شرکت مهرکام پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101267070


شماره ثبت:
82062
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1369/11/6
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-جاده قديم كرج-خيابان سپاه اسلام 36-بزرگراه اميرسرلشگرشهيدحسين لشگري-پلاك 0-طبقه همكف- 1389836361

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای باقر شعشانی 1043900
محمدجواد نجفی 1346111
آرمان موسوی 1346111
علیرضا یوسفی مقدم 1346111
مهدی اکبر 1346111
آقای مجید صفاتی 9536050
آقای محمود ترابی 10898111
آقای علی شیخ زاده 10898111
آقای علیرضا فاطمی 10898111
آقای جواد کیان مهر 10898111
آقای امیرحسین قرائیان 10898111
علیرضا ساجی 12733174
مصطفی پارسا 13718413
آقای مهدی یونسیان 13718413
آقای محمد تقی جوینده 13718413
ناصر حیدریان 13718413
عبداله بابائی 13718413
آقای محمدحسین مهدی 14329044

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 657486
آگهی تصمیمات شرکت مهرکام پارسسهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به ش. م ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش. م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۷۵۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043900
آگهی تصمیمات شرکت مهرکام پارس سهامی عام بشماره ثبت ۸۲۰۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: محمدباقر شعشعانی به ش ملی ۲۰۶۲۷۴۲۳۱۲ به جای علی شیخ زاده به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و امثال آنها با امضاء مدیرعامل (محمود ترابی) و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۹۴۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189047
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ شرکت سرمایه گذاری سمند شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ شرکت لیزینگ خودرو کار شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۰۳۸ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰. پ۱۷۱۱۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346111
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید. محمدجواد نجفی با کد ملی ۰۰۴۵۹۹۳۲۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ محمدباقر شعشعانی با کد ملی ۲۰۹۲۷۴۲۳۱۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ علیرضا یوسفی مقدم با کد ملی ۰۰۵۳۷۱۶۸۲۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ آرمان موسوی با کد ملی ۰۰۴۰۷۸۷۱۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت لیزینگ خودرو کار با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۰۳۸ مهدی اکبر با کد ملی ۰۰۴۵۰۳۸۷۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۷۴۷۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570639
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره طبق ماده ۳۷ اساسنامه موارد ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیهء ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. پیش بینی و تصویب بودجهء سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامهء هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت: دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری: با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیهء اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادهء دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن): اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حقق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. پ۹۳۰۵۲۲۷۶۸۵۵۲۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9536050
آگهی تصمیمات شرکت مهرکام پارس سهامی خاص به شماره ثبت۸۲۰۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ و شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ و شرکت لیزینگ خودرو کار به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۹۰۳۸ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9748046
آگهی تصمیمات شرکت مهر کام پارس سهامی عام بشماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10083063
آگهی تصمیمات شرکت مهرکام پارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۴/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10898111
آگهی تصمیمات شرکت مهرکام پارس سهام عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۹۰ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ بنمایندگی علیرضا فاطمی به کدملی ۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ بنمایندگی محمود ترابی به کدملی ۰۳۲۲۴۸۱۷۹۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزینگ خودرو کار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۰۳۸ بنمایندگی جواد کیان مهر به کدملی ۴۷۲۰۶۷۳۳۰۹ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ بنمایندگی علی شیخ زاده به کدملی ۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ بنمایندگی امیرحسین قرائیان به کدملی ۰۰۶۱۲۴۵۶۶۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733174
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا ساجی کدملی ۱۲۲۹۶۴۹۹۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تا تاریخ۱۰/۴/۹۶ تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - همچنین اوراق عادی و مراسلات واحکام اداری با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۱۸۳۰۴۷۳۹۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879868
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره۰۰۹ ۲۱۱۱۳۱ , ۹۵۹ مورخ ۱/۲/۹۵ وبا کسب اجازه از مجمع عمومی فوق العاده ۲۵/۵/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۲۸۰۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده مبلغ ۴۴۷ ۲۹۷ ۷۱۸ ۲۱۱ ریال و آورده نقدی مبلغ واریزی طی گواهی بانک اقتصاد نوین بشماره ۵۷/۲۱۴۹۵مورخ ۲۲/۱/۹۵شعبه صنعتگران پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۴۰۸۵۱۹۲۵۲۳۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889664
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات حاصله خود از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند. اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمانی جهت حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها اخدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق آئین نامه مربوطه تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره اقدام به افتتاح هر نوع حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر پس از تائید هیئت مدیره دریافت مطالبات و اقدام به پرداخت دیون شرکت عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و مناقصه و مزایده و …که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه مصوب شرکت و گروه صنعتی ایران خودرو واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست پیگیری ثبت هرگونه اختراع و با نام ونشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن‌ها تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری پس از تائید هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراص به هر مبلغ و به هر مدت و به هرمیزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستورلازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و …و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق تکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورتهای مالی شرکت هر سه ماه، شش ماه یکبار و ارائه صورتهای مالی شش ماهه آن به بازرس و بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقصای سال مالی و همچنین ترازنامه و همچنین ترازنامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان سه، شش و نه ماهه شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره و عنداللزوم به بازرسان شرکت دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هرگونه اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره پبشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکتها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هیئت مدیره تهیه و ارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هیئت مدیره در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد پ۹۵۰۴۱۳۵۰۱۷۳۱۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002620
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴به تصویب رسید. پ۹۵۰۶۱۴۵۸۱۹۲۶۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442128
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی یونسیان باکدملی ۰۰۳۴۹۴۷۲۸۰به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند با شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مراسلات و احکام اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۳۰۲۶۶۳۲۲۰۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611801
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اشخاص حقوقی زیربرای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ شرکت گسترش سیستمهای نوین آرا (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۷۴۹۴۶شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ و شرکت لیزینگ خودرو کار (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۰۳۸ موسسه حسابرسی شهود امین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۵۹۱۲۲۰۴۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718413
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ به نمایندگی مصطفی پارسا به شماره ملی ۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ به نمایندگی ناصر حیدریان به شماره ملی ۶۲۲۹۶۹۰۰۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به نمایندگی مهدی یونسیان به شماره ملی ۰۰۳۴۹۴۷۲۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت لیزینگ خودرو کار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۰۳۸ به نمایندگی عبداله بابائی به شماره ملی ۰۴۳۹۲۶۳۳۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش سیستمهای نوین آرا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۷۴۹۴۶ به نمایندگی محمد تقی جوینده به شماره ملی ۰۶۵۱۶۶۸۷۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین اوراق عادی و مراسلات و احکام اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۲۷۱۹۸۶۹۶۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815809
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران کیلومتر ۱۱ بزرگراه امیر سر لشکر حسین لشکری (جاده مخصوص کرج) پلاک ۱۱۸ به کدپستی ۱۳۸۹۸۳۶۳۶۱ تغییر یافت پ۹۶۱۰۲۴۸۱۸۹۲۲۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13913046
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمانی جهت حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شروط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق آئین نامه مربوطه تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره اقدام به افتتاح هرنوع حساب به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر پس از تأیید هیئت مدیره دریافت مطالبات و اقدام به پرداخت دیون شرکت عقدهرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یافسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و مناقصه و مزایده و …. که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه مصوب شرکت و گروه صنعتی ایران خودرو واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست پیگیری ثبت هرگونه اختراع و با نام و نشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یاواگذاری اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن‌ها تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری پس از تأیید هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراض به هرمبلغ و به هرمدت و هر میزان سود و کارمزد و یاهرگونه شرایطی که مقنضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده از طراف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش و فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب باحق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و …. و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین میزان استهلاک‌ها باتوجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورتهای مالی شرکت هرسه ماه، شش ماه یکبار و ارائه صورتهای مالی شش ماهه آن به بازرس و بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و همچنین ترازنامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان سه، شش، نه ماهه شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره و عندالزوم به بازرسان شرکت دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصوییب هیئت مدیره پیشنهاد هرگونه اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره پیشنهاد انتشاراوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری و با مشارکت در شرکتها و مؤسسات دیگر در خارج از کشور به هیئت مدیره تهیه و ارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هیئت مدیره در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ۹۶۱۲۱۳۱۵۱۷۲۵۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227626
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی شهود امین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه داریا روش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۷۰۱۴۱۶۴۷۲۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329044
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین مهدی، به شماره ملی ۰۰۴۲۷۶۲۴۵۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره برای باقیمانده مددت تصدی جایگزین آقای مهدی یونسیان گردید. هیأت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و ساختار اصلی طرح تشکیلاتی و سازمانی، جهت حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره برای بررسی و تصویب، نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شروط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق آئین نامه مربوطه تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیأت مدیره اقدام به افتتاح هرنوع حساب به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر پس از تأیید هیأت مدیره دریافت مطالبات و اقدام به پرداخت دیون شرکت عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه مصوب شرکت و گروه صنعتی ایران خودرو واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست پیگیری ثبت هرگونه اختراع و با نام و نشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوطه به آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری پس از تأیید هیأت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیأت مدیره تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش و فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرایط مصطفی پارسا ناصر حیدریان محمدحسین مهدی عبداله بابایی محمدتقی جوینده رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیات مدیره مدیرعامل و عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته وتأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورتهای مالی شرکت هر سه ماه، شش ماه یک بار و ارائه صورتهای مالی شش ماهه آن به بازرس و بازرسان شرکت پس از تصویب هیأت مدیره تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و همچنین ترازنامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان سه، شش، نه ماهه شرکت جهت بررسی و تصویب به هیأت مدیره و عندالزوم به بازرسان شرکت دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیأت مدیره پیشنهاد هرگونه اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیأت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیأت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیأت مدیره پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکتها و مؤسسات دیگر در خارج از کشور به هیأت مدیره تهیه و ارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هیأت مدیره در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیأت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات و دستور العمل‌های شرکت و مصوبات هیأت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، اوراق عادی، مراسلات و احکام اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۹۰۵۱۴۲۸۶۶۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه