ساختمانی فضل ابن شاذان

شرکت ساختمانی فضل ابن شاذان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101256509
تهران خ نجات الهي روبرو كوچه خسرو پ110 ط2 1111111111
10
افراد
3
آگهی‌ها
80981
شماره ثبت
1354/8/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 758051
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی فضل ابن شاذانسهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: رضا آریایی راد به ک م ۱۰۶۰۴۵۷۱۲۱ به سمت بازرس اصلی و مصطفی اخروی به ک م ۱۰۶۰۴۵۷۱۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانو رحمانی به ک م ۰۴۹۲۸۱۹۶۰۲ و حسن تقوی قلعه جق به ک م ۰۴۹۲۵۷۳۹۳۱ و حسین تقوی قلعه جق به ک م ۰۴۹۱۵۷۶۹۹۴ و مهدیه تقوی قلعه جق به ک م ۰۴۹۳۳۶۲۱۷۷ و زهرا ناصری به ک م۰۴۹۳۴۴۱۳۷۹ و سعیده سعادت صانعی به ک م ۰۰۶۶۸۹۷۸۰۷ و ام البنین تقوی قلعه جق به ک م ۰۴۹۱۴۷۵۲۴۱ به عنوان اعضاء اصلی و مرتضی پورجم علویجه به ک م ۰۰۸۳۱۱۲۳۶۷ و مهدی پورجم علویجه به ک م ۰۰۱۲۶۸۷۹۷۹ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ حسین تقوی قلعه جق به سمت رئیس هیئت مدیره و بانو رحمانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن تقوی قلعه جق به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء متفق مدیرعامل و سعید سعادت صانعی احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۸۷۶۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10358135
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی فضل ابن شاذان سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: رضا آریایی راد به ک م ۱۰۶۰۴۵۷۱۲۱ به سمت بازرس اصلی و مصطفی اخروی به ک م ۱۰۶۰۴۵۷۱۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانو رحمانی به ک م ۰۴۹۲۸۱۹۶۰۲ و حسن تقوی قلعه جق به ک م ۰۴۹۲۵۷۳۹۳۱ و حسین تقوی قلعه جق به ک م ۰۴۹۱۵۷۶۹۹۴ و مهدیه تقوی قلعه جق به ک م ۰۴۹۳۳۶۲۱۷۷ و زهرا ناصری به ک م۰۴۹۳۴۴۱۳۷۹ و سعیده سعادت صانعی به ک م ۰۰۶۶۸۹۷۸۰۷ و ام البنین تقوی قلعه جق به ک م ۰۴۹۱۴۷۵۲۴۱ به عنوان اعضاء اصلی و مرتضی پورجم علویجه به ک م ۰۰۸۳۱۱۲۳۶۷ و مهدی پورجم علویجه به ک م ۰۰۱۲۶۸۷۹۷۹ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ حسین تقوی قلعه جق به سمت رئیس هیئت مدیره و بانو رحمانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن تقوی قلعه جق به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء متفق مدیرعامل و سعید سعادت صانعی احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11102637
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی فضل بن شادان سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ واصل گردید: امیرغلامی به سمت بازرس اصلی و مصطفی اخروی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین پورجم علویجه امین خلیلی نادر دوستی دوران محله حسن تقوی قلعه جق حسین تقوی قلعه جق مصطفی پورجم علویجه زهرا خلیلی زاده بسمت اعضای اصلی و بانو رحمانی و مرتضی پورجم علویجه بسمت اعضای علی البدل به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۸۹ نادر دوستی دوران محله به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن تقوی قلعه جق به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین پورجم علویجه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای متفق مدیرعامل و امین خلیلی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک