شرکت نیرو ترانس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101260035


شماره ثبت:
45180
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1369/9/18
آدرس:
شيرازبلوارمدرس چهارراه شريف آبادبلوار اتحاد شركت نيروترانس 7159913846

اشخاص

عنوان طبق آگهی
فریبرز تیموری 1270218
آقای اکبر گزین 1270218
آقای احمد طایف پور 1454724
سیدمحمد هاشمی 1460132
علیرضا حدادی 10695151
آقای خلیل پارسا 10695151
آقای علیرضا خجسته وهاب زاده 10695151
عباسعلی کلوتی 10695151
آقای عین اله صالحی 13621253
آقای سعید یزدان پناه 13621253
آقای امان اله سروش 13621253
آقای شهرام حیدری 13621253
محمدهادی حاجی سیدتقیا 13621253

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 586154
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانسسهامی عام بشماره ثبت ۸۱۳۴۳به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ امان اله سروش به کدملی ۱۸۱۶۹۶۶۵۵۱ به نمایندگی از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۶۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۲۳۰۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681205
آگهی تصمیمات شرکت نیرو ترانسسهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

طبق صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۶۵۰۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036180
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۱۲/۹۱ فریبرز تیموری ک م۰۰۴۷۲۰۸۳۰۹ به نمایندگی از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران ش م۱۰۱۰۰۱۷۹۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۶۳۶۹۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086678
آگهی تصمیمات شرکت نیرو ترانس سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۲ سعید یزدان پناه ۲۲۹۶۰۴۰۸۶۱ به جای اکبر گزین ۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به ش. م ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی و اکبر گزین خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. پ۱۶۶۰۲۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124338
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت۸۱۳۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۶۷۸۶۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270218
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۵/۹۲ و هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل پارسا با ش م۲۵۷۱۶۱۳۷۴۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی , وظیفه , از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها با شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای فریبرز تیموری۰۰۴۷۲۰۸۳۰۹ به نمایندگی از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۹۶۸۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای اکبر گزین با ش ملی۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و آقای سعید یزدان پناه با ش م۲۲۹۶۰۴۰۸۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان با شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰ به سمت عضو هیات مدیره و امان اله سروش با ش۱۸۱۶۹۶۶۵۵۱ به نمایندگی از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۵۶۵۵ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علیرضا خجسته وهاب زاده با ش ملی۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت۲ سال از تاریخ۲۱/۵/۹۲ تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور , چک‌ها , سفته‌ها , بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه هیات مدیره تعیین شد. پ۱۷۴۹۴۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454724
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهام عام شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد طایف پور نصرآبادی با کدملی ۴۴۵۹۸۸۱۴۶۲ به جای فریبرز تیموری با ش م ۰۰۴۷۲۰۸۳۰۹ به عنوان نماینده شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۹۶۸۲ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شد. پ۱۸۲۵۵۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460132
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۳ اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ به نمایندگی آقای خلیل پارسا با کد ملی ۲۵۷۱۶۱۳۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۹۶۸۲ به نمایندگی آقای فریبرز تیموری با کد ملی ۰۰۴۷۲۰۸۳۰۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰ به نمایندگی آقای سعید یزدان پناه با کد ملی ۲۲۹۶۰۴۰۸۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره مؤسسه صندوق بازنشستگی وظیفه و از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به نمایندگی آقای شهرام حیدری با کد ملی ۴۱۹۸۵۰۴۵۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۶۵۵ به نمایندگی آقای سید محمد هاشمی با کد ملی ۱۵۳۳۳۶۰۹۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء متفق آقای اکبر گزین با کد ملی ۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰ (مدیرعامل) و آقای امان اله سروش با کد ملی ۱۸۱۶۹۶۶۵۵۱ (مدیر مالی) و در غیاب هر یک از آنها به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر نامه‌های اداری و عادی و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۲۷۳۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538957
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۰۱۶۷۳۱۹۸۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756451
آگهی تصمیمات شرکت نیرو ترانس سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

طبق صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10028665
آگهی تصمیمات شرکت نیرو ترانس سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10695151
آگهی تصمیمات شرکت نیرو ترانس سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کارگزاری سهام عدالت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۳۰ و بنمایندگی علیرضا خجسته وهاب زاده به کدملی ۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵ و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۶۵۵ بنمایندگی علیرضا حدادی به کدملی ۰۰۴۶۱۵۰۱۸۸ و شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۹۶۸۲ بنمایندگی عباس علی کلوتی به کدملی ۰۷۹۳۲۳۰۵۹۴و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ بنمایندگی اکبر گزین به کدملی ۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰ و صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ بنمایندگی خلیل پارسا به کدملی ۲۵۷۱۶۱۳۷۴۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۰ خلیل پارسا به سمت رئیس هیئت مدیره و عباسعلی کلوتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اکبر گزین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مرتبط با امور بانکی از جمله چک و سفته و برات و اسناد و مدارک مربوط به اعتبارات اسناد ارزی و ریالی اسناد و تضمین‌های دریافت تسهیلات مدارک و اسناد اخذ ضمانت نامه‌های بانکی بشرح زیر می‌باشد: ۱ بانکهای مستقر در شهرستان تهران: با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت ۲ بانک‌ها مستقر در شهرستان شیراز: با امضا متفق دو نفر از ۳ نفر آقایان اکبر گزین، امان اله سروش به کدملی ۱۸۱۶۹۶۶۵۵۱ (مدیر امور مالی) و سعید یزدان پناه به کدملی ۲۲۹۶۰۴۰۸۶۱ (مدیر امور اداری) با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور غیرمرتبط با امور بانکی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10751125
آگهی تصمیمات در شرکت نیرو ترانس (سهامی عام) بشماره ثبت۸۱۳۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۳/۸۹ به موجب حکم صادره علیرضا حدادی بجای سعید مهذب ترابی به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832114
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس سهامی عام بشماره ثبت ۸۱۳۴۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ امان اله سروش به کدملی ۱۸۱۶۹۶۶۵۵۱ به نمایندگی از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۶۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862300
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۸/۹۴ و به موجب مجوز‌های شماره ۵۸۳۱/۴۱ مورخ ۲۶/۳/۹۵ و ۵۸۷۹/۴۱ مورخ ۲۶/۳/۹۵ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۰۱۷ - ۲۲۵۵۴۶ , ۹۵۹ مورخ ۴/۳/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰ میلیارد منقسم به ۳۰۰ میلیون سهم هزار ریالی بانام می‌باشد که از محل مطالبات حال شده و نقدی (با توجه به گواهی‌های بانکی شماره ۱۹/۳۹۵۴ مورخ ۱/۳/۹۵ و شماره ۳۴۹/۳۹۳۵۴ مورخ ۳/۱۱/۹۴ بانک ملت شعبه میدان پیام شیراز) تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا شد. پ۹۵۰۳۳۰۹۶۷۸۸۱۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12904665
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عین اله صالحی به کد ملی ۱۹۷۰۶۳۰۱۵۹ به موجب نامه شماره ۱۰۹۷/۱۰۰/۹۵مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۵ به جای آقای فریبرز تیموری به عنوان نماینده شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران برای بقیه مدت تصدی در هیأت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۲۱۱۹۶۳۱۴۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918533
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ تصویب شد مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۲۹۱۵۱۳۹۹۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988766
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۹۸۳۹ , ۱۲۲ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت: ارائه امور خدمات آزمایشگاهی به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به آدرس شیراز بلوار مدرس چهار راه شریف آباد بلوار اتحاد شرکت نیرو ترانس کدپستی ۷۱۵۹۹۱۳۸۴۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می‌تواند هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۶۰۶۷۱۸۵۲۷۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148086
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۹۸۳۹ , ۱۲۲ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت به آدرس شیراز بلوار مدرس چهار راه شریف آباد بلوار اتحاد شرکت نیرو ترانس کد پستی ۷۱۵۹۹۱۳۸۴۶ انتقال وذیل شماره ۴۵۱۸۰ در این اداره به ثبت رسید. ش۹۵۰۹۰۳۷۵۸۹۲۴۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485786
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعیین روزنامه کثیرالانتشارروزنامه خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۰۴۴۱۹۲۰۵۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581249
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی با شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۶۵۵ شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۹۶۸۲ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۳۵۰۸۵ صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانک‌ها با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ ش۹۶۰۶۰۶۶۸۹۴۶۹۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621253
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل پارسا با کد ملی ۲۵۷۱۶۱۳۷۴۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۳۵۰۸۵ به موجب نامه شماره ۰۲۱/۹۶ مورخ ۰۵/۰۶/۹۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عین اله صالحی با کد ملی ۱۹۷۰۶۳۰۱۵۹ به نمایندگی از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۹۶۸۲ به موجب نامه شماره ۶۰۰۱۳۰/۹۶ مورخ ۰۵/۰۶/۹۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام حیدری با کد ملی ۴۱۹۸۵۰۴۵۹۸ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به موجب نامه شماره ۱۰۰۸۴/۱۷/۹۶مورخ ۲۳/۰۵/۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سعید یزدان پناه با کد ملی ۲۲۹۶۰۴۰۸۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی با شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ به موجب نامه شماره ۲۰۰/۰۳۰۶۶۴/۹۶ مورخ ۱۴/۰۶/۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد هادی حاجی سید تقیا با کد ملی ۲۵۹۴۲۴۰۸۴۲ به نمایندگی از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۶۵۵ به موجب نامه شماره ۵۲۳۱/۳ مورخ ۲۸/۰۵/۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای اکبر گزین با کد ملی ۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی، با امضاء متفق دو نفر از ۳ نفر آقایان اکبر گزین با کد ملی ۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰ (مدیرعامل) و امان اله سروش با کد ملی ۱۸۱۶۹۶۶۵۵۱ (مدیر مالی) و سعید یزدان پناه با کد ملی ۲۲۹۶۰۴۰۸۶۱ (مدیر امور اداری) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه‌های اداری و عادی و اسناد مناقصات و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای ثبت آنها. نمایندگی شرکت در کلیه مجامع، ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی، شرکت‌ها و سازمان‌ها با حق توکیل به غیر. تهیه صورت‌های مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و بودجه سالانه شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت از جمله آئین نامه‌های استخدامی، مالی، معاملاتی جهت طرح و تصویب هیئت مدیره. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش هر نوع کالا و خدمات و یا تحصیل و اجرا گذاردن آنها به هر صورت مطابق آئین نامه معاملات شرکت. تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضاء به مسئولیت خود به آنان با توجه به مفاد اساسنامه. کلیه مکاتبات عادی و اداری و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان، قراردادهای خرید و فروش هر نوع کالا و خدمات با امضاء مدیرعامل و رعایت آئین نامه‌های مربوطه انجام می‌گیرد. افتتاح و بستن حساب‌های جاری، سپرده سرمایه گذاری، اوراق مشارکت، اعتباری و غیره نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی به نام شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد و اوراق تجاری. عقد هر گونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تقاضای اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری به نفع شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق توکیل به غیر. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هیئت مدیره جهت تصویب. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن آنها ولو کرارا. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و قانونی با رعایت قوانین جاری کشور و اساسنامه شرکت. عقد هر نوع قرارداد خرید و فروش کالا و خدمات و یا تحصیل و اجراء گذاردن آنها به هر صورت مطابق با آئین نامه معاملات شرکت. ش۹۶۰۶۳۰۱۳۶۷۴۷۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742853
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد نامه شماره ۰۷۳ ۹۶۹/۳۴۲۲۶۳ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶سازمان بورس اوراق بهادار تهران و تصویب هیات مدیره فوق الذکر سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته که مبلغ ۷۱۹۰۳۳۹۲۰۰ریال آن طی گواهی‌های شماره ۳۹۳۵۴/۴۳ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶و شماره ۳۹۳۵۴/۵۵ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶بانک ملت شعبه میدان پیام شیراز نقدا واریز و مبلغ۱۴۲۸۰۹۶۶۰۸۰۰ ریال آن از محل مطالبات سهامداران و مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از طریق سود تقسیم نشده تأمین شده است. ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح و تغییر می‌یابد: «سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال است که به ۵۰۰ میلیون سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم می‌گردد که تماما پرداخت گردیده است.» ش۹۶۰۹۱۳۲۸۸۶۸۷۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه