تولیدی الیاف پلی پرو پیلن

شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101274958
تهران خ خالد استامبولي ك 13 پ 20 1513753511
6
افراد
9
آگهی‌ها
82871
شماره ثبت
1370/1/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 691928
آگهی تصمیمات شرکت تولید الیاف پلی پروپیلن سهامی عام به شماره ثبت۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود صفاری آشتیانی به کدملی ۰۰۵۲۸۸۸۳۷۱ و حمیدرضا سمائی به کدملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ و حامد فرض علیان به کدملی ۰۰۶۴۸۸۸۴۷۹ و اسد شریفان به کدملی ۰۷۹۳۲۱۰۱۳۵ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ حمیدرضا سمائی بسمت رئیس هیئت مدیره، حامد فرض علیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود صفاری آشتیانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات با امضاء متفق مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۸۸۷۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422261
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن سهامی عام شماره ثبت ۸۲۸۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و حمید رضا سمائی به کد ملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ و حامد فرض علیان به کد ملی ۰۰۴۶۸۸۸۴۷۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۱۸۱۱۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422263
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن سهامی عام در حال تصفیه شماره ثبت ۸۲۸۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورت جلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و حمید رضا سمائی به کد ملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ و حامد فرض علیان به کد ملی ۰۰۶۴۸۸۸۴۷۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی به امضای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۱۱۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9669818
آگهی تصمیمات شرکت تولید الیاف پلی پروپیلن سهامی عام به شماره ثبت۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود صفاری آشتیانی به کدملی ۰۰۵۲۸۸۸۳۷۱ و حمیدرضا سمائی به کدملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ و حامد فرض علیان به کدملی ۰۰۶۴۸۸۸۴۷۹ و اسد شریفان به کدملی ۰۷۹۳۲۱۰۱۳۵ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ حمیدرضا سمائی بسمت رئیس هیئت مدیره، حامد فرض علیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود صفاری آشتیانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات با امضاء متفق مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941624
آگهی تصمیمات شرکت تولید الیاف پلی پروپیلن سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۲۸۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مسعود صفاری آشتیانی به کد ملی ۰۰۵۲۸۸۸۳۷۱ و حمیدرضا سمائی به کد ملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ و حامد فرض علیان به کد ملی ۰۰۶۴۸۸۸۴۷۹ و اسد شریفان به کد ملی ۰۷۹۳۲۱۰۱۳۵ و حسن حاصل طلب به کد ملی ۰۸۷۲۵۸۰۳۲۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۰ حمیدرضا سمائی بسمت رئیس هیئت مدیره و حامد فرض علیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود صفاری آشتیانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و دو نفر از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652987
آگهی تصمیمات شرکت تولید الیاف پروپیلن سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688866
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۴۱۲۱۲۵۰۸۱۹۱۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688872
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و آقای حمید رضا سمائی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ و آقای حامد فرض علیان به شماره ملی ۰۰۶۴۸۸۸۴۷۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۱۲۲۴۱۴۵۰۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094564
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد نامه شماره ۳۱۴۶۷ هیئت تصفیه مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ و در اجرای کامل ماده ۲۲۵ ل ا ق ت مراتب ختم تصفیه شرکت مذکور اعلام می‌گردد. پ۹۵۰۸۰۵۴۳۰۹۵۳۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک