سرمایه گذاری سپه

شرکت سرمایه گذاری سپه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101296740
تهران خيابان آفريقا خيابان آناهيتا پلاك23 1917644151
13
افراد
18
آگهی‌ها
85207
شماره ثبت
1370/6/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 616697
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سپهسهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: محمدباقر امامی ۱۳۷۷۰۱۲۷۵۱ به جای محمدمسعود سمیعی نژاد به نمایندگی از شرکت ساختمانی سپه ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. در نتیجه محمدکاظم چقازردی ۳۲۵۱۶۲۷۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و داود مددی ۰۶۰۲۷۹۱۶۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالرحیم همایون پور ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، رسول سعدی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ و محمدباقر امامی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۱۴۳۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033572
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ک م ۱۰۱۰۳۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به ک م ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت‌های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به ک م ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و سرمایه گذاری ساختمانی سپه به ک. م ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ سرمایه گذاری مهر به ک. م ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۷۶ و سیمان هرمزگان به ک. م ۱۰۸۰۰۷۴۱۵۸ مدیریت توسعه گوهران امید به ک. م ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹. پ۱۶۳۴۷۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083958
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدکاظم چقازردی به کدملی ۳۲۵۱۶۲۷۸۲۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم قاری زاده به کدملی ۱۱۴۰۱۲۷۹۲ به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۷۴۱۵۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدباقر امامی به کدملی ۱۳۷۷۰۱۲۷۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و میرعلی یاری به کدملی ۲۹۰۹۳۳۱۸۰۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی اعم از چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه هیئت تعیین گردید. پ۱۶۵۹۰۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147968
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت۸۵۲۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۶۹۰۳۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147969
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام به شماره ثبت۸۵۲۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۹/۹۱ و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۹۲/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۸۸/۳ منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۸/۳ سهم بانام به ارزش ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی طی گواهی شماره ۸۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۰ بانک سپه شعبه ممتاز نگین پرداخت شده میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲/۶/۱۳۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۶۹۰۳۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628208
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام شماره ثبت ۸۵۲۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ و پیرو مجوز بشماره ۲۷۱۶۳۸/۱۲۱ مورخ ۲۵/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کاظم چقازردی به کد ملی ۳۲۵۱۶۲۷۸۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدباقر امامی به کد ملی ۱۳۷۷۰۱۲۷۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر محمدی به کد ملی ۲۳۹۱۳۱۹۸۸۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امیدیه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ مصطفی افشار طونیانی به کد ملی۵۸۸۹۵۴۱۶۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۷۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای کریم قاری زاده به کد ملی ۱۱۴۰۱۲۶۷۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر و اوراق عادی نیز بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۶۸۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702618
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۷۹۴۰۷۳۱۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10221362
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردیده: اعضاء هیئت مدیره برای مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: میرعلی یاری به کد ملی ۲۹۰۹۳۳۱۸۰۶ به نمایندگی شرکت چاپ و نشر سپه با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۶ کریم قاری زاده با کد ملی ۱۱۴۰۱۲۶۷۹۲ به نمایندگی شرکت سیمان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۷۴۱۵۸ جایگزین گردیدند: بنابراین: رسول سعدی به کد ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ و محمدباقر امامی به کد ملی ۱۳۷۷۰۱۲۷۵۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و محمدکاظم چقازردی بسمت رئیس هیئت مدیره و میرعلی یاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم قاری زاده بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مرسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق موارد مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10470907
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: محمدباقر امامی ۱۳۷۷۰۱۲۷۵۱ به جای محمدمسعود سمیعی نژاد به نمایندگی از شرکت ساختمانی سپه ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. در نتیجه محمدکاظم چقازردی ۳۲۵۱۶۲۷۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و داود مددی ۰۶۰۲۷۹۱۶۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالرحیم همایون پور ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، رسول سعدی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ و محمدباقر امامی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10843925
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657137
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۵۶۵ , ۱۲۲ مورخ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرحیم همایون پور با کدملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ به جای آقای کریم قاری زاده با کدملی ۱۱۴۰۱۲۶۷۹۲ به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان با شناسه ملی ۱۰۸۰۰۷۴۱۵۸ جهت عضویت در هیئت مدیره تعیین و اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد کاظم چقازردی با کدملی ۳۲۵۱۶۲۷۸۲۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد میرزاده طباطبائی با کدملی ۱۲۳۹۷۱۳۴۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر با شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۳۷۷۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عباس هاشمی منش با کدملی ۲۵۹۳۲۸۸۱۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اکبر محمدی با کدملی ۲۳۹۱۳۱۹۸۸۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید با شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای عبدالرحیم همایون پور با کدملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان با شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره حدود و اختیارات مدیرعامل را مشتمل بر ۱۶ بند به شرح ذیل تصویب نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت ومرخصی و بازنشستگی بموجب آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره تهیه تشکیلات و سازمان اداری شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون متفرقات آن اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی و انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن حق صلح و سازش و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل و تفویض کلیه اختیارات لازم و حق توکیل به غیر و عزل او اجرای مصوبات هیئت مدیره صدور حکم اعضاء هیئت مدیره شرکت‌های تحت پوشش. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و خدماتی موجه و نهایتا" ارائه این گونه طرح‌ها به هیئت مدیره. اقدام به خرید و فروش سهام شرکت‌ها در بورس و اوراق بهادار تهران در چارچوب آئین نامه‌های مصوب. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل و خارج از کشور و پرداخت حق عضویت آنها. انجام کلیه امور جاری شرکت در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی. اعمال اقدامات لازم به منظورآموزش نیروی انسانی اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم ازچک‌ها و براوت‌ها و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. در غیاب مدیرعامل اوراق مزبور با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء کلیه قراردادها تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال. پ۹۴۱۱۲۵۷۶۵۶۳۱۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742488
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۳۷۳ , ۱۲۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۱۲۴۵۱۶۹۹۷۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042761
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۹/۱۰/۹۴ و مجوز شماره ۰۵۱ ۲۳۴۳۸۰ / ۹۵۹ مورخ ۰۹/۰۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۳۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۳۸۲۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۲۷۵۳۸۷۲۶۱۹۳۱ ریال بموجب گواهی شماره ۸۱۸ مورخ ۶/۶/۹۵ بانک سپه شعبه نگین پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۷۰۶۳۷۰۲۱۸۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438391
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۹۲۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها و ادغام شده موسسه غیرتجاری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۶۰۲۳۱۸۵۵۶۳۹۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566467
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۹۱۵/ ۱۲۲ مورخ ۱۰/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عبدالرحیم همایون پور کد ملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیدجواد میرزاده طباطبایی کد ملی ۱۲۳۹۷۱۳۴۱۱ به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی آذر کد ملی ۴۵۱۹۴۳۵۲۰۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی سپه به سمت عضوهیئت مدیره آقای علی اکبر محمدی کد ملی ۲۳۹۱۳۱۹۸۸۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدابوالقاسم سجودی جورشری کد ملی ۰۴۵۳۱۷۹۰۴۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها و ادغام شده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسنادو اوراق بهادار و تعهدآور مالی اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دونفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرو اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و تنبیه و سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بموجب آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره تهیه تشکیلات و سازمان اداری شرکت و پینهاد آن به هیئت مدیره تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون متفرقات آن اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی و انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن حق صلح و سازش و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل و تفویض کلیه احتیارات لازم و حق توکیل به غیر و عزل او. اجرای مصوبات هیئت مدیره صدور حکم اعضا هیئت مدیره شرکت‌های تحت پوشش تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و حدماتی موجه و نهایتا" ارائه اینگونه طرح‌ها به هیئت مدیره. اقدام به خرید و فروش سهام شرکت‌ها در بورس و اوراق بهادار تهران در چارچوب آئین نامه‌های مصوب اقدام به عضویت شرکت در مجالمع علمی فنی بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل و خارج از کشور و پرداخت حق عضویت آنها انجام کلیه امور شرکت در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش نیروی انسانی اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از چک‌ها و بروات‌ها و سفته‌ها با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است در غیاب مدیرعامل اوراق مذبور با امضا دوتن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود کلیه مکاتبات و نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضا کلیه قرادادها تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال. پ۹۶۰۵۲۸۷۰۵۲۶۵۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687050
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
پیرو آگهی صادره بشماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۲۵۹۴ مورخ ۲۸/۵/۹۶ اعلام می‌گردد: آقای عبدالرحیم همایون پور کد ملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۸۰۹۵۹۷۹۳۲۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060094
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۴۴۳۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۳۱۲۲۴۱۶۱۶۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098854
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز مجمع عمومی فوق العاده ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ و نامه شماره ۰۱۸ ۳۵۸۳۴۵ / ۹۷۹ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۳۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۶۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۶۹۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ریالی از محل مطالبات حال شده و اورده نقدی افزایش یافت و مبلغ ۱۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره ۴۱۳مورخ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک سپه شعبه نگین پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید. پ۹۷۰۴۰۹۷۶۴۲۴۶۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک