) و شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا (سهامی خاص) و شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا (سهامی خاص) و شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام) به اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی مدیریت انتخاب گردیدند. ۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۲ آقای اسعد بهرامی بوکانی با کدملی ۲۹۲۸۷۸۴۰۵۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای احمد شهسواریان با کدملی ۰۰۳۵۹۹۴۸۸۶ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور وسائط نقلیه (خودرو) ایران (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و آقای علی مردان عظیمی فشی با کدملی ۳۳۰۹۷۴۴۰۴۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای محمد امینی آلاشتی با کدملی ۲۲۵۹۶۸۳۶۸۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای حسین کشاورزصادق با کدملی ۵۸۸۹۴۱۸۳۹۴ به نمایندگی از شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام) به سمت عضو موظف هیئت مدیره ۳ هیئت مدیره به استناد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۴۱ اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۷ و ۱۱ و ۱۸ از ماده ۳۸ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود و مقرر داشت در خصوص موارد تفویض شده هیئت مدیره در جریان امور قرار گیرد. ۴ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۳۵۶۱۲ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602091
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب حکم شماره ۶۱۶۵/س مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ آقای سید مرتضی قاضی مرعشی بنمایندگی از طرف شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه خودرو ایران (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردید. ش۹۳۰۶۱۱۴۴۹۸۹۳۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602110
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۹۳ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۹۳۰۶۱۱۷۶۸۲۷۸۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602121
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالکریم پور کیان احمد آبادی بعنوان عضو موظف هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. ش۹۳۰۶۱۱۶۹۹۳۹۷۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638722
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به محل جدید به آدرس کرج، عظیمیه، میدان بعثت، خیابان سرو شمالی، کوچه زنبق ۱۴ پلاک ۲ با کدپستی ۳۱۵۵۸۷۴۷۵۷ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۳۰۷۰۸۷۴۶۹۶۷۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954958
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت به شرح فوق الذکر شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ باتفاق آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند (حسابدار رسمی) باشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵ انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب نمود. ش۹۵۰۵۱۸۱۲۸۵۵۹۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13351897
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت از آدرس قبلی به تهران: بزرگراه شهید ستاری شمالی (بین حکیم و همت) خیابان شهید خلیل آبادی، خیابان هجرت، کوچه شقایق شانزدهم، پلاک ۳۰ کدپستی ۱۴۷۳۷۴۳۹۹۷ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۵۱۲۲۲۷۷۳۵۳۸۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389912
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱

به موجب نامه‌ی شماره ۰۲۲۶۲ / ۲۰ / ۱۳۹۶ مورخ ۱۹ / ۰۱ / ۱۳۹۶ مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری کرج و با استناد به صورت جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵ مرکز شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد (سهامی عام) به نشانی تهران، بزرگ راه شهید ستاری‎شمالی (بین حکیم و همت)، خیابان شهید خلیل آبادی، خیابان هجرت، کوچه‌ی شقایق شانزدهم، پلاک ۳۰، کدپستی ۱۴۷۳۷۴۳۹۹۷ انتقال یافت و در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تحت شماره‌ی ۸۶۴۶۵ به ثبت رسیده است. پ۹۶۰۱۲۸۵۰۰۵۵۵۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581433
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به سال۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا ش م ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ - شرکت مالیبل سایپا ش م۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶ - شرکت سازه گستر سایپا ش م ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ - شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا ش م ۱۰۱۰۱۸۲۰۵۴۶ - شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه خودرو ش م ۱۰۱۰۰۹۵۰۸۷۶ پ۹۶۰۶۰۶۳۳۸۳۱۸۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638613
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین شیخی با کدملی ۶۴۱۹۷۲۷۳۱۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. - آقای منصور هادی زاده با کدملی ۰۰۵۵۳۱۱۸۸۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه (خودرو) ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۹۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۰۸۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای عبدالله پاسبانی با کدملی ۵۹۴۹۵۹۶۲۲۶ به نمایندگی از شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای عبدالکریم پورکیان احمدآبادی با کدملی ۵۲۷۹۶۳۵۷۵۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. - حدود اختیارات مدیرعامل: هیئت مدیره به استناد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۴۱ اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۷، ۱۱، ۱۸ از ماده ۳۸ اساسنامه شرکت را مدیرعامل تفویض گردید - صاحبان امضای مجاز: کلیه اسناد و اوراق بهاء دار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۷۱۲۵۳۵۷۷۱۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167452
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور منحل اعلام و آقای عبدالکریم پورکیان احمدآبادی با کدملی ۵۲۷۹۶۳۵۷۵۸ بسمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران اتوبان ستاری شمالی، خیابان شهید خلیل آبادی، خیابان هجرت، شقایق ۱۶، پلاک ۳۰ کد پستی ۱۴۷۳۷۴۳۹۹۷ می‌باشد پ۹۷۰۵۲۲۴۰۲۲۹۱۴۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه