شرکت فنر سازی خاور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101292955


شماره ثبت:
84822
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1370/5/9
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-تهران ويلا-خيابان شهيد سيد محسن كلوپ-خيابان شهيد حسين شوريده (22)-پلاك 8-طبقه همكف 1444935411

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محسن نوروزی موحد 1036265
آقای بهمن بینش 9880884
آقای سید مجید صانعی موسوی 9880884
آقای علی علیرضایی 13418636
رضا شیخی 13418643
آقای مجید افرا 13418643
آقای محمود مشفقی 13418643
ابوالفضل گرجی 13418742
آقای داریوش نیماوری 13723706
آقای عباس خلج هدایتی 13807118
آقای قدرت سکاکیان 13807118
طاهر پیروی 13807118
آقای اسمعیل سعیدی 13977005
آقای سیروس شجاعی برجوئی 13977005

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1036265
آگهی تصمیمات شرکت فنر سازی خاور سهامی عام به شماره ثبت۸۴۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ به نمایندگی محسن نوروزی موحد به ش ملی ۰۰۶۶۲۸۹۷۰۱ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ به نمایندگی مجید افرا به ش ملی ۰۰۴۷۲۸۰۴۸۴ و شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۲۲۹۰ به نمایندگی رضا شیخی به ش ملی ۱۲۴۹۶۶۳۹۵۴ و شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ به نمایندگی محمود مشفقی به ش ملی ۰۰۳۶۷۶۹۳۲۰ و شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۶۷۳۰ به نمایندگی اسماعیل سعیدی به ش ملی ۰۰۴۴۶۴۶۶۹۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ رضا شیخی بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن نوروزی موحد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید افرا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق مواد مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۳۶۶۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056032
آگهی تصمیمات شرکت فنرسازی خاور سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۵۶۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621804
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی خاور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران خودرو سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۲۲۹۰ به جای شرکت صنایع ریلی ایران خودرو سهامی خاص بسمت عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9636434
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی خاور سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۰ مواد ۱۲ ۲۲ ۲۸ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح شدند. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9880884
آگهی تصمیمات شرکت فنرسازی خاور سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ و هیات مدیره ۲۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ به نمایندگی سید مجید صانعی موسوی به کدملی ۰۴۵۲۸۰۱۶۶۴ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ به نمایندگی بهمن بینش به کدملی ۱۳۷۳۶۷۸۹۳۳ شرکت صنایع ریلی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳ به نمایندگی رضا شیخی به کدملی ۱۲۴۹۶۶۳۹۵۴ شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ به نمایندگی محمود مشفقی به کدملی ۰۰۳۶۷۶۹۳۲۰ شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۶۷۳۰ به نمایندگی اسماعیل سعیدی به کدملی ۰۰۴۴۶۴۶۶۹۰ رضا شیخی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مجید صانعی موسوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهمن بینش به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود مشفقی و اسماعیل سعیدی بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۸ ۱۱ ۱۲ ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد و سایر اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10121621
آگهی تصمیمات شرکت فنرسازی خاور سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز بسمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10300466
آگهی تصمیمات شرکت فنرسازی خاور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. رضا شیخی به کدملی ۱۲۴۹۶۶۳۹۵۴ بنمایندگی جدید شرکت ریخته‎گری آلومینیوم ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ و مجید افرا به کدملی ۰۰۴۷۲۸۰۴۸۴ بنمایندگی جدید شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ بنابراین رضا شیخی به سمت رئیس هیئت‎مدیره و مجید افرا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیات‎مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552759
آگهی تصمیمات شرکت فنرسازی خاور سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۴/۹۰ محسن نوروزی به کدملی۰۰۶۶۲۸۹۷۰۱ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۰۰۶۸۲ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی تعیین گردیدند. ضمنا نشانی شرکت در تهران به خ آزادی نبش اسکندری شمالی ساختمان۲۴۱ ط۱۰ واحد۳ کدپستی۱۴۱۹۹۳۴۹۳۳ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800571
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه، صورت حساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. پ۹۵۰۲۲۷۸۶۸۷۲۳۳۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13342187
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۲۲۹۰ شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۶۷۳۰ پ۹۵۱۲۱۷۳۹۷۶۲۲۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418636
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت پارس فنر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۳۴۷۸ شرکت فنرکاوه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۶۷۳۰ آقای اسمعیل سعیدی به کد ملی ۰۰۴۴۶۴۶۶۹۰ آقای علی علیرضایی به کد ملی ۰۰۸۱۱۹۲۹۲۴ آقای عباس خلج هدایتی به کد ملی ۰۶۰۲۷۹۰۱۲۳ پ۹۶۰۲۱۸۴۸۲۹۳۳۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418643
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید افرا با کد ملی ۰۰۴۷۲۸۰۴۸۴ به نمایندگی شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای رضا شیخی با کد ملی ۱۲۴۹۶۶۳۹۵۴ به نمایندگی شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۲۲۹۰بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای محمود مشفقی با کد ملی ۰۰۳۶۷۶۹۳۲۰ به نمایندگی شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی به عنوان ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰عضو هیأت مدیره آقای حسن مرادی به شماره شناسنامه ۳۸۰۵ و کد ملی ۰۰۵۹۸۸۳۱۳۸ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای اسمعیل سعیدی به شماره شناسنامه ۱۵۷ و کد ملی ۰۰۴۴۶۴۶۶۹۰ به نمایندگی شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۶۷۳۰ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل وکلیه اوراق واسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ازاعضاء هیأت مدیره وبا مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات خود به شرح مندرج در بند‌های ۱و۴و۶و۷و۸و۱۱و۱۲و۱۴ ازماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۲۱۸۷۸۷۷۴۸۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418742
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس خلج هدایتی به کدملی ۰۶۰۲۷۹۰۱۲۳ به عنوان رییس هیأت مدیره. آقای داریوش نیماوری کد ملی ۰۰۴۳۹۹۱۱۷۳ به نمایندگی شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه ۱۰۱۰۳۱۹۶۷۳۰ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره آقای ابوالفضل گرجی به کد ملی ۰۰۵۶۵۲۴۰۷۲ به نمایندگی شرکت پارس فنر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۳۴۷۸ به عنوان مدیرعامل و عضوهیأت مدیره. آقای اسمعیل سعیدی به کد ملی۰۰۴۴۶۴۶۶۹۰ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای علی علیرضایی به کد ملی ۰۰۸۱۱۹۲۹۲۴ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، پ۹۶۰۲۱۸۵۸۳۶۸۲۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13723706
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس خلج هدایتی به کدملی ۰۶۰۲۷۹۰۱۲۳ به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای داریوش نیماوری کدملی ۰۰۴۳۹۹۱۱۷۳ نماینده شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه ۱۰۱۰۳۱۹۶۷۳۰ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و آقای قدرت سکاکیان به کدملی ۵ ۱۷۱۳۸۴ ۱۵۵ نماینده شرکت پارس فنر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۳۴۷۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل سعیدی به کدملی۰۰۴۴۶۴۶۶۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علی علیرضایی به کدملی ۰۰۸۱۱۹۲۹۲۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک، سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیات مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، پ۹۶۰۸۳۰۴۸۴۳۹۹۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807118
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس خلج هدایتی به کدملی ۰۶۰۲۷۹۰۱۲۳ به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای طاهر پیروی به کدملی ۲۸۵۱۲۳۹۰۷۴ بجای آقای داریوش نیماوری نماینده شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه ۱۰۱۰۳۱۹۶۷۳۰ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و آقای قدرت سکاکیان به کدملی ۱۵۵۱۷۱۳۸۴۵ نماینده شرکت پارس فنر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۳۴۷۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل سعیدی به کدملی ۰۰۴۴۶۴۶۶۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی علیرضایی به کدملی ۰۰۸۱۱۹۲۹۲۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، پ۹۶۱۰۱۸۵۲۲۸۸۲۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13887161
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران تهران ویلا خیابان شهید سید محسن کلوپ خیابان شهید حسین شوریده (۲۲) پلاک ۸ طبقه همکف کدپستی ۱۴۴۴۹۳۵۴۱۱ تغییر یافت پ۹۶۱۱۳۰۷۸۹۲۷۲۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977005
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس خلج هدایتی به کدملی ۰۶۰۲۷۹۰۱۲۳ به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای سیروس شجاعی برجویی به کد ملی ۵۵۵۸۸۱۵۰۵۱ بجای آقای طاهر پیروی به نمایندگی شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه ۱۰۱۰۳۱۹۶۷۳۰ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و آقای قدرت سکاکیان به کد ملی۱۵۵ ۱۷۱۳۸۴ ۵ نماینده شرکت پارس فنر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۳۴۷۸به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل سعیدی به کد ملی۰۰۴۴۶۴۶۶۹۰به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی علیرضایی به کد ملی ۰۰۸۱۱۹۲۹۲۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۱۲۲۹۸۵۲۴۱۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14103203
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاشفان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهراد مشار بشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۴۱۱۵۸۴۱۹۳۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328156
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷و مجوز شماره ۴۰۸۸۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۸/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده ۱۱تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۰۹۰۳۲۳۳۸۴۸۹۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه