صنایع تجهیزات نفت

شرکت صنایع تجهیزات نفت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101294315
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ميرداماد-خيابان كازرون شمالي-خيابان نيك راي-پلاك 5-طبقه چهارم-واحد شرقي 1919914618
14
افراد
23
آگهی‌ها
84962
شماره ثبت
1370/5/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 921390
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۴۹۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران با ش. ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ با کدملی۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت توربوکمپرسور نفت با ش. ملی۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت با ش. ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۹۱۹، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با ش. ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱، شرکت ساختمانی اویول با ش. ملی۱۰۱۰۰۷۷۸۵۰۶، شرکت سرمایه گذاری سروش یاران با ش. ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۱۲۷۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977252
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: سید ابوالحسن خاموشی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۹۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و ایرج طیبی به شماره ملی ۰۰۴۰۵۱۴۲۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سروش یاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد خادمی موغاری به شماره ملی ۱۱۸۹۴۷۱۷۶۰ به نمایندگی از شرکت توربوکمپرسور نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سالار علیاری کرده به شماره ملی ۱۴۶۳۵۱۵۰۱۴ و فضل الله وکیل فرد به شماره ملی ۱۲۱۹۲۷۰۴۳۱ به ترتیب به عنوان نمایندگان شرکتهای ساختمانی ایول به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۸۵۰۶ و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی شرکت کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ جهت تعیین مدت تصدی هیئت مدیره منتخب شده‌اند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۳۶۴۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224040
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224043
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282891
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
پیرو آگهی شماره۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۷۰۰۵۶۱۴ مورخ۸/۸/۹۲ تاریخ صحیح برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه۲۵/۳/۹۲ می‌باشد. پ۱۷۵۴۱۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675398
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ و آقای یاور حیرانی به کد ملی ۵۹۶۹۵۶۳۴۶۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت سرمایه گذاری سروش یاران (سهامی خاص) به شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰ شرکت ساختمانی اویول (سهامی خاص) به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۷۸۵۰۶ شرکت توربوکمپرسور نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع تجهیزات (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۰۳۹۹۷۴۲۷۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675400
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالحسن خاموشی با کد ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی ساختمان صنایع نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ایرج طیبی با کد ملی ۰۰۴۰۵۱۴۲۴۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سروش یاران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فضل اله وکیلی فرد با کد ملی ۱۲۱۹۲۷۰۴۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعلی آذربادگان با کد ملی ۰۰۴۰۵۸۲۴۹۳ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمانی اویول (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۸۵۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدچرچی ممقانی با کد ملی ۰۰۵۶۷۳۷۴۰۸ به نمایندگی از طرف شرکت توربوکمپرسور نفت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد خادمی موغاری با کد ملی ۱۱۸۹۴۷۱۷۶۰ (خارج از عضای هیئت مدیره،) به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و اوراق و اسناد عادی شرکت با امضای انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ قسمت اول ماده ۲۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۳۰۸۰۳۷۶۱۱۵۹۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9535509
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرح به شماره ملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9749691
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص بشماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۳۱/۵/۸۹ کلیه پرداخت‌های تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال با امضای مشترک مدیرعامل مجید خدابخش و معاون مالی اداری جلال رزاقی لنگرودی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ظهرنویسی اسناد و سفته‌های شرکت‌های تابعه تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال با امضای مشترک مدیرعامل مجید خدابخش و معاون مالی اداری جلال رزاقی لنگرودی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10490600
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۹/۵/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر۲۹ ماده و۸ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10930239
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۴۹۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران با ش. ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ با کدملی۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت توربوکمپرسور نفت با ش. ملی۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت با ش. ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۹۱۹، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با ش. ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱، شرکت ساختمانی اویول با ش. ملی۱۰۱۰۰۷۷۸۵۰۶، شرکت سرمایه گذاری سروش یاران با ش. ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868866
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ومجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۲۷۷۸/۴۱مورخ ۱۵/۲/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۹۷۷۸۶۵۸۷۰۰۰ریال به مبلغ ۳۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یک هزارریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۴۰۱۸۲۶۷۹۸۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893169
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۵/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۷۷۸/۴۱مورخ ۱۵/۲/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۴۴۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۴۱۴۵۲۹۶۴۹۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919886
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ شرکت مهندی و ساختمان صنایع نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹ شرکت توربوکمپرسور نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴ شرکت گروه سروش یاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰ شرکت تدبیر بین الملل اویول به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۲۹۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۲۹۱۹۹۸۰۳۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945386
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ومجوز شماره ۸۲۸۵/۴۱مورخ ۲۸/۴/۹۵سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۹۵۱۶/۱۲۲مورخ ۲۶/۴/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل میباشد موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع فعالیت شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) در کلیه زمینه‌های تجهیزات و ماشین آلات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شامل تولید، عرضه، توزیع، فروش، عملیات بازرگانی در حدود فعالیت شرکت، تحصیل درآمدهای مستغلات و خدمات بعد از فروش و نیز ایجاد کارخانجات و انجام سایر فعالیتها در زمینه طراحی و مهندسی امور فنی و خدمات صادرات، مشاوره اخذ نمایندگی‌های داخلی و خارجی، سرمایه گذاری مشارکت و هرگونه فعالیت لازم دیگر جهت تحقق موضوع شرکت و تاسیس شرکتهای داخلی و خارجی، انجام پروژه‌های صنعتی به روش مهندسی ساخت و نصب و راه اندازی در حوزه تامین و مهندسی اجزاء و قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، سرمایه گذاری وجود مازاد و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، تحصیل اعتبار، تسهیلات و استقراض از بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری داخلی دارای مجوز از بانک مرکزی و شرکتها در چهارچوب قوانین و مقررات می‌باشد. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت تهران: بلوار میرداماد خیابان کازرون – کوچه نیک رای – پلاک ۵ صندوق پستی شرکت ۱۹۳۹۵۴۶۶۳ می‌باشد و شرکت فاقد شعب است. مدت شرکت: نامحدود سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷ - هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شرکت گروه سروش یاران به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۰به نمایندگی ایرج طیبی به کد ملی ۰۰۴۰۵۱۴۲۴۲نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تدبیر بین الملل اویل به شماره ثبت ۴۴۳۵۸۷به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۲۹۷به نمایندگی سید علی آذربادگان به کد ملی ۰۰۴۰۵۸۲۴۹۳عضو هیات مدیره شرکت توربو کپرسورنفت به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴به نمایندگی محمد چرچی ممقانی به کد ملی ۰۰۵۶۷۳۷۴۰۸عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان صنعت نفت به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱به نمایندگی عباس زارکی هنزکی به کد ملی ۰۴۹۲۹۴۶۳۱۰به سمت عضو هیات مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت به شماره ثبت ۶۴۸۱۳به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹به نمایندگی سید ابوالحسن سید خاموشی به کد ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰به سمت رئیس هیات مدیره محمد خادمی موغاری به کد ملی ۱۱۸۹۴۷۱۷۶۰به سمت مدیر عامل ۸ - شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع: در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همراه با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود. در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا" بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضرری است در مجمع عمومی عادی تصمیمات همراه با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. ۹ - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: این موارد در اساسنامه پیش بینی نشده است لیکن طبق ماده ۵۵اساسنامه شرکت سایر موارد و موضاتی که در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده است مشمول قانون تجارت قانون بازار آوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوامین و مقررات جاری خواهد بود. ۱۰ - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است بدهی‌های شرکت بدهی‌های کوتاه مدت ۵۱۸۰۹۲۹۵۹۵۸۰ بدهی‌های بلند مدت ۲۸۹۴۶۳۶۵۲۲ مجموع بدهی‌ها ۵۲۱۹۸۷۵۹۶۱۰۲ بدهی‌های احتمالی ضمانت نامه بانکی ۱۱۶۱۳۰۰۲۸۸۹۷ ظهر نویسی سفته اشخاص ثالث ۴۰۵۹۱۲۳۴۳۶۶۳۷ مجموع بدهی‌های احتمالی ۴۱۷۵۲۵۳۴۶۵۵۳۴ روز نامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوطه به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده می‌باشد ضمنا رعایت مفاد ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامی است. پ۹۵۰۵۱۲۷۲۱۷۸۷۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052406
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۵ و مجوزهای شماره‌های: ۸۲۸۵/۴۱ مورخ ۲۸/۴/۹۵ سازمان خصوصی سازی و ۱۱۶۶۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدشرکت مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس واوراق بهادار با۵۶ماده و۱۱تبصره تصویب جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ۹۵۰۷۱۲۲۲۶۸۵۶۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091171
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۶۲۷/۴۱ مورخ ۲۶/۰۷/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی با کدملی۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به نمایندگی ازشرکت مهندسی ساختمان صنایع نفت باشناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹به سمت رئیس هیات مدیره و آقای ایرج طیبی باکدملی۰۰۴۰۵۱۴۲۴۲ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری سروش یاران با شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای عباس زارعی هنزکی باکدملی ۰۴۹۲۹۴۶۳۱۰ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت باشناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱به سمت عضوهیات مدیره و آقای سیدعلی آذربادگان باکدملی۰۰۴۰۵۸۲۴۹۳ به نمایندگی ازشرکت تدبیربین الملل اویول باشناسه ملی۱۰۳۲۰۹۰۲۲۹۷به سمت عضوهیات مدیره و آقای محمدچرچی ممقانی باکدملی ۰۰۵۶۷۳۷۴۰۸ به نمایندگی ازشرکت توربوکمپرسورنفت باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴به سمت عضوهیات مدیره و آقای محمدخادمی موغاری باکدملی ۱۱۸۹۴۷۱۷۶۰ (خارج ازاعضای هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق واسنادمالی وتعهدآورشرکت ازجمله چک، سفته، برات، وقراردادها با امضای مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضای دونفر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست ومکاتبات واوراق واسنادعادی شرکت با امضای انفرادی مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبراست. هیات مدیره اختیارات مندرج دربندهای ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۰۸۰۳۸۸۴۵۴۸۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238790
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۱۰۸۸/۴۱ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمدتقی زمان سرایی با کد ملی ۲۵۹۳۵۹۷۸۴ به نمایندگی از شرکت توربوکمپرسور نفت باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴ به جای آقای محمد چرچی ممقانی دارای کد ملی۰۰۵۶۷۳۴۰۸به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده تعیین گردید. و سمت سایر اعضای هیات مدیره به قوت خود باقیست - کلیه اوراق واسنادمالی وتعهدآورشرکت ازجمله چک، سفته، برات وقراردادها با امضای مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و مکاتبات واوراق واسنادعادی شرکت با امضای انفرادی مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. ۵ - هیات مدیره اختیارات مندرج دربندهای ۹ - ۱۰ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶و۱۷ ماده۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۱۰۱۴۶۵۴۳۶۴۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254190
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
پیرو آگهی بشماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۷۰۴۷ مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ آقای محمد تقی زمان سرایی به کدملی ۲۵۹۳۵۹۳۷۸۴ و آقای محمد چرچی ممقانی به کدملی ۰۰۵۶۷۳۷۴۰۸ صحیح می‌باشد که بدین وسیله تصحیح می‌گردد. پ۹۵۱۰۲۵۶۷۳۱۵۳۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13630626
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۰۵۳۳۶۷۵۶۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783752
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدفرشیدمعصومی دارای کدملی ۰۰۶۸۸۶۳۰۸۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اهداف به ش. م ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ بجای آقای عباس زارعی هنزکی به کدملی ۰۴۹۲۹۴۶۳۱۰ برای باقیمانده مدت تصدی به عنوان عضوهیأت مدیره انتخاب گردید. آقای محمد مهدی طوفانی نژاد دارای کدملی ۰۶۵۱۶۳۴۷۲۵ به نمایندگی ازشرکت تدبیر بین الملل اویول به ش. م ۱۰۳۲۰۹۰۲۲۹۷ بجای آقای سیدعلی آذربادگان به کدملی ۰۰۴۰۵۸۲۴۹۳برای باقیمانده مدت تصدی به عنوان عضوهیأت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۰۵۶۴۱۸۸۷۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13923067
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی مرکز اصلی شرکت ۱۹۱۹۹۱۴۶۱۸ میباشد. پ۹۶۱۲۱۶۸۳۳۵۱۰۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030527
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید مهتدی دارای کدملی ۰۳۸۴۴۳۶۸۷۰به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳به جای آقای سیدفرشیدمعصومی برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۷۰۲۲۵۲۴۳۵۶۴۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک