شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101274506


شماره ثبت:
82826
تعداد بازدید:
25
تأسیس:
1369/12/27
آدرس:
تهران – خيابان خالد اسلامبولي – كوچه نهم - پلاك 20- 1513733411

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای جواد بستانیان 712730
آقای علی خدابخش 986197
سیدمحمدرضا سیدنورانی 986197
آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی 13082497
آقای عبداله رفعت 13082497
آقای ناصر شاهباز 13082497
در نتیجه محمدرضا رستمی 13082497

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712730
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۲۸۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه همیاری کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۶۴۲۰ شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۰۵ شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۴۱۶۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981858
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۵/۱۰/۹۱ ماده۴۵ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۶۶۲۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986197
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: حجت اله قاسمی صیقل سرائی به ک م ۵۷۰۹۸۳۹۲۷۲ به نمایندگی از مؤسسه همیاری کوثر به ش م ۱۰۱۰۰۳۷۶۴۲۰ و سید محمدرضا سید نورانی به ک م ۰۰۴۳۷۷۲۱۶۱ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز به ش م ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ و عبداله رفعت به ک م ۴۸۱۹۶۷۱۳۹۱ به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف به ش م ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ و محمدرضا رستمی به ک م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت ملی خدماتی تدارک به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ و علی خدابخش به ک م ۴۵۷۹۹۷۷۹۴۷ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به ش م ۱۰۱۰۱۵۲۰۵ انتخاب گردیدند که حجت اله قاسمی صیقل سرائی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی خدابخش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضاء یکی از آنان و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۱۱۳۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10643150
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه همیاری کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۶۴۲۰ شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۰۵ شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010626
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ شرکت انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۱۷۸۳۴۲۵۱۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082497
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی کد ملی ۵۷۰۹۸۳۹۲۷۲ به نمایندگی از طرف موسسه همیاری کوثر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۶۴۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای ناصر شاهباز کد ملی۰۰۵۶۶۳۰۰۹۳ به نمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ بسمت عضو هیات مدیره آقای علی خدابخش کد ملی ۴۵۷۹۹۷۷۹۴۷ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای عبداله رفعت کد ملی ۴۸۱۹۶۷۱۳۹۱ به نمایندگی شرکت ملی ریسباف شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ بسمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا رستمی کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی شرکت ملی خدماتی تدارک شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب هریک از آنها با امضاء یکی از آنان و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۲۸۶۰۱۳۴۳۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263594
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان خالد اسلامبولی کوچه نهم پلاک ۲۰ کد پستی ۱۵۱۳۷۳۳۴۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۱۰۲۹۴۰۶۷۹۱۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789665
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فریوران به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۰۹۴۹۴۶۶۱۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221030
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی شرکت انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ۹۷۰۶۲۶۱۱۸۹۰۲۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه