شرکت سرمایه گذاری غدیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101306234


شماره ثبت:
86180
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1370/7/24
آدرس:
تهران شهر تهران-وليعصر-كوچه نور-بلوار ميرداماد-پلاك 347-طبقه اول-- 1969614595

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد رضا پیشرو 699883
آقای رحیم اسماعیلی داناکدملی 699883
آقای حجت الله صیدی 699883
آقای محمدرضا عرفانی 1354876
آقای علی اشرف افخمی 1354876
آقای غلامرضا سلیمانی امیری 1354876
آقای غلامعلی کیانی 10381560
آقای علی کاظمی 10381560
قدرت اله شریفی 10613695
حمید فلاح هروی 10613695
آقای مهدی فتاحی 10613695
حمید برهانی 10613695
غفار قنبری 13201851
محمود احمدپورداریانی 13201851
آقای عیسی رضایی 13941777
آقای فرشاد حیدری 13941777
شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین 13941777
مهدی بازارگان 14226652

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 699883
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت۸۶۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۲/۹۰ رحیم اسماعیلی دانا به ک م ۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به ش م ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ و محمدرضا پیشرو به ک م ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به ش م۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ و حجت اله صیدی به ک م ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و علی کاظمی به ک م ۶۲۱۹۶۵۷۹۴۲ به نمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح و مهدی فتاحی به ک م۴۴۳۱۴۸۹۱۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش م۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. رحیم اسماعیلی دانا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا پیشرو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی کیانی به ک م۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکهای صادره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۴۱۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701023
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت۸۶۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۴۲۰۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941777
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب رسید: محمدرضا عرفانی با ک. م ۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ بجای محمدرضا پیشرو بنمایندگی از بانک صادرات ایران با ش. م ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۰۳۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103099
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوقهای بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۳۵۷۵۹۸ و شرکت سرمایه گذاری ساتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ و صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰، بانک صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲. پ۱۶۶۹۵۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1354876
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۲ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری ساتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۵۶۰ به نمایندگی آقای محمود احمدپورداریانی به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، بانک صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به نمایندگی آقای محمدرضا عرفانی به شماره ملی ۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، صندوقهای بیمه نیروهای مسلح به نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری به شماره ملی ۲۰۶۰۵۳۷۵۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۵۰۳ به نمایندگی آقای علی اشرف افخمی به شماره ملی ۳۳۷۹۷۷۴۱۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به نمایندگی آقای فرشاد حیدری به شماره ملی ۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره. اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای صادره، با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود. جهت انجام پرداختهای جاری به مدیرعامل اختیار داده شد تا نسبت به افتتاح حساب جاری جداگانه و با امضاء دو نفر از آقایان غلامرضا سلیمانی امیری، افشین بنایی و سعید معماراصفهانی اقدام نماید. حداکثر موجودی حساب فوق مبلغ دو هزار میلیون ریال خواهدبود که پس از هزینه ۵۰٪ آن قابل شارژ می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۸۹۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586225
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۸۵۳۱ مورخ ۳/۲/۹۳ اعلام می‌دارد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردیده است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۳۰۶۰۳۶۱۱۵۳۸۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9898023
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۸۸ سید محمد جهرمی جهت بقیه مدت تصدی به عنوان نماینده بانک صادرات استان اردبیل در هیئت مدیره و نیز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10057132
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۶۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فریوران به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10381560
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۲/۹۰ رحیم اسماعیلی دانا به ک م ۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به ش م ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ و محمدرضا پیشرو به ک م ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به ش م۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ و حجت اله صیدی به ک م ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و علی کاظمی به ک م ۶۲۱۹۶۵۷۹۴۲ به نمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح و مهدی فتاحی به ک م۴۴۳۱۴۸۹۱۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش م۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. رحیم اسماعیلی دانا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا پیشرو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی کیانی به ک م۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکهای صادره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10613695
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۶۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۸۹ مهدی فتاحی به کد ملی ۴۴۳۱۴۸۹۱۴۲ بجای قدرت الله شریفی به کد ملی ۳۳۹۲۲۱۷۷۹۴ به نمایندگی از بانک صادرات استان بوشهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۳۵۹۶ و حمید برهانی به کد ملی ۴۵۶۹۱۸۹۰۳۲ به جای حمید فلاح هروی به کد ملی ۰۹۳۹۴۶۷۷۲۰ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و سایر اعضای هیئت مدیره کماکان در سمتهای قبلی ابقاء گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10822779
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب رسید: محمدرضا عرفانی با ک. م ۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ بجای محمدرضا پیشرو بنمایندگی از بانک صادرات ایران با ش. م ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12671098
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۰۷/۰۸/۹۴ و مجوز شماره ۰۶۱/۲۲۷۱۱۸ , ۹۴۹ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۳۶۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۶۰۸۰ میلیارد ریال منقسم به ۴۶۰۸۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده (به مبلغ ۹۷۶۷۷۷۹۴۰۷۰۴۲ ریال) و آورده نقدی (به مبلغ ۳۱۲۲۲۰۵۹۲۹۵۸ ریال) افزایش یافته و مبلغ ۷۲۹۳۰۶۹۵۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۵۹۹/۴۳۳۹/۷۲ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ بانک صادرات ایران شعبه بازار بزرگ میرداماد کد ۴۳۳۹ پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۴۱۲۰۳۵۸۵۴۸۷۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12739964
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ نیز بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴به تصویب رسید. پ۹۵۰۱۲۳۹۷۱۲۱۱۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201851
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۶۸۶ / ۱۲۲ مورخه ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عیسی رضایی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۷۶۸۱۳ به جای آقای علی اشرف افخمی به شماره ملی ۳۳۷۹۷۷۴۱۲۱ به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۵۰۳ در هیئت مدیره انتخاب شد. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمود احمدپور داریانی به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی به شماره ملی ۲۶۷۹۵۰۹۲۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرشاد حیدری به شماره ملی ۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عیسی رضایی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۷۶۸۱۳ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۵۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا سلیمانی امیری به شماره ملی ۲۰۶۰۵۳۷۵۸۴ به نمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۴۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای صادره، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هالوگرام معتبر خواهد بود. جهت انجام پرداختهای جاری به مدیرعامل اختیار داده شد تا از طریق حساب سپرده تنخواه مشترک شرکت و با امضای متفق دو نفر از سه نفر آقایان غلامرضا سلیمانی امیری، حسن پورعبدالهیان و هوشنگ مهدوی اقدام نماید. بدیهی است حداکثر موجودی حساب سپرده فوق مبلغ سه میلیارد ریال خواهد بود که پس از رسیدن جمع مبالغ هزینه شده به میزان ۵۰ درصد آن قابل احیاء می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۰۰۱۹۳۷۱۷۶۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336610
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۳/۳۰۰۶۹۶/۹۵۹مورخ ۹/۱۲/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۴۶۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ۱۴۱۷۶۶۷۷۱۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۷۹۲/ ت / ۴۳۳۹/۷۲ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۵بانک صادرات ایران شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و مبلغ ۲۵۵۷۸۵۰۸۸۸۲۶ ریال بموجب گواهی شماره۵۶۹/۴۳۳۹/۷۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۵بانک صادرات ایران شعبه میرداماد پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۲۱۴۹۴۲۵۳۵۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339374
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۴۳۸۰۱مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ اعلام می‌دارد در خصوص افزایش سرمایه مبلغ۱۷۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل اندوخته سرمایه‌ای و مبلغ ۸۳۵۲۵۴۴۰۸۱۴۴۶ریال از محل مطالبات از قلم افتاده که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۱۲۱۷۶۰۳۵۸۳۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374389
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ نیز بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اشخاص حقوقی ذیل را بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب نمود. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۵۹۹۰ صندوق‌های بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی۱۴۰۰۳۳۰۹۴۸۲ شرکت توسعه و مدیریت صبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۱۱۶۲۶۱۴۹۰۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13685128
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۲۶۹۳۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران - ولیعصر - کوچه نور - بلوار میرداماد - پلاک ۳۴۷طبقه اول کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵تغییر یافت. پ۹۶۰۸۰۹۴۷۸۸۰۳۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941777
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۳۰۰۹ , ۱۲۲ مورخه ۲۰/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود احمدپور داریانی کد ملی ۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱ به نمایندگی از صندوق بیمه نیروهای مسلح شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۴۸۲ به سمت رییس هیئت مدیره آقای فرشادحیدری کد ملی ۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای غلامرضا سلیمانی امیری کد ملی ۲۰۶۰۵۳۷۵۸۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۵۹۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عیسی رضایی کد ملی ۰۴۹۱۱۷۶۸۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا ساروخانی کد ملی ۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای صادره، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هالوگرام معتبر خواهد بود. جهت انجام پرداختهای جاری به مدیرعامل اختیار داده شد تا از طریق حساب سپرده تنخواه مشترک شرکت و با امضای متفق دو نفر از سه نفر آقایان غلامرضا سلیمانی امیری، حسن پور عبداللهیان و هوشنگ مهدوی اقدام نماید. بدیهی است حداکثر موجودی حساب سپرده فوق مبلغ سه میلیاردریال خواهد بود که پس از رسیدن جمع مبالغ هزینه شده به میزان پنجاه درصد آن قابل احیا می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضای مدیرعامل با حق توکیل به غیر و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران براساس برنامه راهبردی مصوب هیئت مدیره پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره تعیین شرایط استخدام، ترفیع و تعدیل کارکنان و میزان حقوق و دستمزد، مزایا، کارانه و پاداش عملکرد کارکنان و تعیین مزایای پایان خدمت کارکنان تعیین و پرداخت پاداش به مدیران شرکتها و هلدینگهای تابعه و وابسته براساس بودجه مصوب هیئت مدیره پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی پولی و مالی دیگر برنامه ریزی عملیاتی برای دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و گزارش ادواری آن به هیئت مدیره صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی براساس سیاستهای مصوب هیئت مدیره خرید وفروش سهام و انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ، ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف نیم درصد سرمایه ثبتی شرکت و بیش از آن براساس مصوبات هیئت مدیره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها بر اساس مصوبات هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا بر اساس مصوبات هیئت مدیره حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری له شرکت و دفاع از هر دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده علیه شرکت در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن): اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، و حق انتخاب وکیل با حق توکیل مکرر و تفویض امور فوق الذکر به وکیل و حق تعیین نماینده و عزل آن. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای شش ماهه و سالانه و ارایه آن به هیئت مدیره و تهیه صورت سود و زیان در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه پیشنهاد تقسیم سود وتخصیص هرنوع اندوخته به هیئت مدیره برای تصویب در مجمع پیشنهاد انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ‌ها و شرکتهای بزرگ به هیئت مدیره برای تصویب اعضای هیئت مدیره پ۹۶۱۲۲۲۳۶۹۱۰۷۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975818
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۳۳۹۱/۱۲۲مورخ ۶/۱/۱۳۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۱۲۲۸۲۰۴۲۹۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226650
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۸۶۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات تفویضی به مدیرعامل به شرح زیر میباشد: اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چک‌های صادره، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هالوگرام معتبر خواهد بود. جهت انجام پرداخت های جاری به مدیرعامل اختیار داده شد تا از طریق حساب تنخواه شرکت و با امضای متفق دو نفر از سه نفر آقایان مهدی بازارگان، حسن پورعبداللهیان و هوشنگ مهدوی اقدام نماید. بدیهی است حداکثر موجودی حساب فوق مبلغ سه میلیارد ریال خواهد بود که پس از رسیدن جمع مبالغ هزینه شده به میزان پنجاه درصد آن قابل تأمین مجدد میباشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضای مدیرعامل با حق توکیل به غیرو مهر شرکت معتبر خواهد بود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران بر اساس مصوبه هیات مدیره. پیشنهاد ساختار سازمانی به هیات مدیره. ارائه شرایط استخدام، ترفیع و تعدیل کارکنان و میزان حقوق و دستمزد، مزایا، کارانه و پاداش عملکرد کارکنان و مزایای پایان خدمت کارکنان به هیات مدیره. تعیین و پیشنهاد پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه و وابسته به هیات مدیره. پیشنهاد بودجه سالانه به هیات مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی پولی و مالی دیگر. برنامه ریزی عملیاتی برای دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و گزارش ادواری آن به هیات مدیره. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی بر اساس سیاست‌های مصوب هیات مدیره. خرید و فروش سهام و انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ، و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف نیم درصد سرمایه ثبتی شرکت، و بیش از آن بر اساس مصوبات هیات مدیره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها بر اساس مصوبات هیات مدیره. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا، بر اساس مصوبات هیات مدیره. حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری له شرکت و دفاع از هر دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده علیه شرکت در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرروزیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، و حق انتخاب وکیل با حق توکیل مکرر و تفویض امور فوق الذکر به وکیل و حق تعیین نماینده و عزل آن. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای شش ماهه و سالانه و ارایه آن به هیات مدیره و تهیه صورت سود وزیان در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه. پیشنهاد تقسیم سود و تخصیص هرنوع اندوخته به هیات مدیره برای تصویب در مجمع. پیشنهاد انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ به هیات مدیره. پ۹۷۰۷۰۱۷۰۲۵۹۴۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226652
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۸۶۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی بازارگان کدملی ۰۰۳۳۳۱۴۲۸۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۵۹۹۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید پ۹۷۰۷۰۱۶۷۳۲۷۱۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه