شرکت ارزش آفرینان سرمایه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101282815


شماره ثبت:
83685
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1370/3/1
آدرس:
تهران خ وليعصر روبروي پارك ملت نبش ارمغان غربي ش3 1967813314

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی بهروزی 727621
فاطمه عبدالهی 727621
امید حاجی حسینی 727621
بیژن اسمعیلی 1045995
آقای مهدی سوادلو 10997397
مهناز عقبایی 10997397
نیلوفر اسمعیلی 10997397
سید مصطفی صفاری 10997397

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 727621
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان سرمایهسهامی عام به شماره ثبت۸۳۶۸۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۳/۶/۹۰ علی بهروزی به کدملی۰۰۴۰۷۹۳۲۸۱ به جای عیسی اسحاقی به نمایندگی شرکت کف به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و امید حاجی حسینی به کدملی۰۰۵۵۳۰۰۷۱۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و فاطمه عبداللهی به کدملی۰۰۴۱۶۱۵۵۷۳ به جای سید مصطفی صفاری به نمایندگی از شرکت صنایع بسته بندی داروگر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۰۱۹۰ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۶۹۸۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727772
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان سرمایهسهامی عام به شماره ثبت ۸۳۶۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش و حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۶۹۹۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045995
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: امید حاج حسینی به ک م ۰۰۵۵۳۰۰۷۱۵ به جای علی بهروزی به ک م ۰۰۴۰۷۹۳۲۸۱ بنمایندگی از شرکت سهامی عام کف به ک م ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بیژن اسمعیلی به ک م ۰۰۴۲۴۴۸۴۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهناز عقبائی به ک م ۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. پ۱۶۴۰۱۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133410
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی عام به شماره ثبت۸۳۶۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۹۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۸۰۰/۹۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما از محل تجدید ارزیابی تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۶۸۳۰۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233319
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ را تصویب کرد. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۲۸۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9661832
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان سرمایه (سهامی عام) بشماره ثبت۸۳۶۸۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۱۳۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997397
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۶۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کف شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶ و شرکت صنایع بسته بندی داروگر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۹۰ و شرکت کیمیای ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۴۶۹۸ و شرکت البرز شیمی رازی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۴۲۲۲ و شرکت جهان شیمی آریا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۳۵۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۸۹ بیژن اسمعیلی کدملی ۰۰۶۲۴۴۸۴۱۷ به نمایندگی شرکت البرز شیمی رازی و عیسی اسحاقی کدملی ۴۸۹۸۳۸۱۱۹۹۵ بنمایندگی شرکت کف و نیلوفر اسمعیلی کدملی ۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷ بنمایندگی شرکت تولیدی کیمیای ایران و مهناز عقبائی کدملی ۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶ بنمایندگی شرکت جهان شیمی آریا و سید مصطفی صفاری کدملی ۰۷۹۳۴۳۹۰۹۴ بنمایندگی شرکت صنایع بسته بندی داروگر بسمت مدیرعامل تعیین و اختیارات وی بشرح صورتجلسه است. بیژن اسمعیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و عیسی اسحاقی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله و چک و سفته و برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11094954
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش و حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه