شرکت سیمان فارس نو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101258929


شماره ثبت:
10346
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1369/9/11
آدرس:
استان فارس ، شهرستان شيراز ، بخش مركزي ، شهر شيراز، فرهنگ شهر ، كوچه 43شهيد رجائي ، بلوار شهيدرجائي ، پلاك 132 ، طبقه دوم ، واحد 8 7184813370

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید حسن آصفی 13220705
آقای اسدالله نیکفر 13220705
آقای رضا نوذری 13220705
بانمایندگی احمدشریفی خیرآبادی 13763205
آقای محمد غفران خلقی 14339691
آرش حبیبی آزاد 14339691
آقای بهنام خوشکلام 14339691

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1587524
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی اکبری یگانه بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. آقای آرش حبیبی آزاد بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالمجید نیکنام بسمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای محمد مهدی شاهی سوندی بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای رضا نوذری بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب شدند. چک‌های صادره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضا هیئت مدیره، برای پرداخت‌های تا سقف یک میلیارد ریال بعلاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، خرید حامل‌های انرژی و نقل و انتقال بین حساب‌های بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضا مدیرعامل و مدیر امور مالی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اسناد در خصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش‌های اعتباری، وکالت نامه‌های مربوط به ترخیص، صادرات و واردات کالا و وکالت نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان‌های ذیربط با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. براساس ماده ۴۴ اساسنامه قسمتی از اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۷۸۷۶۳۳۰۶۲۵ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081081
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ - اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: الف – شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان ب – شرکت سیمان فارس (سهامی عام) ج – شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) د – شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) ه – شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) ۲ - موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ و شماره ثبت ۱۳۷۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ و شماره ثبت ۲۲۰۷۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ - ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۷۲۷۷۸۳۴۴۶۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220705
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای آرش حبیبی آزاد با شماره ملی ۰۰۵۶۳۹۳۷۴۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. آقای اسداله نیک فر با شماره ملی ۴۸۴۸۶۳۳۴۳۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. آقای سید حسن آصفی باشماره ملی ۲۲۲۸۹۵۶۱۰۴به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد غفران خلقی با شماره ملی ۳۷۳۱۹۵۴۷۷۱ به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام) طبق معرفی نامه شماره ۱/۵۳۵۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۵، به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره.) آقای رضا نوذری با شماره ملی ۵۱۳۹۵۲۵۴۴۵ به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ دارندگان حق امضا: چک‌های صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت‌های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز، نفت کوره و نقل و انتقال بین حساب‌های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود. وکالت نامه‌ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان‌های ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۰۷۱۸۱۴۰۶۵۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488402
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۴۰۷۷۱۶۱۱۳۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763205
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شریفی خیرآبادی دارای کدملی ۱۸۲۹۳۴۰۱۷۴ به نمایندگی از شرکت بجای آقای اسداله نیک فر برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو جدید و با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. ۱ چک‌های صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت‌های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، خرید حامل‌های انرژی و نقل و انتقال بین حساب‌های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود. ۲ وکالت نامه‌ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان‌های ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۹۲۶۱۸۴۵۹۸۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220600
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) و شرکت سیمان فارس (سهامی عام) و شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) و شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) وشرکت ساخت ونصب صنعتی البرز (سهامی خاص) به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۴ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی متتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۶۲۶۹۶۵۲۶۱۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302043
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس ا ستان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، فرهنگ شهر، کوچه ۴۳شهید رجائی، بلوار شهیدرجائی، پلاک ۱۳۲، طبقه دوم، واحد ۸ کدپستی ۷۱۸۴۸۱۳۳۷۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۷۰۸۱۵۳۴۰۳۱۱۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339691
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرش حبیبی آزاد با شماره ملی ۰۰۵۶۳۹۳۷۴۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. وآقای محمد غفران خلقی با شماره ملی ۳۷۳۱۹۵۴۷۷۱ به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره. وآقای احمد شریفی خیرآبادی با شماره ملی ۱۸۲۹۳۴۰۱۷۴ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به سمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای بهنام خوشکلام با شماره ملی ۱۸۲۸۹۸۳۴۶۲ به نمایندگی از شرکت ساخت ونصب صنعتی البرز (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. چک‌های صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت‌های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، خرید حامل‌های انرژی ومالیات عملکرد و ارزش افزوده و نقل و انتقال بین حساب‌های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود و وکالت نامه‌ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان‌های ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. انجام امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و سایر سازمانهای رسمی در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور. عزل و نصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمان براساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره و در مورد مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هئیت مدیره. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت براساس مقرارت جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره و در مورد حقوق و مزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. تعیین حدود اختیارت و شرح و ظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط جاری شرکت. تهیه و تنظیم روشها وآیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری پس از تصویب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی کشور نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه دعاوی اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی و جزایی در هر یک از مراجع ذیربط و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و درخواست ضرر و زیان صدور دستور لازم الاجرا تعقیب آنها، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و سایر اقدامات مرتبط خرید هر نوع مواد، قطعات و کالای مورد احتیاج شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین امول منقول و غیر منقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه مصوب سالیانه شرکت در قالب آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های مصوب هئیت مدیره. تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران با تصویب هیئت مدیره. عقد هر نوع قرارداد خرید و فروش مرتبط با موضوع شرکت، در چارچوب آیین نامه معاملات و مصوبات هئیت مدیره. فروش محصولات شرکت براساس ضوابط جاری و مصوبات هیئت مدیره اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و با توجه به صرفه و صلاح شرکت. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با هماهنگی قبلی هیئت مدیره. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه تولید، فروش، پرسنلی، مالی و سایر اطلاعات ضروری به شکل مقایسه‌ای جهت ارائه به هیئت مدیره. تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارائیها و قروض شرکت هر شش ماه یکبار جهت ارائه آن به بازرس قانونی تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به بازرس قانونی و هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و ارائه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام. تهیه و تنظیم صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان، و …) در مقاطع سه ماهه و شش ماهه و سالانه در مواعد مقرر و ارائه آن به هئیت مدیره جهت بررسی وتصویب. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری هر گونه اختراع و یا نام، نشان و تصویر و علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت و سرقفلی و یا خرید و تحصیل، فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. رهن گزاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پس از تصویب هئیت مدیره، قسمتی از اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۹۷۰۹۱۲۴۸۷۴۲۵۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه