شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101266176


شماره ثبت:
81969
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1369/10/29
آدرس:
تهران-سعادت آباد-خيابان سعادت آباد-خيابان سي و هشتم-پلاك 32-طبقه چهارم 1997933655

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد کریمیان 1092246
حمید زادبوم 1092246
بهرام مرندی 1092246
حسن عربیان 1092246
حسن مهدی پوردامیر 9801626
آقای گل محمد بامری 9801626
علی جرجانی 9801626
آقای احمد موسوی 10666329
امیر عامری 10831649
محمد آئین 10831649

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651931
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب خزر کاسپینسهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشا منش به ش. م ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به ش. م ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۷۸۹۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092246
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی عام به شماره ثبت۸۱۹۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت فیبر بابلسر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶ و شرکت صنایع کاغذسازی کاوه سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸ و شرکت محصولات کاغذی لطیف سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۶۷۷ و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۹۱ بهرام مرندی به کدملی ۲۷۵۴۰۴۹۳۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کریمیان به کدملی ۲۸۸۸۹۹۲۰۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن عربیان به کدملی ۳۸۰۱۴۴۸۱۹۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید زادبوم به کدملی ۳۸۷۴۴۲۸۳۳۸ و علی جرجانی به کدملی ۲۱۶۱۲۷۲۵۴۳ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. اسناد تعهدآور و قراردادهای بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره و مدیر شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۶۲۹۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140571
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کوشامنش ش ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین ش ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۶۸۶۷۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252053
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام مرندی به کدملی ۴ ۴۰۴۹۳۰ ۲۷۵ به نمایندگی از شرکت نفت وگاز و پتروشیمی تامین به ش. م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره , آقای حمید زادبوم به کدملی ۳۸۷۴۴۲۸۳۳۸ به نمایندگی از شرکت محصولات کاغذی لطیف به ش. م ۱۰۱۰۱۰۱۶۶۷۷ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد کریمیان به کدملی ۳۸۹۹۲۰۴۲۸۸ به نمایندگی از شرکت کاغذسازی کاوه به ش. م ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سعید دیانتی به کدملی ۱۲۸۴۷۱۸۲۰۹ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به ش. م ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای حسن عربیان به کدملی ۳۱۴۴۸۱۹۳۸۰ نمایندگی از شرکت فیبر بابلسر به ش. م ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضا اسناد تعهدآور و قراردادهای بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت ممهور به مهر شرکت نافذ است. اختیارات مدیرعامل بندهایی از ماده ۴۸ اساسنامه (اختیارات هیئت مدیره) به همراه استثناهای آن بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۴۰۲۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603453
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۱۲۶۳۶۴۸۴۲۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9801626
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی عام ثبت شده به شماره۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: بهرام مرندی به ش ملی ۲۷۵۴۰۴۹۳۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و گل محمد بامری به ش ملی۳۵۹۱۰۹۸۲۲۱ به نمایندگی شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۶۷۷ و حسن مهدی پور به ش ملی۲۰۹۰۹۸۳۱۹۱ به نمایندگی کاغذسازی کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸ و علی جرجانی به ش ملی ۲۱۶۱۲۷۲۵۴۳ به نمایندگی شرکت توسعه تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ و محمد آئینی به ش ملی ۲۸۰۱۶۱۹۰۱۰۱ به نمایندگی شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۰۵۶۳۹۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند که بهرام مرندی به سمت رئیس هیئت مدیره و گل محمد بامری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد آئینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. برخی اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۴۸ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905994
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاپسین سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۹۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶

با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۹۱ اساسنامه جدید شرکت در ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10190518
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۹۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10666329
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و خزر کاسپین سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به ش ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10831649
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی عام ثبت شده بشماره۸۱۹۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶

بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ بهرام مرندی به کدملی ۲۷۵۴۰۴۹۳۰۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پترو شیمیایی تامین بسمت رئیس هیئت‎مدیره و محمد کریمیان به کدملی ۲۸۸۸۹۹۲۰۴۳ به نمایندگی از شرکت کاغذسازی کاوه بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و محمد آئین به کدملی ۳۸۰۱۶۱۹۰۱۱ به نمایندگی از شرکت فیبر بابلسر بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و امیر عامری به کدملی ۰۰۷۱۱۱۷۵۷۱ به نمایندگی از شرکت محصولات کاغذی لطیف و علی جرجانی به کدملی ۲۱۶۱۲۷۲۵۴۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی بسمت عضو هیئت‎مدیره تعیین شدند. اسناد تعهدآور و قراردادهای بانکی با ا مضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت‎مدیره با مهر شرکت معتبر است. و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10833848
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۱۹۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۴/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت کاغذسازی کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸ و شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۶۷۷ و شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶ و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12936895
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۵۰۶۲۸۹۹۸۴۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604182
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸ شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۶۳۹۶ شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۶۷۷ مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۱۹۶۷۹۴۹۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه